Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

! Namuslu hırsız! . [Abdüsselâm EJendi, bu vak'amn geç. tiği zamanlarda Anadoluda blr sultani mektebinin ulumu diniye hocastdır. Mek. tebin tatüi munasebetüe İstanbula gel mis ve Heybeliadada bir pansiyona yerlesmistir. Sanklı ve cubbeli olmastna rağman müteassıp bir adam değüdir. Yerlestiği pansiyonda mtsafir blr adamla bir akşam yemek yerken ikram edilen içkiyi reddetmemesinden bunu anhyoruz. tki kafadar konusurlarken bahis korku meselesine intlkal edtyor. Emniyet hlssile beraber insanlarda cesaretin eksü diği iddian ortaya atütyor. Bu münakasa Abdüsselâm Efendide kuvvetli bir tesir bvakmtstır. Münakasa ettiği arkadasının söylediği gibi *hırsxzın eski zamanlardan kalma yegâne sergütestçu olduğunu, htrsizlığm bir taktm kendine vuthsus zevkleri* bulunduğunu düsünüyor. Bu düsünce genisliye genisliye ve Abdüsselâm Ef. yi cezbede ede nihayet onu bir eve girmeğe tesvika kadar vartyor. İçtiği rakıntn tesirüe kafan dumanlt olan Abdüsselâm Efendi sokağa çtktyor. Birşey çalmaktan ziyade hırsalık etmenin korkusundan ve heyecanından müteveüit zevki duyabilmek için pencereleri karanlık bir evin evvelâ bahçesine, sonra balkon kajnstndan içerisine giriyor. Bu strada bahçede bir takım ayak seslerl duyvluyor. )Tapı açıhyor. Bir adam içeri giriyor. Sesler gittikçe kendisine doğru yaklasmaktadtr.] Merdivende ayak sesleri duyuldu. Bu suretle Abdüsselâm Efendi nin hattı ricati kesi!mî« oluyordu. Bir lâhza içinde yaptığına pişman oldu. Kalbi gene çarpraağa, eskisinden daha kuvvetle çarpmağa başlamısrı. Kapının esiğine kadar var fnısken tekrar geri döndU. Ya bu oda gelen adamin odası Ue... Bu düsünce Abdüsselâm Efendi nin üzerind« bîr yıldınm tesiri yaptı. Dehşetind'en biitün tüyleri diken diken oldu. Maamafih gene Allaha sükretmelîydi. Yatak örtüsü ta yere kadar sarkıyordu. Ayak sesleri şimdi merdivenlerde duyuluyordu. Hemen yere yattı. Sürüne sürüne yatağın altına girdi. Adam merdivenlerin ton basa • maklarını çıkiyordu. Elindeki mu • mun ziyası yatak örtüsünün püskülIeri arasından yatağın altına kadar varmıstı. Nihayet Abdüsselâm Efendinin korktugu basına geldi. Adam doğruca onun bulunduğu odaya girdi. Şamdanı, samdanla beraber büyükçe bir paketi masanın üstüne koydu. Hızlı hızlı soluyarak söylendi: Becerdik bu işi işte be! Of! Gitti kapıyı kapattı. Pencerelerin kapalı olup olmadığını muayene ettikten sonra perd'eleri îtina Ue in • dârdi. Yatağa doğru geldi. Kendi • •ini karyolanm Ustüne attı. Becerdik işi... Becerdik... Becerdik! Yabancı adam hâlâ »oluyordu. Abdüsselâm Efendi bir aralık onun mendili Ue yiizünü gozünü ku • ruIadıŞını zanneder jribi oldu. Ayaklannda kocaman çizmeler vardı. Bacaklannın duvara akseden göl • gesinden iri kıyım bir adam oldu • gu anlaşıhyordu. örtünün uçlarındaki püskUller arasından biraz ziya geliyordu. Fakat bu arahklar her «eyi görmeğe müsait değildi. Adamın yalniz bacaklan görünüyordu. Abdüsselâm Efendi düsünüyor, taşmıyor, fakat bu fare kapanından nasıl kurtulacağim kestiremiyor du. Adamın uyumasını beklemek ten baska çare yoktu. Ondan «onra emekliyerek kapıya gidecek ve fırlayıp kaçacaktı. Acaba balkondan jrere atlıyabilecek miydi? Böyle yapacağına basını yatak örtüsünün kenanndan dışan uzatsa, ad'amın nazarı dikkatini celp için bir >ki kereöksürdükten sonra münasip birkaç cümle ile vaziyeti anlatsa daha iyi olmaz mıydı? Fakat ne söyliyecekti? «Efendim benim bSyle bacak lannız arasından birdenbire zuhur edifhni mazur görmenizi rica ede rim» demek münasip olur muydu? Ya herif mazur görmezse... O za man biitün Iekesiz mazui berbat olmıyacak mıydı Manhkan o bir hır•tzdı. Bunu tevile çalısmak beyhu • de idi. Abdüsselâm Efendi şimdi kendi•ini maznun sandalyesinde görür gibi oluyor ve parlak bir müdafaa haKirlamağa çahfiyordu. Bu sırada yabancı adam ayağa kalkı, odanın içinde dolasmağa basladı. Masanın gözlerini açıp kapadı. Eh belki artık yatacakti. Soyunmağa hanrlanıyordu. Hayır, hayır herifin böyle bir is yapmağa hiç te niyeti yoktu. Ma sanın önüne oturdu ve yazı yazmağa basladı. Uzun bir müddet yazdık tan sonra yazdıği bütün kâğıtlan yırttı ve yaktı. Abdüsselâm Efen di bunu burnuna kadar gelen yanık kokusundan anladı. Dostum Abdüsselâm Eefndi hi kâyenin ba kısmında bana aynea söyle söylenustit Dizlerimle beraber ellerimi de yere dayamıs, iki büklüm duruyordum. Vücudümün bütün ağırlığı aşağı yukan ellerime yüklenmişti. Boynum, ellerim, dizlerim yoruldu. Ağrımağa derken, acımağa başladi. Bu sırada yüzüm dehşetli bir sekilde kaşınmasın mı? Yüzümü kasıyayım derken muvazenem bozuldHı. Yuvarlanacaktım. Derhal eski vaziyetimi aldım ve tehlikeyi atlattım. Fakat gözlüğümün düşmeıine tnâni ola • mamıştım. Bereket versin döşeme kahn bir halı ile kaplı idi. Gürültü o kadar çok olmadı. Fakat ne de olsa beni müthis korkuttu. O günlerde hafif bir nezlem vardı. Bu sıkıntılı vaziyet Uzerine bir de aksır^nak ihtiyacmı ilâve ederek artık halimi anIayın. Tahammülüm kalmamıttı. Bununla beraber kımıldanmaktan da ölüm kopuvordu. Ben bu korku içinde iken bir para şıkırtısı kulafcıma «»eldi. Yabancı adam «bir... tki... üç... Dört...» dive mınldanarak para saymağa baslamıştı. Abdüsselâm Efendinin hayreti gittikçe artıyordu. Bu adam k:mdi? Bu saatte niçin oara sayıvordu. Hem bu ne kadar çok para idi? Nihayet merakına salebe ede medl. örtünün ucunu hafifçe kaldırarak bakmak istedi. Fakat bu es • nada kımıldıyan ayağı hafif bir gürültü çıkardı. Para şıkırtısı derhal kesildi. Abdüsselâm Efendi de olduğu yerde büzüldü kaldı. Şıkırtı gene bafladı. Tekrar durdu. Artık dayanamıyacaktı. örtüyü biraz kaldırdı. Adamın bacaklannı dizlerine kadar gördU. Her;f artık para saymı yordu. Odanın içinde derin bir sükunet vardı. Abdüsselâm Efendiye bird'enbire delice bir te;ebbüste bulunmak arzusu geldi. Yatağın al tından fırlasa, bu adama hücUm ets«... Sükunet devam ediyordu. Acaba adam ne yapıyordu? örtüyü «özlerine kadar kaldırdı. Adamın dizle • rini, masayı ve onun arkasından kendisine doğru çevrilmiş bir tabanca namluşunu gördü. Yabancı adam biraz Arap sivetine kaçan bir sive ile bağırdı: Çık oradan haydut! Çık diyorum, sana! Buraya gel. Naz istemem. Haydi çabuk ol. Abdüsselâm Efendi naz etmedi. Derhal karyolanın altından çıktı. Diz üstü dur! Ellerini yukan kaldır! Hay Allah belânı vermesin... Hoca kıyafetne de girmis... Hay • dutluk sana ne kadar uzak. Serserî, burada ne i»in var? Yatağımın altına ne diye sokuldun? Yabancı adam, Abdüsselâm Efendinin zannettiği kadar iri yan de ğildi. Maamafih genif omuzları, kalın ve kabarık kolları kuvvetli ol duğunu gösteriyordu. Söyle diyorum, yatağımın al tına girmekten maksadın ne idi? Efendim... Şey... Şey ne! Elind'e bir sabun da var. O sabun ne olacak? Sizin sabununuz! Gevezeliğe lüzum yok. Benîm sabunum olduğunu görüyorum. Şimdi sen bunları bırak. Söyle bana, arkadaşın var mı? Gene gevezelik edersen derhal tetiğe dokunurum. Arkadasın varmı? Yok. Yalan! •^ Sizi temin ederim ki arkada sım yok. Kıyafetim de sahte değil! Herîf sushı. Abdüsselâm Efen di etrafına göz attı. Masanın üstünde yırtılmıs, yakılmış birçok kâğıt parçaları, kocaman bir torba altın ve bir sürü altın istifleri vardı. Ömründ'e bu kadar çok altın görmetnişti. Sükut devam ediyordu. Abdüsselâm Efendi herifin mer • hametini tahrike çalısan bir tebes sümle: Bu vaziyet insanı çok yoruyor! dedi. Bana ne! Ben şimdi seni ne ya* payım diye düşünüyorum. Polis çağıracak olsam ben de yakalanırım. Bu isime gelmez. Bağlayıp bırak sam... Bu da olmaz. Yarın herşey meydana çıkar. Bir kurşunla öldürsem hem gürültü çıkar, hem de ben bir cinayet işlemiş olurum. Söyle seni ne yapayım? Müsaade ederseniz... Lâf yok. Vaiz istemiyorum. Bir haydut için sen bir belâsın. Sesini çıkanrsan öbür dünyaya boyladığm gündür. Buldura... Buldum. Seni ne yapacağımı buldum. Aslanım evvelâ senin ceplerini muayene etmeliyim. Yabancı adam, Abdüsselâm E fendiyi ayağa kaldırdı. Ceplerini dikkatle aradı. Sen bir hırsızsm ha! Pantalonunda bir lövelver cebi bile yok. S u », lâkırdı yasak ! (Yann bitecek) Nakleden: ÖMER FEHMİ Askerî Tekaüt Şubesinde muameleleri bitenler Cevaplanmız Muameleri Tekaüt Şubennce tkmal edilerek resmi senetleri Munta zam Borçlar Müdürlü • ğüne gönderilenlerin lis~ teleri: Efrat eytam ktsmt tsmall oğlu İsmall alleslne Adapaıan emvali resmi senedl 33/1427 No. 21/2/933 All oğlu Tahir ailesine Keskln emvali resmî senedl 32/2438 No. 21/2/938 Mehmet oğlu Ömer ailesine Keskln em. vall resml senedl 32/3508 No. 21/2/933 Mahmut oğlu Şevket alleslne Elucere emvali resml senedi 28/3055 No. 27/2/933 Huaeyln oğlu Süleyman ailesine Ak saray emvali resmî senedl 33/2957 No. 27/2/933 İbrahlm oğlu Musa ailesine Çine emvali resml senedi 32/1443 No. 27/2/933 Mehmet oğlu Recep ailesine Bursa em. vali resmî senedi 29/967 No. 27/2/933 Ahmet oğlu Ali ailesine Lapsekl emvali resml senedi 32/3228 No. 27/2/933 Ali oğlu İbrahim ailesine Çankın emvali resmî senedl 33/3020 No. 27/2/833 Ahmet oğlu Mehmet ailesine Bayındır emvali resmi senedi 32/3648 No. 27/2/933 Abbas oğlu Hasan alleslne Oeban emvali resmi senedi 33/185 No. 27/2/933 Abdul oğlu Veli ailesine Alyon emvali resmi senedi 32/3300 No. 27/2/933 Osman cğlu Kâmil alleslne Çerkeş em. vali resml senedi 32/8593 No. 27/2/933 Ömer oğlu Hasan alleslne Keskln emvali resmî senedi 32/379 No. 27/2/933 Ali oğlu Hlmmet ailesine Amasya emvali resmî senedl 33/3822 No. 28/2/933 Hasan oğlu Ahmet ailesine Kastamonu emvall resml senedl 33/2546 No. 28/2/933 Şaban oğlu Mehmet ailesine Bolu em. val resmî senedi 33/211 No. 28/2^933 Abdl oğlu tsmail alleslne Bursa emvall resml senedl 33/425 No. 28/2/933 Mııstafa oğlu Mehmet ailesine Çankm 33/2563 No. 28/2/933 Mehmet oğlu All ailesine Tarsus emvall resmi senedl 33/1943 No. 28/2/933 Sait oğlu Beslm ailesine Düzce emvall resmî senedi 32/3908 No. 28/2/933 Hasan oğlu Osman ailesine Çankırı emvali resmi senedl 33/3021 No. 28/2/933 Hasan oğlu Osman ailesine Çerkeş em. vall resmî senedl 32/4859 No. 28/2/933 Osman oğlu Musa ailesine Bandırma emvali resml senedl 33 '2242 No. 28/2/933 All oğlu Abdurrahman ailesine Tav şanlı emvall resml senedl 33/2508 No. 28'2/933 Osman oğlu Halil ailesine Hgaz emvali resmi senedl 33/855 No. 28/2/933 Ahmet oğlu Ahmet ailesine Biga emvali resml senedi 32/8612 No. 28'2/933 Recep oğlu Mehmet ailesine Beşlktaa emvall resmi senedi 29/11777 No. 28/2/933 Çavuş oğlu Mustafa ailesine Kayseri emvall resmî senedi 32/2788 No. 28/2/933 Mustafa oğlu Hüsmen ailesine Saray emvali resmi senedi 32/412 No. 28/2/933 Tahir oğlu hmet ailesine Devrek em. vali resmî senedi 31/3176 No. 28/2/933 Abdulkerlm oğlu Haşim ailesine Bursa emvall resml senedi 31/454 No. 28/2/933 Mehmet oğlu İsmail ailesine Sivrihisar emvali resmî senedi 32/2484 No. 28/2/933 Ömer oğlu Hüseyln aielslne Kırşehir 33 58 No. 28/2/933 Etem oğlu îsmail Edirne emvallnden resmi senedi 32/4144 No. 14/3/933 Süleyman oğlu Eyüp Kemah emvalinden resmî senedl 33/5557 No. 14/3/933 Hustafa oğlu Süleyman Nallıhan emvalinden resmî senedi 33/5791 No. 14/3/933 Halil oğlu Mehmet Balya emvalinden resml senedi 33/5542 No. 16/3/933 Ahmet oğlu Hüsnü Kandıra emvalin den resmî senedi 32 3427 No. 16/3/933 İsmail oğlu All Tavşanh emvalinden resmî senedi 33/5948 No. 16/3/933 Mehmet oğlu A. Rıza Mut emvalinden resmî senedl 33/5278 No. 16/3/933 Hüseyln oğlu Mehmet Biga emvallnden resmî senedi 38/2696 No. 16/3/933 Ahmet oğlu Şemsettln Kemaüye emvalinden resml senedl 30/1739 No. 16/3/993 Hüseyln oğlu Mustafa Kalecik emvalinden resmi senedl 33/2962 No. 16/3/933 Hasan oğlu M. Emin Balıkesir emvalinden resmî senedi 33/1513 No. 16/3/993 Ahmet oğlu Rasih M. Kemalpaşa emvalinden resmî senedi 33/2477 No. 16/3/933 Ahmet oğlu Abdülkadir Ermenak emvalinden resmî senedi 33/3347 No. 16/3/933 Şerif oğlu Tahsin Balıkesir emvalinden resmî senedi 33/1002 No. 16/3/933 Kadir oğlu H. Ahmet Adapazan eaıvalinden resmî senedi 33/5668 No. 16/3/933 Osman olğlu Emin Balıkesir emvalin den resml senedl 33/5228 No. 16/3/933 îsmail oğlu All Bartm emvallnden resmî senedi 33/5819 No. 16/3/933 Mehmet oğlu Bürhan Kayserl emvalinden resmî senedi 33/6613 No. 16/3/933 Hasan oğlu Recep Çankırı emvalinden resmi senedi 33/5816 No. 16/3/933 Hasan oğlu Yusuf Havza emvalinden resmî senedi 32/5398 No. 16/3/933 Ahmet oğlu Hüseyln Manisa emvallnden resmî senedi 31/380 No 16/3/933 Hüseyin oğlu Osman Nallıhan emvalinden resmî sened! 33/1034 No. 16/3/933 Bllâl oğlu Abdullah Tirebolu emvalinden resml senedl 33/5537 No. 18/3/933 îsmail oğlu All Teklrdağı emvalinden resml senedi 29/11930 No. 18/3/933 Mustafa oğlu İsmall îskilip emvalinden resml senedi 32/6107 No. 18/3/933 Mehmet oğlu Adil Orhangazl emvallnden resmî senedi 31/4381 No. 18/3/933 Mustafa oğlu M. All Ayduı emvallnden resml senedl 32/7740 No. 18/3/933 Yakup oğlu Beklr Oönen emvallnden resmi senedi 32/2220 No. 18/3/933 İbrahim oğlu Hüseyln Bolu emvallnden resmî senedi 33/5986 No. 18/3/933 Mehmet oğlu îsmail Havza emvallnden resml senedi 33/55 No. 18/3/933 Mehmet oğlu Murat Muğla emvallnden resml senedi 28/12383, 32/4666 No. 18/3/933 Ahmet oğlu Dursun Oiresun emvalinden resml senedi 32/4900 No. 18/3/933 Beklr oğlu Ahmet Sıvas emvalinden resmi senedl 33/6199 No. 18/3/933 Mehmet oğlu Hasan Denlzll emvallnden resml senedl 33/6002 No. 18/3/933 Halil oğlu Halil Çankın emvallnden resml senedl 33/5818 No. 18/3/933 Meltmet oğlu Muhsin Clde emvalinden resml senedi 32/5122 No. 18/3/933 Hüseyin oğlu Nuri Çankın emvalinden resml senedl 33/4917 No. 18/3/933 İsmail oğlu All Izmlt emvalinden resmî senedi 31/2161 No. 18/3/933 Mustafa oğlu Mehmet Bolu emvallnden resml senedl 33/5152 No. 18/3/933 Hasan oğlu Ahmet Yenlsehir emvalinden resml senedi 32/5194 No. 18/3/933 Mustafa oğlu İsmall Çankın emvalin den resml senedl 33/2434 No. 18/3/933 All oğlu Ali Usak emvalinden resml senedl 33/1509 No. 18/3/933 Osman oğlu A. Osman Usak emvalin den resml senedl 33/4168 No. 18/3/933 Mehmet oglu Recep Cumra emvallnden resmî senedl 29/10239 No. 18/3/933 Mehmet oğlu Hüsnü Zara emvallnden resml senedl 33/1533 No. 18/3/933 Mustafa oğlu Halil Şile emvallnden resml senedl 32/2929 No. 18/3/933 Mehmet oğlu Ali Çerkeş emvalinden resml senedi 32/10003 No. 16/3/933 Mehmet oğlu Arlf Çine emvallnden resml senedi 32/2164 No. 18/3/933 Sallh oğlu Mehmet Mudurnu emvallnden resml senedi 33/6215 No. 18/3/933 Mehmet oğlu Hasan İnegöl emvallnden resml senedl 33/6195 No. 18/3/933 Ahmet oğlu Hallt Balıkesir emvallnden resml senedl 32/4250 No. 18/3/933 Abdurrahman oğlu Mehmet Manisa emvalinden resml senedl 32/151 No. 18/3/933 Halil oğlu Kadri Kayseri emvallnden resmî senedl 32/3240 No. 18/3/933 Süleyman oğlu Ali İsparta emvallnden resml senedl 32/1302 No. 18/3/933 All oğlu Mehmet Bandırma emvalin • den resmi senedi 33/2241 No. 23/3/933 Mehmet oğlu Mehmet Çankm emvalinden resml senedl 33/1515 No. 23/3/933 İbrahim oğlu Nuri çiçekdağı emvallnden remsî senedi 33/6114 No. 23/3/933 Sadık oğlu Mustafa Gümüshacı emvalinden resmî senedi 33/295 No. 23/3/Ü33 Abdullah oğlu Hasan Merzifon emvalinden resmi senedi 33/3226 No. 23/3/933 Hüseyln oğlu Mehmet Taşköprü emvallnden resmî senedl 33/5359 No. 25/3/933 Necip oğlu Mehmet Nevşehlr emvalinden resml senedl 33/6013 No. 25/3/933 Abdurrahman oğlu Abdullah Afyon emvalinden resml senedl 33/6928 No. 25/3/933 Hüseyin oğlu Beklr Vezlrköprü emvalinden resml senedl 33/6012 No. 25/3/933 İbrahim oğlu Osman M. Kemalpasa emvalinden resml senedl 6221 No. 25/3/933 Hüseyin oğlu Veli Çonım emvalinden resml senedl 33/7439 No. 23/3/933 Mahmut oğlu Mehmet Aksehlr emvallnden resml senedi 33/6121 No. 25/3/933 Yemen oğlu Salih Bayburt emvallnden resml senedi 32/1960 No. 25/3/933 Mehmet oğlu Süleyman üşak emvallnden resmi senedi 33/5334 No. 25/3/933 İbrahim oğlu Ömer Bünyan emvalin den resmt senedi 32/3844 No. 28/3/933 İsmail oğlu Nazlf Zonguldak emvalinden resmî senedl 32/4855 No. 28/3/933 İdris oğlu Mehmet Bürhanlye emvallnden resmî senedi 33/990 No. 28/3/933 Arlf oğlu Şerif Biga emvallnden resmî senedi 33/1042 No. 28/3/933 Hüseyin oğlu Hasan İnebolu emvalinden resmî senedi 33/7447 No. 28/3/933 İbrahim oğlu Ömer Reşadiye emvalin den resml senedi 33/7387 No. 28/3/933 Mustafa oğlu Ahmet Yenişehir emvalinden resmî senedl 32/3466 No. 28/3/933 Mahmut oğlu Zeynel Patlh emvalinden resml senedl 33/4214 No. 28/3/933 Abdullah oğlu Rıza Kırsehlr mvall resmi senedi 32/3218 No. 12/3, 933 Mehmet oğlu A. Osman Adapazan em. vali resmî senedi 31/353 No. 12/3/933 Tahir oğlp Mevlut Konya emvali resml senedl 32/4276 No. 12/3/933 İsmail oğlu Mustafa Bursa emvali resmî senedl 33/5172 No. 12/3/933 Muhlttin oğlu Fatik Fatih emvall resml senedi 32/3358 No. 12/3/933 Mustafa oğlu Hüseyln İnegöl emvali resmî senedl 33/2509 No. 8/3/933 Ahmet oğlu Halil Çerkeş emvali resml senedl 31/1738 No. 8/3/933 Osman oğlu S. All Kalecik emvall resmî senedl 32/2736 No. 8/3/933 Osman oğlu Ali Sllifke emvall resml senedi 33/2440 No. 8/3/933 H. All oğlu Ahmet Akşehlr emvali res. ml senedi 32/3339 No. 8/3/933 Mehmet oğlu Mustafa Merzifon emvali resmî senedi 32/5474 No. 8/3/933 Hüseyin oğlu Satılmış Çorum emvall resml senedi 32/1260 No. 8/3/933 Beklr oğlu Mehmet Darende emvali resml senedl 33/358 No. 8/3/933 Mehmet oğlu Hasan Merzifon emvall resml senedi 33/1128 No. 8/3/933 Ali oğlu Ahmet Çankın emvall resmi senedl 33/62 No. 8/3/933 Mevlut oğlu Süleyman Bor emvali resml senedi 33/1331 No. 8/3/933 Mahmut oğlu Kadir inegöl emvali resmi senedl 33/510 No. 8/3/933 Hasan oğlu Hüseyin Kızılhamam emva» li resml senedi 3692 No. 8/3/933 Ali oğlu Osman Acıpeyam emvall resml senedl 3746 No. 8/3/933 Hasan oğlu Mustafa Tarsus emvali resml senedi 33/3744 No. 8/3/933 Yahya oğlu H. Mehmet Kayseri emva. 11 resmî senedi 33/2746 No. 8/3/933 Şeyh oğlu Ahmet Bireclk emvali resmî senedi 32/2960 No. 8/3/933 Mehmet oğlu Osman İskillp emvali resml senedl 32/2754 No. 8/3/933 Mehmet oğlu Osman Fatih emvall resml senedi 33/1773 No. 8/3/933 Halü oğlu Veli Kalecik emvali resmî senedl 32/2730 No. 8/3/933 Mehmet oğîu Durmus Muğla emvali resml sneedi 32/2906 No. 8/3/933 Ömer oğlu İbrahim İskillp emvali res. mî senedl 32/2616 No. 8/3/933 Cemalettin oğlu Kutbittin Adapazan emvall resml senedl 3414 No. 8/3 '933 Mehmet oğlu Mahmut Kalecik emvali resml senedi 32/2734 No. 8/3/933 Ömer oğlu Rasit Düzce emvaU resmi senedl 32/1095 No. 8 '3/933 All oğlu Veli Maraş emvali resmi senedi 32/7060 No. 8/3/933 Bayram oğlu ismall Emlnönü emvali resmi senedi 33/3447 No. 8'3/933 Ahmet oğlu Ali Tekirdağ emvall resml senedl 2315 No. 8/3/933 Feyzullah oğlu Mustafa Çine emvali resml senedl 32/2002 No. 8/3/933 Halil oğlu Recep Urfa emvali resmi senedi 33/1062 No. 8/3/933 Yusuf oğlu Mehmet Çorum emvali resml senedi 32/2914 No. 8/3/933 Mehmet oğlu Mustafa Osmaniyp emva* li resml sened 32/5435 No 8'3/933 "mnfmriyef s^s 7 Hazîran 1933 Iffi HaDk sütunu Esaretten dönen Mehmet efendinin ailesi Hlndistanda esir iken 14 sene sonra v l tana dönen Mehmet Efendi; Belanlkta hükumet kahvecisl Çırçır mahallesindeaj Çukurçeşmeden Mustafa Ağanın İ Mehmet Efendldir. Validesl Hayriye, hemşlreleri Fatma ve Kadriye Hanımlardır< Mehmet Efendi 327 de Selânikten askera gitmiştlr. 2 senedir nOfus kâğıdı alınamamış Kırıırun Oözele kasabasından MehmeİJ oğlu Fevzi Efendi ana vatana lltihak et4 mek istiyen bir Türk çocuğudur. Mayd 931 de İstanbula gelmis ve nüfus kftgıdj almak üzere istanbul VUâyetine müra 4 caat etmiştlr. Müracaatl Hariclyeye d.4, blldirilmlstlr. Lâkln o zamandanberi nd blr cevap, ne de nüfus tezkeresl almal* kabil olamamıstır. Türk tabllyetine gl j remiyen Fevzi Efendi hlçbi^ yerde 14 ba* lamamı? ve fecl vazlyete düsmüstür. Nazarl dikkatl celbederiz. Bir mahalle hcâkı susuz kcddı Büyükderede oturan blr okuyucumuzdai aldığımız mektupta denlllyor kl: Büyükderede Fıstık suyu lsminde susuz bir mahalle, bu mahallede üç yüzden f azla ev vardır ki, hepsi de Terkosa abone ve hepsinirî de Terkos tesisatı vardır. SU ( kumpanyası bu mahalle ahalisindeu abcme bedellerini tahsil eder, fakat ne gece, ne de gündüz su vermezdl. Su Beledl* yeye geçtikten sonra görülen iyiliklerden bizim mahallenln de hiç olmazsja muay « yen zamanlarda istifade edeceğlni bekliyorduk. Belediye riyasetine dileklerimizl de yazdık, Oene sudan bir haber alamadık Nuruosmaniye kütiipanesi hakkında bir temenni Okuyucularımızdan Baki imzasile aldığımız blr mektupta Nurosmanlye kü tüpaneslnin altında bulunan İU dükkânm blr marangoza kiraya verildiğl, kütüpa neye gelenlerin mütalea esnasında sükunete ihtlyaçlan olduğu halde motör gü rültüsünden rahatsız olduklan bildiril mekte ve buna m&nl olunması rica edll mektedlr. Lutfen riz $öyleyiniz! Beşlktaşta TUrkali mahallesinde İmamzade sokağında oturan okuyuculanmıa dan Süleyman İmzasile aldığımız bir mektupta denlliyor kl: « Beyazıtta blr lokantanm yanındakl sucudan kapalı sişe blr Tasdelen suyu aldrrdım. Şise açıldığı zarrian blras içtim. taaffün etmls fena bir sarnıç suyu olduğunu anladım. Üzerindfe tŞehremaneti memuru mahsusu huzurunda mühürlen diği> ibaresi vardL Bu hale gülmelc mi, yoksa ağlamak mı lâzımdır, lutfen slz söyleyiniz?.» Ampul hırsızları şebekesi mi varmış? Son günlerde Şişli, Beyoglu, Cihangir, Taksim taraflanndaki apartunan • lann kapılarmdan ve koridorlarmdan ampul çalan bir şebekenin türediğinı, zabıtanın sıkı takibi neticesinde bun • lardan bazılarmm yakaladığuu yazmıstık. Şimdiye kadar ımpul brsularmd?^ 7 kişi yakalanarak adliyeye verilmiş tir. Dün de bu şebekeye dahfl olduğu anlaştlan 12 yaşlannda Mustafa isminde bir çocuk Şişlide bir tramvayın ampullerini sökerken cürmü meshut halinde yakalanmıştır. Osmanlı Bankası ile Tahlisiye idaresinin davası Ankara 6 (Telefonla) Lozan muahedesmden sonra Tahlisiye idaresinin Osmanlı Bankasmdaki nukut, esham ve mevduahnm isb'rdadı zımmnda banka aleyhme açılan davanın sulhan halIme Heyeti Vekilece karar verilmistir. Evka'ia yeni tayinler Ankara 6 (Telefonla) Evkaf teftif heyeti kadrosuna terfian Afyon mSdiirü Mazlum, Afyona, Manisa müdürii tbrahim Hakkı, Manisaya Konya müdürü Mitat, Konyaya Denizli mü durii Tahsin, Denizliye Ankara müdü rü SalAhattin Beyler tayin edilmisler dir. Ağaçtan döşOp ölen çocuk Yeni bir adlî lâyiha Ankara 6 (Telefonla) Kaza »a • lâhiyetini haiz mahkeme ve makam lar arasındaki ihtilâflann halline dair olan kanunu değiştiren lâyiha Meclise gelmiştir. Lâyihaya göre umumî mahkemeler, müstantikler ve idare heyetleriIe sair kaza salâhiyetini haiz makam lar ve heyetler arasında vazife ve salâhiyet sebebile zuhura gelen ihtilâflann halli Temyiz mahkemesi ceza nmu mî heyetine aittir. Bu ihtilâflann hal Imde ceza usulü muhakemeleri kanunu hükümleri cari olacaktır. Ihtilâf husule gelen makamlardan birisi askerî mahkeme olduğu takdirde tatkik sırasında askerî temyiz müddei umumisinin de mütaleası almacaktır. Han odabaşısı Samâ Efendinin oglu 12 yaşlannda Nami, evlerinm yanm • daki arsada bulunan bir incir ağacma çıkrmş fakat bir aralık muvazenesini kaybederek yere yuvarlamıştır. Ağacın en üst dallarmdan düsen ço cuk kafatasmdan ve vücudünün diğer yerlerinden yaralanmış ve hastaneye kal« dırılırken ölmüstür. Dişlerini kırmışl Kömürcü Yani Üsküdarda Selâmi Ağa mahallesinde 34 numarah evde oturmaktadır. Mahkemelik bir isi vardır. Mahalle komşularmdan Ko • ço geçen go"n Yaninin bu muhakemesinde kendisi aleyhlne j^ehadejt etmistir. Yani bu sehadetten mütees sir olmuş, dün Koçoyu sokakta ya kaiıyarak yumrukla dövmüs, adamcağızın üç tane dişini kirmıştır. Yani yakalanmıştır. Malul efrat kttmı All oğlu Ahmet Çorlu emvali resml senedi 33/1266 No. 123/933 Mustafa oğlu Osman Ankara emvall resmî senedi 33/5931 No. 12/3/933 Bekir oğlu Mehmet Besni emvali resmî senedl 33/5165 No. 12/3/933 Murat oğlu Musa Fethlye emvall resml senedi 33/5170 No. 12/3/933 Mustafa oğlu Hasan Gediz emvali resmi senedi 32/3818 No. 12/3/933 Mehmet oğlu Beklr Kalecik emvali resml senedi 32/2732 No. 12/3/933 Salih oğlu Hasan Esklsehlr emvall res. mî senedi 33/5163 No. 12/3/933 Mehmet oğlu Hüseyin Manavgat emvali resml senedl 31/5118 No. 12/3/933 Holivut Holivuhın 3 üncü sene 27 inc! sayîsî çok güzel renkli resimler ve zengin miinderecat ile intişar etmistir. Tavsiye ederiz. PostaÜdürîerTdeğişti Tebliğ edilen tstanbul posta ve tel • graf kadrosunım erkâna ait kısmsna nazaran miidürler arasında bazı tebed dülât yapdmış, paket postanesi, Galata postanesi, ve İstanbul posta müdür Ieri baska vazifelere nakledümislerdir. Küçük memurlara ait kadronun birkaç gün sonra gelmesi bekleniyor. Bu yeni kadro geldikten sonra zam gören memurlar taayyün edecektir. G5z Hekimi Dr. S. Şükrü Birinci sınıf mütehassıs Bâbıall Ankara caddesi Ni)6o i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog