Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi uncu cuzu çıktı 33 Onuncu sene: No. 3259 umhur Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kötöphaneyi bfr arada evinize getiret M faydalı eserdir. Her evde bir iane balnnmak lâzımdır. İSTANBUL CAĞALOGLU Telgraf ve mektup adreal: Cnmhurtyet tstanbnl Posta kutusu: Istanbul. No 34e TelefonıBasmuharrlr: 22368. Tahrlr müdurt: 23236, Idare mudüru: 22365. Matbaa: 20472 Pa7ar 1 Hfl7İrait Muhafız Alay Ve Gücünün Yıldönümü üeçllsle düıTmühim kanunlar kabul edildi Meclisin dünkü içtimaında «"MinmımnımıııroımmHmımıım^^ „,,, l l l l l l l l l l m l l M m , ,„„ „„ llllnmınmı ,IHI ,HlllmımıHII, Ankara: 2 haziran (Basmuharririmlzden) ün burada Muhafız Alay ve Gücü teessüsünün on üçüncü yıldönümünü kutluladı. Muhafız Alay ve Gücü yeni Türkiyede kuvvetli ve millî varlığm adeta bir timsali gibi olduğu için onun dün kutluladığı bu bayram üzerinde muhabbetle te vakkuf etmeği zevkli bir vazife biliyoruz. Mustafa Kema] Türkiyesinde is • tihlâs ve istiklâli yaratan ordunun hemen hemen tek neferinden baslan • mak suretile yeniden ve yepyeni bir ruh ile vücude getirilmiş olduğu malum • dur. tptidalan bir takım, bir bölük ve nihayet yavaş yavaş bir tabur halinde teressüm ve takarrür eden Muhafız kıt'ası bütün harplere iştirak ederek ancak 1927 de bir alay haline geçmiştir. Seçme ve bütün meziyetlerle süslü bir asker kıt'asımn en yüksek vasıflannı cami olan Muhafız kıt'ası yeni Türk ordusunun hakikaten her suretie iftihara lâyık bir enmüzecrrri teşkil erfer. Alayin simdi dahi kumandanı olan tsmail Hakkı Bey bu kıt'anm ilk neferlerini eline aldığı zaman dahi kuman dandı. O pek haldı olarak pek ziyade sevdiği kıt'asını bütün merhalelerin de hep kendi elile yetiştirmiş, onu şanlı safhalardan geçirerek bütün bir itina ve dikkatle büyütmüstür. Cumhuriyet Türkiyesinin canlı hareketlerini yakmdan görmek için Muhafız Alayını bir nebze ve büyük zevkler ve iftiharlarla temaşa etmek kâfidir. tşte dün burada on üçüncü yıldönümü kutlu • lanan Muhafız krt'ası böyle kıymetli ve bu kadar sevimli bir varlıktır. Yeni Türkiveden parlak nümune olan bir varlık. Muhafı* kıt'ası küçük bir bölük halînde ilk svklini aldığmdan itibaren ehemmiyetli, azimii ve canlı faaliyet leri'e büyük hizmetler görmeğe namzet bir kuvvet olduğu hissini vermişti. Bu ümidm, imanm ve itminanm ifadesi i di. f"k devirlerde bize doğrudan doğruya ceohplere baktırmıyacak, isyan ve anarşi hareketlerini iptal etmek mecburiyetinde idik. O sıralarda bi'e küçücük Muhafız kıt'ası her belâya karşı koya cak mjıazzam bir kudret tesi rî yapıvordu. ve sonra cephelerin hepsinde tsmail Hakkının kıt'asımn en büyük yararhklan gösterdieini görüyor ve isitiyoruz. Kütahya ilerlerinde, Usak taraflarında, Afyon yanlannda, Inönlerinde herkes vazifesini emsalsiz bir fedakârlıkla yaparken bütün bu bama«etler içinde bizim Muhafız kıt'asınm hep temayüz ettiğinden iftiharlarla haberdar oluyoduk. Sakaryada Muhafızların kahramanlığı dillere destan olmuştu. Dumlumnarda da Mııhafızlan bit • tabi hep ön saflarda ileri atılırken buluyoruz. Zaferlerden gıda alarak büyüyen Muhafız kıt'ası bütün kudretli Türk ordusunun seçme bir alayı olmakla beraber bütün meziyetleri yalnız sayıp döktüğümüz ve sayıp dökmekie bitmi • yecek hizmetlerine münhasır değîldir. Nihayet alay olmuş olan bu krt'anra spor sahasmda ifa ettiği içtimaî hiz • metler modern ordu fikrinin en anlayışIı ve sn yüksek kıvmetli faaliyetlerini teşkil eder. Kıymetli kumandan tsmail Hakkı Bey kendi kıt'asmda tatbik et tiği spor faaliyetlerile hemen bütün memleketi ayaklandıran bir nümune lik rolü oynadı. Modern orduda bü % tün mil'et gencliğinin uyanık, hareket ve faaliyette, herhale ve ibtimale hazır sayılacak bir güç ve kudrette olması lâzımdır. tsmail Hakkı Bey bu fikri kendi kıt'asmda en büyük muvaffaki yetle tatbik ettikten başka onu bütün memlekete yaymanuı çaresini bulmak için dev gayret ve himmetile çalıstı ve muvaffak ta oldu. Bugün memleketimizde bütün nevflerinde sporun en canlı şekillerini en miitekâmil usul ve e saslarile Muhafız Gücünde bulabiliriz dersek hiç mübalâğa etmiş olmayız. Alaym spor teskilâtı Muhafız Gü • cü adlle anılır. Gücün sporculan yalnız Ankarada şamil bir faaliyet yaratmakla kalmamışlar, memleketin her tarafma muntazam seferler yaparak spor fikrini kucak kucak bütün muiete dağıtrmsjardır. Memlsketin her tarafında hürmet ve muhabbetle kucaklanan Güç sporculan her tarafm bu yolda hareket ve faaliyete gecmesinde bellibaşh amil olmuşlardır diyebiliriz. Muhahz alayı ve Gücü büyük Tiirk ordusundan değerli bir parça haHnde ayni Müzakereler Londra ve Tek kitap, teşvikı sanayi, Sumer Parise intikal ediyor Bank lâyihaları kabul edildi 4 ler misakmın emri vaki haline gelmesi Cenevredeki inkisarı hayali hafifletmektedir [Silâhları bırakma konferansı temmuz iptidasına kadar tatili faaliyet etmeğe karar vermiştir Bu karara büyük devletler arasında ağır silâhların ilgasi, emniyet ve deniz silâhları ve diğer meseleler hakkmda zuhur eden ihti lâflaT sebep olmuştur KonfeTansın tatil edilmesile silâhları bırakma ısi hak kmda devletler arasında yapılan müzakerat büsbütün münkatı olacak değildir Bilâkis a'âkadar büyuk devletlerin en salâhiyettar ricali arasında sıkı müzakereler cereyan edecek ve konferansta teaadüf edilen büyük müşkülâtm bu hu»usî görüşmelerde tahfif ve beTtaTaf edilmesine çalışılacaktır. Bu görüşmelerden birincisi Pariste haftanın sonlarına doğru vuku buiacak, müzakerata Amerikan, tngiliz ve Frans»z ricali iştirak edeceklerdir. Fakat asıl mühim mülâkatlaT, cihan iktısadî kon feransı münasebetile LondTada toplanacak büyük devlet adamlan arasında cereyan edecektir. bunun için Terki Teslihat konferansı reisi Mister Henderson sırre+i mahsusada Londraya gidecek tfr. • Diğer taraftan dörrler misakı, tanzim Silâhları bırakma müzakereleri „„„„,„„,„„„ „ IIIIIIIIIIIIIIIMIMIIinMIIIHHIIIIIIiriltllllllllllllllllllHlltlllllUnllHIIIHIUIHIIUHIMm Istanbul ve Ankara belediye memurlarının tekaüt maaşı almaları hakkmdaki lâyiha ile İstanbul maliye teskilâtı lâyihası ve Ankara su tesisatı için 2,300,000 liralık teahhüdata mezuniyet veren lâyiha kabul edildi Ankara 3 (Telefonla) Büyük MiIIet Meclisi bugün saat ikide reis vekili Hasan Beym riyaseti alhnda top • landı. Bazı azanın mezuniyetleri hak • kmda riyaset tezkeresi okundu ve mezuniyetleri kabul olundu. Müteakıben vaktin darlıği hasebil* ild müzakereye tâbi kanun lâyihalarmm müstaceliyetle ve bir defa müzakereleri tektifi kabul edildi. Belediye vergi ve resimleri kanunu nun 41 inci maddesinin tefsiri kabul edildi. Tefsir fıkrasma göre 41 kıci maddedeki «müceddeden» kelhnesi, yok ken yepyeni yapılan kaldınm ve lâğımlara matuftur. îb'raz eden olmadığı için Dfvant Muhasebatm 3 raporu okunmadan kabul olundu. Madenî ufaklık çıkanlması hakkındaki kantmun ikinci müzakerest yapıldı ve kabul olundu. Muhtellf kanun lâyihalarmm munak&aaama lçtlrak edenlerden: Hüsnü Bey (/wnlr) R09U Odip Bep CeUU B9y HaOl Bey (lemtr) Umumî %tfyaçl«r için getirîlecek madenf su borularmm gümrük resrninden nıuafiyeti hakkmdaki kanun lâ • röıası küçük bir t«dil ile kabul olun da (Mabadl 6 inci sahljede) Oörtler misakı hakkmda beyanatta bulunan Pransız Basvekill M. Dakdler ve tahririne ait teferruat hakkmda v« (Mabadi 6 tnct sahifede) Meclis Reisi şehrimizde Kâzım Pş. Hz.. Meclisin mesaisi ve diğer memleket işleri hakkmda mühim beyanatta bulundular Böyök MİHet Meclisî Reisi Kâ . zım Pasa Hazretleri refikalan h«nımefendi ile birlikte dün sehrimize gelmişlerdir . Haydarpasa istasyonunda Vali Bevle bir çok zevat tarafından is tikbal edilen Meclis Reisimiz Sa karya motörile doğmca Dolmabah çe sarayındaki dairelerine gitmisler dir. Kâzım Pasa Hazretleri dün ak sama kadar sarayda istirahat et misler, Vali Beyle diğer bazı zeva tm ziyaretlerini kabul eylemişlerdir. Meclis Reisimiz gazetemize su beyanatta bulunmuşlardır: « Ailem tedavi için Karlsbada gidecektir. Ben, kendisini oraya gönderdikten sonra önümüzdeki cuma giinü Ankaraya avdet edeceğkn. Londraya Gidecek heyetimiz Azanın bir lasmı bugün hareket ediyor Tıp Fakültesinin nakli Prof, Malş, naklin faydalarını raporuna yazdığıni ve bunları münakaşa edemiyeceğini söylüyor ** Heyetlmlze dahfl Inılunan aevatta^Inhisarlar Vekâleti Anadolu Ajansı \I. Musteşarı Adiî B. Umumisi Muvaffak B. Ankara 3 (Telefonla) Bugünkü Heyeti Vekfle Londra iktısat konfe ransina gidecek heyeta'mizin azalannı kat'î olarak tesbit etmistir. Bu husus talri kararname tasdiki âliye iktiran eylemisth. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey beyete riyaset edecektir. tktısat Vekili (Mabadı 6 ıncı sahifede) Meclisin tatili Büyük MiIIet Meclisi içtitnalarına devam etmektedir. Benim Ankara ya avdetime kadar tatil kararı verileceğini zannetmiyorum. Bu sene (Mabadi 6 tnct sahifede) K&zım Paşa Hz. (Foto Süreyya1» üdydarpaşadakl Tıp Fakültesinin mükemmel amellyathanesinden btr manzara Tıp Fakültesinin nakil islerile mesgul I j'unan ıslahat komisyonu, nakil dolayısile hastanelerde almması lâzun gelen tertibabn esaslannı halletmiş olduğundan dağılmışbr. Islahat komitası ııııııııuıııııııiMiıııııııııııııııııııııımııııııııııııtiıııııııııııııı Osmanlı Bankası ile müzakere Teesmisünun 13 üncü yıld3nümünü tes'it etmis olan Muhafızgiicünün tertip ettiği spor mü«aıneresinden birkaç reaim: Yukarda halat çekme müsa bakası, yanda Gücün kıymetli reisi Ismail Hakkı Bey nut kunu okurken, Muhahzgücü sporculan şehirden geçerken, öndekiler esknmcilerdir. zamanda bütün memleket için mükemmel vatandaslar yaratan bir mektep hükmündedir de. Alayda ve onun Gücündeki canlı, disiplinli hayat, oraya dahü fertlerin hergün biraz daha tekâ mül etmelerini ehemmiyetle göz önünde tutar. Alayda ve Gücte askerî hizmet devresini bitirerek köyüne dönen Turk yavnısu oraya bu defa bambaşka ruhla yepyeni bir adam olarak gi rer. O Alayında ve Gücünde herşeyîn en iyisini öğrenmiş' ve muhftine feyiz verecek mükemmel bir adam ohnustur. Muhafız Alay ve Gücünden köyüne dönen Türk vatandası ziraati bile bu defa ve herkesten daha iyi yapar. Alay ve Güç kendi mensuplanna ziraate vanncıya kadar herseyde usul ve erkân ogretnuştıra Bu noktai nazardan biz ötedenberi de Tıp Fakültesine tahsis edilmeti hazırladığı bina plânlarile raporunu kâlete takdim ettiği için bu hususta V«kâletten gelecek direktiflere mtizar et(Mabadi 4 uncü sahifede) Ankarada, çabuk anlaşılacağı ümit ediliyor Osmanlı Bankasile 935 te biten imtiyazınm temdidi için yapılan müzakerata Ankarada devam edilecektir. Bu maksatla Paris Osmanlı Bankasi müdürü M. Bele dün sabah sehrimize gelmiş ve aksam beraberinde M. Rid ile Asım Bey olduğu halde Ankaraya hareket etmistir. Dün kendisile görüşen bir mu harririmize M. Bele demistir ki: * Paristeki müzakeratımıza devam etmek üzere Ankaraya eidi yorum. Ankarada Saracoğlu Şükrü Bevle görüseceğim.» Ankara 3 (Telefonla) Osmanlı Bankası murahhası yarın Anka raya gelecektir. Bu sefer müzake ratm çabuk biteceği ve itilâfnamenm Ankarada imzalanacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. Haydutlardan bir kısmmın, Gemlik yolu soygunculuğuna iştirak eden şakiler olduğu anlaşıldı Bursa 3 (Hu. Mu.) OrhaneliBursa yolundaki soygunculuk hâdisesi hakkında jandarma ve adliyece yapılan tahkikat devam etmektedir. Bu soygunculuğu yapanlarm kimler olduğu kat'î sekilde tesbit edilmiştir. Bunlardan bir kısmımn, geçenlerde Gemlik yolunda soygunculuk yaparak yakalanan, fakat bilâhare kaçmağa muvaffak olan haydutlar olduğu anlasılrmstır. Bursa jandarma kumandanlığı, üç muhtelif istikamette takibat yaptırmakta, kuvvetli jandarma müfrezeleri bütün bu havaliyi aramaktadırlar. Jandarma kumandanı bugrün merkeze avdet et miştir. Takibatı buradan idare edecektir. Soygunculuk esnasında bir de tenezzüh otomobili soyulmustu. Bu otomo • ilde tenezzüh maksadile gittiği Uludağdan dönen mimar Bürhanettin Beyle, refikası ve kerimesinin bulunmakta olduğu anlasılmıştır. Mimar Bürhanettin Beyin refikast Bursadaki soygunun failleri tutulmak üzere ^ uıııiHiHiHiıiHiıııımııııııııiHiııııınııiHHmıınnHinımmmHirmMnınıııılllım ordunun Türk halkı için bir nevi Da • rülfünun olaeağmı söylerdnruruz. Mu hafız Alay ve Gücü bu fikri azamî muvaffakiyetle tatbik eden müstesna bir müessesemizdir. Cumhuriyeti ve Cumhuriyet vatanı • nı müdafaa eden bu kadronun vatan ve millet vazifeleri öniinde ne kadar tekâmül etmiş olduğunu görmek insana hayret ve hürmet vermeraek imkânı yoktur. Tarihî vaziyetinin hususiyetlerile beraber uhdesine müterettip vazîfelerin ifasmdaki muvaffakiyetlerinden dolayı r N Muhafız Alay ve Gücünü hürmet ve muhabbetle selâmlarken ayni zaman • Gümriiklere bildirilen tarife da bütiin Türk ordusunu selâmlamak cetvelleri bugün 6 ıncı sahife ta olduğumuzu da ilâve edelim. Bu mizdedir. berrak su o denizden bir parçadır. .^ ) YUNUS NADt Yeni gömrök taritesı Bursa Vallsl Falln Bey ve kızı hâdise esnasında korkudan bayılnuflar, bayguı bir halde Bursaya geti • (Lutfen sahifeyi çevirinit)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog