Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ıaa Camhariyet' SON TELGRAFLAR Ingilizler asabileşti M. Rıızvelt borçların tehir i için hiçbir şey söylemek istemiyor İngüiz kabinesi müşkül vaziyette içtinap edeceği ümit ediliyor. Bir taraftan, «Form Bill» nin teklif ve M. Snowdenin de bu sabah Iehine $öz söylediği gümüşle tediye meselesi mevzuu bahistir. Vaçingtonda, Sir Lindsayın yaptığı müzakerat hakkında bir şey söylenmemektedir. Kabinenin M. Ruzveltin İngüiz kabinesini bu mesele hakkında yann göriişean'aneye muhalif bir hareket o ceği malumdur, fakat Amerakadan lan sözünü tutmamak gibi bir vagelen ve kongre ile M. Ruzvelt ziyete düsürmekten ayni zamanda arasında ihtilâf ihtimalinden bahLozan eserinin müdafaasını güçseden haberler vaziyetin karışıkleştirecek tediyat yapılmasmdan I artırmaktadır. rnmnnMmııılllllllllllllllllllllllllllllliUlllliniltlllllinilllinılluın "'"""•»•'»"'»llliniHMIIIIIllllllllllllllllllllllinilllllllllllllHnılllllmmıı t Erzurum mebusu Aziz bey diyor ki Italyanm Açacağı kredi Mukavelenin Romada imzalandığı söyleniyor Ankara 6 (Telefonla) 1talyanın bize açacağı 30 milyon Hralık kredi hakkında Romada cereyan eden müzake ratın bittiği ve bu husustaki mukavelenamenin imzalan dıçı ve mukavele suretinin telgrafla Ankarava bildirildi ği söylenmektedir. ttalyadan al'nacak 30 milyon liranın 10 tnilyonu borçlara mahsup edilecek, 10 milyonîle mal alınacak, mütebaki 10 milyon lîra da nakit olarak bize verilecektir. "Gazinin vatanı spordada başkalarını geçecektir,, Ankarada beden terbiyesi mektebi açılacak, Türkiyenin her tarafmda spor sahaları yapılacaktır Tnrkiye tdman Cemiyetleri Umumi Merkezi reisi Erzurum meb'usu Aziz Beyin «Hâkimiyeti Milliye» refiküiHzde bir yazuı intisar etmistir. Bu kıymetli yazıyı iktibas ediyoruz: 1 Türk sporcusunun yalnız bir sporun makinesi yapmıyarak onda kosmak, atmak, atlamak, güresmek, yüzmek, tüfek kullanmak, ata bmmek, eskrim ve dagcılık yapmak gibi vatanı koruma için lâzım olan yüksek beden ve ruh kabiliyetlermi yaratmak sporun gayesi olmalıdır. Bu gayeye doğru *üratle gidebilmek için her şeyden evvel spor ve beden terbiyesi muallimlerini, antrenörlerini yetiştiren yüksek ve orta mektepler ve basmda spor muallim ve antrenörü olan fennî spor ve idman sahalan ve nihayet gençlikteki millî istîdat ve varhklan kuvvetlendirecek, büyütecek, ahenk ve mtizam altma alacak genis ve millî bir spor tesküâtı lâ • zımdır. Basta Almanya, Amerika, Rusya olduğu halde bütün Avrupa devletleri yüksek beden terbiyesi mekteplermi çoktan kurdular. Mütemadiyen spor ve beden terbiyesi muallimleri ve antre • nörleri yetişfa'riyorlar. IHEFf NALINA MIHINA Ahmet Haşime dair 1 Londra 6 (A.A.) «Beyaz ev» borçlar meselesi hakkında yeni bir tebligat gelmesine intizaren fngiliz efkârı umumiyesi, Ingil terenin 15 haziran taksitini ödeyip ödemiyeceğini öğrenmek hususunda bir asabiyet gösterjıek»edir. hmet Haşim, genç denilecek bir yaşta ebediyete kanşan bu büyük şair, benim mektep arka • daştmdı. Galatasarayda «alebe grup grup aynhrlardı: Edipler, riyazayeci • ler, sporcular. O da, memleketm bu • günkü edebiyat âlemine birçok güzide sönalar yetiştirmiş olan edipler grupuna dahfldi. Mektep bittikten sonra, hayat yollan senelerce beraber düşüp kal • kan, yanyana yemek yiyen» yanyana uyuyan, yanyana ders okuyan mek tep arkadaşlanm, birbirmden aymr, uzaUaştmr. Bazan ayni sehirde otururlar da, birbirlenn nadir göriirler. Ben de Ahmet Haşimi pek az görür, fakat şürlermi, yazdannı çok büyük zevkle okurdum. Milletler cemiyetine Okyanus yolcusu Müzaheret cemiyeti Dünyayı dolaşıyorl Alman murahhasının nutku alkışlandı Montreu* 6 (A.A.) Miiletler Cemiyetine muzaheret cemiyetleri dhan bnliği kongresuKİeki Alman heyetinin reisi M. Schnes, kongrede bir nutuk söyJiyerek diğer bütün minetlerin Alman milletinde yeni olarak ne bulunduğunu anlamağa çalumalan zamanmtn gelmiş olduğunu beyan etmiş ve Almanyada yeni olarak şu vardn demiştir: Başvekil Hitlerin »evk ve idaresi albnda vukua gelen rniUî flıtilâl sayesinde Almanyanm baricî siyaseti münhasıran milletin idaresine îstinat etmektedir. Ayni zamanda hem Milletler Cemi yetine müzaheret Alman cemiyetinin nem de MiUetler Cemiyettndeki Alman heyetinin mülhem olduğu böyie bir idare, diğer mületlere ve bütün dünyaya vaktüe dahilî mfaklarla parçalanmış bulunan Almanyamn anedememekte olduğu kuvvetli temmah arzetmektedir. Alman milletine bilhassa millî müdafaa sahasmda hukuk müsavaıh ver • tnek, sonra ona tahammül edilemiyeeek 7 Tayyareci Mattern 3 rökor birden kırdı Nevyork 6 (A.A.) Moskovadan bildirfliyor: Matternin tayyaresinin gözden geçirilmesi hareketini 9 saatten fazla feri bırakmııhr. Sovyet hükumeti havamn bozukluğundan bahsederek Matternin Alaskaya doğru en kwa yol olan Yuksuk Bzerinden uçmağa izin vermiştir. Tayyareci Siberya tren yo lunu takip eden hava yohmdan gide • cektir. Bu mmtaka tayyarelerm vere inımlerin* daha müsait seraiti haizdir. Moskova 6 (A.A.) Tas ajamm A*n: 9 saatlik bir tevakkuftan sonra Mattern 1,14 te hareket ehniştr. Gümrük tarifelerinde Tertip hataları oldu Ankara 16 (Telefonla) Bugünkü Frka grupu içtimaında gümrük tarife kanunnnun muayyen maddeleri fizerinde görülen hata ve noksanlann ve bunlann dogrularmm bir cetvel tarzmda tertibi ile Meclis heyeti umumiyesinin tasdikma arn meselesi konuşubnudhır. Filhakika vaktin darlığından ve isin müstaceliyetinden dolayı yeni tarifede b m tertip sebivleri kalmı* olduğu görülmüstür. Tatbikaita meydan vereceği yanbflddarla esasa dahi tesir edebile • cek olan bu noksanlardan dolayı tan zimi muvafık görülen hata ve savap cetvelinin Medise arn tensip edilmistir. Maarif teşkilâtı lâyihası Ankara 5 Maarif Vekâleti teskiiât ve vazifeleri hakkmdaki kanun lâyi • hasnıı bütçe encümcni müzakere ve u fak tadSIerle kabul ederek heyeti umumiyeye sevketmi^tir. Bu tadiller meyaırnf'a 55 Kr» manıs'ı mektep müzesi müdürlügünün maast 70 limya çıkanlnuşbr. Matternin kırdtğt rökorldr ULlcr yOkletmett, daha tonm müs • terakkelerini iade etmemek suretile Versay muahedesintn bazı ahkâmııu şsddetle tatbik eylemekle bir vaziyet ihdas edilmşi ve bu vaziyet Alman ru • handa tesirini hasü eylemistir. Alman muletmin istediği hukuk müsavatma istinat eden devamlı bir sulbtur, halbuki devamlı bir nılh Almanyanın tefriki mesaisi olmakssm kabil değildir. Genç neslin omuzlarmdan yeis yükünü kal • djrmtz, ona yohmu, ışığı ve ümidi gösterinîz. O zaman hem sulhu ve hem de entniyetj temin edecek olan haddi za • tmda kuvvetinî bulmuf yeni bir Avrupa meydana geleeektir. Kongre M. Scheenin nutkunu uzun alkışlarla karsdıyarak tasvip etmiş olduğunu göstermiştir. Vaşmgton 6 (A.A.) Mattern bir çok rökorlar kırmtshr. Postun uçuş rökorunu iki aaat 57 ddrika Oe, Lind bergin 1 kişilik tayyare 3e tnesafe rö • korumı 30 mi' fark ile ve gen# Lmd • bergin sürat ıckonmu 10 M»» fark ile kmyor. Soylendiğine nazaran Mattern, ucusuna, fln hafta evvelmden günde S MBİ ve icabmda istifade edebilmek için 24 saat birden uyumamak suretile bir (uyku perhizi) idmanı yaparak hazır • lanmıştır. Rumen Hariciye Nazın geliyor Bükref 6 Romanya Hariciye Nazırı M. Titulesko tesrinîevvelde Ankaraya gidecektir, Bu ziyaretten maksat, Türkiye • Romanya siyasî ve iktuadî nrn • nasebatını genislebnektir. Hava seferleri için inşaat Ankara 4 Hava birlüderinin iıti vacı olan insaat işleri için gelecek senelere süren üd milyon lirahk taahhüdat yapüması hakkmda hükumet medise bir lâyiha vermtstir. Ankara 5 Millî Müdafaa Vekâleti askeri terfi listetmi hazırlamağa baslamıstır. Ankara 6 (Telefonla) Yeniden 247 sahsm Türk vatandashgına kabulü Heyeti Vekilece karariastmlmıstır. Mattern, Omskta Omsk 6 (A.A.) Volf ajansmdan: Tayvareci Mattern Omskta yere inmis tir. Mattern trkuska gitmek içm bir an evvel havalanmajn dusfinmektedir. Hava seraiti müsaitth. Hafif bir rürgâr esmektedir. Askerî terfi listesi Londrada pörölmemis möthiş bir sıcak Londra 6 (A.A.) tngilterede esmekte olan sıcak dalgası, bugün daha ziyade artmıchr. Hava, Lon drada hetnen hemen Hattüstüvada olduğu gibîdir ve söylenildiğine göre bir asırdanberi tngilterede böyie bir hava görülmemiçtir. Yeni Tdrk vatandaşlan Yeni cemiyetler Montreux 6 (A.A.) Beynelmi • lel Milletler Cemiyetine müzaheret cemiyeti, heyeti umumiyesi mesai • sine muhtelif raporlan dinlemeğe başlamış ve sonra üç yeni cemiyetin kabulü muamelesini yapmıştır. Yeni iltihak eden müzaheret cemiyet • leri »unlardır: Milletler cemiyetine nvizaheret Türk cemiyeti, Finlandiya cemiyeti, Cenubî Afrika birliği cemiyeti.. Yunan murahhasi Türkiyenin namzetliğine hararetle müzaheret etmiştir. Almanyada seyahat etmek îster roisiniz? Almanyada ikamet etmiyenler tarafından istimal ve otel, nakliye ve yevmî masraflannın tediyesi için ihdas edilmis Giresuna kar yağdı Giresun 6 (A.A.) On günden beri vilayetin her tarafmda yağmur devam ediyor. Yavuzkemal nahi • yesine ve En'mez mevkîine on iki safmdık mahsulüne zarar vermesinattir kar yağıyor. Kar ve «oğuğun den çok endlse edilmelrtedir. olan "ESASLI TENZİLATLI,, Rayşmark seyyah çeklerini tan Almanya afeyhine bir rapor Cenevre 6 (A.A.) Milletler Cemiyeti Alman Leh mukavelesinin Almanya tarafından ihlâl edildiğini bildiren Le«ter raponunu istifakla kabul etmistir. Italya ve Almanya murahhaslan reye istirak etmekten çekinmişler • dir. Yeni Mafbuat Mödörö Ankara 6 (Telefonla) Dahi liye Vekâletine raptedilen matbuat umum müdürlüğü vekâletine mül kiye müfettişlerinden Ali Server Bey tayin edilmiş ve işe başlamıştır. satın alarak bu seyahati. daha ucuz yapabilirsiniz. Bu çekler muvakkat bir zaman için Almanyada bulunan talebe tarafından da istmal edilebilir. 9 Mufas»al malumat için: Istanbul 4 üncü Vakıf Han AMERİKAN EKSPREs'E (4238) müracaat edilmeli. Ahmet Haşim, beş altı sene evvel, Curahuriyetin Edebiyat sahifesinde çı kan bir yazuı üzerme Peyami Safa ile münakasaya tutuşmuştu. Şair, günün birinde smirlenerek Peyamiye şiddetle çatbğı için münakaşa birdenbire alev • lendi ve ekseriya olduğu gibi çok act ve tsmcı bir mahiyet aldı. O zaman Haşim, bir yazMinda «Nasıl olur da, daha dim beni sevdiğinden bahseden mektep İdman cemiyetleri ıttifakı merkfz arkadafim Abidin Daverin de çalifbğı umuml relsl Erzurum meb'usu Aziz Bey bir gazetenm sütunlarmda bu derece 5 Türkiye idman cemiyetleri ittişiddetK hücumlara uğranm» diye şikâfakı isminden de anlasdır ki möstakil yet etmişti. Haşim, bu sîtem ve şikâspor cemiyetlerinin (kulüplerinin) biryeb'nde hem haklı, hem hakstzdı. MünaYüksek beden terbiyeti liğidir. Bütün Türk gençliğini ihtiva e kasa kapanddctan pek az sonra Ahmet mektepleri den bir tesekkül değildir. Şimdiye ka • Haştmi gördüm. Benim sun'u taksirim 2 1922 denberi calışan Romanyadar gördüğü bütçe yardımlan zannedil ' olmamasma rağmen, gazetedeki hücum» da yüksek beden terbivesi mektebi her diği gibi milyonluk bir rakam değildir. lardan dolayı bana dargm olduğuna sene vasatî 100 muallim yetistiriyor. Geçen sene ve bu sene bütçeden yapı • hükmediyordum. Halbuki beni görünRusyada spor ve beden terbiyesi muallan yardım ( 5 0 ) ser bin liradan ibaretce, hiç birşey olmamış gibi gayet sa • limi yetiştiren bes yüksek mekten ve 22 tir. Yapılan masraflar sporcular arasmmimî davrandı. Çok geçmeden Peyami orta mektep kafi gelmemis 1933 bütda yapılan »enelik Türkiye sampiyon çesine daha iki yüksek ve iki orta spor Safaflede banşh. Bir daha anladmn U luğu mösabakalannm, antrenörler istihve beden terbiyesi muallim mektebi teHa«im kâı hıtmaz ve iyi yürekli bir indammm, nizamnameler tevzinmin ve sisi için bütçelerine para koymuslardır. sandı. diğer spor hizmetlerinm istilzam ettiği Spor sahalan masraflardan ibarettir. Teskilâtın reis* Keriman Hanımm, guzelli kraliçesl 3 Spor sahalarma geiince bu is leri ve heyet azalan bilâistisna fahri çaintihap ediidiği gvn, o da hakem heyebütün dünvada muazzam bir inkisafla Iısırlar. tine dahüdi. O gün aksam üstü Kadı • ilerMyor. Komsumuz Rusyada 1932 de Spora nastl bir istikamet kÖy vapurunda beraberdîk, Güzellera, (4000) stad, ( 2 5 0 ) yüzme havuzu, vereceğiz? güzeüiğe dair konuştuk, müsabakaya (300) iski postası, ( 2 0 0 0 ) jimnastik 6 Umumi merkezin sporculuğu • giren bir hanımdan bahsederken söy • salonu vardı. Her sene yeni yeni Jtadmuza vermeğe çalıstığı istikameti lediği sözleri hâlâ umrtamıyorum: lar ve jimnastikhaneler, yüzme havuz(1933) te çıkan matbuat cemiyeti salIan yaoılıyor. Bu sene Leningratta« Güzel, hepsinden daha güzelj namesmde izah etmistim. (200,000) kisflik yeni bir stadm resmi fakat kazanamıyor. Çünkü ölü bk gü • küsadı yapılacak. Almanya 1914 ten Sporculanmun bu istikamettefler• zeOiği var. Ağzıntn ve disfcrinin bütün 1929 a kadar 125 stad yaratb. letmeğe çalısıyoruz. Avrupadan birkac güzelliğme rağmen, tebessüm ettiği Romanya 1922 denberi hummalı bir ay sonra gelecek olan yüksek bir mütezaman, güzelleşmiyor, • çirkinleşiyor; faaüyetle çalısıyor. Spor sahalannm hass» Türkiye sporculuğunun alması çünkü bu tebessüm ruhundan gelmiyor, yekunu on bir bin hektan geren 4396 lâzım gelen istikameti hakkında tetkikat adalî bir takallüsten ibaret kahyor. Ağspor sahasmı meydana çıkardı. Yugasyapacak raporunu verecekn'r. n nur taşan bir kaynak yerine dişçi calavva 200 futbol müsabaka sahasi 200 makânlanna benziyor. Ah, bu ku: bir 7 Hulâsa: tenis ( 1 8 ) iimnastikhane ( 1 8 ) diski gülebtlse, bu sun'î ve sahte tebessüm A Ankarada büyük ve orta birer atlama yeri ( 1 0 ) motosiklet pisti ( 1 2 ) yerine tabiî ve canlı bir gülüsle güle beden terbiyesi mektebi tesisi lâzımdır. atletik soor sahası ( 2 3 ) kürek spor bilse... Fakat, zavaüı gülemiyor, a n • B Türkiyenin her tarafmda gençsahası ( 2 6 ) aİDİstin binası ( 1 1 1 ) »o tıyor ve bitiyor.» liğht muhtaç olduklan spor sahalannı kol binası, ( 9 0 ) idman sahası meydana Dikkat ettim, o hanm haJdkaten öyhazırlamağa mahallî idareler mecbur getirdi. le idi. tutulmalı ve umumî bütçeden bunlara Yunanistanm ( 7 2 ) spor sahası var. yardım yapılmalıdır. Dünya müleueri spora nasıl Ahmet Hasunin en hosuma giden ha^ C Her sebirde nüfus başma vasatî anlıyorlar? li, açık sözlülüğü, mertliği idi. Hiç riyabeş metre spor ve oyun sahalan vücude 4 Hemen bütün Balkan devlet • kâr değildi, bilâkis bazan doğnıyu söygetirmek bir gaye olmalı ve ona doğru lerinde, Rusyada, ttalyada, Alman • lemek için hırçm ve hasin bü« olurdu. süratle gidilmelidir. yada, Macaristanda hususî kanunlarla Ikbalperest değildi. Hiç b» mevkide D Millî bir spor ve beden terbiyesi beden terbiyesi bütün gençlik için meegözu yoktu. Fakat ihtirasstz san'atkâr teşkilâtı vücude getirilmelidir. burî olmuş, bu i* birer millî teskilâta yağsız kandil demektir, Ha*imin ihtkası Türk sporculuğunun inkisafı çarele bağlanmıştar, hükumet ve mahallî idamaddî değil, manevî idi. Bu ihtiras orini yürekten bir alâka ile düsünen pek reler bütçeleri büyük fedakâr'ıklar vanun içmi yakan bir hasret ateşi değil, ro> muhterem Basvekilmiz tsmet Pasa Hazpıyorlar. Rusyada (1932) de yalnız humı aydmlatan bir güneşti. retlerinin ve Fırkamızın pek kıymetli beden terbivesi müesseselerintn inşası Edebiyat hocamız, merhum Ahmet Kâtibi Umumisi Recep Beyefendinin büiçin ( 2 5 ) milyon ruble ve yeniden snor H3anet Bey, büyük şair ve ediplerin yük himmet ve rehberliklerle sporcu muallimleri kadrosu ihdası idn ( 1 0 ) hususî hayatlanm sorduğumuz zaman Türk gençliğinin pek yakın bir zamanmilyon ruble ve diğer spor faaliyet'eri şu cevabı verirdi: için ( 3 0 ) milyon ruble sarfolunmustur. da canlı bir teşkilat içinde daha süratle «Büyük adamlar, ekseriyetle yağlıyükseleceğîne eminim. Gazinin vatanı Spor levazımı yetiştiren bir fabrika boya tablolara benz^rler, onlara yakmmutlaka ve mutlaka sporda da başka • bir senede ( 1 4 2 ) milyon rublelik mal dan değil; uzaktan bakmabdır.» lannı geçecektir. çıkamushr. Bîr rubienin bizim iki liraAhmet Haşim, yalnız uzaktan değil; mıza muadil bir itibarî kıymeti olduğu1 yambasma sokuhıp ruhunun ta için* na göre bir senede yüz yirmi milyon libakılabilecek temiz ve yüksek msan ralık bir f edakârlık demektir. lardandı. Yugoslavya bir beden terbiyesi vekâMillî Türk talebe birliği, merhum leti ihdas etti. Son bütçesinde beden Ahmet Haşim için bir ihtifai tertip terbiyesi muallim mektepleri idn ( 8 0 0 ) etmistir. tbtifal yann saat alhda bin yeni stadyom insası içm, ( 5 0 0 ) bin, spor teşkilâtına yardun için (2012,000), Darülfünun konferans salonunda yasokol teşkilâtına yardun için ( 8 ) , Bel pılacaktır. Ankara 6 (Telefonla) Osmanlı gratta kürek sporlan için (20,000), spor thtifalde, şairin şiirlerî okunacak Bankası itilâfnamesi bugün tasdik olunsahalarma yardım için (450,000), spor ve gençliğin bu büyük şair hakkın • mak üzere Meclise gönderflmiş ve bütbayramlan için (250,000) drahmi tahdaki sevgi ve saygılan izhar olunaN sisat koymustur. çe encümenine havale edilmîştir. caktır. Taiebe Birliğ , Ahmet Haşim için ihtifai yapacaH Osmanlı Bankası itilâfnamesi Millİ tefrikamız: 83 Yazan : SERVER REDt Hep Senin İçin! Amcatn. Peki... Maçkada gittiğiniz akrabanız kimdi? Halamla kızi. Jsimleri nedir? Kahvedekilerden btri bağırdı: Salihl Ahret suali sorma Be... Sicillini çıkaracak değilsin v«! . Esasa gel. Kısa boylu adam: Peki... dedi, affpdersin birader .. Sabahat kimdir? Uvey annem. Doğru. Sen bukadına ne yaptm? Kızdnn. Başka? O kadar. Boğaeak kadar kızdım, o kadar. Kahvedekiler ~ Ne isin vardı orada? I Onlara karsı sakin duruşum bana da hikikaten biraz sükunet telkin ediyordu. Bu sayede ağzımdan çıkan •özleri idare etmeğe daha muktedir bir hale gelmiştim: * I Babam ölüm döşeğinde. Çok ağır yatıyor. Akrabamdan birinin görmeğe Maçkaya geldim. Otomo • bille. Haber tesir etti. Ağladılar. Ben de onlardan aynldım. Buradan geçerken üstüme fenalık geldi. Bu ilk sozlerimin herkeste merhamet uyandırdığını birbirlerine bakışlanndan anladım. Kısa boylu adam: Buradan nereye gidiyordun? dedi. Beşiktaşa. Kim var orada T. Yetişir, yetişir! diye bağırdılar. Kapınm önünde duran delikanlı: Bırakahm gitsin, dedi. Etrafımdaki halka genislemişt: Buyurun, dediler, gidiniz. Yorgunsanız oturunuz. Hiç kımıldatnadım. Ezik bir sesle dedim ki: Peki... Bu şüphenin sebebi nedir? Kısa boylu adam: Acayip şeyler sayıkladın da birader, dedi, evvelâ şöyle bir mide miz bulandi. Fakat şimdi aklımız erdi. Velhasıl anlaşıldı ki baygınlık arasında bir şeyler sayıklamışım ve «Sabahati ben boğdum, ben!> diye bağırmışım. Kendi kendime, haberim olmadan bu ihanet edişim tüy • lerimi ürperttnişti. Fakat gene zahirî sükunetimi muhafazaya muvaffak oldum: Ha... dedim, tevekkeli değil, boşuna hulyalar peşinde koşanlara sayiklıyor derler. Ben de sayıkla mışım. Kısa boylu adam: Affedersin birader, dedi, biz aldanmışız. Aldanmadık ya, işte, hani, şüphe düştü içimize... Ayağa kalktım ve üstümü b a • şımı düzelterekt Olur böyie şeyler, dedim. Sonra bütün kahve halkına te şekkür ederek, gene şüphelerini uyandırmamak için ağır ağır çıktım. Top ağacına doğru, boş bir kafa ile yürümüştüm. O geniş meydanda, bol ışık içinde, havaya asılmış, muallâkta kalmış, dayanacak hiç bir yeri olmıyan bir cisim gibi öyle bir yalnızlık, öyle bir gurbet duymuş • tum ki, ciddî olarak, niçin yaşadı • ğımı kendime sordum. Bundan sonra benim için yaşamanın manası nedir? Neden birbirine pek benziyen nefesler almak istiyorum? Cebim • deki para üç beş gün sonra bitecek. Artık otellerde kalamıyacağım ve otomobillerle kaçamıyacağım. So kaklara düşeceğim, sürüneceğim. Ya Hicran? gözlerimle görme dim mi ki Nedim Faikm yanından ayrıldığı yok. Sabah karanlığında, ana kız, o adamın yanında ne arıyor • lar? Demek münasebetleri devam ediyor ve ergeç bir izdivaçla neti celenecek. Babasını, sevgilisini, hayatını kazanmak ümidini kaybeden benim gibi bir adam istikbalden ne umuyor? Fakat intihara muktedir deği Ikn. Bir mahpusta, ömrümün sonuna kadar inlemeği birdenbire ölü me atılmağa tercih ediyorum. tçimde öyle bir his var ki cinayetimin sebeplerini anlatacak olursam beni idam etmezler. Ah, bir mahkemede, âdil ve müşfik insanların huzurunda, herşeyî açıkça anlatmak, bütün sebeplerile izah «mek ne güç, fakat bir taraf • : tan da ne güzel, ne rahatlık veric •ey! Haydi MuhlU, haydi kardeşim, cesaret, eesaret, bir adım daha!.. Haydi, yürü, bir otomobîle atla, dosdoğru Müddeiumuminin karşı • sma çık: «Benim, babasını ve üveyan nesini öldüren benim!» diye bağir, teslim ol ve kendini mukadderata bırak! Bu telkin birdenbire içime işledk. Hiç olmazsa o gün yaşamak için bir mâna, bir sebep bulmustum. Ayaklanmın yere deydiğini hisset • tneğe başladım. Varlığımin hikme • tini idrak edebiliyordum. Koştum. Caddeye kadar nefes ne fese gitmiştim. Bir otomobile atla dım. Artık nereye gideceğimi dü • şünmenin müthiş azabından kurtul Ayasofyaya, bağırdıra. adliyeye! diy» (Mabadi var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog