Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

7 Haziran FENNl BAHtSLER ' Camharîyef Zehirli gazîerin tesiri Klorpikrin ve emsalinin tahribatı müt hiştir, 34saatte ölümü intaç Zehirli gazîerin insan üzerinde ki tesirleri müthiştir. Yesil salip îsaretli gazlerden meselâ (Klor pikrm) ve yahut (Fosjen) bir tayyare bom • basından intifar edince, bavadan agır oldnklan için bombanın düştüğü yere teraküm ederler. Kokolan gayet az olduğundan yakında bulunanlar gazle • rm zehirledigi havayı hiç farkına varmaksızın teneffüs ederler. Bu zehirler bamn ve hava borulanna teeir etmez. Bütün fenalıklan cigerde kendinî gösterir. Fakat bn tesirin husulii için de biraz zaman geçmelidir. Ancak 26 saat sonra zehirlenenler isin farkına vanrlar. Ye«il salip isaretli gazîerin tesiri akeîğer huveysellerinin cidarlannı tagyir ederek kan damarlanndan seromun kanm tnayi kısmınm huveysalât içine dolmasına sebebiyet vermektir. Bu sebepten hasta lâyikıle teneffüs edemez. Ciğer serom fle dolduğu için ancak serbest kalan ufak bir saha teneffüs edebflir. Hasta bunun için fazla teneffüs hareketi yapar ve teneffüs hareketi yaphkça daha fazla zehirli gaz ciğerlerine dolar. Ve bu halin neticesi olarak tam bir akdger ozeyması teşekkül eder. Hastanın dudaklan, yiizü mosmordur. Zorla hava almak için uğrasır. Ve ciğere giden hava ciğeri dolduran serom ile birlikte kö'oük husule getirdigi cihetle göğsünde •iddetli hmltdar peyda olur. Böyle zehirlenmis hastalarm arzettiği manzara gayet fecidir. Bundan başka bu gazler kalp üzerine de tesir ederler. Kalp flrî suretle btmlardan müteessir olur. E v velâ kanm mayî kısmı ciğere geçtiginden koyulaşan kanı scvketmek için sol kalp fazla bir kuvvet sarfına mecburdur. Bundan baska akcigerde husule gelen rüküdetten nasi dahi sağ kalp fazla calısmağa, fazla ugrasmağa başlar. Tabiî bunun neticesi olarak kalbin en nihayet zafiyetc d&çar olduğu görüsüriir. Bas ağnlan dahi hasd olur. Ayni zamanda kusmağa baslar. Tabiî bu bir tabammiil edümez hal olur. Ve bu gazlerin tesirine maruz kalanlar hiç bir is göremezler. Evvelleri bu mavi gazler maskeleri çıkartmak ve askerleri yeşii gazlere maruz bırakmak için kullanıhrdı. Yeni maskeler bu gazlere karsı da bizi muhafaza etmektedir. San gazlere geltnce, bnnlar vücudün hangi tarafına tesadüf ederlerse orasmı yakarlar. Tesirleri en ziyade cilt üzerinde göriilür. Fakat gözlere, teneffüs borulanna da nüfuz ettikleri zaman buralannı fltihaba düçar ederler. Bu gazler de tesirlerini ani olarak gostermez. Aradan 36 saat geçtikten sonra gazin temas rtfiğt mahal kızanr, kabanr. Derinin altına toplanan mavi adeta donmuştur. KesHdiıH zaman pelte halindedir. Bir kaç gün sonra bu kabaran yerin cildi yırblır, mlkroplar oralara nüfuz eder ve mikroplann tesirfle cerahat ve büyük büyük yaralar peyda oIur. Gözlere temas ettiji zaman gözkapaklan şişer, hastanın gözleri kapanarak göremiyecek bir hale gelir. Hava borulannda da şiddetli iltihaplar husule getirir. Bunlann tesirine maruz kalan hastalar uzun müddet öksürürler, bir çok balgam çıkanrlar ve balgamlan derununda parça parça kopmus muhat aksamı dahi bulunur. Sonra müzmin kasabat fltflıaplan tesekkül eder. Hatta bu hastaiarda verem husule geldiği de görulflr. Bnnlar verem olraadıklan halde dahi ekseriyetle kan Hikürürler. San gazler de bir çok kmuelerin olümüne sebep ohnaktadır. Fakat bu biçareler birdenbire öbnezler. Zehirin tesiri uzun müddet devam ettiği cihetle zehirlenenlerin aylar geçtikten sonra dahi vefat ettikleri görülmektedir. Yeşfl gazlerde ise ölüm bir kaç saat sarfında vukua gelir. Hastalar bu tehlikeli *»nrı»m atlattıktan sonra kurtu lurlar. Halbuki san gazin vucude tesiri haftalar geçtikten sonra dahi kendmi gösterebilir. Bundan baska san gazlerin tesirfle dimağda, böbreklerde, mide ve bagırsaklarda kanamalar husule gelir. Halbuki yesil ve mavi gazler dahilî uzuvlara tesir etmez. Görülüyor ki muharebelerde kulla • nılan zehirli gazler müthiştir. Hele bnnlar maskesi olmıyan halk arasma düşecek olursa ve bu halk ta bunlardan koranmı carelerini bilmezse tesirleri pek korkunçtur. Zaman harbnin b u ' korkunç sflâhma karsı acaba tedbir almak kabÜ midir? Son makalemizde iste bunu izah edecegiz. OSMAN Doktor ŞEREFETTİN I I 20 20 20 20 20 20 1 20 î ıstanbul Borsası kapanış tiatları 6 6 9 3 3 NUKUT Alıs Sterlin Holar Fran^ız fr. Lirci Belçika fr. Drahmı Isvıçre fr. Leva Filorin Çek koronu tsveç kronu Avnstnrya Şil. Peçete Pengö Mark Zloti 30 Ley 20 Dinar Ruble Yen Türk altinı Mecidtye Banku. Os. B. 7:n 178 169 218 117 24 8tS 23, «0 84 116 36 23 18 20.50 4<* 23 26 22,50 52 43 32 232 Satış 78 180 I6Ç 230 119 24, S0 8?0 S4 8.S 120 37 23,50 !<J Fatih Malmüdürlüğünden: Mahlul emlâkten Çarşamba da Koğacı mahallesinde Beyceğiz sokağında 29 numarah hane de satılacaktır. Kıymeti sekiz liradır. 1 haziran 933 tarihinden 25 haziran 933 tarihine kadar yirmi beş gündür müzayedededir. Taliplerin 25 haziran 933 tarihine musadif pazar pünü saat onda Fatih MalmüdürlüSüne müracaatleri. (2583) tstanbul asliye mahkemesi birinci ticaret dairesinden: Kalkavan zadelere ait ve Türk san eağını hâmil Istanbul lünamna mensup Üsküdar vapurunun tstanbul Varma limanı için kömür hamulesile Rusyanm Nikolayef limanında 13/2/933 tari hmde bux kıran yedeğinde hareket ile Odesa limanma gelinciye kadar buzlann tesirfle düçar olduğu hasar ve zararlar hakkmda deniz ticareti kanununun 1063 üneü maddesine tevfikan tanzim kılman rapor üe gemi jurnal def teri sureti ve gtarâ adamlaruun isimleri yazılı cetvel mahkememize verflerek raporun tasdSa gemi kaptanı tarafm dan talep edilmiş ve gemi aaamlarmdan bir kısmı istima kilmmif ve mutebaki şahitlerin istimai ve bususatı sairenin tetkiki 17/6/933 cumartesi günü saat 14 e talik edilmiş olduğundan gemi veya yük ile alâkadar ve hasardan zararlı herkes rapor almırken asaleten ve ve kâleten mabkemede hazır bulunabile • eekleri kanunu mezkurun 1065 inci maddesine tevfîkan ilân olunur. (3898) Trabzon icra memurlugundan: Karakosede tüccar Çal ı>tde Hasan Efendiye 1813 lira itasma borçlu Trab10nun Ortabisar mahaDesindea olup Suumtgânram meçhul bulundoğn an • lasılan Midilli lade Rüştu Efendiye ilânen tebligat icrasma karar verilmi» oldugundan mumaileyh RSstfi Efendinin tarihi ilftndan otuz gün içinde isbu borcu ödemesi borcun tamamma veya bir Fnf"nn|ı veyahut alaraklmm tsJdbat krası hakkmda bir ita'razı varsa gcne bu müddet içinde istida ile veya şirahen 1883 dosya numarasile icra dairesine büdirmesi bildirilmedigi takdirde bu müddet içinde 74 üncü madde muci bince mal beyanmda bulunması aksi takdirde cebri icra yapılacagı hakkmda ödeme emri makamma kaim olmak flzere keyfıyet flân olunur. tstanbul altana icra memurlugundan: Bir borçtan dolayı mahcus sandalye, LIMANIMIZDAN EDECEK V A P U R L . A R S A K A R Y A vapuru İSTANBUL İZM1R SÜRAT POSTASI Müddeti seyahat 22 saattir. Her hafta cumartesi gUnü saat 16 da Galata rıhtımından hareket, pazar günü tzmire muvasalat, pazartesi hareketle salı günü Istanbula avdet eder. Muhterem tzmir yolcularından görülen teveccühe bir cemile olmak üzere seyahat ücretle • rinde tenzilât yapılmıştır. Vapurda her türlü istirahat müemmendir, servis muntazam ve tabldot gayet eh • vendir. Fazla tafsflât için Sirkeci Meymenet hanı alhnda acentalıgma müracaat. Telefon: 22134 (4249) SADIKZACE BiRADERLER VAPURLARI SEYRİSEFAİN |ftferkeı acenta : Galata KÖDrüba?! B. 2362 Snhe A. Sirkeoi Muhıırdar tadr H. 2. 274 KARADENİZ 7 haziran çarşamba 18 de Galata nhtımından kalkarlar. Dönuşte Tireboluya da nğranılır. İZMİRMERSİN POSTASI İRABZON POSTASI 27 50 23.S0 26.Î0 23 .*4 44 935 33 234 KONYA 9 haziran cuma 10 da idare nhtımından kalkar. 7 haziran 933 ÇEKLER Açılıs Londra New York Paris Miltoo Brfiksel Atina Centvre Sofya Amsttrdım Prs? Stokholra Vlyans Madrit Berlin Varjovs Bnd»pe?te Bükres Belifrat Yokoharat Moskovs 7İ!,9J O.5Ö42 13,06 9.l3tS 3,4065 83.175 2.U5 68,395 1,1793 Î5.925 2,7394 4,28 5,5475 2,0354 4,235 3,7175 79,97 34.3785 3.263:5 Kapanış | 712.S5 [ 0,5635 1 12.C3 II 9.14 3,î<*85 81.87 2.45 68.295 I,17fı5 15.RH5 2,73 4,2675 5.S4 2.02J75 4,2285 3.7(1875 79,77 34,»M3 2,3580 Ayvalık ekspres postası TAV1LZADE VAPURLAR! Çarşamba SELAMET MUDANYA postası yapılmıyacaktır. ESHAM Açılış U Bankası hlmll. A. Şim. 60 o/o vapuru her per=embe 16 da Sirkeci'den hareketle Gelibola, Çanakkaie ve körfez tarikile Ayvalıg'a azimet ve avdet edecektir. Dikkat: Cuma günü Edremit yolculannı trene yetiştrrir ve Ayvalık yolculannı ayni gün aksamı Ayvalığ'a çıkarır. Yolcu bfleti vapurda da verilir. Adres: Yemis'te Tavflzade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 4248 MUSTAFA CEMAL VAPURLARI Zonguldak £;*, BURSA Vapuru 8 haziran Kaoaniş 9.5$ . :oo o/o ^YEtKENCİ KARADENIZ Postası Akaum saat 19 da Galata nhbmmdan hareketle Eregli, Zongulda ğ*a gidecek ve gelecektir. Galata küçük nhtan No. 45 Telefon: 40913 4247 ^ S ^ ^ ^ ^ B ^ M BomoDti Nekur Terkos Ailan çimento »9,50 39,50 12,75 för. IST1KRAZLAR Açılış 1933 lkramfyell Isükrazı Şark simeodiferi Diiyonn Muv. Gflmrttk Saydi Mahl Bâgdat Askeriye 19,40 2,80 54 2,80 53,75 Bundan baska zehirlenen biçareler bu gazin tesfrinden kurtulmak için kacmak isterlerse o zaman daha izyade rahatsız olurlar. Zi/a vGcudön hareketi sebebüe hava ihtiyacı artar ve hasta teneffüs ettikçe zehirlenir, Tabiî vüctıdün sarfedeceği gayret ve kuvvet kalp flzerine de ierayî tesir eder. Zaten zayıf olan kalp tamamile yorulur. Bu suretle hastanın yapacağı »iddetli harekât ken« disini olüme daha ziyade yaklasbnr. En ziyade vefiyat bu yesil salip isaretli gazlerle vukua gelmektedir. Mavi salip isaretli olan gazîerin, daha dogrusu hubeybat halinde bulunan mayiahn tesiri yalnız tahrişten ibarettir. Burüar insanı öldürmez. Fakat ağzı, burau, gözleri ve teneffüs borulamu şiddetle tahriş eder. Hasta aksınr, ok SAMSUN Fatih Malmüdürlüğünden: Millî emlâkten Aksarayda Kâtipkasım mahallesinde deniz kenarında kâin 20/1 numarah 105 metro murabbaındaki mahalüin beher metro murabbaında iki liradrr. Mahalli mezkur satılmak fizere 3 haziran 933 tarihinden 27 haziran 933 tarihine kadar 25 gOndür. Taliplerin 27 hazi ran 933 tarihine musadif salı günü saat onda Fatih Malmu'üirlügune müracaatleri. (2584)' Trabzon kra memurlugundan: Karakosede tüccardan Çal zade Hasan Efendiye 1813 lira itasma borçlu Trabzontm Ortabisar mahallesinden clup elyevm ikametgâhınm meçhul buhmmasmdan dolayı hukuk nsulü mu • hakemeleri kanununun maddei vn^h • susasma tevfikan ilânen tebligat ifasına karar verilmiş olan Midilli zade Rüstü Efendinin emvalinm ihtiyaten haczine dair mahkemece ittîhaz olunan 11/12/ 932 tarih ve 80/109 numarah karar üzerine mumafleyhin hissedarlariie na mma mukayyet Trabzonun Çarfi mahaHesinde kâin nisan 329 tarih ve 114 numarah bir bap mülk hanenin 10368 hisse ib'barile 900 hissesine ve ayni mahalde ayni tarihte 16 numaralı bir bap mağazanm 3d hissesmden bir hissesine ve mevkii mezkârda 319 tarih ve 7071 numarada bir bap dükkânm nısıf hissesJ 576 hisse itibarile 164 hissesi üzerine ihtiyaten haciz vazedihniy olduğundan işbu karara karsı mumafleyhin bir itirazj varsa tarihi Bândan itibaren* otuz gün zarfmda 1883 icra dosya numarasile Trabzon icra memurluguna bildirihaesi flân olunur. (4227) tstanbul asliye mahkemesi 6 m a hukuk dairesinden: Ahmet Efendi tarafmdan Baknkö • yünde Hat boyu caddesinde Mektep sokak 4 2 nomarab hanede sakin tbrahim kızı Seher Müyesser Hannn aley hine açılan bosanma davasma mütedair verilen arzuhal üzerine mumafley » hanın ikametgâhınm meçhuliyetine bi « naen ilânen tebligat ifan suretfle gıyabmda tahkikat ikmal ve evrak mubakemeye sevkolunmus ve gene ilânen vald tebligata rağmen muhakemeye gelmediğinden bittalep gıyabmda muhake meye başbınarak tahkikat zabıtnamesi kıraat ve davacı dahi istiçvap olunmuş •e cereyam muameleden bahisle ve on beş gün müddetle gıyap karannm ilâ nen tebliği karargir olmus bulunduğundan tarihi tebliğinden itibaren beş gün îçinde itiraz etmedigi ve yevmi mu • ayyen olan 11 temmuz 9 3 3 salı günu saat 1 de tstanbul asliye mahkemesi 6 m a hukuk dairesinde heyeti hâkime huzuruna gelmediği takdirde davacınm iddia eylediği bilcümle vâkıatı ikrar etmif addile gıyabında muhakemenm intaç olunacağı tebliğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (4220). Perşembe günfl aksamı Sirkeciden ha reketle ( Zonguldak, inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize) ye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafıilât için Sirkeci Yelkenci Hanmdaki arentah » gma müracaat Tel: 21515 (4211) TAHVİLÂT Açıhs Elektrlk Şirketi Tramvay » Tflnel . Rıhüm , Anadoln ( I ) Aoadoln (2) Anadpln ( 3 ) Anadol Mömessil Kapanış . 4S.IS 45,11 56,85 4M5 45,15 .«6,65 1 I bardak, iskembectlige aJt «devat kazan ve sairenin 11 haziran pazar gfinS 12 den 14 e kadar tstanbul Tavukpaza mtda S numarah işkembeci dükkânm da unnci açtk artbrma fle satılacagmdan taliplerin yevmi mezkârda mahallinde bolunacak memuruna müracaatleri Hân olunur. (4231) Hantabade vapurlan ttanbul Hayvan Borsası 4/6/933 Diri hayvan satışlarl Kilo flatı Adet Karamaa Dtglıç KiTircik İzmir postası Seyyar her çarşamba Sirked nhtımından hareketle Geli bohı, Çanakkale, ve tzmire azimet ve Cumartesi günü saat 18 de Izmirden hareketle ayni iskelelere uğnyarak tstanbula avdet edecektir. Yolcu bileti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhtrm Han No. 5 Telefon: 21977. Aimanyadan Maraşa geıen leylekler Maraş (Husosî) Almanlann Rossitten kuş istasyonuna ait B. markah ve 36226, 35098 numarah iki leylek ölü olarak bulunmustur. Bu leyleklerden birisi Maraşm Eloğlu köyü dvannda Masbhüyük mahallinde ve diğeri de ta • mamen Maraşm dvannda Şeyhadil mevknnde bulunmuftur. Btmlar ku» istasyonuna gönderflmiştir. Ahnanyaya giden leyleklerin geçh yolu Maraş ve civan oldugu anlaşılmakta • d*. ZAYt: 436919 numara 25/1/932 tarihli tstanbul I. Gümrük makbuzu kayboldu. Yenisini alacağrmdan eskismin hükmü yoktur. Yahya Ali (4253) Asgari Ku. | Sa. 17 15 17 14 50 50 Azamı vapuru K'n. Sa. 19 18 18 22 75 50 169 504 161 2174 tstanbul 6 mcı icra daîresinden: Bir borçtan dolayı dairemizm 9 3 2 / 9313 dosya numarasile Leon Kuyum cuyan Efendi tarafmdan haczedilip bu dosya fle de iştirak suretfle tahtı hacze alman mubtelif hane eşyası ve gramo • fon ve sairenin 11 /6/933 tarihinde saat 9 dan İ l e kadar paraya çevrfleceğinden taliplerin mezkur günde ve mahallinde hazır bulunmaln flân olunur. (4251) Zayi Zati muhrümü zayi ettim. Bu mühürle kimseye borcum yoktur. Yenisini yaptmyorum. Hükmu yoktur. Abdurrahman (4246) saat 17 de IL AN VSctorya dö Berlin Umum Sigorta Anonm Şirketi tarafmdan 3 eylul 1920 tarihinde Baruh Benedetto Matalon Efendînin hayatı Szerine akt ve tanzim olunan alti yüz Türk liralık ve 712554 numaralı sigorta mukavelenamesine ait depo ilmühaberi zayi olmustur. Mez « kur depo ilmühaberi hali hazırda kimin yedinde ise kukukunu isbat ebnek üzere Viktorya do Berlin Sigorta Şirketinin tstanbulda, Galatada, Kürekçüerde Manhaym hanında kâin Türkiye müdiriyetme veya Berlinde kâin merkezine isbn ilânm tarihi neşrmden itibaren iki ay zarhnda mfiracaat etmesi rica olu • nur. Mezkâr müddetm mürurunda, numarası balâda muharrer sigorta muka velenamesine ak depo ilmühaberi keenlemyekün ve mefsuh addedilerek yerine nSshayi saniyesmin tanzim edile ceği ilân olunur. (4255) Viktorya do Berlin Umum Sigorta Anonim Şirketi Türkiye müdiriyeti arabada Keçi Kara Ökfit lnek Manda m 31 5 12 6 8 7 14 10 9 Zayi şehadetname Beyoğlu Merkez Rum orta mektebinden 1929 senesinde aldığım sehadetnameyl kaybettlm. Yenlslnl alacağım için kaybolan şehadetnamenln hukmü yokfcur. Heybellada Yalıbahçe sokağında No. 15 Angellkl Vasalaki forluda zehirli gazler hakkında bir konferans Çorlu (Hususî) Zabkan yurdtmda müstakbel harbin fecaatmi tezyit edecek zehirli gazler hakkmda birind mülâzim Nurettin Bey tarafmdan bü yük bir samiin kütlesi huzurunda bir konferans verflmiştir. Bu flk konferansta zehirli gazîerin mürekkebatı ve sureti tstimalinden bahsedflmis, tahaffuz çareleri 3dnd konferansa bırakılmıştB. HaBcm diline uygun olarak verilen bu konferanstan dinliyenler çok nriretefit ohnuşlardr. LLOYD TRIEtTIMO «BTTJ niNITS UOn T»«nWOM40)TTIM* ITAUANASITMAB) Limanımıza muvasalatt beklenen vaparlar KALDEA vapuru 8 haziran perşembe (ttalya, Yunanistan, tzmir ve Midflli) den PRAGA vapuru 11 haziran pazar (tbrafl, Galatz, Sulma, Kostence, Varna ve Burgaz) dan BUYUK TAYYARE PiYANGOSU Yeni tertibin 2 inci keşidesi Bu keşidede büyük Ikramiye 35,OOO liradır İMükâfat 5 0 , 0 0 0 liradır. İstanbul Belediyesi ilânları Maraşlıların teessöru Maras (Hususî) i Maras vilâyeti • nfn kazalanndan olan Pazarcığm Ga • ziantep vilâyetine ühakı Maraşta bS yük teessürü rmıcip olmuptur. Bu kaza halkı koyun ve keçi yetistirmekle meş gul olup senenin 34 aynn Pazarakta ve mutebald zamanlannı da Maraşm yaylalarmda sürülerini beslemekle ge drîrler. Binaenaleyh tamamen Maraş vilâyetine bağk bulunan ve hususî idarenm de en mühhn gelirini termn eden ba kazanm vilâyetten aynlması dolayısile fcbsadî vadyetleri bir kat daha düş • meğe mahkumdur. Maraslılarm bu teessurlerine tercüman oiurken artık bir emrivaki olan bu ilhak keyfiyetinin hiç olmazsa hudutlarıran tahdidi mesele•ind* a u a n dikkate ahnmatını caadaa düemektedirler. Fatih Malmüdürlüğünden: Fatihte eski Manisalımehmet • paşa mahallesinde Gemiciler sokağında yeni Hüsmenbey mahallesinde 11, 13 numarah 48, 45 metro murabbaında arsanın beher metro murabbaı yedi lira kıy metindedir. İşbu arsanın müza yedesi 3 haziran 933 tarihinden 27 haziran 933 tarihine kadar 25 çündür. Taliplerin 27 haziran 933 tarihine musadif salı günü saat 10 da Fatih Malmüdürlü ğünde müteselckil satıs komis yonuna müracaatleri. (2585) 11 hazirandadır. Limanımtzdan hareket edecek vaparlar VtENNA vapuru 8 haziran perşembe sabah tam 10 da (Lloyd Ekspres) olarak (Pire, Brendizi, VenedBc, ve Trieste) ye. KAMPtDOGLtO vapuru 8 haziran perşembe (Burgaz, Varna, Kostence, Sulina, Kalas ve tbraile) ye KALDEA vapuru 8 haziran perşembe (Novorosisk, Batura, Trabzon ve Samsun) a I Büyükadada Saatkulesi meydanında kâin 450 lira kıymetinde bulunan Ayayani kilisesi enkazı satılmak üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar seraiti anlamak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de 34 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 26/6/93ö pazartesi günü Daimî Encümene müracaat etmelidirler. (2594), Şimalî ve Cenubî ve Merkezî Amerika fle Avustralya, Yeni Zeland ve Aksayı Şark için doğru bilet verir. «tTALtA» vapur kumpanyasmın lüsk vapurile muhtelit servis. Her nevi tafsilât için Galata'da Merkez Rıhhm Hanında kâin (Lloyd Tri estino) se'acentasına. Telefon Beyoğlu: 771 ve 4878 veya Galatasaraymda sa bık Selânik bonmarsesi binasındaki yazıhanelerine. Telefon 42490 ( 3 9 7 7 )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog