Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

8 Hazfrân 'Çumhttrtvet *• Çocuk masallatı Vaktile Ma caristanın Budin sehrinde bir sergi açılmıştı. Ci vardaki kasabalardan birinde dokumacı Kas ka da bu sergiye içtirak etmiş, dönüyordu. Evde kendisini bek liyen kansına ve kızına bir an ev vel kavuşmak için adeta koşu yordu. Tam a ğaçlık tenha bir yoldan geçiyor <du ?arkasmdan bir hırıltı işitti. Dönüp baktnca ne görse beğe nirsiniz. Aç bir kurt üzerine doğru yıldınm süratile geliyor. ! Biçare ne yapacağım şaşırmış, yerinde mıhlanmış gibi kalmıstı. EK kolu donmuş gibi kımıldamıyordu. Bir iki saniye sonra muhakkak ki vücudü bu vahşi hay • yanın dişleri arasında param parça olacaktı. Bizim memlekette çocuklar UKUft { Garip vakalar Taymis nehrinde balinalar Asırlardanberi avlana avlana balina balıkları azaldılar. Şim di ancak kutup denizlerile, Büyük Okyanüsta ve yeni Zelândanın cenup cihetlerinde onlara tesadüf edilebiliyor. Halbuki vaktile balinalar Şimal denizinde, Gaskonya körfezinde dola şırlar ve bazan Taymis nehrine girip Londraya yaklaşırlardı. Bundan 111 sene evvel yani 1822 de tngiliz balıkçıları Taymis nehrinde bir balina avlamıslardı. Fakat balığın kimin malı olması lâzım geldiği meselesin • fzmirin dorî gurbUz yavrattı,*5ahm objehtif karfiftnda ne fırin ve ne tabii tavvrlar İaktnmiflâr [merakh Kuçıik şofor fngilterenin mühim müstemle kelerinden biri olan yeni Zelânda adasının ahalisi de tıpla Ingilizler gibi spora çok meraklıdırlar. Bu adanın merkezi olan Welling ton çehrinde çıkan gazetelerden birinin yazdığına göre Jim Cowley isminde henüz 27 aylık bir çocuk babasının kendisine hu susî olarak yapmış olduğu iki beygir kuvvetinde bir motörle isliyen küçük otomobili bizzat kullamp gezmekte imis. Hatta dönemeç yerlerini bütün bu ise merak saranlar gibi hızla geç • mekte ve dtğer marifetlerde göstermekte imis. Haberin yazıhşında belki bi Hediye kazananlar zından bir şey kaçırmaması için •da sda tenbihatta bulundular. Lâkin dev de öyle gar>p bir kuvvet mevcuttu ki kimte karfisında yalan söyUyemiyordu. Flo ra da hakikati itiraf etmekten başka çare bulamadı. Fakat birden ağaçların arasınDev bu sefer fena halde kız • Öan minare boylu, müthiş enli indı. Floraya: isan kıyafetinde bir dev meyda Haydi, dedi hemen kasa • na çıktı. Lâhzenin içinde tüfeğibaya git... Kaska ya çeldrgenin le nişan alıp kurdu öldürdü. ancak iki defa sıçrıyabileceğini, 1 üçüncüsünde ele geçeceğini söyKaska yeniden dünyaya gel le!.. Eğer bu defa da beni al • mişti. Bu iyiliğine mukabil deve «datmıya kalkarsa gelip ikisini bir reverans yapıp teşekkür etti. Sonra : <$ de öldürürüm. Bu haber karsumda Franzis ! Benim hayatımî kurtarmaka: hıza mukabil size minnettarhğı • Babacığım, dedi, anlaşıldı tnı hasıl göst«rebilirim! ki if başa düşüyor. Senin ve beDiye sordu. Dev şu cevabı vernim hayatımî kurtarmak için Hi: kalkıp devin «arayına gitmiek Kızînı banâ vermekle! ten ve onu tatlıhkla fikrinden caydırmıya uğrasmaktan baş' Kaska eve dönünce başîndan ka çare yok. geçen macerayı kansına ve kı • Dev Franziskayı bfiyük bir ilzına anlattı. tifatla kabul etti. Ona sarayın ' Kızı Fransizka endişeli bir taher tarafını ve hazinelerini gez«vla: dirdi. Dokumacınm kızı bu va • Dünyada, dedi, Syle kor ziyet karşısında föyle düsündü: kunç bir deve varmam. Su kapı Bu kadar zenginlik her halbitişik komsumuz kömürcünüri He yapacağım fedakârlığa de bir kızı var. Beş on kuruş verir • ger. sek onu bu işi yapmıya kandın Devi fikrinden caydırmağa rız zannederim. Dev beni tanı imkân olmadığım görünce ev • mıyor ya. Onun ben olmadığunı lenmeğe razı oldu. Dev baktı ki nereden bilecek. bunun çeyizi diğerlerininkine Kaskanın aklı da bu hileye yatbenzemiyor. tı. Ertesi gün kömürcünün kızı Hah, dedi, sen Kaskanm JBertoyu telleyip pullayijp gelin hakikî kızı Franziskasın! 'diye gönderdiler. Kiz başım önüne iğerek: Dev kansile oturup konuşur Evet! cevabım verdi. O anken Berto da bir taraftan çeyizda dev birdenbire küçüldü ve lerini dolaba yerleştirdi. güzellefti. Yakışıklı bir delikanDev birden: lı haHne gird>. Şaşıran kız da A, dedi, senin baban meşhur dokumacı olduğu halde çe • su izahati verdi: iki üç sene evvel başka bir yizlerin amma berbat kumaşlardev bana kızmış ve beni de kendan yapılmif... dine benzetmişti. Bu halden Kız gülerek cevap verdi: Siz hangi dokumacıdan bah ancak istediğim kızın benimle evlenmeğe razı olmasile kurtu sediyorsunuz? Benim babam kölabilecektim. Ben babanuı ha mürcü... yatını kurtardığım gibi sen de Dev meiseleyi anladı. Hanım benim gençliğimi ve güzelliğimi kızı geri yolladı. Fakat Franzisyerine getirdin. Çok teşekkür ka bu sefer de gitmeğe razı olmadı. Bu defa da bakkalm kı • ederim. Artık birlikte mes'ut olmamıza hiç bir mâni kalmadı zı Florayı gönderdiler ve ağ • değil mi? Karı ve koca reviçle kucak lastılar. Bu masaldan çıkan hisse: Bir iyilik uğrunda kendini düşün • miyerek yapılan fedalcârlık çok defa neticede saadet ve rahatlık getirir. c raz mübalâğa mevcut olmakla beraber muhakkak ki bu işin aslı esası hiç te yok değildir. Çünkü bizim memlekette de babasının yanında oturup otomo • bil idare eden üç dört yasında çocuklan ben de biliyorum. c 1 BrenkOy £Bc mektep Melfthat 1 Beyoglu Esayan mektebl Anahld Sarafyan. S Zon^uldakta nahiy« mödurünfln oğlu Zlya Kök Alp. 4 Rlse Giilbahar llk mektebl 86 Nerlman. 5 Ounen sabtıncu Osnutn Beyln oglu İsmall Hakkı. 6 Erenköy Btemefendl caddesl 113 No. da Nerlman Remzl. 7 Akşehtr fabrlkator Hacı Yunua Haziran bulmacası 'de Itılâf i, balıkçılar Kendilerine, Londra Belediyesi ise kendisine ait oldugunu iddia etmişti. lş mahkemeye düşüp halledile dursun, balık bulunduğu yerde kokmuş. Yakıp atnuşlar mahkeme de sukut etmiş. Bundan yirmi sene sonra Taymis nehrinde tekrar bir balina Efendl oflu HÖrmei 8 Burs» Çeklrge, llk mektep talebesln daha yakalanmış. Boyu tam 17 den K&mlL m«tre imiş. Ancak iki saat mü • 9 Mardln HflMm«t e&ddestnde mulcadeleden sonra ele geçmiş. klye mufettlşl İhsan Beyln oglu Dotan. Şehirde muayyen bir yerde a* 10 Beyazıt 6 ıncı llk mekt«p 302 tbhaİiye gösterilerek 300 lngiliz rahün Ahmet. lirası varidat hasıl olmuş ve isAli Bey v« Hanımlar. keleti de Ingiltere müzesine konFakat burada çıkan resimle matbaa mızdan hediye alınamaz. Ajnl geçen permuş. Yukanda da söyledigimiz çembe günfi çıkan bttyuk U^temlzde lsmlnl gibi şhndi günler geçti. Balina bulduktan sonra müracaat etmek ltemdır, lar Büyök Okyanustan ve Ku • tuplardan ayrılmıyorlar. Birmanya raçasının Biliyorsunuz Id Hindistandalri raçalar çok zengindir. Her birinin serveti âdeta bi»hikâye, bir masal olmuştur. Meselâ Birmanya mihraçesi 12 saraya ve kendisine her sene 12 milyon tngiliz lirası varidat getiren kırmızı yakut madenine sahipmiş. Keza saraylannın bi Şu gördüğünüz murab baın kapan • mamıs bos hanelerine öyle harfler koyu nuz ki soldan sağa doğru: 1 inci sıra: Düzgünlük topluluk. 2 inci sıra: Harcanan şey. 3 üncü sıra: Dinlenme za • knanı. 4 üncü stra: Kalınm aksi. 5 inci sıra: Serbest. 6 ıncı sıra: Bir renk. Manasına gelsin, yedinci sıra da allfabenin harflerinden biri olsun. 1 inci haneden itibaren sıra ile igri bir hiza teşkil eden her kelimenin illk harfleri de bu ay çoğumuzun başmdan geçmekte olan bir hâdiseyi bildirsin. Doğru cevap gönderenlerden birinciye S lira, ikinciye bir lş 2 ı 1 Kazananlar M | Bankası kumbarası, üçüncüye Foto Etemde 6 kartpostal 1 ağ randisman yaptırma hakkı, diğer yüz kişiye muhtelif hediyeler verilecektir. Cevaplar 1 temmuza kadar «Cumhuriyet Çocuk sahifesi muharriri» adresine gönderilmelî ve mutlaka gazetede çıkan cetvel üzerine doldurulmalıdır. Bu şartlara riayet etmiyenler mükâfat kazanamazlar. E Perizat H. Zehra B. «İf kumbarası» bSlmecesmde 5 lira kazanan Izmit Yukanpazar iUc mektebinde 6 numarah Perizat Hanımla, Foto Etemde 6 kartpostal ve bir ağrandisman çıkarmak hakkına eren Hırkaişerif 19 uncu ilk mektep tale besinden Zehra Ali Hanımm resimlerini basıyoruz. Diğer kunv bara kazanan üç küçük okuru muza da resimlerini göndermelerini rica ederiz. Onları da koyacağız. Geçen hafta yerinBi olmadığı !çm koyamadığımız birer kitap kazananian bu sefer basıyoruz. İnegöl orta mektebi 47 Musa Kâzım, Giresun orta mektebl 26 Gündogdu, A dapazan Türk Tlcaret Bankasında Hüsrev Bey oğlu Mehmet Ziya, Kayseri er kek lisesl 209 Ragıp, Hayriye lisesl 107 Neclâ Cemal, Ereğli ilk mektep 2 inci sınıf Oğuz, Izmlr Dumîupinar mektebi 219 Sıtkı, Düzce morkez muallimlerinden Baha Beyin evinde Patma, Bitl:.* ikinci mektep 307 Süat, Gönen İkinci ilk mektep 116 Yalçın, Izmir Misakı Milll mek tebi 5 inci sınıf Fehamet Rifat, Mersin Çankaya mektebl 379 Mehmet Emin, Is tabul erkek lisesi 159 Sait Bekir, Manisa Gazi ilk mektebi 3 üncü sınıf 336 Tür kân, Kütahya posta kutusu 3 Cahlde Giyas, Bözüyük ilk mektebi 448 Nermin Şadl, Sultanahmet Firuzağa camli soka ğında 3 Refia, Afyon Emirdağ hukuk hAkiml Sedat Bey kızı Nevln Sedat, Hay riye lisesi 118 Vural Müeyyet Bsj ve B s nımlar. Vaktimiîi hoş geçirelim! Küçüklere eğlence: Harf oyunu rinde elmaslar ve incilerle do!u bir hazinesi varmış ki mütehassıslar kıymet biçmekten âciz kahyorlarmış. Bu hazineyi asrî silahlarla mücehhez 100 asker bekliyor muş. Halbuki zavallı mihraçe bu kadar servete mukabil her gün ancak suda haşlanmış bir parça makarna yemeğe mahkummuş. Bir gazetenin sütunlanndan 30, veya 50 gibi yekdiğerine mü savî sütunlar kesip her oyuncu ya veriniz. lçinizden birini oyun reisi intihap ediniz. O size beş, on, yahut 2 3 dakika gibi mu ayyen bir zaman tayin eder. Bir düdükle bunun başını ve nihayetini tayin eder. Diğer taraftan B veya E gibi muayyen bir harf te tayin eder. Herkes elindeki sütunda bu harflerden bulabildiği kadannı çizer. Herkes ne kadar buldu ise o rakam hesabma kaydolunur. Bu şekil müddet ve harf değiştirilmek şartile tekrar edilir. 500750 gibi muayyen bir sayıyı bitiren sıra ile çıkar. En sona kalan yenilir. 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog