Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Yazan: MARTA MAK KENNA îfci Yüzlü Kız 54 8 Hariran 1933 r Şehir ve memleket haberieri inebolu limanındaki kayık ve motör Ocretlerini kim kontrol eder? Gaoetemizin 27 mayıs 933 tarihli nüshasuıda «Doğru değil mi» baslığı altmda tneboludan yazinmf bir mektup vardı. Bunda îneboluya gelen vapurlardan iskeleye motörle 100, kayıkla 75 kurus adam baştna ücret ahndığından haklı olarak sikâyet ediliyordu. Buna cevap olmak üzere mebolu yolcu kayık ve motörcüleri cemiyeti reisliğinden gönderilen mektupta hulâsaten deniliyor ki: «Cemnyetimiz, c«miyetler kanu nuna tevfik an teşekkül etmiş ve nizamnamesi Samsun tjcaret müdİTİyetince tasdik olunmuştur. Cemiyetin elyevm tatbik etmekte olduğu tarife ise belediye ve lımanlar kanunu mucibince Belediye meclisî taradndan tanrim edilmiş ve bu tarife yapılır ken de tnebolunun açık limanının coğrafî vaziyetı ve işın fevkalâde liği ile iktısadî buhran nazan dikkate ahnmıstır Kayık ücretlerinin vap\rr ücretlerile mukayese edilemiyeceği we pek tabiidtr. Bu itibarla yolcu lardan fazla para ahndığı hakkındaki iddia varit değildir.» tstanbutdan tnebohtya 40 kuruşa yolcu götürüldüğü bir devirde, tne bolu limamndan dört adcm ötedeki iskele için adam başına alman 100 veya 75 kuraş çok fahiş bir ücret • tir ve bunu İchsadî buhran degü, hiçbir tesir veya tazyik mazur gos teremez. Hatta tarifeyi mmtaka tkaret mudiriyetmin tasdtkı da bu insafsrzlığı tahfif edemez. Dünyamn hiç bîr hesap ve manbkma oygun ol < tmyan bu yuzde beş yüz fahiş ucret tarifesinin makul hadde mdirSme • sinde ısrar ederken İnebolu Beledi yesi 3e Samsun ticaret mudiriyeti bu , apaçık yolauzlukla neye alâkadar olmuyor, diye; Siyasî icmal Londra konferansı mu vaffak olabilecek mi? Çevıren: ABIDIN DAVER Tarifedeki Tertip yanlışları ya, olsa olsa karyolanın altına saklanmıstı. Miralay kapıdan içeri girmiş olduğu için yatağm altına ba • kacak halim yoktu. Helecan içinde idim. Fakat Miralayım, baska sey düsündüğü için, benim halimdeki şaşkınlık ve korkunun farkma va ramadı. Yamma gelerek beni kol lannın arasına aldı. Göğsünün üs tüne sıkıştırdı. Meleğim, neden soyunmadı nız? dedi. Sesinde tatlı bir sitem ve dargmhk ahenği vardı. Bunu söylerken beni knllanmdan tutmus, kendi vü • eudünü biraz geri çekmiş ve gözle rile de baştan aşağı bakarak elbisemi göstermişti. Bu bakıs ayaklanmın ucuna geldiği zaman gözleri mülâzimin olduğu gibi biraktığı açık ba • vullara ilisti. Kalbim siddetle çarptı. Ya süphelenirse? Fakat, korkum pek kısa aürdü. Miralay, müteşekkir bfr te*le: Soyanmayısinızm sebebini anladım. Benim bavullarrmı açıp eş yamı çıkarmakla mesguldünüz, değil mi? Tesekkür ederim. Ve bu tesekkürün son hecesi, dudaklanmm üstünde bitti. Vaziyet vehamet peyda ediyordu. Beynim kaynıyordu. Simdi, yalnız kendimi de ğil, yatağm altmdaki mülâzimi de kurtarraak lâzımdı. Miralay, hararetle beni öpüp duruken ben de kendi kendkne sorup duruyordum: Ne yapmalı yarabbi, ne yap • malı? Zevk ile mestolan miralay ağzmdan Kayzerin han gi gün ve saatte Roulerse gideceğini kaçırmıştı Fazla resim alınırsa son ra iade edilecek Yer yarılıp ta casus yere geçmedi yacak, sehirde kı«a bir cevelândan Endişe içinde Herşeyden evvel, vakit kazan mak lazrmdı. Artmda Alman mülâzimi tngiliz easusunun yattığı güzel, geniş yatak, şimdi bana bir ölüm döseği gibi geliyordu. Vaziyetin fecaatini tasavvur edebilirsiniz. Her çeyden evvel, mülâzimi, balkondan odasma aşırmanm çaresini bulmak lâzımdı. Mfralaym kulağına şu sözleri •Syledim: Bu geceden sonra, artık Brükselde kalamam. Endişe etmeğe basladım. Haşmetlu Kayzer hazretleri Roulersi tesrif buytrrduklan zaman, hastanede bulunmazsam, sertabip, ne der bana? Hastanede bazı işler vardır ki onrtlaka başmda benim bulunmam lâzımdır. Bunlan benden başka kimse yapamaz. Merak etmeyin güzelim. önümüzde daha iki gün var. Mezuni • yetinizi de temdit ettiririz. Kavzer hazreilteri, cumartesi günü Roulerse giderek sabahleyin 11de kitaatı teftiş edecekler, sonra karargâha gid^cekler. Roulerste jyece bile kalmı İktısat konferansı tktıâat Vekili Celâl Bey Cumartesi günü geliyor Ankara 7 (Telefonla) Londra İktısat konferansma istirak edecek olan tktısat Vekili Mahmut Celâl B. cuma günü tsanbula gidecek, ora • dan pazar aksamı Londraya hare ket edecektir. Evvelki gün Londraya giden he» yeti murahhasamız reisi Hariciye Vekfli' Tevfik Rüştü Bey demiştir ki: < Londra iktısat konferansında ileri süreceğimiz noktai nazar Gazi Ht. nin Mr. Ruzvelte verdflderi ce vapta ve Vasington konferansı mü • nasebetile Ameırika hükumetine gonderdiğimiz muhtırada isaret e dilmistrr. Boğazlarm müdafaasi meselesine gelince biz davamızın kuvvetinden, hakkımızin sağlamlığından eminiz. Ersreç baklı oidu^utnuzu kabui edecekierdir. MHletler medisi 3 temmuzda yeniden içtimalanna baslıvor. Bizim Boğazlar hakkind'aki muhtıramiz da bu tarflıten sonraki toplantıların birinde müzakere edilecektir. Tale bimİT, hicbir itiraza uğramıs değil • dir. tngilîz murabnası muiıtıramı • zin sadece fkrnci defa kıraatînde tnüzakeresini teklif etmiş, Fransız nıurahhası da muahedeierin tadili noktasmdan bir kiraz kavdi Ueri »ürmüstür. Bövle bir endişeye lü rum olmadığı izah edildikten sonra bir mam'a cıkarılmadi.» Tevfik Rüştiî Beyin beyanatt Adit ve Pedi Bevler Bugön gidiyorlar Londra iktısat konferansma istirak edecek müşavir ve murahhaslanmızdan tnbisariar ve Gümrükler Vekâleti Müstesarı Âdil ve hariciye memurlanndan Bedi Beyler de bugünkü ekspresle Londraya hareket edeceklerdir. Osmaniı bankası itiiflfnamesi sonra avdet edecekler. Bana kalursa, ha»metpenahm Roulersi ziyaret leri esnasında siz, pekâlâ, burada benimle beraber kalabilirsiniz. Ol maz mı meleğim? Hele şükür, nihayet, oğrenmek için bu kadar zahmet çektiğim, en büyük fedakarhğa bile razı oldu • ğum şeyi öğrenmistim. Gönlüm ferahladı; miralayin kuvvetli kolla • nnın beni gittikçe daha fazla a kıstirdığını bile unuttum. Sanki şahsım için korktuğum teblikelerin hepsîni atlatmistım. Sevincimi zor zap» tedtyordum. DSrt gün sonra avdet edeceğîmi sertabibe vadettim. Gideceğim. Nicin yaptığımı pek ben de bil • miyerek miralaya karşı küskun bir tavır takmmıstrm. Ona bîr seyler söylüyordum. Fakat ne söyledîği min farkinda değildim. Çünkü mü • temadiyen yatağın alhndaki genci düşünüyordum. Ya aksrnğı, Sksü > tatanbnl Oümrtmert BaşmOdOrO Seyfl Bey rüğü tutar da orada gizlendiği meyYeni tarifelerin tatbiki münase dana çikarsa halimiz nice olurdu. betile, gümrük idaresi aramızda Nihayet, boyle bir hal olursa, ben de muvakkat ticaret muahedeleri ak 1»iç farkma varmamis gibi yapanm, tedilmis olan memleketler esyası • o kendi başmın çaresine bakar, diye nm nasıl bir tarifeye tâbi tutulacadüsündüm. Yatağm altinda tutulurgını sormustu. Gümrüklere gelen cesa hırnz mı, âsık mı ne derlerse derlerdi. Bereket versin ki sevdalım mi vapta mukavele müddetinin nihayeralayin gozü benden baska bir sey tine kadar, mukavelede gosterilen görmüyordu. Muhabbetle göğsünün tarifenm tatbik olunacagı büdiril üstüne bastirarak dudakianni du miştir. dnklanmdan ayırrmvordu. Simdi arTarifedeki tertip hatalart tık beni öpmesine aldırmiyopdum biYeni gümrük tarifesinde bazı le; mütemadiyen, nasıl kaçacaihmı bu mühim haberi bir an evvel Routertip hatalan olduğu görülerek bunlerse yetistirmek için ne yapacağılann düzeitilmesi evvelki gün An mı dusünüyordum. Çılgınca, ütnit karada Fırka grupu içtimaında gö sizce dusünüyordum. Ah, bir kere rüsülmüstü. Vaktin darhğı ve isin şu odadan fırlivabilsevdim, Brüksei müstaceliyeti dolayısile hâdis olan sokaklannda delî gibi kosarak kaçabu tertip sehivlerinin bir hata sacakhm. Fakat buna imkân mı vadı? vap cetvelile düzeltilerek meclisten Miralavımın kollan demir bir mengecirilmesi akamir etmistir. Bu cetgene stibi viîcudümü kavramış, beni veller gümrüklere gönderilecek ve bTrakmıyordu. Bir an, tniralayı ol» sımdiye kadar yapilan muameleler • üstünde tabancası duruyordu. Silâh sesieri üzerme yakaianacağim mu de fazla alınmış gümrük resmi varhakkak oldufru icin bu delice fikri s a sahiplerine iade olunacak, eksikzihnimden defettim; fakat ba«ka leri de tamamlanacaktır. bir çare de bulamıyor, mütemadi • Gümrük maameleteri yen dusünüyordum. Gümrüklerde yeni tarife üzerin • den muamele devam etmektedir. Kararname henüz gelmediğinden azamî tarife tatbik olunmaktadnr. GümKoridorun üstündeki odalann bi • rinden Almanca sarkılar isitiliyordu. rük basmüdürü Seyfi Bey de mua > melelerin normal şekilde devam etFena balde smirlendim. Burada, şu tifini söylemîstir. odanm içinde, feci bir muammayı balle ealısan zavalh bir kız, ümit • sîzIHc içinde çırpınıp dururken iki adım öteJe sarkı sSyliyecek kadar hissiz mahluklar vardı ha!.. ( Mabadi var) Düdüncü tahriri musakkafat heyeti Usküdar tnıntakasını yazmağa memur edilmistir. Bu suretle Boğazın Anadolu sahîündeki tahriri musakkafat heyctlerinin adedi altıya balip olmuştur. (Blrinci sayfadan mdbat) ve minnettanm. Büyük Sefim Gazi Mustafa Kemal Hz. ine, Mustafa KeDefterdarhk yeni teskilât lâyi » mal Türkiyesine ve onun Hariciye hasile birlikte memurin kadrosunun Vekiline karsı Bulgar Kralı Hz. nin da tebliğine intizar edilmektedir. ibraz buyurduklan çok sam;mî büYeni teskil edilen büyük memurlukyük dostluk tezahürlerinin Türkiye lara icap edenler doğ^udan doğru Reisicumhuru Hz. ve Türkiye Cumya Maliye Vekâleti tarafmdan tayin huriyeti hükumeti nezdin^e ve dost edileceklerdir. Türkiyede ve bütün Türk milletin de en samimi makes bulacağmda füphe yoktur.» Tren hareket ederken Kral Hz. yuksek sesle Gazi Mustafa Kemal Darülfünun ıslahatile mesgul koHz. ine selâm ve dostluklannın, tsmite faaliyetme devam etmektedir. met Pasa Hz. ine de muhabbetlerinin Tıp fakültesinin nakil ve yerlesme arz ve iblâğını çok memnun ve çok işlerine bakan komisyon da rapo • mütebessim bir eda ile beyan buyurrunu yakında hazırlıyacaktır. muslardır. Tıp fakültesi profesörleri HaydarTevfik Rüştü Bey Sofrada ike* paşadaki binanm plânile Darülfü Sofya 7 (A.A.) Bulgar ajansı nun binasınm plânını tetkik ederek bildiriyorî Londraya gitmekte olan her müderris kendi kısmına ait maTevfik Rüştü Bey bugün Sofyadan hallerin tesbitine çalismaktadır. geçmistir. ProfesSr Malsm tetkikatile meststasyonda istikbal etmiş olan gul bulunduğu rapor ve sicil f isleri Başvekil M. Muşanof kendisine Bulnin tesbiti henüz bitmemîştir. gar hududuna kadar refakat etmisHukuk, Edebiyat ve tlâhiyat fatir. Ayni trenle Londra konferan külteleri nakil işlerine temmuz ip smda Bulgar heyetine riyaset ede cek olan meb'usan meclisi reisi M. tidasında baslanacağı söylentnekteMolinoff da hareket etmistir. dir. Fakat bu fakültelerin tstanbul lisesi binasına sığıp sığamıyacağı tereddüdü mucip olmaktadır. Ankara 7 (Telefonla) Matbuat kanununun muvakkat maddesinin de ğistirilmesi hakkmdaki teklif Adliye ve Dahiliye encümenlerinin mazbatası, oMaliye Vekâleti varidat müdîri dünc para kanun lâyihası yarm Mecliste umumisi Cezmi Bey dün Defterdar müzakere olunacaktır. Mustafa Beyi ziyaret etmistir. Cezmi Tarifedeki tashihler Bey dün akşamki trenle iktısat konAnkara 7 (Telefonla) Gümrük ta feransma giden heyeti murahhasarifelermdeki tashihler lâyihası Meclise mıza iltihak etmek üzere Londraya eelmijtir. harek^t etmistir. Soruyoruz? Yaman sürat! Bir mektup Bursadan kaç günde gelir? Bursa 3 (Hususî muhabirimiz » den)» Bursa ile tstanbul arası mevcut vesaitle nihayet beş saatl9c bir mesafedir. iki şehir arasındaki ticarl muamelât ise tahmin edildiğinden fazladn*. Hal böyle iken Bursadan tneselâ Göztepeye gönderilen bir mektup tam dört gün sonra sahibi • nin eline geçiyor. Gazeteye yazdı ğım şu mektubu farzedeitm bu akşam verirsem yann nihayet saat 4 te Galata nhhmında bulmak mümkündür. Oradan da posta çantası • nin kamyonlarla bes dakikada yeni postaneye nakledilebileceğini kabul eder ve tevziat için de iki ve hatta üç saatlik bir zaman bırakırsak; aksatnm yedisinde mektubu • mun idarehanemizde bulunması lâzım gelmez mi? Halbuki ne gezer? Ertesi günü yani mektubu postaya verdiğimin üçüncü günü hem de öğleden sonra ancak Cumhuriyet te bulabilirsiniz... Bu; misallerile değil mutadile sabittir. Her za tnan Göztepeye gönderdiğim mek tuplar muntazaman dört gün sonra oraya varmaktadır. Yirminci medeniyet asrmda bu lunduğumuzu iddia ederken Ku runu vustanın sailer devrini hatırlatan bu kaplumbağa süratine acaba sebep nedir? Bir Omit şulesi Usködarda bina tahriri Hariciye Vekili Bulga ristandan gecerken Malî teşküât kadrosu D ı rü O ü o u n d a f n Islahat komitesinin faaliyeti M. Jorj Simenon Ankaraya gitti Musevi lisesi talebesi Yü ksek Orman mektebinde Bütün dünya Londra konferansı için hazırlanıyor. Büyük ve küçük devlet ler en maruf devlet adamlarmı Londra ya göndermektedirler. Amerika Hari ciye Nazın ile âyan ve meb'usan hariciye encümenlerinin reisleri Amerikan heyetine dahil bulunmaktadırlar. Av • tkbsat Vekâleti deniz ve hava yol rupa devletlerinden bir kısmı raurahlan dış hatlar müdürlüğüne tayin edilen Sanayi Ofisi ve Sanayi Kredi Ban haslanm teyin etmislerdir. Bir kısmı takası mudürii Sadettin Bey bugün An yin etmek üzeredirler. Devletlerm ço karadan sehrimize gelecektir. ğu Londra içtimaı içm iyice hazırlan mak üzere dahile ait siyasî ve iktısadî Banka ile ofisin, Sumer Bank un bütün meseleleri bir tarafa bBrakmif • vanı altında birlesmesi içm lâzım gelen lardır. tasfiye muameleleri bir av zarfmda bitirilecek ve Sadettin Bey bu müddet Fransada Daladier kabinesi butzarfmda bankada kalacaktır. çeyi parlâmentodan güçbelâ çı Sumer Bankm merkeri Ankarada okarmıstır. Hükumet bütçe için lacağmdan hükumet merkezinde sim birbirine giren âyan ile meb'usan mecdiden bina hazırlıklarma başlanmış lîsîerirü uzlastırmak üzere hayli vakit tir. kaybetmistir. Neticede her 3ti meclU Yeni bankada biri fen, diğeri kredi dav»'s>rmda fedskârlık yarjhkiarmdan islerîle mesgul olmak üzere iki müdür yeni bütçe üc milyar akı yüz milyon kümuavinliği bulunacaktır.Bu müdür musur frank açtk ile kabul edilmistir. Şimavmliklerinden bîrine ts Bankası rüe • di Fransa hükumeti Londra konferan sasmdan bir zatın, tayin edileceği söysmda görüsülecek meseleler hakkmda lenmektedir. ki noktai nazarmı tesbit etmekle meş Sumer Bank kadrosunun, tasfiye gnldür. Basvekilin Londraya gitmesî ve devir muamelesi brttikten sonra a şüphelidir. Onun yerine M. Kayu gidelâkadarlara bildirilmek üzere tamamen cekfîr. Bu zat âyan maliye encümeni rehazırlandığı anlasılmaktadır. isidir. Vaktile harp borçlan meselesinin Nurullah Esat Bey Ankarada bulunmüzakerelerine istirak etmis tecrübeli maktadir. bir mütehasstshr. Bu itibarla M. Kayunun Fransayı daha iyi temsfl edeceği nw hakkaktır. Fransa Londra konferansma hazîrlanmakla beraber konferansm atismden bedbindir. Sterlm ile dolarm isdkrar bulması için bir sey yapılmadığmı, harp Tricheco ve Delfino isimli iki borçlarmm konferans ruznamesmden ttalyan tahtelbahri bu sabah Ka • hariç tutulduğunu, gümrük mütarekesi radenizden limanımıza gelecekler nin sözden ibaret kaldığmı ve Amerika dir. Reisicumhurunun parlamentoya soz getki gemî kumandanı bugün öğ • çirmesinin şüpheii olduğunu goren leden evvel Vali Muhittin Beyi maFransızlar, askerî sîlâhlannı bırakmak kaminda ziyaret edecekler ve vali istemedikleri gibi ikhsadî silâhlarmt dabey de bu ziyaretleri iade edecektir. hi bırakmak istemiyorlar. Gemi zabit ve efradı öğleden sontngatere hükumeti de yeni bütçeyi r a Taksim âbidesine bir celenk ko parlamentoya kabul ettirmistir. Par • yacaklar ve pazar günü ttaiyaya gilâmento ve tngiliz efkân umumiyesi but deceklerdir. çeden pek memnun değillerdk. Lâkin Londra konferansma haznIanmak için hükumete vakit ve fırsat vermek düsün D cesile bu istemedikleri bütçeyi kabule mecbur kalmışlardır. tngiliz parlamentosu tatil edilmistir. Haziranm on Sçünde yani Londra konferansHun küsadm«Akra» gazetesi nesriyat müdürü dan bir gün sonra toplanacakür. ParlaYusuf Ziya Beyle makale muharriri mentonun tatil edileceği gün hükumet Ağaoğlu Ahmet Bey aleyhine meznamma Maliye nazın Mister N. Cem kur gazetede çıkan bir yazıdan doberleyn Londra konferansı hakkmda layı Müddeiumumilik tarafmdan bir izahat vermistB. Nazıra göre konferandava açılmıstrr. sm flk gayesi esya fiatlanra yüksekmek «Son Posta» gazetesi de bu ma ve muayyen bir seviyede tutmak ola • kaleyi nakil ve iktibas ettiğinden cakhr. ' doiayı bu gazetenin nesriyat mü Bu gaye yaln» parayı mdirîp çıkardürü aleyhine de aynca bir dava makla istihsal edilememesi bunda en ikame edilmistir. mühim amfl olacak seyler beynelmilel Her iki dava, matbuat kanununun ticaretin canlanması, beynelmilel ha • memurlann seref ve haysiyetlerini zur ve sükun ve itimattır. Maliye Nazm azaltıcı neşriyata temas eden 30 unpararm istikrar bulmasmdan ümitvarcu maddesine tevfikan ikame ve dır. Fakat bunun için altın mikyasnun ikinci ceza marıkemesine tevdi erlîlmahzurlanm izale etmek lâzımdır. Şimmist'r. di kırk devlet kambiyo üzerine tahdidat kovmuslardır. Bu tahdidin esbap ve ava mili refedilmedikçe bu hükumetler tahtstanbul hapishanesindeki mah didatı kaldnrnağa razı olrmyacaklardır. kumlardan bir kısmı binanın müsaadesizliğinden dolayı muhtelif haAlacakh devletler, borçlu memle • pîshanelere gönderilmektedir. ketlerden esya ve hîzmet kabul etme • Dün de mahpuslardan bir kısmı dikçe alacaklarmı elde etmeği bekle • Çatalca hapishanesine gönderilmis memelidirler. tir. Diğer bir kısim da Sinoo. Ça tngiliz parlamentosunda harp borç» talca, Şile, Gebze, Silivri ve Üskü ları meselesi de mevzuu bahsolmof ise dar hapisanelerine nakledüecek de Maliye Nazm tngiliz hükumetmin lerdir. noktai nazan Amerikaca malum ol • duğundan yersiz düşecek sozlerle vaziyetin işkâl edilmenıesini söylenMstir. i Velhasil tngiltere hükumetfle tngiliz Bir kaç gün evvel tstanbula ge efkân iTnumiyesi de Londra konfe len Fransız romancılanndan M. ransmı büyük ümitlerle karşılamıs buGeorge* Simnon dün aksam Anka lunmamaktadırlar. tngiltere Oe Fran raya gitmiştir. sanm ba tarzı hareketleri tabiatüe diğer Avrupa memleketleri üzerinde de fena tesirler bırakmaktadır. Londra konferansmı canlandtracak manivelâlar Amerikanm e'indedir. Manivelâ harp borç lan ve gümrük tarifeleridir. Fakat bunlann kullanılacağtna delâlet edecek bir emareye henüz tesadüf olunmamıshr. MUHARREM FEYZİ Sumer Bank İçin hazırlıklar Sanayi Bankasmda tas • fiye faaliyeti başlıyor Italyan tahtelbah'rleri bu sabah geliyorlar M a H k@ mnı e e r & e Akın ve Son Posta aleyh'nde iki dava Nakledüen mahkumîar Belediyelere intikal eden arsaların parası Ankara 7 (Telefonla) Meclisle derdesti müzakere bir lâyihaya göre a mumî harp seneleri içinde imar veya resmî binalar yapmak maksadüe hü * kumet tarafmdan yıktırüan binalarla bu maksat içm hükumetçe vaziyet edilmiş arsaların sahiplerine binalarm ydrtml» dığı ve arsalarm almdığı tarihlerde tes bit edilmiş olan kıymetleri üzerinden tahvil verilmis ve bu tahvillere mahsubl umumî kanununa göre verilmis tah m villerden tefrik edilmek için Maliye Vekâletince işareti mahsusa konulmuçtur. Bu arsalardan belediyelore intikal edenlerm paralarım belediyeler 10 senede v 10 taksitte maliyeye ödiyecek lerdir. Bu taksitler belediyelerhı tahsil olunan kesri munzamlanndan tefrik edüeceklerdir. Matbuat kanunun tadili Cezmi Bey de Londraya gitti Ankara 7 (Telefonla) Bütçe en cümeni, Osmanlı Bankasiie imzalan • mış olan itilâfnameyi müzakereye baslamıştır. Encümentn tetkikatmı yarın bitirmesi muhtemeldir. Muglada mahsul iyi Muğk 7 (A.A.) Devamlı yağ murlar durmustur. Yağmur, tütün mah«ulüne tesir etmemistir. Mahsul, çok iyidir. Beyoğlu Musevi lisesi son sımflar talebesi evvelki gün tetkikatta bu lunmak üzere Yüksek Orman mek tebini ziyaret etmisler ve buradan da Belgrat ormanım gezmişlerdhr. Talebe, mektebin tabiî ilimler muallimlerile türkçe hocalarının refa katinde grtmişler ve çok istifadeli bir gün gecirmişlerdir. Orman mektebi müdürü Mazhar Bey talebeye izahat vermiş ve çok yüksek bir ne» zaket eserî gSstermîstir. Kafilej" * » •• fakat eden felsefe hocası M. Mönye bentler ve ormanlarm zenginliği ve güzelliği hakkında ecnebi gazetele rine makaleler yazmıştır. Talebe gerek Orman mektebi müdürü Mazhar ve gerek müderrislerden Tevfik Âli ve Esat Muhlis Beylere gösterdikleri nezaketten dolayı teşekkür etmek • tedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog