Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makale



Katalog


«
»

8 Hazirao 1933 Cumharîyet /İKLOPEDİ/İ Üçüncü cilt çıktı Hayal Ansiklopedisinin şimdiye kadar iiç cildi famam olmuşfıır Şimdiye kadar bn göze! eseri almamîş olanlara şimdiden öç cildi birden mücellef olarak almalarını lavsiye ederiz. Çünkü her yeni cîlff çıktıkça verilmesi lâzım gelen para arlacak ve hepsini birden almak giiç olacakfır. Şimdiden üç cildi birden alacak olanlar, hem evlerîne bir küfüpane kazandırmış, hem de muessesemizin gösterdiği kolaylıktan isfifade imkânını bulmuş olacakfır. Mncellef bir cildin ffialı 350 kuruşlur. Fakaf dördüncü cilde abone olanlara şimdiye kadar çıkan 0$ cîlt abone fiafı izerinden verilîr. AYAT t ÇiFTLiK PARKI FEVKALÂDE BİR MUSiKi HEYETi (480) çılmışhr. Memleketimizin en maruf sanatkârlanndan mürekkep ve aynca cumadan itibaren mökemmel cazbant • Limanımrzdan hareket edecek vepurlar lstanbul 4 üncü İcra Memurluğuudan: SEYRİSEFAİN Vlerkeı acenta : Galata Köprfibajl B. 2362 Sube A. Sirfceci Mfihnrdar zadp H. 2 2741 On beş gun'Je bir cüz çtkar Şimdiye kadar 33 cüz çıktı Bir cfizün fiari 25 kuruştur Bİr cildin fiatî 350 kuruştur Adreri: tstanbolda Matbaa • ahk re Nessriyat TSrk Anonim Şirketi Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup tamamı 1020 lira kıymeti muhammeneli Üsküdarda Karadavutpasa mahallesinde Büyükhamam sokağmda eski 16 yeni 14 numaralarla murakkam Berber gediğinden münkalip muayyen mahallile diğer bilâge • dik muayyen mahallli havi bir bap hanenin tamamı açık arttırmıya konmus olup sartnamenin 8/6/933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 12/7/933 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmis be • sini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 27/7/933 tarihine musadif perşembe günü gene saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrimenkul en çok arttırana ihale edileceğinden taliplerin muhammen kıymeti yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini vrfya millî bir bankanm teminat mektubunu hâmil bulunmalan lâzımdır. Müterakîm vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumlan müşteriye aittir. 2004 numarah icra ve iflâs kanununun (126) ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacakhlar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakIannı ve hususile faiz Ve masarife dair olan iddialarını, ilân tarihin den itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satıs bedelinin pay • laşmasından hariç halacaklan cihetle alâkadarnın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat al mak istiyenlerin 932/1962 dosya numarasile müracaatleri ilân olu(2612) nur. iZMiR MERSiN POSTASI KONYA 9 haziran cuma 10 da idare nhümından kalkar. SAKARYA v p n ao, İSTANBUL İZMİR SÜRAT ; POSTASI Müddetı »eyahat 22 saattir. Her hafta cumartesl grünü saat 16 da Galata nhtımından hareket, pazar günü tzraire muvasalat, pazartesi hareketle salı günü Istanbula ardet eder. Muhterem tzmir yolcolanndan görülen teveccühe bir cemile olmak üzere »eyahat ücretle • rinde tenzilât yapılmistir. Vapnrda her türlü istirahat müemtnendir, »ervi» muntazam v e tabldot gayet eh • •endir. Fazla tafsüat için Sirkeci Meymenet ham altmda acentalığma mSracaat. Telefon: 22134 (4249) 5A0;KZAbE BIRADERLER VAPURLARI Tashih 7 haziran 933 tarihli ve 3262 numarah nüshamızm 7 inci sa hifesinin 6 mcı sütunundaki tstanbul asliye 6 ıncı hukuk mahkemesine ait flânm tarihi 1 temmuz 933 »alı günü saat 11 de yazdacak iken sehven 11 tetnmoz 933 salı günii saat 1 de sekünde yaolmıstır. Keyfiyet tashih olunor. Tıp Fakültesi ReLSİîğinden: 8 haziran 1933 tarihine musadif perşembe günü saat 11 de Hay • darpasada Tıp Fakültesinde birinci dersanede Hamburg Darülfünu • nu profesörü M. Mulçer tarafından bir konferans verileceği ilân olu • (2599) nur, BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU tertibin 2 inci keşidesi ı keşidede büyük amiye 3 5 , 0 0 0 liradır IMükâfat 5 0 . 0 0 0 liradır. »«IKENC KARADENIZ Postası hazirandadır. SAMSUN Perşembe istiiıılıııl lltıneı icra nemnrlnğnndan: Bir borçtan doiayı mahcuz 3 kal erkek lâcivert kosfâmlük, İsbu haxi ranın 12 inci pazartesi günii saat 13 te Sandal Bedesteninde bilmüzayede paraya çevrileceği Uân olunur. (4288) Yedincd icra memurluğundan: Merhun ve paraya çevrilmesi mukarrer bir adet asterigan manto ve öç adet gümüs sigara tabakası ve iki adet gümfis şerbet bardağı ve on iki a<fot gümüs tath kaşığı ve bir adet gümüş ufak ararot sahan maakapak •e on iki adet kaşık ve on iki adet çatal, on iki adet bçıak yemek takımı 12/6/933 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten itibaren Sandal Bedesteninde birinci açık artbrması icra kıhnacağından taliplerin yevm Te saati mezkurda mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (4289) Pehlivan güreşleri Oskfidar Bağlarbası Çiftlik gazino • sunda 9 haziran cuma gfinü Şevket ve Ibrahim Efendiler idaresinde ciddî ve iddialı güres müsabakalan yapıla caktır. (4297) Ankara'nm en büyük Kitap, gazete ve Kırtasiye mağazası Kıtap evi vı kırtasiyecilik AnafarUUr etddeti Teleîon : 3377 günü akşamı Sirkeciden ha reketle ( Zonguldak, inebola, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize) ye azimet ve avdet edecektir. Fazla taf»ilât için Sirkeci Yelkenci Hanmdaki acentalı • ğına müracaat. Tel: 21515 (4211) MÜZAYEDE İLE SATI? Haziranın 9 uncu cuma günü Beyoğ* lunda Harbiye Nisantasmda Tramvay caddesinde 17 No.lu Bedrettin B. aparbmanmm 8 numarah dairesinde mev • cut ve Madam Dul Menasse Leviye ait nrâzeyyen eşyalar müzayede sureu*le satılacaktır. Anri II tstHinde 9 parçadan mürekkep pek zarif ceviz yemek oda talamı, hakSn Fransn mamulâh ceviz yatak oda takımı, oymalı cevizden mamul LonU XV pek zarif ufak vrtrin, atik Fransn marketeri salon masası, Berjer formalı ve pantazot kaph 1 kanape 2 koltuk, hayli kadîfe perdeler, brizbizler ve istorlar, yeni model sezlong, orta boy ve emayye yepyeni salamandra sobasi, öç kapıh lâke dolap, hakikî Fransn mamulab «tnovasyon» yolcu bavulu, en bSyuk madel Tonet portmanto, çini sobalar, yepyeni AEG markalı bir vampir, son model dıvar saati, tekmfl apartamanm mu • şambalan, eeviz yazıhane, hayli vazo lar, biblolar ve tablolar, mutfak ta kımlan vesair esyayi beytiye. Girzel bir Alman piyanosu, Anadolu ve Acem hahlan. Pey sSrenlerden 100 de 25 teminat aluur. (4296) AKBA Yeni Basılan Kitaplar Umnml kfltfipane kfilliyatından: 1 Küçük deniz perisi 2 Casus çocuk 3 Dilenci 4 Müstatil sandık 5 Kısla hayatı 6 Divin 7 İki zavalh 8 Jorinda ile Jorindel 9 Helena Fon Sidov 10 Mesut prens 11 12 Arkadasım 13 14 Wilhelm Tell 15 16 lnsanlığın baslangıçlan I 17 18 İnsanlığın baslan gıçlan II 19 » » III 20 Mirinmaji 21 Lengeran veziri 22 La Fontainein seçilmiş hikâyeleri 23 24 İki taraflı cinayet 25 Güzellesen Türk dili 26 Hyalis ^ 27 Kurtlar mucizesi 28 Altm kaz 29 Yaşasm hakikat 30 Kibritçi kız 31 32 Turkçe Fransizca lugat MUSTAFA CEMAL VAPURLARI Zonguldak Vapuru 8 Her lisanda gazete mecmua ve kitap Her nevi kırtasiye eşyası ve mektep levazımı Her türlü Fotoğraf levazımı makineler ve amatör işle.i Etem Pertev ıtriyatı Kütahya çinileri BURSA aziran perşemoe n p i . 6 p m ka Akfaım saat 19 da Galata nhtnnmdan hareketle Ereğli, Zongnlda • £'a gidecek ve gelecektir. Galata küçük nhtan No. 4S Telefon: 40913 4247 ™ NAİM VAPUR idaresi Göz Hekimî Dr. S. Şükrü Birinci sınıf mütehassıs Bâbıali Ankara caddesi NİJ60 | Zayi Tatbik mührümü zayi ey ledim. Yenisini alacagımdan eskisinm hokmü yoktur. Cideli Hayrullah Çavoş t İzmir Sürat Postası (20 saat) Lüks vapuru ^ SÜNNETÇİ CELAL Her giin bulunur. TeL 200T9 Mcsaray karakoln karşısında meşhur Çocuk edebîyatı 1 2 3 4 neşriyatından. ı Tekirdağı Defterdarlığindan: Cinsi Adet Çuval 942 Askerî un 383 601 yumuşak un 1136 3 3 »» 27 Sert Ekstra un 150 Manitala un 420 371 sert un 74 , Ban kalite un 109 ^ Çift sıfır 500 Paspal Buğday 40000 kilo Tekirdağında sahil boyunda Muharrem Hasbi Bey fabrikası müstecirleri llyas Hamdi Beyle • rin muamele vergisile misil zammı olarak namlanna tahakkuk eden 16522 lira 68 kuruşun temini istifası için tahsilât komisyo • nunca müttehaz karara binaen 29/5/933 tarihinde haczedilen yukanda yazılı 10 kalem un ve saire bu ayın 13 üncü salı günü saat 8,5 ta Zahire Borsasında müzayedei aleniye ile ve ayrı ayrı olarak sat'lacaŞından taliplerin müracaatleri ilân olunur. «2606» MÜZAYEDE İLE SATIŞ Mecburî Satış 9 haziran cuma günü sabah 10 da Osmanbeyde Halâskâr Gazi caddesinde 178 numarah hanede (Nargiied • yan eczanesi yanmda) Madam Dupona ah gayet gözel eşyalar ve biblolar mSzayede ile satılacaktır. Gayet güzel asrî ve vitrinli 8 parçadan mürekkep yemek oda takımı, bufe, masa ve 6 maroken sandalye, mökemmel asrî yatak oda talamı 3 parça, aynah dolap, tuvalet ve komedin, mözeyyen 7 parça asrî ve akaju kadife kaph salon takı • mı, kanape 2 koltuk ve 4 sandalye, keza 9 parçadan îbaret ipefeli Viyana tonet salon takımı, 3 parça Amerikan usulü kanape ve 2 koltuk hayvot ta • kımı uzeri yünlü kadife kaph, kadife ve ipekli perdeler, kutüpane, aynah dolaplar, kesme san ve lâke karyolalar, 100 parça tngiliz porseleni, nefîs tabak takımı, bronz ve albatri avizeler, sala • mandra ve çini sobalar, sedefli tabureler, fildişi tavla, havagazi fırmı, resimler, portmanto, musambalar ve sair 10zumlu eşyalar, Rosenkranz marka Alman konser piyanosu, Acem ve Anadolu hahlan ve seccadeler. (4265) 5 Harikulâde bir çocuk Kanada çayırlarrada La Fontainein dalgınlıkları 6 Burun ağacı 7 Altın sakalh dev Sibirya içerlerinde 8 Tunus masalları Denizin dibinde Her 64 sahifelik bir numaranin fiaü 10 kunıştur. Bu kitaplardan 20 numara seçen müşteriler 200 kuruş yerine 150 kuruş matbaamıza posta havalesile gönderdikleri takdirde siparisleri derhal postaya verilir. ADN AN hafta* c r Ş e i n D e Galata nhtımından saat tam 18 de hareketle doğru ve pazar gunleri izmirden saai 14,30 da hareketle istanbul'a avdet eder. Tafsilât için Galata Gümrük karşısında Site Fransez han No 12 yazıhanesine müracaat. T 4. 1041 ^ ( 3 9 8 2 ) ^ iZMiR'e Reklâm MATBAASI Ankara caddesi No. 80 Istanbulİ (4212) DOKTOR Naiıa Vekâletinden: Dizel motorlü 10 adet on iki tonluk yol silindiri ile bunlara ait yedek alât ve edevat mubayaası kapalı zarf usulile ve takas kaydile münakasaya konmuştur. Münakasa 2 ağustos 1933 çarsamba günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Müsteşarhk makammda yapılacaktır. Taliplerin şartnameleri almak üzere Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne, Istanbul4a Nafıa Başmühendisliğine müracaatleri ilân olu(2454) nur. Osman Şerafettin Çağaloğlu Nurosmaniye . caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısi (Babıali) caddesinde Gayret kütüpanesi yanında birinci kat. Hergün 10 dan 6 yt kadar (4290) tstanbul 2 inci icra memarlagvm • DOKTOR Muhip Nurettin Dr. Hafız Cemal Dahiliye matehastnn Cumadan maada her gun saat (2,30 dan 5 e) kadar Istanbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) numarah hususî kabinesinde hastalarını kabul «• tedavi eder. Telefon ts. 22398. Kâğıtlan verilerek muhtelif eb'attan yaptırılacak altı milyon küsur bin zarf ile beş bin grose beyaz kâğıtsız ve yuvarlak tebeşir yirmi gün müddetle ayrı ayrı alenî münakasaya konulmuttur. Şeraiti hususiye varakaları merkezde Levazım Müdürlüğünden ve lstanbulda Dolmabahçede kırtasiye deposundan almacaktır. Her hangi birinin münakasasına iştirak etmek istiyenlerin zarflar için iki yüz yetmiş iki ve tebeşirler için de seksen bir lira teminatı muvakkatelerile 19/6/933 tarihine musadif pazartesi günü saat on dörtte Dolmabahçedeki Depo Başmemurluğuna müracaat eylemeleri (2429) Maliye Vekâletinden: dan: Mahçuz ve paraya eevrlmesi mokar> rer bir adet Fransız marka Utim kazam 12/6/933 pazartesi günü saat 4 ten i tibaren Yesildirek polis karakolu kar • suında Hocahan 8 numarada Udnci a * çık arttırma suretile sahlacağmdan ta • Kplerin ayni gün ve saatte mahallinde hazır bulunan memuruna müracaatleri ilân olunur. (4262)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog