Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

veren annelere Fosfatlı Şark Malt Hulâsası (4224) Crnnharîyef 7 Haziran 1933 Kullanınız, sütunuzü artbnr. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir.(3990) eczanesı (3766) ASİPİROL NECATİ, grip. nezle, baş ve diş ağnlannınkat î ilâcıdır. MODA Deniz Banyoları Açıldı CADDEBOSTANI GAZİNOSU SALİH NECATİ SÜNNE1 Çi MU8TAFA FEHMi Sirkecı amcası Beşır Kemal eczanesı karsısmda Menç otelınde bulunur. Teiefoa 2244=> Hanesi Dcmirkapı ıstasıyon arkasmda Yanko apartımanı No. 37. (4225) ii're btrdir. AvaK ve koltuklardakı ten ve kokmu derhal keser. (4240) AÇILMISTIR Şehrin en tnukemmel gazinosu oiup her akşam CAZBAND vc Cuma ve Pazar gunlerı zengın varyete programı ile MATiNE DANSANT MM Fi ıtlar mutedildir. Tarafından neşredilmiştir. Fîatı 50 kurnştup. 1 Haziran 19 9 tarihli gümrük kanun ve tarifesile beraber 75 kuruştur. Ankara'da Akba kitap elveri ve Izmir'de yeni kütüphanebe bulunur. İK lAUîtESiNi^DEGiŞTiREN KANUN Kanaat kütüphanesi (4186) Deniz Harp Mektebi ve Lisesi Kumandanlığından: 1 Liseye* kayıt ve kabul 1 temmuzda başlar, nihayetine kadar devam eder. 2 Güverte, makine, hava smıflanna talebe kabul olunur. 3 lstida ile müracaetta 2 inci maddedeki sınıflardan b'^sine talip bulunulduğu ve Maarif orta mektepleri çehadetnamesini haiz olmıyanların imtihanla girmek istedikleri yazılmalıdır. 4 Jstidaya iliştirilmesi icap eden vesikalar: A Tarihi bir seneyi tecavüz etmem'ş aşı kâığdı, / B Fotoğraflı nüfus cüzdanı, C Ailesinin ve kendisinin suihal ve şöhret sahibi bulunmadıklarına ayrı ayrı ve polisçe musaddak hüsnühal ilmühaberi, D Mezun bulundukları mektebin fotoğraflı şehadetnamesi veya teferruatlı tasdikname, E Kabul şartnamesinde yazıldıgı gibi velisinin noterlikçe musaddak taahhüt senedi, F Kabul şartnamesinde yazıldıgı gibi velisinin ve kendisinin taahhütnamesi. 5 Mufassal kayıt ve kabul şartları Kasımpaşada Deniz matbaasında beş kuruşa satılmaktadır. 6 Taşradan müracaat edip fevkalâde ihtiyaç ve zaruret dolayısile mektepte ibate ve iaşe edilmeleri mecburî olanların 15 tem muzdan sonra mektepte bulunmaları ve bu vaziyette bulundukUrına dair muteber vesika getirmeleri 'âzımdır.. Dahiliye Vekâletinden: Her ay neşredilmekte olan Idare mecmuasının haziran 1933 tarihinden mayıs 1934 tarihine kadar çıkacak olan 12 nüshasının tab'iyesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bu hususta tanzim edilen şartname Dhiliye Vekâleti Vilâyetler ldaresi Umum Müdür lüğünde ve tstnbulda Vekâlet Evrak muhafızlığında görülebilir. Talip olanların 21 haziran 1933 çarsamba günü saat 15 e kadar müzaye de ve münakasa kanununa tevfikan yapacakları kapalı zarflan ve 15 forma üzerinden % 7,5 muvakkat teminat akçelerile Vekâlet Satınalma komisyonuna müracaat etraeleri ilân olunuf. (2486) Hariciye Vekâleti Mubaayat Komisyonundan: Vekâletimizce alınacak otomatik telefon santralı ve dahilî tesisatı yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. İhalesi 21 haziran 933 çarsamba günü zevalî saat 16 da icra edile cektir. Teminatı muvakkatesi «260» liradır. Şartnamesi Hariciye Vekâletinde Levazım Müdürlüğünden ve tstanbulda Ankara caddesinde Hazinei Evrak Müdürlüğünden aranmalıdır. «2410» /İZİ / Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Tababet ve şuabatî sart'atîarinin tarzî icrasına dair 1219 numaralı kanuna bağlı ve taliplerin ihtisas vesikaları hakkmda evvelce neşir ve ilân edilen nizamnameye müzeyyel olarak bu defa Resmî gazetenin 30/4/933 tarih ve 2388 sayısile neşir ve ilân edilen 14207 numaralı nizamname hükümlerine ihtisas vaziyetleri uygun olan sivil ve asker tabiplerin muayyen müddet zarfında istidalarına merbut vesaik ile Vekâlete müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (2535) Bartın Beledivesıuden: Bartın şehrine Kavşak suyu membaından Orduyeri mahallesinde inşa edilecek şehir su tevzi hazinesi dahil olmak üzere geHlrilecek olan «54405» lira 21 kuruş bedeli keşifli içme suyunun mevcut proje ve keşifname ve şartname ve mukavelenamelere tevfikan inşa ve ikmal ameliyatı 1 haziran 933 perşembe gününden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Taliple rin keşifname şartname ve mukavelenameleri tstanbul, Ankara ve Zonguldak Belediyelerinde görebilecekleri; projeyi aynen görmek ve fazla malumat almak istiyenlerin de Bartın Belediyesine müracaatleri ve münakasaya iştirak edeceklerin ihale günü olan 21 haziran 933 çarşamba günü saat 14 ten evvel teminatı havi teklif mektuo • larile Bartın Belediyesinde hazır bulunmaları ilân olunur. (2588) DAV€T € Di YO R ••1 Dr. Ihsan Sami B ^ /iKACO Öksürük Şurubo öksiiriik ve nefes darlıği, boğmaea ve lazanuk oksuriikleri için pek te • «rli üâçtır. Her eczanede ve ecza de» jgg polannda bulunur. (4002) ^ H Dr. A. KUTiEL Karaköy'de Abdullah Efendi lokantası sırasında 33 numaraya Maarif Vekâletinden: Ankarada Ismet Paşa Kız Enstitüsüne ve Kız Lisesine ilâveten yaptmlacak inşaat 3/6/933 tarihinden itibaren 24/6/933 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya kon • muştur. Münakasaya iktıdarı fenni ve malisini isbat eden talipler iştirak edebilecektir. Binaların proje ve şartnameleri her gün öğleden sonra Maarif Vekâleti İnşaat dairesinden tedarik edilebilir. Ancak bu evrak ehliyeti fenniyeyi haiz olan müteahhitlere verilir. Münakasa 24/6/933 tarihine musadif cumartesi günü saat (15) te Maarif Vekâletinde icra edileceğinden taliplerin mezkur gün ve saatte müzayede, münakasa ve ihalât kanununa göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını İnşaat komisyonu Riyasetine tevdi edeceklerdir. (2525) TAŞINACAKTIR Istanbul Orman Başmüdürlüğünden: Kocaelİ Vilâyetinde lzmit kazasının Atuçurumu devlet or • mamndan gayrimamul metre mik'ap hesabile bir senede 914 gayrimamul metre mik'ap kayın eşçarı beher gayrimamu' metre mik'abı 160 kuruş muhammen bedeli üzerinden talibine ihale edihcek üzere müzayedeye konulmuştur. Müzayede ve ihale alenî müzayede usulile ve 661 799 numarah kanunların ahkâmı umumiyesi veçhile 20/6/933 tari hine musadif salı günü saat 15 te Kocaeli Vilâyetinde müte sekkil orman satış komisyonu taliplerin 2000 lira sermaye vaz'ına malî iktıdarlarını gös terir Ticaret Odası vesikasını ve> muhammen bedelden aşağı ol • mamak şartile vereceği bir se nelik bedeli miktarının yüzde 7,5 nisbetindeki teminatı mu vakkatesini muhtevi teklifnamelerini ihale kanununun onuncu maddesi sarahati dairesinde mezkur saate kadar komisyona tevdi eylemeleri ve şartname ve mukavelename sureti musad dakalarının Ankarada Orman İşleri Umiım Müdürlüğü ile îstanbul ve Kocaeli Orman Müdi • rivetinden alınabilecegi ilân o Iiınur. W Sahip ve Başmvharriri Yunus Nadi Umuml neftiyatt idare eden Yazı mudürü: Abidin Daver Matbaacütk ve Nepiyat Türk Anonim Şirketi . tstanbul \ îstanbul yedinci icra memurluğundan: Bir alacaktan mahcuz ve merhun tuhafiye eşyasüe vitrin ve camekânlar birinci açık arttırmada kâfi bedel bula • madığından 11 haziran 933 tarihine musadif pazar günü «aat on buçuktan on ikiye kadar ikmd açık arthrman yapılacagmdan taliplerin yevm ve saati mezkurda Beyoğlunda Galatasaray t»tiklâl caddesinde polis merke» yakı • nrode Kurtulus hanı altmda 283 nn • * maralı tuhafiyeci mağazasında hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (4222) Trabzon Jandarma Konak Kumandanlığından: 1/6/933 tarihinden 31 mayîs 934 nihayetine kadar Trabzonda Gümüşane, Erzurum, Erzincan, Kars, Erciş, Karaköse, Beyazıt, Kızıldize, Van, Hakkâri kıt'alanna sevkedilecek jandarma eşyasının bir sene müddetle münakasa alenî suretile 26 haziran 933 pazrtesi günü saat 14 te Trabzon Jandarma Mıntaka Kumandanhğında teşekkül edecek komisyonda ihale edileceğinden taliplerin mıntaka kuman • danlığındaki şeraiti gormeleri ve yevmi mezkurda teminatı muvakkatelerile komisyona müracaatleri ilân olunur. «2369» KURUKAHVECi Ef. oğlu A. İHSAN Sahibi olduğu KURUKAHVECI hanı alünda açtıgı yeni mağazasmdan /İKLOPEDİ/İ Üçüncü cilt çıktî Hayal Ansiklopedisinin şimdiye kadar iiç eildi tamam olmuşfar. Şimdiye kadar bu güze! eseri almamiş olanlara şimdiden öç cildi birden mücellet olarak almalarını lavsiye ederiz. Çiinkfi her yeni cilt çıklıkça verilmesi lâzım gelen para arlacak ve hepsini birden almak güç olacakfır. Şimdiden nç sildi birden alacak olanlar, hem evlerine bir kütüpane kazandırmıs, hem de muessesemizin gosterdiği kolayiıktan istifade imkânını bulmuş olacaktır. Mücellet bir cildin fiatı 3S0 kuruştur. Fakat dördüncn Nesşriyat 3AYAT HALiS VE NtrıS KAHVENİZl Emniyetle temin edebılusıniz. Lurfen tecrübe edenlerden bir kere sorunuz Doktor Horhoruni ^^m Her gün akşama kadar hastalannı EminönS Valide kıraathanesi yanındald mnayenehanesinde tedavi eder. Tel. 2,4131 (3707) Sirkeci'de Nur Han 21 Her erkek, beyaz ve nermm yeni bir cüdi gbrunce memnun olur. Hali hazırda sizin de malik olabileceğiniz jayanı perestis cilt (yağsız) beyaz rengin • deki Tokalon kremile tecrâbesini yapnuz. Bu kremin terkibinde taze kerm ve musaffa zeytinyagı ile kanshnlmış ve cildi beyazlatan ve kuvvetlendiren kabız unsurlar var. Derhal nüfuz ve cih guddelerinin tahriçatını teskin eder. Münbesit mesamab nklasbnr. Ve siyah benleri izale eder. Yalmz 3 günde cilde, cazip ve yeni bir ta • zelik, emsalsiz bir güzellik verir. Böyle bir cik başka suretle temin edilemez. Her sabah beyaz renk • teki bu yeni Tokalon kremini kul • lanınız, ve fayanı hayret netice • sini gorimuz. (3967) On bes piincle bir cuz çıkar Şimdiye kadar 33 cüz çıktî Bir cüzün fiatı 25 kuruştur Bir cildin fiatî 350 kuruştur Adresi: tstanbulda Matbaa • ahk ve cilde abone olanlara şimdiye kadar çıkan üç cilt abone fiatı üzerinden verilir. Türk Anonim Şirketî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog