Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

ıkı Yuzlu KJZ MARTA MAK r 7 Haziran l933 Şehir ve memleket haberieri y u r u l u i f etF@ımcfl8m7^ j Siyasî icmal Silâhları bırakma konferansı Silâhlan bırakma konfcransi, mfisbet neticeler vermek suretfle dhan feheai konferansı içm iyi bir hava yaratamadu Örtısadî buhran, «iyasî gergmliSİB ve silâhlanma işmin bak olduğu itimatsızbktan doğmuştu. Silâhlan bırakma konferansı bu Rimateızlığı bertaraf edemedi. Maahaza terki tesiihat konf eransmm, Londra konferansmdan evvel fecî se • kilde akamete uğramasma meydan ver memek için gösterilen gayret ve meharet takdire şayando. Böyle bir netioenin vahim akıbetler tevlit edecği umu • mî surette takdir edüdiğinden kon feranst aldm btraktırmıyaeak tedbirler almmasmda devletlerin ve bahusus büyük devletlerin murahhaslan konfe • rans reisi Mister Hendersona çok yar drnı etmişlerdir. Cenevre konferansmî sjmdiltk su • Inrttan muhafaza için kullamlan çare lerden biri tngiliz plânmm basından sonuna kadar yalnız Irâtci bir defa daha laraat edibnek özere okunmasıdır. Bo knaat hiçbfr devletm taahhüdünü ta • zammun etmediğinden mömaneata ma ruz kalmamışhr. Ehemmiyeti haiz nok talar kat'î »urette reye konulmafmstır. Birmd kuaat plamn btrçok noktaîarmda devletlerin neler düşündüklerini anlatmıs ve birçok tadil tekliflerimn topIanmasına hizmet ebnistir. Almanya mı rahhasi tnailiz plânmm yalnız müzakereye değil, ayni zamanda müstakbel terki teslmat mukavelesine de esas olmasmı kabul etmisse de diğer murah haslar bu kadar îleri gidememislerdir. Eğer plânm Skind kuaaüue derhal ba«lantlsaydı, pürüzlü meselelerin simdiden kat'î olarak reye konmaa icap edecekti. Bu meselelerde birçok dev • letlerm hayati ehemmiyeti haiz alâka ve menfaatleri olduğundan oyle lâa • lettavfn karar vermege imkân olmı yacak ve konferans dajplacaktı. Buna meydan bnakmamak için konferam dfvanmm buvük devlederden mürekkep komitesi, tngiliz plânmm birmc ikıraati bittikten sonra umumî komisyonun temmuzun üçüne kadar tatil etmesine ve bundan sonra 3dnd kıraate baflandınastnıa, ve bu müddet zarfmda divaıun tn^iliz plânmm fldnci kır&ati için hazalıklar yapmasma karar vermi»tir. Dhran heyeti umumiyesme dahil kScük devletler, büyü devletler komi • tesmin bu t a m hareketmi bidayeHa protesto etmislerse de karar sureti muahharen kabul edibnistir. Divan hazırlıkta bulunurken konferans reisi, alâkadar devletlerle Mtjşare ve mükâlemeler yaparak mühim meseleler hakkmda hususî itilâflar vücude getirmeğe calışacaktır. Velhasd snahlan bırakmağa ait meseleler gene büyiik devletler arasm* da hustısî müzakerelere mevzu teskil edecektir. Yani bütün Brnhler tekrar bl yük devletler arasmdaki muzakereler* baslanacaktır. Dün umumî konrisvon dağıhmştır. tlk husosî müzakereler Pa< rtste tnsrüiz, Fransız ve Amerikan ricaH arasmda bashyacak, sonra da Londra» da îktnadî konferanstan boş kalan va« kitlerde devam edecektir. Londra ikbsadî konferan«î monase • betile Cemevre terfd teslmat konferan • smm tehir edilmesi îhtrmaJi faydalı bir fcalik siyaseti olmustur. Çünkü Cenevred son günlerde beklenflmiyen ovle yeni flıtflâf ve mânfler çJcmıstı ki bunlann sicağı «icaçma münakasası devletlerin arasmı açmıs olan eski meseleleri daha fena sekülere sokmuf olacaktı. Umumî korru'syon temmuzun iptidasmda toplandığı zaman Cenevre kon • feransmm müsbet b r iş gorSp göre • miyeceğme, o zamana kadar buyük dev letler arasmda cereyan edecek müza • kerelerm netkesine göre hükmedilebî • lecektir. ^ MUHARREM FEYZl Çevıren: ABIDIN DAVBR 53 Vapurculuk şirketi Nasıl kurulacak? • Balkonundan balkonuma athyan mülâzim üniforTakdiri kıymet işi teredmahAImanzabitihakikatte bir İngiliz casusu idi düdü mucip oluyor? Siz soyununuz, ben, şimdi ge • Hrim, dedi. Arkasından kapıyı ne zaketle çekerek kapadı. Ne yapacağımi bilmeden odanm ortasında durmuş, etrafıraa bakı yordum. Bu defa artık kurtulus ü • midi kalmamıstı. Marta kendi aya • ğile kapana girmişti. Biraz bava almak ve bir kurtulus çaresi düşünmek üzere peneereye yaklastim. tnce hatırdan vapilmıs perdeya kaldırdım. Dısarıda sakın ve mehtaplı bir geee, şehri kucak lamıstı. Aşağıda karanlıklar içinde büyiik caddeye çıkan bir yan sokak •essiz uzanıp gidiyordu. Mehtabın zıyalan altında Brüksel şehrinin arduvaz damlan ve kiliselerin çan kuleleri, keyu mavi semanm berrak zemini üstünde hasin heyulâlarile yükseliyorlardı. Pencerem, küçük bir balkona açılıyordu. Balkona çıktım. Hafif ve serin bir rüzgâr, sanki endise ve ümitsizlik içind'e çırpinan zavalh ruhu • mu teselli ve temin etmek ister gibi yüzüraü, »açlanmı tatlı tatlı oksu • yordu. Birdenbire, bitisik odanın balkonunda bir insan h«yulâaı belirdi. Bu, bir erkekti. Bana elile ifaret etti. Aramızdaki mesafe bir ikî metrodan ibaretti. Bu adam, kendi balkonun • dan uzanarak benim balkonumun parmakhğmı tuttu ve »onra bosluktan sıçmyarak bulunduğum yere geldi. Şimdi yanyana duruyor, birbirînvziıı gözlerinm ta içine balnyorduk. Bugün vapurcular birliğinde bir heyeti umumiye içtimaı yapılarak yeni sirket için faaliyete nasıl geçi • lecegi kararlashrılacaktır. Deniz ticareti müdürlügü, posta vapurculugu şirketine girmek hak kını haiz bulunanlan beyanname vermege davet etmistir. Deniz ticareti müdürfi Zeki Bey dün bir muharrrrimiz* funlan söylemistir: « Şirkete girmek için tayin edilen milddet 15 haziranda biteceğinden daha sonra beyanname verilirse nazan dikkate ahnmıyacakhr. Şirket muayyen müddet zarfmda tesekkül edesnediği takdirde mü • nakalâtm durması vartt olamas. tcap ederse hükumet kira ile vapur tutarak münakalâtı temin eder.> Vapurcular birliği ikincî reisi tsmail Hakkı Bey de demistir kit c Vapurlarm takdiri kıymet tnuamelesi bitirilmeden şirketi yapmak hnkânsızdir. Çünkii şirketin sermayesi ancak takdiri kıymet neti • cesrade anlasılabilecektir. Kanunda firketm sermayeci 500 bin lira olarak tasrih edilmistir. Şirketi tesis edecek vapurculann sermayeleri daha fazla olursa ne olacagi malum değildir. Takdiri kıy • met isinin nekadar zamanda biteceği fimdiden kestirilemez. Çiinkü yapılan Hrrazlann tetkiki zamana mütevakkıftır. Vapurcular arasmda çirketm teşkiH Yabanciyı elind'en tutarak aydm • hususunda hiçbir mtU&f yoktur. liğa doğru çektim. Bu adam, biraz Heosi beyannamelermi haziriamakevvel, asağida otelin aalonunda batadır. Uç ay içinde veni tarifeler yana ifaret eden Alman mülâz>mi idi. Kirmizi siyab eanfesteu bîr rop dopıldıği takdirde şirketin tesekkülS sambr giymisti. Bunun altmdan da gecikse bile vapurculara bu tarife Pekâlâ, dedî. Sonra, mîraTa • mavi ipek pijaması görünüyordu. ler dahilinde calı^mak hakkı veri ytn zarif bavullanna dikkatii dik • leceŞine eminiz.» katli bakmaga basladı. Bu iki ba • Yüzünde garip bir tebessüm do • Seyrisefahı omum müdür muavini vul gründüz neferin bıraktıfi yerde lastı. Balkondan balkona atiarken Tahir Bey, vapurcular herhançi bir kanşan saçlarını elile düzeltti. Sonyatadmm yanmda duruyordu. sebepten dolayı islerini durdurdukUn ra, arkasmdaki rop dî>şamb»"nın ya Bu bavullar. sizin •evgili mi • takdirde ne olacaii sualîne cevaben kasin çevirerek çapraz takılmış ik! ralaymıu. «ıi ait? çengelH iğneyi bana gösterdi. Seyrisefainin vesaiti memleketin de Evet. tkimiz btrden gülmeğe basladık. Haniz münakalah ihtiyacma kâfi ol • Evet fif bir sesle: dugu, maamafih vapurcular arala • tçlerinde muhim evrak oiup nnda anla;ırlarsa üç günde bile şir Bonsuvar, dedi, ben tngilizim Mİmadısnu anlamak içm bavullan keti yapabileceklerini söyletnistir. ve Brükseldeki tngiliz easusluk teşkanştırduuz mı? kilâtına meıuubum. Bu sehîrde, bir Hayn, kanstiracak vaktim olçok cutuumuz daha var. Beni Al • Mulâzim. hemen koryolanm dibiman zabiti üniformasile görünce şaşne diz çokerek bavullarm kilitlermi tmız değil mi? Ben, tngiltere Har • biye Nezareti tarafmdan harpten ev muayene etti: vel, buraya hususî vazife ile gonde Bereket vertbı ki kHhli de rilmiştim. TesebbSsünüz bize bil gil. dirildi. Ve size yardSm etmek için etstanbul Erkek Muallim mektebinde Sonra, hayret edilecek bir sfirat ve mir aldım. talebenin geçen ders senesine ait elişmeharetle bavullarm içindeki esyalerinden mürekkep bir sergi açılmıştır. yi tetkik etti. Şastıgım sey, tngilizin Demek ki menekse ve kartopu bu esyayı aitüst etmeden bu kadar eiçeklerini gördünüz. çabuk muayene edişi idi. Bavullarm Gayet iyi gördüm, dedi. Sonra, birinde büviik bir zarf dolusu evrak elmi cebine sokarak sık bir tabaka vardı. Bunlara soyle bir gSz atarak çıkardı, fakat hosnutsuzluğu gösteEvvelce DarüIfUnunun arkasında fiç tanesini ayirdı, digerlerini de alren bir hareket yaptiktan sonra tabir talebe yurdu acılması tasavvuru dıgi yere koydu. bakayı açmasile kapaması bir oldu. vardı. Bu yurdun Halkevi tarafm Ben, miralay geiiverecek diye tedan açılıp idare edilmesi kararlaş • Burada sigara içmem münasip lâş ve endişe içinde iditn. O, ise çarniftır. Halkevi umumî idare heyeti olmaz. Miralay gelince, fcemen farbuk is görmekle beraber soğukkandün bu maksatla toplanarak bu mekina vanr. Miralaydan bir seyler hhginı muhafaza ediyordu. •ele hakkmda tetkikat yapmıstır. sızdirabîldiniz mi? Size nasıl bir Yurdun açılabilmesi elli bin liraya yardımda bıriımabilrrim? Mtihim seyler değil ama hiç ihtiyaç göstermektedir. Bu paranın yoktan iyidh, dedi. Sonra, ayagm Şimdiye kadar miralaydan hiç temini için icap eden makamlar nezdaki kirnrizı terliklerden bhrini eıbir sey öğrenemeditn. Belki yann dinde tesebbüsat yapılacaktır. kararak asirdığı kâğitlan karma tabah, bir şeyler öğrenmiş bulunu • karışık bir halde bunun içine tıktı, rum. terliğini giymek uzere bir ayaği tkimiz. de sustuk. O, bilmem ne havada dururken korktugum oldu. düsünuyordu. Fakat ben miralay • Kapiya hafifçe ve nezaketle vurul dan haber sızdırmak için, kendimi Galatasaray lisesi müdiriyetinden du. feda etmek mecburiyetinde kala aldığımız bir tezkerede Galatasaray eağımi düşünüyordum. Nevtnit ve Ben korkudan gözlerhn açilmış lisesi 928929 senesi mezunları ce • şikâyetçi bir hal ile: bir halde: miyeti tarafından 8 haziran pen Bu gece, benhn içm çok müs Eyvah! Miralay 1 Dedim. şembe gecesi tertip edilen vapur kül olacak gibi görünüyor, dedim. gezintisi ile Galatasaray lisesinin Kapınm tokmaği donmege baş • Zihnen mesguldü, ne demek i*tehiç bir alâkası olmadıgt bildirilmekladı, az kalsın bağiracakhm. Ken diğimi anlıyamadı, başmi »alliya tedir. dimi zor hıttum. tngilizin ne yaptırafc: ğinı anlamak içm arkama baktigim Size yardım etmeğe hazinm, zaman... Odada kimse yoktu. Mü Maarif Vekâleti tarafından önü dedi. Iâzim sanki uçmuştu. Fakat pencemüzdeki eylulden itibaren bazı ıs tmkânı yok, dedim, tkimizden reden kaçacak kadar vakti olmamıçlahat ve tadilât yapılacaktır. Bu de şiiphelenirler. Bu gece, ben an b. Odanın içinde onun boyunda domeyanda vekâlet müfettişi umumi • eak kendi kendime is gorebilirim. lap ve ytik gibi bir sey de yoktu. leri on yediden on dokuza çıkan Ve yalnız kendime güvenebiiirim. lacak, bir de teftiş heyeti reisliği Maamafih, siz, bana gu suretle yar( Mabadi var) ihdas olunacakhr. Heyeti teftisiye reisliğine başmüfettiş Rıdvan Nafiz Beyin getirileceği söylenmektedir. Talim ve terbiye heyeti azahğı da Son günlerde NATTA mües ki olunabilir. dörtten dokuza çıkarılacaktır. Yükeesesine, Şikagoya daha ucuz üçüncü sınıf ta, Türkiyeden sesek tedrisat müdiri uırumiliği iki suseyahat edilip edilemiyeceği so yahate istirak edeceklerin Atnebeye ayrılacak, biri meslekî tedrisat umum müdürlügü ünvanını alarulmaktadır. rikan kanunlan mucibince, A • rak bütün san'at mekteplc.i buraya Bu tabiatile mümkiindür! merikaya muvasalâtta ELtZ adaraptedilecektir. Dığer yüksek mekÜzerinde yalnız bir sınıf yolsında bir karantinaya tutulduktepler ise yüksek tedrisat müdiri cu taşıyan, fakat esasta yük talan gibi vapura binmeden ev umumiliği tarafından idare oluna • şıyan vapurlar ile ayni seyahat caktır. velde muhtelif sıhhî muayeneye dım edebilirsiniz. Diyelim ki tam vaktinde miralaydan bazı malumat alabildim. Bu takdirde aldığım ha berlerden istifade edebilmek için kacıp Roulerse gitmek fikrindeyim. Çünkü bu malumab, hududun 3te tarafma oradan göndermek burava nazaran daha kolay ve daha aeridir. Siz buradan, Roulersteki kadar sü • ratle haberieri tngiliz karargahma gonderemezsiniz. Fakat buradan kaemanız, Almanlann füphesini celbetmez mi? Zannetmem, miralay benden neden süphe etsm? Hem süphelense de aleyhime nasıl bir delü ve ispat gosterebilir? Bu dakücadan itibaren ona karşı korkak, mahçup ve namuslu bir kiz tavn takinaca gm. Bu da, kaçmak îçin muken • mel bir sebep ve vesîle teskil edecektîr. Sonra, miralay, benim kaç tıjnmı ifsa etmekten çekinecektîr. Cünkü Brüksele gidip gelmek icin bana resmî bir vesika vermege salâhiyeti yoktu. Heleeanla, acele aeele koırara • yordum. Neredeyse miralay gele • cekti. Maamafih, miralayin elinden kacm kurtulamazs»m Sgrendikierimi size bildirirhn. Bir şey ogrene • bilirsem isaret elarak vakama bu defa yesil yaprakiarla süslü me nek»e ve kartopu demeti baSianm. Aldi$im haberi de bh* kâjhda ya zarak, iki balkonun arasmdan asagi inen ya*mur olugunn duvara bag • hvan demhin arasina nkiftinnm. Siz oradan alirsımz. 6e ne Çittecevizlerin hali! 29 mayu tarihli «Cumburiyet» te huviyeti bizce malum bir karün şi • kâyeti nesredilmisu*. Bu yazı; Şislide Çiftecevizlerin köpek lâseleri, yakı lan lâstik kokulan, paçavralar tathiratı ve sare gibi çirkin hâdise ve vaziyetlerle oturulamıyacak hale ge • tnüdiğinden yana yakıla bahsediyordu. Ertesi gün bize telefon eden Şisli nahiye müdürii bu şikâyetin külliyen asılsız olduğunu biidiriyor, hatta bîze , o haberi veren zatan bir maksadı mahsusla hareket ettğine hükmede • cek kadar ortalığı gül gülistan gösteryordu. Dün VaU ve Belediye reisi nemma muavin Hâmit Beyin imzasile su mektubu aldık: «Gazetenizin 29 mayıs 933 tarihli ve 3253 numaralı nüshasmda (doğru değil mi Çiftecevizlerin hali) baslıklı yazı hakkmda yapılan tahkikat neücesinde mahzunı sıhhisinden bahis ve sikâyet olunan ahvalin kısmen doğru oiduğu anlasıldı ğından civan mezkurun hemen tathirine tesebbüs olunduğu gibi bundan sonra da daima temiz turul ması esbabımn teraini için kat't te dabire tevessül olunduğu beyan olunur.> Belediye riyacetmtn gazetemizde çdkan sikâyet mektubuna karşı gosterdiği ve hakflcati söylemekteld sa • mhniyetmi tesekkür ve takdirle karşıladıktan sonra karömizin sikâyetmi maksadı mahsusa ahf ile tekzip eden Şisli nahiye müdürü beye de soru yoruz: Limon kralımn Vluhakemesî Dün Gümrük Başmüdürünün ifadesi okundu Limon kralı Diyamandinin muhakemesine dün öğleden evvel güm • rükteki 8 inci ihtısas mahkemesindevam edilmistir. Diğer bir kısım maznunlar hakkmda gayrimevkuf olarak muhakeme kararı verildi ğinden, yalnız Diyamandi ile ortagı mevkuf bulunuyordu. Mahkemenm dünkü celsesinde gümrük başmüdürü Seyfi Beyin evvelce istintakta vermis oldugu ifadesi okunmustur. Bu ifadenin alınmasına sebep, istintakta dinlenen Naim ve Fazıl Beylerm: « Diyamandinin limonlanm çıkardığını Seyfi Beye söyledik. O da bize uvuşun da beyninizde halle din.» Şeklinde îfade vermis olmalan • dır. Bu sahitler, muhakeme ceise • sinde bu ifadeleri tnünasebetile sonradan su tavzihte bulunmuşlardır: f Seyfi Beyin bize bunu söyle • mesinden maksadı, Dyamandi ile u yusup limonlan sırası gelmeden ithal etmemiz değildir. Diyamandinin kendîne ait kontenjandan bir kıs mını çekmiyerek bize ciro etmesi kabildi. Basmüdür beyin o sozleri bu maksatla söylediğini anlıyoruz.» Seyfi Bey de dün okunan ifade sinde bu mUnasebetle diyor ki: « Bize binlerce müracaat ohı yor. Sıra kimde ise o alır, bu kon • tenjan meselesidir. Bizim için yapacak bir sey yoktur, beklersiniz, de • riz. Dedikleri sekilde bir şey »öy lediğimi hatırlamıyorum.> thtisas mahkemesi ttalya limonlarile Trablus limnnlannm sikietçe birbirinden farklı olup olmadıgını gümrükten sormustu. Henüz bu husustaki müzekkerenin gümrükten gelraediği anlasıimıştir. Dün din • lenecek olan sahit muayene memuru tsmet Bey de hastahgına dair rapor göndermi'ti. Mahkeme hundan başka gümrük müfettişi Raif ve Mehmet Cecnal Beylerin de sahit olarak dinlenmesme karar vermistir. Muhakemeye mayısm 12 sinde devam olunacaktnr. ur eff©O(sDBınnı?| Vâ Daktilonun katili muhakeme ediliyor KöprS östünde dostu daktflo Mat • mazel Suzanı öldören Anadohı ajansı telsk memuru Ali Fedai Bey hakkmdaki tahkikat ikmal edilmistir. AH Fedai Bey aym on sekizmd gflnü ceza kanununun 450 inci maddesHM tevfikan Ağvceza mahkemesinde mohakeme edflecektir. INaarBft® Sakiz yaşmdaki oğlunu attırmış Madam Fortmi Hasköylüdür. Sekiz yasmda bir çocuğu vardır. Madam Fortmi kimbilir hangi sebepten dolayı ço • cuğunu basından atmak istemiş ve Mişon isminde bir hamala vererek yavrusunu evvelki gece Hasköyde tenha bir arsaya attımııstır. Fakat, teadüfen oradan geçen bir mahalle bekçisi çocuğu görmüs ve alıp karakoh getirmiştir. Yapılan tahkikat > ta çocuğun madam Fortiniya ait oldu • ğu anlasılmış, ve kendisi bu msafsızca hareketkıin izahı içm adliyeye veriüniştir. Belediye memurlarına odun ve kömör tevziatı Belediye kooperatifi Harafından memurlara odun ve komür tevzi et • mek üzere müteahhHIe mukave» lename yapılmıstır. Cumartesinden itibaren tevziata baslanacaktır. Bun< dan yalnız Belediye memurlan değil, bütün tstanbuldaki memurlar istifade edecektir. tstifade için de koo peratife hissedar olmak lâzım gel • mektedir. 5 liralık hisse senetleri 2 lirast peşin, 3 liran da uzun vadeli taksitlerle verilecektir. Odunun çekisi kesilmis olarak evlere 265 kurustan, kömürün okkası da 4 kurustan ve rilecektir. Memurlar odun ve kömü • rün parasını altı taksitte ödiyeceklerdir. ^ , Erkek muallim mektebinde sergi Halkevinin açacağı talebe yurdu Enjeksiyondan ölmöş Birkaç gün evvel Gölhanede koluna enjeksiyon yapılan rkind icra memur* lanndan Musa Kâzun Bey birdenbire öhnüs, yapılan tahkikat neticesinde ö • Kimün yapılan »ırmgadan dolayı kanı • nın zehirlemesmden ileri geldiği alasdmıstır. Bunun üzerine is müddeîmumiliğe ak' setmis, Musa Kâzım Beye bu enjeksi • yonu yapan Nejat Bey isminde bir doktorun ifadesi almmıstır. Bu ölüm etrafmda tahkikata devam edilmektedir. Rüsuınnıatifea Balatasaray mezunlarımn tenezzöhO Sahipsiz eşyanın satışı Eskişehirde yakalanan komönistler Eskişehirde derdest ve adliyeye tevdi edilen sekiz komünistHı maznunu Eskisehir Ağırceza mahkemesBide muhakeme edileceklerdir. Yeni yapılacak ıslahat Gütnrüklerde biriken sahipsiz eşyanın satılmakta olduğunu yazmıstık. Gümrük başmüdürü Seyfi Bey bu satıslar münasebetile dün şu izahati vermistir: < Bunlar, 928 senesine kadar gümrük ambarlannda birikmis olan eşyadır ki bir kanunu mahsusla satılmaktadır. Satıs isleri eski tarife fasıllarına göre parti parti yapıl maktaiır. Şimdi hazirana kadar ilân ettiğimiz ilk pavtinin satısı yapılıyor. Bunlar satıldıktan sonra diğer partiye baslanacaktır.» ttalyan tahtelbahirleri yann geliyoı Kadıköy vapurunun C ömeni bozuldu Şikap serpini ziyaret odeceklere Birbirinfn ayni olan Delfino ve Tricheo tahtelbahirlerinden bir tan«»st Limanunızdan geçerek Rusyaya gi den Delfino ve Tricheco isimli iki İtalyan tahtelbahri yann sabah limanımıza gelerek birkaç gün kalacaklardır. ttalyan tahtelbahirlerinin 3cisi de ayni tiptedir. Suyun yüzünde 885, dal dıklan zaman 1094 ton büyüklüğün dedirler. UzunlıJcIan 69,6 metre ve genislfkleri 5,8 metredir. Söratleri suyun üstünde 16,5, dalmışken 9 müdir. Birer top ve birer makineli tüfekleri, 8 torpil kovanlan mevcuttur. Tricheconun kumandanı M. Goctnto Poggio ve Delfinonun kumandanı da M. Ludovrio Sittadn. Kumandanlar yann sabah resmen Vali Muhktin Beyi makamında ziyaret edeceklerdir. Muhittin Bey de kendfle • rfne tadei ziyaret edecektir. tki gemi efrat ve zabta^nı yann öğIeden sonra Taksime giderek Cum huriyet abidesine çelenk koyacaldar • d*. Dün sabah Köprüden saat dokuz buçukta Haydarpasaya hareket e • den Seyrisefainin Kadıköy vapuru Sarayburnu açıklarına geldiği za • man dümeni bozulmus ve yirmi da • kika kadar deniz üzerinde bocalandıktan sonra tamir edilerek yoluna devam etmistir. Vapurda bulunan halk epey korku geç^miştir. Resmimiz deniz ortasmda idaresiz kalan vapurun imdadına gelen romor • körle diğer bir vapuru göstermek tedir. 610 liraya yapılabilir. Bu gibi gemiler rahat ve temiz olmalanna rağmen Atlantikte üçüncü sınıf telâkki edildikleri halde. üzerlerinde yalnız bir sı nıf olduğundan birinci sınıf diye reklâm yapılmaktadır. Bu vapurUr VAŞtNKTON ve MANHATTAN vapurlannm ancak üçüncü »ınıfmm derecesinde diye telâk tâbidirler. Işbu vapurlarm hacimlerinin nisbeten kücük ve yollarının gayet yavaş olması dolayısile At lantiki ancak 11 günde trecebilmektedirler. Maamafih bu tarzda seyahat etmek istiyenlere Galatasarayda NATTA Millî Türk Seyahat Acentahğı 610 liraya ayni seyahati yapabilecektir. S o l h h ı a t G^OtsrB Erenköy sanatoryomunun vıldönümü Hava müsait obnadığından tehir edilen Erenköy sanatoryomu açılısmm senei devriyesi 9 haziran cuma gümi saat üçte tes'it edüecektir. Davetiye gönderüen muhterem zevatm tesriflerini Verem Mücadele ce miyeti rica etmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog