Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 7 Hariran 1933 Ya hurriyet, Ya ölöm! TEFRİKA t Yazan: ALT NACf = Dil anketi = 84 üncü liste 93harbi! Bütün Bulgar tarihini, biri kara, biri kızıl, iki gölge kaplamıştır! Bütün Bulga» tarihini, biri kara, biri kızıl, iki büyük göl • ge kaplamıştı. Birinci gölge, beş yüz senelik bir riaya hayatı içinde, millî hisleri sönmüş Bulgarlığı tarih ve din edebiyatının kamçılarile u yandıran Bulgar papazının uzun boylu, geniş o muzlu gölgesi dir. Bu gölge dir ki Hazreti Ankara 6 (A.A.) T. D. T. cemiyetinden: Karşılıklan aranacak arapça ve farsça kelimelerin 84 numaralıl'istesi şudur: 1Tesebbüs 2Teşçi 3Teşeüm •Şeametten4Teşekkül STeşekkür 6Teşhir 7Teshis 8Teşkil 9Tearif TesrifaU 10Tesrih 11Tesvik 12Tezvir 13Tezyif Beş ayda 740,000 lira ^Kânunusanidenberi ihracatımızın ithalâttan gösterdiği fazlalık bu miktardan ibarettir tstatistSc umum müdürlüğü Haricî Ticaret subesi mayıs ayınm son 15 günlük ithalât ve ihracahnı toplamıştır. Hazır lanan istatistik hulâsasma göre 15 günde ıthalâhmızm 3,843,890 liralık bir kıymet göstermes'ne karşı ihracatımız 1,001,556 lira eksikliğile 2,342,342 lira olmuştur. Bu suretle mayıs aymda ithalâhmtz 6,226,714 ve ihracatımız 4,745,561 lirayı bulmuştur. Bu senenm ilk 4,5 ayma ait rakamlar bu son ra kamlarla karşılastmlroca bes ayhk ithalâtın 28,967,659 ve ihracahn da 29 milyon 707,701 lira olduğu görülür ki bu beş aydtı ihracatunrz ithalâttan 740 bin 42 lira fazla olmuştur. 932 servesi nin ilk bes ayhk ithalâtı ise 33,878,922 ihracatı da 39,439,927 lirayı bulmu» ve bunlara göre ihracatnmz Rhalâb 5,561,005 lira kadar geçmistir. Son 15 gün içinde bashca ithalât maddeîerimiz hemevi iplikler, safî ve kartştk yünlüler, şeker, kahve, matbaa kâgıdı, demir, hcı ve vidon, ağtr maden yağlandır. tthal edilen mensucatm başında pamuklular gelmektedir ki 15 gün içinde bunlardan memlekete 610,000 küsur lirahk kumaş girmiştir. Son 15 gün zarfmda ihraç ettiğimiz maddelerin başında tütün, yumurta, üzüm, afyon, zeytmyağı ve madenkömürii gelmek tedir. Tercih ediniz: VARŞOVA: 22,15 Andante F. Dnr (Beethoven) PARtS (Poste Parisien): 81,35 Les femmes savantes (Moliere) Bu akşamki program ANKARA: 12,30 gramofon 18 Flarmonifc orkestTa: N Auber (Ouverture La parat du diab). Gershwin: (Fantaisie oh Kate) Chabrier: (Valse Espana) 18,45 gramofon 19,20 dans muaî " kisi 20 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon 19 saz: (Mahmure Hanım) 19,45 Karagöz (Hazım B. tarafından) > 20,30 saz: (Udi Salâhattin Bey ve aTkadaşIarı) 21,30 gra mofon 22 ajans. borsa haberleri, saat ayan. VtYANA: 18,05 konser 19 konferanslar20,0? kuaTtet 20,50 havadisler 21 tefrika21,30 senfonik musiki 22,20 havadisler • 22.30 senfonik orkestra devam ediyor 23,05 frar.sızca konferans 23,15 akşam konseri. VARŞOVA: 18,05 gramofonla BetKovenin bir sonatı 19.05 hafif musiki 20,35 edebiyat bahsi 21,05 hafif musiki devam edivor 22.15 piyano solo: Andante FDur (Beethoven) ve Schubertten par calar. 23,45 ingili7ce konferans 24,10 dansing. BUDAPEŞTE: 18,05 orkestra 19.35 plâklar 19 55' konferans 20,35 tsigan musikisi 21,29 MacaT şarkıian 22.35 havadisJer22.50 org konseri müteakıben: tsigan musikisi 24.05 fransırca bir konferan». B(.)KREŞ: 18,05 radyo orkestTasi 20,05feon• ferans ve {framofon plâklan 21,05 piyano konseri 22,05 konferans 22,20 flüt konseri 23 05 bİT lokanta^an naklen hafif musiki. PARtS (Poste Parisien); 20,05 gramofon plâklan 20,50 şarkılar 21,35 (Des femmes savantes) Mouerem komedUi 23,35 dans orkesrrası. ROMA. 21.05 l«<«yodi=1c», pliUl»», » « • •U . »» • m ı Yeni karşılıklar Liste: 78 TAGALLÜP: Zc?rbalık, TAKYİT: Bağlı # bırakma, TALTİF: Okşama, TAMAM: Bütün, eksiksiz, TAVİZ: Korkusuz olma, TAVİZ: Karşıhk verme, karşılık gösterme 'bir iş için), TAYİP: Kınama, TEFAVÜT: Ayırt olma, TEFERRÜÇ: Kıra çıkma, genişleme, gönül genişletme, sıkmtı dagıtış, TEFERRÜT: Tek olma, tekleniş, TEFRİKA: Düşünce ayrılığı, düşüncede başkaük, TEFRİKA: Birbirinden ayrüık, uygunsuzluk, dağınıklık, ayn ayrı olus, TEFRİT: Köşeye çekilme, TEFSİR: Açma, genişleme, TEKAÜT: işten çekilme, çekilip oturma, dlnlendirilen, TEZAT: Birbirine uymayış. Eyüp 36 ıncı mektep muallimi İ. Hakkı TAGALLÜP: Halka çıkışmak. askı et mek, TAKYİT: kayıtlemek, bir nesneye has kılmak, TALTİF: Sevindirmek, iyUik etmek, TAMAM: Eksiksiz, bütün, TAVİZ: Bir karşılık ile vermek, TAYİP: Ayıplamak, çirkinlemek, TESA>TÜT: İki nesne ara sında artıkhk, farklılık. TEFERRÜÇ: İlk yaz gezlntlsi, TEFERRÜT: Ayrılıa, bir yere çekllmek, TEFRİKA: Ayrı kılmak, aynlan nesne, TEFRİT: Eksiklik iş görmek, bastan savma, TEFSİR: Sözü blldirmek. TEKAÜT: Kartlık, oturma çıkışı, TEZAT: Zıtlık, erslik benzemezik. Yeşilköy: Feyzi Altuğ *•* Liste: 79 MİLLİYET: (milliyet): Yasaya uyanlar, yurtta oturanlar (doganlar), MİNNET: Birine iyilik etme, başa kakma, MINTAKA: Toprağın her yeri, toprak ulamı, MİSAK: Ant, antlaşma, MUABİL: Beraber, eş, benzeri, MUAF: Vaz geçilmiş, MUAMELE: 'B'rbirile iş yapma, MTJAMMA: Bilmece, kapalı, yanılmaç, MUASIR: Bir çağda bulunan, bulunmuş cflan, MUCİZE: Görül medik, herkisinln yapamıyacagı, yapa madığı, MUKADDERAT: Beğenilmişler, beğenilenler, MUKADDES: Temizlenmis, MUKAVVA: Sağlamlanmış, MÜLK Tendinin, MÜLKİYET: Kendinin olır Eyüp 36 ıncı mektep muallimi İ. Hakkı *** MİLLET: Bir soy, dili bir oaln, toğan, Milliyet Toğanlık, MİNNET: Başeğmek, lyiliğe borçlu olmak, MINTAKA: Çevrelenmlş yer, MİSAK: Andlı söz, MÜBADİL: Değiştirilen, MUAF: Bagıslanmış, MUA MELE: Karşılık iş Yapılmakta olan nesne, MUAMMA: Anla?ümaz nesne, MUASIR: Yüz yü İçinde bulunan, Mucize: Görül memiş nesne, MUKADDERAT: Kestirilen yaşayış, MUKADDES: Yücelenmiş, MU KAVVA: Dayanıkh kâğıt, MÜLK: Öz malı, ev, taîla gibi, sınırlı mal. Yeşilköy: Fevzi Altuğ • ** Liste: 80 TAFSİL: Açnu, açık bildirme, TEFEN NÜN: Sözu türlü türü söyleme, TEFTİŞ: Sorup araştırma, TEFVIZ: İş ısmarlama, TEKAYYÜT: İnce davranış, iyi davranış, iş ediniş, TEKELLÜF: Ağır iş tutma, güç iş tutma, TEKEMMÜL: Olgunlaşma, TEKEVVÜN: Var olma, var oluş, bulun ma, TEKLİF: İş yapmayı isteme, TEK RAR: Bir daha, TEKZİP: Yalana çıkarma, yalandır deme, TELÂFİ: Elden gideni getirme, kapatmağa çalısma, yerine getir me, TELAKKİ: Karşılama, karşılasıp, batana, pekt deme, TELİN: Uzaklaştınna. Eyüp 36 ıncı mektep muallimi İ. Hakkı Eşya fiatiarı arttırılıyor Ticaret mudiriyeti piyasada pahalı • lasan mallar üzerinde tetkikahna de vam etmektedir. Sade mensucat ve cam mamulât fratlarmda değril, kahve, seker fiatlarımn da azar azar fakat muntazaman artmldıtı gÖrülmüştiir. Bilhssa mahalle bakallan hemen bütün şehirde umumî olarak fiatlan arttrmışlardır. Ekserisi maaş sahibi olan birçok kimseler bu bakkallardan veresiye ahşveriş ettiklerinden fiatlar artmlmış te olsa zarurî havayiçlerini mecburen ayni yerlerden tedark etmektedirler. Tetkıkahn neticesi bugünlerde anla«•lacaktır. Uzak memleketlere ihracatımız Son ay içinde Japonyaya memleketimizden 1500 Kralık sigara, Havanaya da bir miktar keten tohumtı ihraç e dilmiştir. Uzak memleketlere yapılan bu hracat münasebetile tütün tacirle rimizfn Arianindeki tutün talebine na zan dikkatlerini celbetmek faydalı olacakır. Yunanlılar bu memlekette sark tütünlerine karsı gösteriien ragbeti se • zerek ihracata baslanvslar ve son dftrt ay içinde 300,000 kilo tütün satmış lardır. iTazdıgı" tarüTkitabile Bulgar mllietinl uyandıran papaz Paissi T, Bulgarı Ruslarm kucağına atmayın, onu kendinize dost yapm!» Yavelerile kandıran Çomakofun da bizzat başma geçtiği heyetlerle Bulgaristam evvelâ istiklâle kavuşturmak ve Balkanlarda bir Moskof karakolu haline koymak için, Rus • yanın Panslavist cemlyetlerile en sıkı münasebetlere basladılar. Bu esnada idi ki, Bükreşe yerleş miş Bulgar ihtilâlcilerinden mürek • kep siyasî bir merkez komitası da, kendisini gayrimeşru Bulgac hüku • meti diye ilân ederek ve «her yerde, hiçbir yerde!» diye kendisini esra • rengizleştirerek korkunç bir kuvvet halini almağa ve maksadına engel saydıklacını, birer birer temizlemeğe başladı. Bulgaristanm ilk siyasî katilleri olan bu cinayetler, o ilk komitamn gizli ve siyasî zabıtası tarafından, çok cür'etkârane bir şekilde işleni yordu. Bu zabıtanm engellerden temizTedigi yollar üzerinde gidip ge len gizli bir posta teşkilâtı, bir taraftan Rusya ile, diğer taraftan eksarhane ile temas ediyordu. Romanyadaki komita, birinden aldığt direktifi diğerine veriyor, diğerinin iste diğini ana merkeze bildiriyor ve bu suretle, bütün Bulgarstani, bir istiklâl kavgasına doşrm, var hizile kö rükleyip duruyordu. Bu komita valnız siyasî cinayetler ve postacıbkla kalmıyordu. Bulgaristanm içinde yerye» halkı avaklandırorak, Osmanlı idaresini silâhla da protesto ediyordu. Böylece Rumelide ilk kıyam ve 'syanlar, artık ba'iamış bulunuyordu. Bilhassa 1876 da, bu ayaklanma • lan, Abdülhamit idaresi şiddetle bastınnca, bu sefer gene ayni tetkilât, tamamen bağlandığı Panslavist eemiyetleri vasıtasile Rus hükumetine müracaat etti ve gene ayni vasıtaları kullanarak Rus hükumetinden aldığı emirler üzerine, var kuvvetile tekrar feryada girişti. Görülüyordu ki, Rusya, 93 harbini yapmak için artık bahane aramakta idi. (devam edecek) tsanın cübbesi ve ruhanî maskesi altında Bulgara Bulgar olduğunu öğretmiş ve kırk sene uğraştıktan sonra ra koparabildiği eksarhane fcrma nile Bulgarı hıristiyan temel üzerinde millî cemiyet olarak organize etmek kudretini göstermiştir. Hıristi yan dininin katolik ve ortodoks bin papazı arasında bile, hepsinin üni • forması siyah bir örtü, uzunca bir sakal ve gene siyah bir başlıktan iba • ret olmakla beraber, bir Bulgar papazinı, kararlı bakışından, dik tavnndan, hızlı adımmdan tantmak kabildir. Az çok romantik ve Tolstoi ruhlu olan diğer Slav papazlarının aksine olarak, Bulgar papazı, bü • tün Bulgarlar gibi, realist, faydacı, kurnazlıkla yüklü karakter gösterir ve bu hususiyetlerdir ki, ona, dini siyasete alet etmekte, hatta hoca*ı Fener Patrikanesini bile yaya bı rakmak kabiliyetini vercniştir. Durmadan dönen ve takıldığı makineyi çeviren kuvvetli bir mo tör gibi, Bulgarlığı, uyanışından kurtuluşuna, kurtuluşundan 93 harbine, 93 harbinden Berly^kongrcsine, Berlin kongresinden Makedonya komitasına ve Makedonya konvtasından hatta bugüne kadar, parc* ' irca, ve en ziyade, Bulgar papazı vft'iâe getkmiş o kadar gölge, bu dag'ı ve entereaan yapılı cemiyetin başhca dinamik kuvveti haline gelmiştir. Son yüz senelik Bulgar millî hareketi, yalnız, bizim «daskal» dedi ğiraiz küçük köy hocasının, koynunda birkaç kitapla dağları dolaşacak küçük köy hocahgı eden müievazı ve genç Bulgar papazının e«eridir. • * * Uyuşturucu maddeier inhisarı Uyuşturucu maddeier inhisarı hak kmdaki kanun yu ganlerde meriyete girecektir. Kanuna nazaran ham afyonun memleket dahilindeki ticareti serbest ola caktır. lnhisar altına almmıs olan maddeler ancak inhnar idaresinin fabrSca lannda imal olunacakttr. Bu maddelerin mem'eketten ihracı tstanbul ve tzmir gümrüklerinden yapıkcaktır. 15,000 kilo Anrdolu balmumusu atacaklar Sofyada Bulgar Sensinot kançilâryası 1,500,000 leva kıymetinde 15 bin kilo balmumu almaga karar vermiş ve bir nrunakasa açmıştır. 14 temmuzda açılan bu münakasa ile münhasıran Anadolu balmumusu almacakhr. thracat Ofui alâkadar tacirlere mü • nakasa seraitini bOdirmektedir. Müstakil bir meb'us (Birinci sayfadan mabat) Ali Fuat Paşa Konya mebusluguna müstakil olarak namzetliğini vazetmistir. Tevfik Rüştü Bey gitti (Birinci sayfadan mabat) tikten sonra tekrar yoluna devam edecektir. Murahhas heyetjmizden bir kjsrnı da bu akşamki ekspresle gidecek ve heyetin iktnci reisi olan tktısat Vekili Celâl Bey yarmdan sonra Londraya müteveecihen Ankaradan hareket edecektir. ismet Pasanın beyannamesi Ankara 6 (A.A.) C. H. Fır kası Umumî Reis Vekili tsmet Pasa Hazretleri Konya müntehiplerme telgrafla su beyannameyi gönder mişlerdir: Konyada ilk ordu müfettişi ol mus bulunan millî cidalimizde garp harekât ve faaliyet sahasmda yüksek hizmetleri takdirlerle tespit e • dilmiş bulunan ve Gazi Mustafa Kemalin daima esasta hemfikri kalmıs olan Ali Fuat Pasa Hazretleri bu def a inhilâl eden Konya tneb'usluğuna müstakillen namzetliğini koymuş bulunuyor. Bunu C. H. Fırkası memnuniyetle karsılar. Müşarünrieyhin Konya vilâyeti muhterem münte hİDİerince intihap olunmasını fırka bütün hüsnü nivetile ve bu intihapta memleket için vüksek menfaat olduğunu hatırlatarak rica eder. C. H. Fırkast Umırmi reis vekili İsmet Cezmi Beyin ziyareti Maliye Vekâleti Varidat müdiri a mıımisi Cezmi Bey dün Defterdar Mustafa Beyi ziyaret etnıtstir. Cezmi Bey Londra konferansuıdan avdet ettikten sonra Defterdarhk tahsilât ve yeni teskilât işleri'e mesgul olacakhr. be 21,35 havadisieT, plâklar ve (Die Reiter von Ekebu) Zandonainin operası. BELGRAT: 18,05 konferanslar 20 dogru sâat20,05 konfeTans 20,35 millî sarkılar21,05 plâklar 21,45 konfeTans 22,15 Yueoslav şarkılan 22,55 havadisleT 23,15 radyo orkestTasının akşam kon seri. Yunan heyeti Paris 6 (A.A.) Londra iktısat konferanstna giden ve başmda Hariciye ve Maliye Nazırlan olan Yunan heyeti murahbasası dün öğleden sonra Paris • ten geçerek Londraya gitmistir. Ba^w«. kîl M. Çaldaris te persembe günü Atinadan hareket edecektir. Eksarhane fermanı, Bulgar kalabalığının, ruhanî sahada, kendi kendini idare etmesi için teşkilâtlanabileceği ve teşkilâtlanması fermanı demekti. Binaenaleyh, o fermanı kopar mak mücadelesindeki toplu manevralarile esasen teşkilâtlı olduklarını gösteren Bulgar papazları, saray dan tzni ahr almaz, bir sene içinde, Osmanlı hükumetinin Rumelideki idarî teksimatına göre, kaza kaza, •ancak, sancak, vilâyet vilâyet ruhanî dairelerini açtılar, kapılirına eksarhanenin bayrağı olan haçı tak tılar ve manastırlarda yetişmiş Bul gar münevverlerinî, kilise dereee lerine göre yeryer tayin ederek, geniş bir şebek, on sene geçmeden Osmanh devletini içine düşürecekleri korkunç bir ağ kurdular. Bütün teşkilât, statüleri tstanbulda toplan mış büyük kongrede tesbit edilen ek»arhanenin, yani Bulgar başpapazlığının emrinde idi. Bulgar eksarhı, o nizamnameye göre, yeni doğan Bulgar cemiyetinin yegâne millî ve dinî mercii hükmüne girmişti. Vatandaşı talim ve terbiye hak ve vazifesi gibi devlete ait bazı salâhi • yetler, Bulgarlara ait kısmında, büyük mikyasta baspapaza devredil mis gibiydi. Bulgar mekteplerinin programlarını, istediği gibi, filen o tertip ediyordu. Bulgarm vaftiz edilmesi, evlenmesi, boşanması, Öldüğü zaman gömülebilmesi, hep onun, yalnız onun karar verebileceği meselelerdı. Eksarhane bütçesi, muhtelif isimlerle Bulgarlardan almacak aidata, bir nevi vergiye istinat edecekti. Tohum iyi ekilmişti. Beklenen meyvayı vermekte gecikmedi. Esasen o zamana kadar elaltından çalışan papazlar, eksarhane teşkilâtinı tamamladıktan sonra, Sırp ve Yunan ömeğine baka baka, bu sefer, hem ruhanî sahadaki varlıkları, hem de siyasî sahadalıi varlıklanle ileri atıldılar. Osmanlı devletinden ektarfcane fermanını koparmak için SulUnı: imtihanlar devam ediyor Darülfünun fakültelerindeki im tihar«ara hararetle devam edilmektedir. Hukuk f akültesinin birinci sınıi talebesi bin küsurdur. Bu talebenin yalnız idare imtihanlan on dört gün sürecektir. Her talebenin hangi gün imtihana dahil olacağinı gösterir cetveller yapılarak duvarlara asıl • mışhr. iktısat Vekili Ankara 6 (Telefonla) Celâl Bey Ankaradan persembe günü hareket edecektir. Recep Beyin tamimi Ayrıca C. H. Fırkası kâtibi umu • misi Recep Bey tarafından da Kon ya ve mülhakatındaki Fırka teşkilâtı na telgrafla su tamim gönderil miştir: Merhum Haydar Beyden münhal kalan Konya meb'usluğu için haziranın 9 uncu cuma günü intihap ya • pılması için Dahiliyeden Vilâyete tebligat yapılmutir. Bu intihapta Fırkamız tarafından namzet göste rilmiyecekiir. Münhal meb'usluğa eski ordu müfettişi ve eski meb'us Ali Fuat Paşa Hz. müstakil olarak namzetliğini koymuş ve bunu Konya Belediye riyasetine telgrafla bildicmişlerdir. Bu vaziyet Uzerindeki fırkamizın noktai n a z a n Fırka umumî reis vekili tsmet Paşa Hz. imzasile ve Vilâyet vasıtasile Fırkamız müntehiplerine hhaben ayrıca telgrafla yazılmıştır. Maksadın müntehibisani ar kadaşlara izah edilmesi ve bu esas dahilinde ıntihabın idaresile neticenin cuma akşamma kadar telgrafla bildirilmesini rica ederim. C. H. Fırkası Kâtibi umumisi Recep Amiral Hort'nin bir Tfirk gazetecisine iltifatı Geçenlerde Budapeştede beynelmilel gazeteciler federasyonu kongresi top • landı. Bu münasebetle Macar Naibi Hükumeti amiral Hortiye bir kısım ecnebi gazetecileri takdim ediimiştir. Bu arada buhman Anadolu ajansı muhabiri Ziya Hüsnü Bey de Rmiralla görüşmüş, bir Türk gazeteci ile tanışmaktan pek mutehassis olan Naibi Hükumet Cenaplan «ben Türkiyede üç sene bulundum. Türklere olan muhabbetim nihayetsiz dir. Türk vatanı benim de vatanrmdır» demiştir. Zonguldak belediyesinde kadın aza Zonguldak 6 (A.A.) Zongul • dak belediye intihabatı bugün bit • miştir. Yeni aza arasında Mihriban ve Mürüvvet Hinımlar da vardır. Zonguldakta ilk defa belediyeye seçilen kadm aza bu iki hanrmdır. Lise ve orfa mektepler tatil Yarından itibaren Iis« ve orta mek tepler tatil edilecektir. Bu mekteplerde son smıflann imtihanlan 15 haziranda başlıyacaktır. Diğer sı nıflardaki talebenin karneleri isc y a n n tevzi edilecektir. ^ Irak Kralı Londraya gidiyor Bağdat 6 (A.A.) Kral Faysal, yanında Maliye ve tktısat Nazırlan olduğu halde Bağdattan tayyare île Londraya hareket etmiştir. Kral Faysal ı, Bukingam sarayında tngiltere Kralı kabul edecek, Kral oradan İskoçyaya gidecektir. •1 Tipi Dindi! ROMAN Yazan: MAHMUT YESAR1 Üsködar Hâle sinemasında Prenses Strogof Mfimessiii: LAVRENS TİBBET Uâveten Diinya havadisleri Duhuliye 15 kuruş Samih Beye yapılan istikbal merasimi Yakında çıkacak! KARtLERlMtZE KOLAYUK Büyük telsiz istasyonu tstanbulda büyük bir telsiz telgraf istasyonu inşa etmekte olan Estren kum* panyası istasyonun ahize kısmını Yeşilköy de ikmal etmiştir. Mürsile kısnu Osmaniyede yapıhnaktadır. ' Son sistem mevcut istasyonlann en büyüğü olan bu istasyondan başka Italyadan almacak malzeme ile de muaz zam bir radyo istasyonu yapıfacak, buradan şehirlere, kasabalara ve ileride köylere varmcıya kadar her nevi kon ferns, tiyatro ve havadis tebligatı yapılacaktır. Aylık abone Hususile vflâyetlerdeki bir çok karîlerimîz gazetelerini munta • zaman kendi adreslerine alabil • mek için bizden bazı kolayhklar u temektedirler. Bu aziz karflerin arzulannı yerine getirmek Szere Cumhuriyet îçin ayhk abone usulS Htihaz etmeğe karar verdik. Ay • Iık abone bedeli yalnız Haydutların biri tutuldu (Birinci sayfadan vıabat) latına muhakkak nazarile bakıhnakta dır. Fakat Vflâyet öyle kuvvetli malu mat elde etmis ve o kadar sıkı tedbirler almıştır ki hiçbirînin kacrn kurtulması na imkân görülmemektedir. Sâmih Bey Belediye memurlan ara smda: Samih Bey X işaretli zattır. Belediye memurlanna ait tekafit kanunu lâyihasını takip etmek ü zere Ankaraya gitmiş o'.an belediye memurin müdürü Samih Bey dün avdet etmiştir. Bu kanunun takip ve intacında muvaffakiyet S a m i h m u r i n l Irak hükumetinin bir teklifi Irak hükumeti, Irak Türkiye hududu üzeırinde sükun, emniyet ve asayişi ihlâl eden bazı şaki Barzan • lılardan mürekkep çeteler tenkil edilirken Türkiye hükumeti hudu • duna yakm köylere bunların ilti ca ve ademi dühullerine mahal bı rakmamak için el birliğile çalışmayı hükumetimize teklif etmiştir. 150 kuruş... tan ibaretHr ve tabiî peşin oîarafc gönderilmek îâzımdır. Bu usul idarece fazla mesatyi icap eden külfetli bir meşgale olduğu için abonelerinin inkıtaa ugramamasım îstiyen karîlerimizin paralarmı idareye vaktinde yeti • şecek veçhiie döndermekte devam ebrw»!ı»ri îfetîza edecekH' gösteren belediye erkân ve me Beyj "ta»yond* hararetle ıstrk bal etmislerdir. Diğer taraftan Yenişehir yolunda bir korucuyu öldürüp digerini yaralıyan ilti cani henüz tutulmamıelardır. Bunlarm krm oldukları çeteye dahil bulunp bulunmadıkları da beUi deçüdir. Jandarma müfrezeleri takîbe ehemmiyetle devam ediyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog