Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

7 Hazîran 1933 • Camfcariv'eİ' Yol değil, ecel beşiği! Yeni yaz kıyafetleri Şkndiye kadar bastığımız şık ve pratik yaz kıya fetlerine bugün bir yenisini daha i lâve ediyoruz. Hem bu elbise gerek çok sıcak, gerekse çok serin havalar için kullamlabilecek bir şekUdedir. Çünkü üstunde yelek ve etekli bir kısım, onun altmda da entarisi vardır. Yelek ve etek kısmı lâcvert Rumen yünlüsündendir. Yelek los mınm omuzlarm • da kısa küçük pelerinler vardır. Belmdeki kemerin tokası lâstiklidir. Yakasının ka • vustuğu noktada tek düğmesi mevcuttur. Kenarla • n büyük iki dilim husule gele • cek şeldlde ke silmisb'r. Etekteki kısmınm her tarafı düz, yalnız önü iki amut piK teş • ki' edecek tarz • dadır. Entarisine ge lince bu beyaz zemin üzerine küçük lâcivert mu rabbaı krepdöşin dendir. Geniş ve krvrak yakası yeleğin düz yakasmın üstüne çdcanhnalctadır. KoHan kısa kü 3 t fötr şapkalar ve beyaz grondan ve bombelidir. Bu kıyafetle kenarsu elçantalan çok iyi gider. Apollon takımı Yarın geliyor Yunanlılar kuvvetli bir takımla yola çıktılar Besikias ve Galatasaray kulüpleri tarafından davet edilen Apollon takımı persembe günü şehrimize vâsıl olacaktır. Evvelki akşam geç vakit Apollon kulübünden gelen bir tel grafta salı günü Pireden hareket e* dileceği ve persembe günü tstan • bulda bulunulacağı bildirilmis ve alelhesap para istenmiştir. Yunanlı futbolculann Utedıği para dün gönderilmistir. Yunan takımı persembe günü burada büyük merasimle karfilanacaktır. Yunanistanm en kuv vetli takımlarından biri olan Apollon ile yapılacak iki müsabaka çok mühim olacaktır. Yunanlı futbolculara, kulübün reîsi olan meb'us doktor Dimitri Marsellos ve kulübün umumî kâtibi Pire bankası direktörü M. Papa Flaros riyaset eimektedirler. Mukaddema Besiktaşın, simdi de Yunan kuliibünün antrenörü olan Her Zinger de takımla beraber gelmektedir. Cuma günü Beşiktaş takımile yapılacak ilk müsabaka yı, en dürüst ve en liyakatli hakemlerimizden biri olan Kemal Halim Bey idare e<fe cektir. Yunan takımı ilk maça su kadro ile çıkacaktır: Kiristidis 2 • Hâcı Vasili, Kkistidis 1 Gikas, Kasimatis, Karpizalos • Hâci Sava, Dimitrios, Papa Dıimitrio, Prokopuyu, Pananos. Beşiktas takımı da ağlebi ihtimal fu sekilde çıkacaktır: Sadri Hüsnü, Adnan Ali, Nuri, Feyzi • Hayati, Hakkı, Nâzım, Şeref, Eşref. Bu müsabaka münasebetile Tak • sim siadyomundaki şilt maçlan tehir edilmistir. Bursa Yalova şoşesi üzerindeki tarif edilemiyecek kadar berbat yer, bir türlü yapılmıyor Geçenlerde de bu tarzda fakat baska bir biçimde sapka modeli koymut • tuk. Bugün en son moda bir nümune basıyoruz. Tüylü fötrden olduğn için henüz devam etmekte olan serin ve yağmurhı havalarda giyilmesi pek münasiptir. Kenan arkaya doğru yükselmekte, vaktile farla bırakılıp ta ikiye kıvnlmıs olan kıiım görünmektedir. Tepe kurrunın kenannı çeviren geniş kordelâ kenarlann arka kumında açılan deliklerden dışan çıkmakta ve bir fiyango teskü etmektedir. mamara ne ettenen &fr ta>1a, n« ytni oçuan Wr hendekttr; Bursa Yalova yolunun feci halidir ki hergiin yüzlerce vatandaf birer ecel befiği kesilen otobilslerle bu yolda azap .ve ıstırap çekmektedir Bursa muhabirimiz yazıyor: Ev velki gün Bursadan tstanbula gdi yordum. Otobüslerden birinde kendime sarsmtıdan rahatsız olmıya cak bir yer ayırtmak için erkenden otobüs sahiplerine telefon ettim. Çünkü bir çok yerleri bozuk olan bir yolda (3,5) saatlik otobüs yol culuğun ne demek olduğunu evvelce birkaç defa tatmıstım. Filhakika bana ön sıralarda iyi bir yer gösterdiler. Fakat yanımda çok sisman; üstelik bir de çocuklu hanım vardı. Hanım bu vaziyetten pek memnun oldu. Hatta ( Çok siikür yanıma sizin gibi zayıf bir zat düstul) diye yüzüme karsı se'vincini de an • lattı. Ama doğrusu ben bu tesa düften hiç hoşlanmadım!. Avuçiçi kadar bir yere sığmarak geçen bu seyahat te evvelkileri gibi bana pek azaplı geldi. Meğer bu azaba sükretmeli rmişim! Halbuki dahasi varmıs... Bursa ve lîtanbııl vilâyetleri arasmda hudut teşkil eden yere geldiğimiz zaman otobüs müthis bir fırtınaya tutulmus ffibi yalpa vurmağa ve allak bullak olmağa basladı. Ssnelerdenberi yaza çize bitiremedi^imiz bu üç bes adımhk yer deki bozukluklann hâlâ yapılmamıs olmasi ve günden güne de bozul mağa yüz tutması; herkeste hayretten daha üstün bir his uyandırıyordu. Mudanya vohmdan ııcuza ma loiduğu için Yalova yolunu tercih eden kalkın burada çektiği sıkmtı anlatılamıyacak kadar acıklıdır. Bilhassa banyo mevsiminde Bursaya gelen yerli ve yabanci binlerce in sanm bu bozuk yerlerden geçtikten sonra bir daha Yalova yolundan seyahate tövbe edecekleri geliyor. Fakat ne yapsınlar; her keseye el verişli olduğundan gene bu azaba bile bile katlaniyorlar. 25 ki<ilik muazzam otobüsümüz bu bozuk yerlerin birincisinde ça mura saplandı. Bereket versin oto • büsün sahibi aramızda imi$. Şoföre çıkıştı. Sonra yolculan da yere indirerek bir hayli çamura bata çıka yürüttükten sonra otobüsün onüne geçti ve joföre kumanda için elile «ağa sola içaretler vererek erkânı harplik yaptı. Otobüs süçlükle kurtuldu. Üç adım gitmemı'rtik ki: Bir bas: ka bozuk yere çattık. Tek "1ik. Heynmola ile koca otobüsü arka>tndan ittik. Gene kurtulmujtuk. derken bir üçüncü ve bir dördüncü çukura bavtık. Yolcular «illâllah» dediler. Hasılı bin müskülâtla on dakikalık bozuk yeri tam bir saatte astık. Halbuki bu kadarcık bozuk* luk bir tansisat meselesi değildir. tki amele ile burası bir günde yapılır. Hatta bu yolda isliyen oto büslerin soförleri bir araya toplan salar iki saatte de yapabilirler. Yalova yolculuğunun bir acayipliği de yolcu kumüsyonculuğu!.. Ya» lovaya gitmek istiyen yolculan Bursa d a kumüsyoncular tedarik edip otobüslere havale ederlertniş.. Oto* büsçüler de kazançlarından yüzde onunu kumüsyonculara terkederlermis. Bu da bir sey değil. Asıl tuhaf ı: Yolculardan tuttura bildiklerine bilet parası almalan... Bursa bele dt'yesi istediği kadar fiat tarifesi yapsın. Otobüsçüler ve yolcu, kumüsyonculan kendi bildikieri tarifeyi tatbik ettikten sonra is neye ya* rar? Otobüse binerken elime bir kirmızı bilet tutusturmuslar. Kaç para dedim. Bir lira efendim! Buyurun! diye lirayı verdim. Vakta ki yolculuk bitti. Biletler toplamrken bir zatm bHet almadığı anlasıldı. Otobüsün sahibi yavasça kulağina (75) kuruş diye seslendi. Süphelendim. Her yolcuya ayn ayn kaç kurus verdiklerini sordutn. 35 kuruştan tutunuz da (50) (75) (100) kurusa kadar fiatlar tehalüf etti. Otobüs sahibine bu maskara • Iığı anlattnca adamcağız dayana • madı. Derdini döktü. ( Ne yapalım geçinecegiz beyim. Sizm, «ibi üstü basi düz«rün olanlardan, me • murlardan, zabitlerden birer lira ahyoruz. Cünkü siz ne istesek verirsiniz. Açık gözleden 75, yahudi pazarl»*j yapan'ardan 50 vev« 35 kuruş alıyoruz) dedi. Şashm kaldım. Bu yazıya Yalova Belediyesinin ga • rip bir hareketine şahit olduğumucu da ilâve etmeliyim. Bursa Belediyesme kayitli otobusleri Yalovanın harcindeki çayıra çıkarmış. Vapurdan inen müs teriler evvelâ Yalovaya kayitli otobüslere binecekler, artan yolcular on da kika yüriiyerek çayırdaki otobüslere atlıyacaklar... Bunu haber alan Bursa Belediyesi deYalovaya kaytli otomobillerin karargâhmuı Bursa haricindeki Aheı • lar meydanına çıkarmak istems. Yalova otobüsçüleri; bu vaziyeti Yalova Bele • diyesine teiefonla bildirir bildirmez is değismiş. Tekrar Bursa otomobaieri Yalova iskelesmin yanma kadar ahn nuş... Bilmyorum bu şekil hareketler ne dereceye kadar doğrudur? Bizim otobüsün benzini şehre bir kilo metre yaklashğımız zaman bittL Şoför mua • vmi başka bir otobüse atliyarak şehir den benzin tedarik edip getirmeseydi halimiz harapb. Burada epeyee bekK • yecek, belki de vapuru kacnacaktırlc. tste bir Yalova yolculuğunun v« yol» cusunun hafiL. Masa Mobilya Giriş yerleri [ Kadın levazımatı >. Spor kemerleri «Giris yerleri • Etrees» ler bir evm en ziyade ehemmiyet verilecek nokta landır. Çünkü gelenlerin üzerinde ilk iyi veya fena tesiri hnsule getirecek o lan orasıdır. Binaenaleyh oraya lüzu • mu kadar ihtimam göstermek icap eder. Şu gördüğünüz ayaklan kanat biçimi açılmış kübik masa ile kübik koltuk dar bir giris yerini süsliyebilir. Koltuğun iki yanı ve dayanacak yeri ağaçtır. O turulacak yer ile, dayanılacak yerin üstü pantezottur. Giris yerlerinin büyüklüğüne göre bu koltuk ve masalar, çogaltılabilir. /" ' '* •, Hanımlara elişleri Yünlü ve ipekli şık bir cempe Şu cempenm şekli kadar renkleri de caziptir. Ipek ve yünlü kansık olarak öriilmüstür. Kalın münkesir hatlar koyu lâcivert, ince münkesir hatlar bir • biri ardınca açık lâcivert ve beyazdır. Kol nihayetleri açık lâcivert renkte lâstikli olarak örülmüstür. Yakası ince krvnk ve arkasmdan kendi örğüsünden bir kıravat geçrilmektedir. Bu kravat göğsün üzerinde sarkık büyük bir fiyan» go teskü eder. Alelâde örğü bilen hanımlar biraz fazla uğrasmak şartile bu cempeyi pek mükemmel vücude ge • tirebilirler. Plâjlarda beyaz pijama pantolonu ile ve bahçelerde, kırlarda be • yaz eteklikle çok iyi gider. Fenerbahçe stadındo yapılacak maçlar tstanbul Putbol heyetlnden: 9/6/1933 cuma günü lcra edilecek maçlar: Şilt maçlan Fenerbahçe sltadında Topkapı Altmordu, İlk saat 15,15 hakem Emln Bey İstanbulspor Beykoz, şilt saat 17 hakem Sal&hattln Bey. ) » Tecrübeli güreşçiler ara sında münabakalar Oures ve boks heyetlnden: 9/8/1933 cuma günü C. H. F. Beydğlu kaza merke2dndekl mıntaka idman salonunda tecrübeslz güreşçiler arasında bir teşvik musabakası yapılacaktır. Tartı 13 ten 14 e kadar devam edecek ve müsabaka tam saat 14,30 da başhyacaktır. Başka memleketlerde kadın Çok şükür hayatın her safha • smda erkeklerle & muz omza yürii • yoruz: Içb'maî hayatta, meslek sa hasmda ve diğer sahalarda. Hatta simdiye kadar sırf kavi bünyeii er • keklere mahsus zannedilen sporlaı da, güreste va boksta. tnanmaz • sanız koyduğu muz şu resme bakm. Bunlar Mad ritte bir cambaz • hanede en fazla rağbet gören numarayı yapan iki fspanyol güresçi kızıdır. Tavnia • rmda, hareketle rinde erkeklerin kınci saldmslanndan hemen hiç fark» yok gibv serbest mi bırakmalı, yoksa muayyen bir sahaya kapamalı mi? Bu mesele uzun zamandanberi mü tehassıslar arasmda münakaşayı mu cip olmuftur. Fakat bütün tecrübeler göstermiştir ki serbest gezen tavuklar Çok yumurtlarlar. Siz de fazla yumurta almak için isterseniz öyle yapınız. ) Ayni günde Balkan şampiyonlannm ?ehadetnamelerl ve Macar takımile güreş yapan güreşçilerln 1932 senesi mıntaka blrincilertnin msadalya ve şehadetname lert tevel edllecekür. Llsansı olmıyanlar musabakaya girmezler. rfu seae spor kıyafetlerile kemer çok modadır. Onun için muhtelif spor elbiselerüe takılacak birkaç kemer nümu nesi koyuyoruz. En üstteki örme ve lâstiktir. Kavusan yerleri altlı üstlü iki kısımdan mürekkep. Onun altındaki ince örme ve kavusan yerleri de kendin • den. Solda, kavusan kısmmın altta kalan parçası örme, diğer taraflan içleri dolma meşindir. Solda alttaki tokanın üstüne gelecek kısmı delik diiz mesin kemerin bir parçasmı göstermektedir. Muhafız Giicii bisikletçi lerini istikbal tstanbul mmtakası rlyasetindeni' Ankara mıntakasına mensup Muhafız Gucü bislkletçüerl 18/6/1933 cuma gunü İstanbula geleceklerdir. Kendilerine ya pılacak İstikbal merasiml Kadıköyünde Fener stadında lcra edileceğinden bütün kulüplerunizin mezkur günde sabahleyin erken statta bulunmaları. Ev kadını Camların şeffaflığı nasıl giderilebilir? 1 J İstanbul mıntakası toplanıyor tstanbul mıntaka riyasetinden: İstanbul mıntakasının alelâde senelik kongresl 30 hazlran 1933 cuma günü saat 10 da aktedllecektlr. Kulüplerimizln şim dklen murahhaslarını tayin ederek ihzaratta bulunmaları ve idman heyetlerimlzin de bu seneki faaliyetlerine dair kongre riyasetlne tevdl edecekleri raporlannı bir an evvel hazırlamalan lüzumu tamimen tebliğ olunur. Rize Halkevi nasıl çabşıyor? Rize «Hususî» Rize Halkevi, ikinci teşkilât kademesi arasında açılmıştır. Dil, tarih, ve edebi yat, güzel san'atlar, temsil, spor, içthnaî yardım, köycüler, halk dersaneleri ve kurslar subeleri vardır. Dil, ta rih subesi şim diye kadar mesleğine dair muhtelif mevzular üzerine müteaddit konferanslar verdirmiştir. Söz Rize Halkevi İdare heyett derleme ve hal Güzel San'atlar subesi muhteîlf v« kiyat işlerinde vilâyet Söz Derleme müteaddit vesilelerle konserler ve,r> Heyeti faal bir vaziyette ça mistir ve muhitte mnstkiye müstalf lışmıs ve Dil anketine fevkalâde bir gençleri yetiçtirmektedir. alâka ile içtirak etmis ve bu faali • Diğer şubeler de sahalannda faal yetlerine devam etmektedir. bir vaziyettedhler. Evinizde bazı yerler olur ki ora • lann pencerelerine perde koymak U temezsmiz. tç taksimatta iki tarafm birbirini görmemesi icap eden roahal Ierdeki bölmelerin camlarmı kapat mak arzu edersinJz. Kâğıt yapıstır mak ve saire gibi zarafete yakışmıyan tarzlara tevessül edeceğnze bu camların seffaflığını giderirsiniz, olur bi ter. Bunun için de 25 gram zamk, 25 gram sandarusu, 500 gram kibritiyet • li eter içine koyup bunlar tamamen e • riyinciye kadar durdurtursunuz. Sonra üstüne 2 5 0 gram benzin dokünüz. Bu mahlulle sıvanan cam seffafhğmı kay • bederek âdeta buzlu cam gibi olur. Ben zin nekadar fazla konursa buz habbe* leri o kadar büyük tesekkül eder, sef fafbk o kadar fazla kaybolur Halıları temizleme Halılan güzelce temizlemek için sade döverek onlann tozlarmı silkmek kifayet etmez. Onlar düz bir yere serip kısm karla yazın sun'î buzla güzelce uvmak icap eder. Çünkü kar ve buz parçalan yavas yavas eriyerek halının dokumasına nüfuz eder ve adeta ıslak bir fırça vazifesini görür. Her iplik aralığmdan tnru, pisliği çıkanr. Halmm rengi ve pariaklığı yerin e gelir. Muhafız Gücü bisikletçileri Boyabatta Boyabat 6 (A.A.) Muhafız Gücü bisikletçileri dün buraya geldiler. Ve tezahüratla karşılandılar. Sporculan kasabaya 10 kilometre mesafeden kaza erkânı karşılamıstır. Bisikletçiler bugün Tasköprüye hareket etmislerdir. Şişeleri temizlemek için Süt ve saire gibi yağlı maddeler konan isleri sık sık sabunlu sularia yı yadığuıız halde çok defa onlarm tor tulan siselerin dibinde veya ötesinde berismde yapısıp kalır. Sabunlu kaynar sularia bile onlan tamamüe temizle • mek mümkün olmaz. Çünku içlerine el veya değnek ve saire sokup kirlen miş yerlerini ovmak kabil değildir. Böyle siselerin içine bolca yumurta kabu • ğunu küçük küçük parçalayıp atmalı, üzerine biraz da su koyup çalkalamah • dır. On dakika içmde tertemiz olur, parlak bir renk akrlar. Madenî eşyayı silme Evlerdeki madenî eşyadan kabalan her yerde satılan muayyen tozlaıia süinebilir. Fakat karyola demirleri, pen • cere komişleri ve saire gibi seyler için bu tozlan kullanmak doğru değildir. Bir fanilâ parçasmı «nöfalin» mahlu • lime babrarak ovmak, sonra tetniz bir fanilâ parçasile kurulamak icap eder. OALATASARAY lisesi 928 929 mezunlan 8 haziran mehtap tenezzühü havalann mubalefeti dola • yuile, davetlilerin mustur. arzulan üzerine 13 (4254) temmuz persembe akşanuna tehir olun Tavuklar Şimdi ekseri afleler yazlıkta. Bahçe lerinde kuzulan, horozlan, tavuklan da var. Onlara bu hususa dair de bazı nasthatler vermek herhalde faydalı o lnr. Tavuklan fazla yumurtlatmak için
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog