Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

nriran 192 \% . Namuslu hırsız! [Abdüsselâm Efendi, bu vak'amn geçtiIği zamanlarda Anadoluda bir sultani mektebinin ulumu diniye hocasidır. Mektebin tattti münasebetüe İstanbuJa gel miş ve Heybeliadada bir pansiyonda yerleşmistir. Sanklı ve cübbeli olmasına rağmen müteasstp bir adam değildir. Yerleştiği pansiyonda misafir bir adamla bir aksam rakt içip konusurlarken bahis korku meselesine intikal ediyor. Emniyet hissile beraber insanlarda cesaretin eksüdiği iddiası ortaya atutyor. Bu münakaşa Abdüsselâm Efendide kuvvetli bir tesir btrakmtstr. Arkadasvun söylediği gfbi «htrstnn eski gamanlardan kalma yegâne sergüzeştçu olduğunu* düfünüyor. Bu düsünce Abdüsselâm Efendiyi cezbede ede nihayet onu bir eve girmeğe tesvika kadar vanyor. tçtlği raktnın te~ sirüe hafast dumanlt olan Abdüsselâm Efendi sokağa çikvyor. Birsey çalmaktan eiyade htrsızlık etmenin heyecanından mütevellit zevki duyabümek için pencereleri karanlık bir evin evvelâ bahçesine, tonra balkon kaptstndan içerisine giriyor.. Bu strada bahçede bir taktm ayak sesleri duyuluyor. Kapı açüıyor. Bir adam merdivenleri çıkarak Abdüsselâm Ejen dinin saklandtğt odaya giriyor. Karyolanın altvna gizlenen Abdüsselöm Efendi nihayet yakayı ele veriyor. Ev sahibi tabancasile tehdit ederek kendisini ineydann çtkanyor. Abdüsselâm Ef. hırsız olmadtğmı söylüyorsa da dinlemiyor. Bu sırada etrafına göz gezdirirken masanın üsünde on binlerce alUndan mürekkep bir ytğtn görüyor.} Sflâh muayene»i bitmce ev sahibi Abdüsselâm Ef. ye cübbesini çıkarmasını, mitanımn kollarmı trvamasını em retti. Sonra masa âstünde duran al • hn btiflermi paket yapmasmı söyledi. Paketleri kendisi yapacak oba elinden tabancasmi bırakması lâzım gelecek ti. Halbuid boyle bîrşey tabiî isme gelmezdi. Altınlann paket yapılmasi epeyce •ârdü. Masanın östiinde tam on »ekiz bm ahra vardı. E T sahibi bir seyahate çikraak niyetinde olsa gerekti. Akın paketlerini bir şapka kutusu fle bir el çantasma ve küçük bir sandığa taksim etti. *; bu radeye gelincive kadar Ab diisselâm Efendi paketleri iyi yapmı • yor diye bir hayli azar istitti, dört beş defa da gene verilen emirle saatîne baktı. Vakit tam geceyansı idi. Abdüsse lâm Efendi aldıgı nrâsaade üzerine $andığin kenanna iU*ti. Ev sahibi de elmde tabancası iskemlede oturuyordu. Bir aralık Abdüsselâm Efendiyi ba•mdan aşağı süzerek: Sen oknmus ve terbiye görmüs bir adama benziyorstm be, dedi. Hoca elbisestni giyerek yüksek ttnıf arastna kansmak çaresini doğrusu iyi bulmuşsun. Seneler var ki ben de baskalarmı aldatarak, yalan soylüyerek geciniyonım. Fakat doğrusu ya aklıma böyle birsey gelmemisti. Efendim, ben haldkaten hoca rıml Yani öyle gorünmek istiyorsun. Fakat ben sana bir baba nasihati vereyfan mi? Sen hırsızbk yapma! Bu is için yaradılrnamıssın. Doiandıncilık yaj>» kalpazanlık yap, fakat hır solıga yanasma. Ci"iku korkaksm. Pek doğVu efendim. Sus. Gevezeliğe baslama! Saa tine bak. On ikiyi on mu geçiyor? Haydi kalk bakaiım, hareket zamanı geldü Abdiisselâm Efendi tabancanm tehdidi altmda sandığı sırtma yiiklendi. Sapka imtusunu ve el eantasın' da aldı. Koslcun arka kapısmdan bahçeye çıktılar. Ev sahibi seslendi: Burada bir çeyrek kadar egie • neee&z. Yuklermi indir. Abdüsselâm Efendi soluyarak yere çoktü. Ker'fİT» söv'»^iei gibi bîr çevrek kadar beklediier. Niyahet bahçe du • vannın arkasmdan bir ıslık sesi işttildi. Bona ev sahibi gene bir ıslık ile rmtkabele etti. Karanlık içinden bir gölge çıktı ve yanlarma geldi. Gafur, bu sanklı Idm? Gelen nzun boylu, gemici kıyafetli biri idi. Bir Rum şivesile konusuyordu. Ev sahibi cevap verdi: Amatör bir hırsız. Yatağımın altında tonemis buldum. Budalanm bi • ri. YGklerimizi taşımak için herhalde bıVim Mİmize yanyacak. Bu sozler gemiciyi tatmin etmege kâfi geldi. Oça birden tekrar karanlığa daldılar. Gemici en önde, Abdiisselâm Efendi ortada yurayor, en geriden de tabaneasıni elinden bırakmıyan ev sahibi seliyordu. Bu kuçuk kafile halî araziyi, bos ar•alan sokaklara tercflı ederek deniz kiytsma doğm ilerliyordu. Nihayet sa hile geldiier. Bir sandal kendilerini bekKyordu. Abdüsselâm Efendi sandala binmeden evvel serbest buakılması için son bir ricada bulunmak istedi. Efendfler, müsaade buyunm. Yemin ederim kî... Sırtma inen bir yumruk Abdüsselâm Efendiyi susmağa mecbur etti. Sandalla bütün ısıklan sönmüs du ran kSçük bir gemiye gittiler. Getni istim üstünde harekete amade idi. He men yola çıktı. Gemmin tayfalan çok kaba insanlardi. Rumca, bazan da arapça konusuyor. lardı. Abdüsselâm Efendiyi ite kaka pis kokulu bodrum gibi bir yere indirdiler. Yanma bir iki peksimet ile bir desti su koyduktan sonra çekflip gittiler. Bu deniz yolculuğu tam beş gün sürdü. tkinci gün Abdüsselâm Efendiyi mahpustan çıkardılar ve ona gemideki vazifesini söyledfler. Abdüsselâm E fendi sofracılık yapacaktı. Gemicmin Gafur dediği mahut adam kaptan olduğu anlasdan arkadasile sabahtan geceyansma kadar içki içmek ve iskambil oynamakla vakit geçiriyo du. Abdüsselâm Efendi ise bosalan içki kadehlerini dolduruyor, mutfaktan meze taaıyor, iskambil kâğıtlanm karıştmyor ve bos kaldığı vakitlerde de tayfal?rdan yumruk yiyordu. Nihayet bir gece gemi kayalıklı bir sahile yakın bir yerde durdu. Denize bir sandal indirdiler. Gafur ath haydut Abdüsselâm Efendiyi yanına çağırdı: Bak, dedi, şu görünen yer Girit adasidır. Artık senden aynlacağrz. Seni oraya çıkartp b « yolumuza devam e deceğiz. Bu fnsattan bilistifade sana biraz nasihat vereyim, dedim. Yemin ederim ki ben hırsız degilim. Doshım sen zaten, hiçbir zaman hırsız olamazsm. Yavas yavaş bunu senin de anladığını görmekle memnun oluyorum. tnsan bir ise başlamadan ev • vel istidatlarmı, tabiatini, mizacmı tetkik ebneli. Yoksa bof yere vakk kay betmis olur. Benden ibret alsan a... Bütün ömrümü bankalarda geçirdim. Hatta tstanbtılda bir bankanın basveznedan büe oldum. Fakat bu beni memnun etti mi? Ne gezer? Çünkü bu iş, bu meslek benim mizacıma, tabiatime muhalifti. Ben haydut ve hırstz olmak fizere yaradılmıştım Nihayet beni mesut edecek yolu buldum. Çalıştığım bankayı soydum ve işte kaçıyorum. Bende namuslu bir adam olmak tstidadı nasıi yoksa sende de hırsızlık yaomak kabiliyeti yok. Onun için bu ise başlamadan evvelki vazifene dön! Daha iyisi yeniden bir meslek seç. Meselâ bak sen bunu farkmda olmadan tayin bfle etmissin. Hoca ol, vâiz ol. Bu kıyafet sana çok yara.jıyor. Haydi arttk aynlmak zamanı geldi. Gene mi o mahut lâkırdılar ? Ben hırsız değilim tentneleri.. Düi'emem... dinlemem... vakb'm yok. Allaha ısmarladık.» Venizelosa suikast! Sabık Yunan Başvekili hafif surette (Birind sayfadan mabat) M. Venizelos suikast esnasmda so ğukkanlılığmı muhafaza etmist'v. Re fikası korkusundan bayılmışhr. Bu sırada suikastçilere mensup olduğu anlasdan başka bir otomobil daha birdenbire meydana çıkmıstır. Bunu gören suikastçiler son ve daha siddetli bir ates açmıslar ve savuşup gitmislerdir. Sırikastçîlerin maksatlan bereket versin hasıl olmarmşhr. Bıınlar, otomobflin şoförünü en evvel öldürerek otomobili idaresiz bırakmak fikrile kurşunlan soföre atmıslar, biçare adam hâdiseden pek az sonra direksiyon üzermde ölmüstür. M. Venizelosla zevcesinin kurtuluş ları mucize kabilindendir. M. Venize • los otomobilin parçalanan camlarfle yüzünden hafifçe yaralanmışhr. Zevcesinin varalan dört tanedir. Fakat bunIarm hicbiri ehemmiyetli değildir. Kurşunlar Madam Venizelosun vücudün den çıkarılmıshr. Mecruhun ahvali sıhhîyesi iyicedir. Suikastçiler hâdise mahallinden uzaklastıktan ve M. Venizelostm soforü öldükten sonra birçok oto' mobiller mahalli vak'aya koşarak M. Venizelosla refikasmı almışlar, hastaneye götürmüslerdir. Doktorlar Madam Venizelosun yaralarının tehlikeli olmadığını söylemislerdir. ralandı, zevcesinde 4 kurşun yarası var M. Venizelomn btyanatt Apollon takımı yaBu sabah bekleniyor Besiktaş ve Galatasaray takım larile birer maç yapmak üzere A • tinadan şehrimize gelecek olan Apollan takımına yol masrafi ola • rak 250 lira gönderilmişti ve »por cuların bu sabah şehrimize muvasalatı bekleniyordu. Fakat dün geç vakie kadar takımm harekefciı\e dair hiçbir haber almamamıştır. Mukavele mucibince Yunanlılarm bu sabah tstanbula gelmeleri ve ya rın Beşiktaş takımile karşıla^maları mukarrerdi. Binaenaleyh takımın bugün Pireden gelecek olan Italyan vafpurundan çıkmaları lâzım gel • mektedir. istanbul Borsası kapanış tiatlan 76933 ı 1 I 20 20 20 20 20 20 I 20 1 N lUKUT Alıs Sterlln Dolar Fransız fr. Lireı Belçika fr. Drahmi tsviçre fr. Leva Filorln Çek koroDD Isveç kronn Avnsturya Şil. Peçete Pengö Mark Zlotl Ley Dinar Rnble Yen Türk altını Mecidiye Bankn. 0$. B. ?22 177,50 !7\5O 216 116 24 815 23 88 11? 36 24 16 2b.S0 48 Î3 Satış 722 178 I7r,5O 318 118 25 820 25 85 Atina 7 (A. A.) Doktorlar, Madam VenizeJo*un yaralanmn tehlikeli olmadığım söylemislerdir. M. Venizelos, bu taarruzu şu suretle anlarmıştir: «Kifisyadan dönüyorduk. Atma civarmdaki mahallelerden birinden ge • çerken yaylım ateşi halinde rovelver ahldığını isittik. Kurşunlar binmiş dduğumuz otomobilin ve onun arkasmdan gelen muhafrzlarm bulunduklan oto • mobflin lâsHklermi patlattı. Bunun ü zerine otomobilimiz, hareketsiz bir halde kaldı. Hemen arabamn içine uzamp yathk. Şoför ağu surette yaralanmis olmakla beraber otomobili, şehre yakın bir yere kadar son süratle götürdü. Burada müteamzlar takipten vaz geçti • ler.» M. Çaldarîs mes'ul nazalann, müd • deiumuminm, polis müdürünün vazifelerini yaparak mes'ulleri bulmadıklan ve bu iğrenç suikastm sebepleri anla şılmadtğı takdirde yerlerini muhafaza edemiyeceklerini flâve etmiştir. 121 37 26 17 27 50 24 90 24 54 49 935 33 230 1 [ 20 20 [ I [ 1 Bulgarlar nasıl yenildi? Rumen ve Bulgar millî takimlan arasmda yapılan maçm 7 0 gibi ezici bir farkla Rumenlerin lehnn* neticelendiğini yazmıştık. Bu mühim maçın taf silâtı şudur: Bulgar millî takımı geçene sene ki şampiyon takım kadrosunu mu hafaza ediyordu. Rumen takımı ise, çok kuvvetli olmakla beraber bir çok Mcar profesyonellerile de tak viye edölmişti. Oyun başlar baslamaz, Rumenler hakimiyeti almıslar ve oyunun nihayetine kadar Bulgarlan kendi nısıf sahalarına sıkışhrmışlardır. Bulgar kalesini şut yağmuruna tutmuş'.ardır. Birinci devrede Rumenler ancak bir gol atmışlardır. Fakat ikinci devre Bulgarlar için bir hezünet şek lini almış, bir çeyrek zarfında Bulgar kalesine altı gol atılmıstır. Bulgarların bu ağır mağlubiyeti bilhassa müdafaalannm zâf ve tereddüdün • den ileri gelmişiir. Bulgar muhacimleri, ancak pek nadir vaziyeflerde Rumen kalesine kadar sokulabilmişlerdir. Rumen takımı, dün oynadıği o • yuna bakılırsa 7 0 neticesini hak • k etmiştir. 28 22,50 50 47 934 3* 225 ; ÇEI İCLER Londra NewYork Paris Mtlano Brüksel Atina CenevTe Sofya Amsterdaro Frag Stokholm Vlyana Madrit Berlin Varşova Bndapeştt Bfikre; Belgrat Yokohama Moskova Açılı? 713,7 J 0.Î670 12,06 9,14 3,405 82.19 2.A450 68,: 4 1,1798 15,9275 2,7282 4,285 S.,'45 2,0396 4,285 3,7225 80,0225 34,9125 2,2475 1088.25 Kapanış 714 0,5665 1 12,03 9,1275 V495 S% 2,4517i 68, , 1,1771 15,8>i75 2,7î 4,275 5,5375 8,0381 4,275 3,715 79,8825 34.M5 2.2425 :o9i. i Suikastçilerin otomobili bulandu Selânac (Telefonla) zabrtanm siddetli ve devamh faaliyeti neb'cesinde suikastçileri hâmil bulunan otomobil • Ierden 22165 numaralut yakalanrmş • br. Bu otomobilin sahibi Yorgopulos isminde fakir b'r adamdn. Otomobilin suikast esnasmda Zaharya isünli bir şoförün idareainde bulunduğu ve içinde 7 kişi olduğu anlasılrrasbr. Arabanm içinde 3 tane mavzer fişeklerme ait kovan bulunmuştur. Madam Venizelosun vü • cudünden çücarüan kursunlardan birico de bir askerî süâh mermiai olduğu tesbit edilmiştir. Atinada teessnr Suikastten muvafık, muhalif bütün halk derin bir teessür duvmustur. Muhalefet mehafili ve gazeteleri hükumeb" siyasi ihtiraslan körüklemek suretile suikaste sebebiyet vermekle itham et • mekte, mes'uliyeti hükumete tahmil eylemektedirler. i , . E S HAM Açıhş fj Bankası bâmll. A. Şim. 60 o o 9.5â Kananış 9.5S Suikastçiler meçhul Atina 7 (Hususî) Suikastçiler g+ee karanlığmdan bilistifade kaçmaia rauvaffak olmuşlardrr. Hüviyetleri elân anlaşılamanmshr. Şehir zabrtası askerf müfrezelerle takviye edilmi»tir. Jandarma kuvvetleri sınkastçileri bulmak için faaliyete giriserek birçok süpheli e* hası tevkif etmislerdir. Şehrin bütün otomobilleri gece saat II den geceyanınna kadar olan vakti nerede »ecir diklerini ispata mecbur tutuimuslardrr. M. Venizelos hastaneden çıktı M. Venizelos hasianeden çdmas ve evine gitmiştir. Refikasuım yaraları iyileşmeğe yüz hıbnuştur. :oo o/o BomoDtl Nektar Terkos Aslan çimento l?,90 18,99 Musa Kâzım Beyin Vefatı hâdisesi Rumen takımı, dünkü oyununa ve Gazeteler aksam saat yedi buçuğa Kapanış Açılış ihtiva ettiği kuvvetli unsurlara na kadar 600 tane flâve necretnıişlerdir. zaran, bu sene Balkan şampiyon • 1933 Ikramlyell 19.40 19,40 Bütün Atina büyiik bir heyecanla çal luğunu muhakkak kazanacaktır. Istikrazı kanmaktadır. M. Venizelosun hasta • Şark şlraendlferi Bulgarlar, gerek müdafaada, gerek 53,10 53,50 Düynnn Muv. neden çıktığıra haber alan binlerce haflc hücumda çok geri kalmışlar, geçen Gümrük sabık Basvekün evinin önünde toplan • seneki oyunlarile kıyas edilemiyecek Saydı Mahi Bağdat mıslar ve hayatta olup obnadığmı an • derecede çekingen, korkak ve müte • Askeriye reddlt bir oyun oynamıslardır. lamak için kendisini balkonda görmek Suikastçilerin harîce firar etmeme • istemişlerdir. Bunu nüzerine M. Veni • leri veya dahilde saklanmamalan rçin TAH VİLÂT zelos balkona çJcarak evvelâ haOca telâzrm olan bütün tedbirler ahnmıstır. Kapanış Açıhş şekkür ebniş sonra rükunetle dağılroaSuikast haberini alır almaz DahOiye Abdüsselâm Efendiyi palaspandıras 1 Elektrik Şlrketi lanru istemiştir. Nazın M. Rallis Başveldlin yanına gi Tramvay » kayığa bindirduer ve karaya çıkardılar. Yedi Gün mecmuasınm 13 numaraHalk Venizelosun evinden aynldıkderek, emniyetin muhafazası için ittiha*' Tiinel Ortaltk zifiri karanhktı. Şimdi ne va Iı sayısı çıkb. Bu sayının pek zengin yatan sonra Basvekil M. Çaldarism evine T '*nm olan ted»bir bskkında isti«areı Rıhtım . pacaktı? Girit adasmm ismîni yalnız zı ve resimleri arasmda Fenerbahçe Anadoln ( I ) 45,05 de bulunmuştur. Mukabele hiimisil mak gibniş ve suikastçilerin tubjlmasmda a45,05 coğrafya kftaplannda gürmüstü. Ne kulübünün kaptanı Zekim'n hususî hacele edilmesini istemiştir. Anadoln ( 2 ) 45,03 45,05 sadile yapılması melhuz suikastlerin öyol, ne iz biliyordu. Sonra karaya çı yahna dair çok esash malumat var Anadoln ( 3 ) Evvelce haber verüdiği gîbi suikast nü aluımak için lâzan selen tedabir it • kanldısi nokta da gayrimaiumdu. dır. Zeki futbolu ne için terkedeceği • Anadol Mümessil 56,55 56,50 • hâdisesmin Girkte kanşıklıklar tevlit tih^z oîunuyor. Abdüselâm Efendi en muvafık tarzı ni ve etraftaki dedikodulan Yedi Gün ettiği hakkmdairi haberler teeyyüt et hareket olarak sabahı beklemeyi buidu. M. VentTelosnn »ıhhi oaztyeti muharririmize anlbnaktadır. Yedi Günü memiştir. Sabahleym bulunduğu sahilden geçen Atina 7 (Hususî) Birçok dostherkese tavsiye ederiz. Emniyeti Ummniy* müdürü balıkçı sandal'anrm seslenmek suretile lan M. Venizelosu hastanede ziyaret azledildi yakayı kurtardı. etmektedirler. M. Venizelosun ahvali Selânik 7 (Telefonla) Emni Ben Abdüsselâm Efendiye bir ö?Ie (Akşam) karikatürlstl Cemal Nadlr Besıhhîyesi ryidir. Yalnız zevcesini fazla 10 Haziran cumartesi günü yeti umumiye müdürü M. Polikro 6sHi Hanya sokaklarmda rastladım. Ber merak etmekted'x. Doktorlar Madsm yln en güzel karikaturleri seçilerek gayet saat 14,30 da Beyazıtta Elektrik nopulos suikast hâdisesini takipteki bat, peri.<tan bir vaziyette idi. Açtı. Pa sık bir albüm halinde neşredllmiştir. Venizelosun ahvali sıhhiyesi hakkında lâkaydisinden dolayı vazifesmden rasızdı. Basından geçenlere kimseyi inan kendisine teminat vermislerdir. evinde verilecek olan amelî yeAlbüm, gerek şekli, gerek baskı ltıbaazloluntnuştur. dıramiyordu. tnek ve pasta pişirme dersine rüe fevkalâde aarlftlr. İçinde 200 den fazAlınan tedbirler Emniyeti umumiye müdürünün Ona ilk inanan ben oldum. Karnını la karlkatür vardır. 75 kuruş flatla (Akbütün hanımfendilerl davet Atina 7 (Hususî) Sabahtanberi suikasti tertip edenlerden biri ol • doyurdum. Evime misafir etb'rn. Sonra ?am Kltaphanesl) nde satılmaktadır. sehirde fevkalâde inzibatî tedbirler aeder. (4284) duğu söyleniyor. Rivayete göre bu ilk vapurla tstanbula müteveccihen yolındıeı görülüyor. Atina ve Prre mer zat Karatanasis isminde bir haydut la cıkardun. kez kumandanlıkları emrmde bulunan ile anlaşmış ve bu işi öyle yapmıstir. TALEBELERE ve AiLELERE İLAN îste benim Abdüsselâm Efendi ile askerî kıt'alar silâhbasmdadırlar. KuvAnkarada teessnr dostluğum böyle başladı. Ondan sonra Ecnebî lisanlan tedrisatında mütehassıs olan vetli devriyeler şehri dolaşmaktadırlar. Ankara 7 (Telefonla) M. Venistksık mektuDİashk. Basvekil M. Caldaris memleketin sizelosun maruz kaldığı suikast burada Biçare adam aradan uzun seneler yasî ahlâki için kara bir leke teşkil eden büyük bir teessür uyandtrmışbr. geçmis olmasına rağmen bu macerayı suikasti nefretle karşıladıgınt söylemişBasvekil Paşa Hz., Hariciye Vekâleti Bütün yaz açık olup, muptedi ve mfiterakki talebe için yeni hâlâ unutmamıstrr. Yazdığı mektup tir. Basvekil bu hâdise üzerine Atinada vekiK bey ve M. Venizelosun buradaki kısımlar vücude getirmek suretile tatilldrden istifade ettirir. larda mektep hocalığımn en zevkli, en kalmak mecburiyetini hissettiğinden dostlan teessürlerini telgraflarla bildir|şbu kurslar şimdiden başlamıştır. m heyecanlı, kahramanlık göstermeğe en' Londraya gitmekten vaz gecmistir. Hümişlerdir. Bu meyanda Balkan birliği namüsah meslek olduğunu söyler durur. YAZ TARiFESi: Beyoğlu 373 istiklâl caddesi 1 ( 4 0 4 2 ^ 1 kumet mehafili suikastten dolayı bü • muıa da bir telgraf çekOmîştir. Nakleden: ÖMER FEHMİ yük bir telâs içinde bulunuyor. Hüku Başvekilimizin Telgraflart metin istifaya mecbur edileceğinden enAnkara 7 (A.A.) Atinada M. TALEBENİN VE HALKIN BÜTÜN edenler vardır. Venizelosa yapılan suikast dolayrsile } İHTİYAÇLARINI GÖRECEK Başvekü Ismet Paşa Hazretleri M. Vera ayni tarzda saatte bir olmak üzere nizelosa ve Yunan Başvekili M. Çaldaribuna evinde de devam ve istirahat etse şu telgraflan göndermişlerdir: 7/6/933 tarihli nüshamızda icra mes>ni ve ertesi RÜnü hemen bize gelmemurlarından Musa Kâzım Beye M. Venizelos Hazretlerine en doğru ve zengin mesini ısrarla tenbih ettik. Bu son gün Gülhane hastanesinde sınnga yapılŞahsmıza ve Madam Venizelosa karölümiine tevafuk eden günden hemen masını müteakıp vefat eylediği ya • şı yapılan tavsif edilemez suflcasb' büyük bir hafta ewe!dir. Bir hafta zarfında zılmıştı. Hâdise dolayısile ismi mevbir acı ile öğrendim. Bütün Türk mH • hastayı kat'iyyen görmedik, ve bize göszuu bahsolan Gülhane kulak serir letinin Madam Venizelosun aldığı yatermediler. Onun için hastanın ne suyatı muavini doktor Nejat Beyden retle öldüğünü ve ne gibi safahat geçirradan benim gibi müteessir olduğu kadün su mektubu aldık: diğini bilmiyoruz. Herhalde kat'î o dar bütün Yunan millerinin de böyle bir « Müteveffa Musa Kâzım Bey bilarak bildiğimiz birsey varsa Pastör cinayeti takbih etmekte müttefic oldu ze evvelce bir kulağına ait mecra müessesesinin maruf bir aşısından sonğuna eminim. «Furonculoso ı ile müracaat etti. Kenra ve Gülhane gibi maruf bir klnikte Bir çılgımn menfur hareketinin sebep disindeki «Furonculose» ı cerrahî ve bir doktor tarafından normal miktarolabileceği büyük felâketm vuku bul tıbbî tedavi ile mesgul olduk. Muanda bizzat yapılan bir aşıdan sonra bir manuş olmasmdan dolayı sevinir ve nit bir hal gösterdiğinden istıptap daihastanın ölemiyeceği gayet tabiidir. Madam Venizelosun iadei afryet etmesi resinde ve seririyatın metodu iizere Ancak hastanın şiringa yerini daha biiçin en samimî temenniyatunızı refi . kendisine Pastör müeasesinin Anti davette tesbit ettiğimiz gibi temiz tutkamla ben arzederken gerek kendilerine Stafilokoksik aşısından mütevalî mıyarak iltifıaplajndınlması ve sonra ve gerek size bürün sempatimizi ve hafiringalar yapmağa karar verdik. tedaviye gelmiyerek bir iltihabm ta kikî dostluk duygulanmızı sunarız. ilk siringa olarak ve müessesenin gös kayyüh etmesi ve bu takayyühiin açılİSMET mak ve sair suretle hastanın etrafmdaterdiği miktarda olmak iizere dörtte bir M. Caldaris Hazretlerine kiler tarafından tedavi ettirilmemesi santimetre mik'abı tahtelcilt şiringa etMümtaz Yunan şahsiyeti M. Veni belki de bu şekilde bir ölüme sebep otik. Şiringa tam bir asepsi ve antisepsi zelosa karşı yapılan suikast bizleri labümiştir.» şeraiti dahilinde yapılmıştır. Hastaya derin bir surette acilandırdı. Kendile • şiringa yerini temiz tutmasını ve alkollü rine dostane sempati izhar ederken [Cumhttriyet Mevzmı bahis pamukla sık sık silmesini tavsiye ettik. havadis, her zabıta veya adliye haTürk milletrnin Yunan milleti hakkın? Hastanın ertesi günü bize müracaatinberinde olduğu gibi gazetemize daki hakıkî dostluk bağlannı ve çok de bu tavsiye!erimizi unuttuğunu " ve bu membâVrdan aksetmistir. Binaşükür kurtulduğu acı karşısında onun kolunda hafif bir «lymphangite» husule enaleyh ı t ı m î tahkikatm neticesine I hakkmda duyduğu büyük muhabbeb' geldiğini tesbit ettik. Lâzım gelen te intizaren doktor beyin mektubu • ' zatı devletleme ifade etmek isterim. davi ve alkol pansımanı yaptıktan sonnu aynen neşirle iktifa ediyoruz.] tSMET (3748) İ S T 1 K RAZLA R YE D İ 6 ÜN İSTANBUL CEMAL NADiR karikatur albömö HAVAGAZi ŞiRKFTi BERLİTZ MEKTEBİ YENİ ÇIKAN 1ALEBE CEP LÛGAJLERi * Fransızcadan Türkçeye 50 kuruş Ragîp Rıfld Türkçeden Fransîzcayt 75 Kuruş Ragîp Rıfld Almancadan Türkçeye 50 Kuruş * Mehmet Ali Türkçeden Almancaya 75 Kuruş ' Mehmet Ali Satiş yeri: ÎKBAL KÜTÜPHANESİ ve ANKARADA AKBA KİTAP EVİDÎR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog