Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Hayî Ânsikloedisi uncu cuzçıktı 34 Cumh e A n « . I I MOC 5eno« NO. ı ) £ 0 3 , mumm, ^* İSTANBUL CAĞALOĞLU Telera! ve mektup adresl: Cumhurtyet tstenbal Posta fcutusır Istanbul, No 246 Telefon Başmuharrlr 22366 TaSrlr müduru: 2323$ Idare müduru: 22365 Matbaa 20472 Cuma 30 Haziran 933 Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kitüphaneyl blr arada evinize getiren «n faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. W m m t Istanbul Bugün Büyük Gaziye Kavuşuyor Adliye teşllâtında Londra Konferansında vaziyet Hâkimleriı maaşı Gazi Hz. bugün geliyorlar Para meselesi nihayet ""mmi m """"»""«""»'"""'""»""""«H««nHMiMiıııniMi«.,,p,,1,,fflraiH ,1......... HH.ınm.nnımraıı.fiS.m.ıı.n.ıımıı,,» ItlintiMllttflltllMllMtlllltlllllllHiııııtııııııııııııııııııııııııı ıınıu............ ^J U. I 'IHIIIIiniHtlllMMIIIIHMîltltMIMllMltrimilMMIIIMhHHMMIIIHIHmHIHllllillMMHIIHimHI *Adaletin ucuzu,ihalın olmaz» im ne derse >sm, bugünkü Türkiye bütürarçalarile yepyeni bir memkttir. O kadar ki on sene evvelki Tüye ile bugünkü Türkiye aralarmda taunıyacak ka dar farjdıdırlar. Bu faiar yalnız maddî değîl manevî, içtirrher sahada ay. ni kuvvetle hissedilir.Memleketimize on sene evvel gelmişcnebiler bizden daha iyi olarak bu fdarı görüyorlar ve soylüyorlar. Zatenu farkların heyeti mecmuasına değtidir ki biz in kılâp diyoruz. Tiirk lletmin şasırtan hayatiyetini gösterenu artık geriye dönmez değisiklikler «mleketi ölümden kurtardıktan sor da millete de hergün biraz daha saet ve refah vermek vadisinde Uerliyt Bugün Londra kocransında açılan yaralar da gösterdi kiürkiye daha yapılacak bütıin islerine ğmen en iyi vazryetie olan milletlerndir. Yeni Türkiye bütün hesaplars efsanelerini temizlemiş, ihtiyat kuvtleri henüz hiç yıpranmarms çok zem bir memleket olarak meydana çıkntır. Simdi, biz hertürliecnebi nüfuz ve lesirinden azade, tamîr istiklâl içinde ıslerimizi istediö^miz ibi düy^'hneVte hür bir hale geldik, vbirçok islerimizi de vola koymus bujuıyoruz. Bunlarm içinde yaız bir tanesi bugün bizi henüz biraz aha ziyade isçal «decek vaziyettedir. da adliye teskilâhmızdır. Gerçi, adlive islerde inkılâbımızın büyük ana hatlan kulmustur. Fakat idarî cihetinden adlİTniz kat'î surette Mİaha muhtaçhr. Buılahat vapıldığı takdirde adliyemiz aıak inkılâbımıza cevap vermi* olacaki Adliye makinesrndn halkın beklediin tam manasüe adaltir, haktır. Halk, bu hakkın verilmesinister, onunla alâkadardır. Hakkı, adeti ucuz almak pahasına onu almak' müskülât cek mek veya geç alma gaye ile uygun değiidir. Bugünkü adliye tetîlâtımız ise ucuz adalet sistemidir. Bicaç kuruşluk pul vapıstırmakla en yülek talepW mahkemelerin önüne çıkbiliyor. Ve ekseriya da bütün insanlra mahsus bir hai olarak hakkmdan fala istenilerek hâkim1w ekseriva fuzulis«*al edflmî< o 1 "yor. Bizdeki harçlan dünvanın hiçbir yermde görülmemis lerecede asağı olması yüzünden hakliıak^ız daval»~n cokluğu adlive makıemizî yorgun bir hale getirmekte ve hgünkü teskilâtla hak ve adaletin yerie getirilmesini güç bir hale sokmaktadı. Bir taraftan! harçarın yok denile cek derecede azlığı.diğer taraftan coğaian isler karsısınd bunalan hâkimin ve mahkeme teskilâmın gene hiçbir memlekette görülmrecek derecede az maaş alması da bu yorgun makineyi bitap btrakacak sekplerdendir. Hâkimlerimizm roaası meselesi adliye teskilâhmızm herıalde basında dütömîlecek bir meseledr. Hiçbir memie icette hâkim maası bizm memleketimizideki kadar az ve kikyeUiz desrildir. Hâkim maası hiçbir vakit herhan • gî bir memur maaile kıyas e • dilemez. Memleketin en yüksek maası hâkimlerm olrrulıdır. Bu zaruret, hâkimlerm, bilhassı Türk hâkimleri gibi yüksek seciyeli ıâkimlerin va • zifelermde tekâsül ede*eklerinden defeil, fakat hâkimin kafan rahat çahsa bilmek için nazarı dtkktte alınacak bir meseledir. Memleketinizde herhangi bir bankanm şube mü«ürleri, ve hatta devlete ait bazı müesseseler müdürieri cinayet mahkemesi reiımden çok fazla m u s alırlar!.. fstanVul meb'usu ALÂETTİN CEMİL Mabadi 2 inci sahSfede Reisicumhur Hz. dün Ankaradan Amerikayı da korkuttu ayrıldılar bugün şehrimizde olacaklar Altın mikyasmı muhafaza eden hükumetler Istanbul heyeti Pendiğe istikbale gitti Reisicumhur Mustafa Kemal Hz. bugün sehrimizi teşrif edecekler^r. Gazi H*. ni hâmil bulunan trenin bugün öğleden sonra Havdarpaşaya muvasalatı beklenmektedir. Büyük Gazi, tstanbulu tesrifle rmde merasîm yapılmamasını emir buyurduklanndan, keyfiyet Basvekâletten tstanbul Vilâyetine tebliğ edilmiştir. Reisicumhur Hazretlerini Vilâ yet hududu haricinde istikbal için Vali Muhittin Bey, Kolordu Kumandanı Sükrii Naili Paşa, Cumhuriyet Halk Fırkası tstanbul idare heyeti reisi Cevdet Kerim Bey dün aksamki trenle tzmite gitmislerdir. Bu heyet tzmitte Gazi Hazretlerinin bu lundukları trene binecek ve Reisicumhur Hazretlerine tstanbul şehrı namına beyam hosamedi edecektir. Riyaseticumhur treni iki gün evvel Ankaraya gitmistir. Riyaseti cumhur muhafız kıt'asi efradı ile Riyaseticumhur mızıkası dün seh rîmize geimislerdir. Ingiltereden istimdat ediyorlar Londra 29 (A.A.) Dolar dün de düşmüstür. Piyasa bir Ingiliz lirası 4,5 olarak açılmış 4,40 olarak kapanmıştır. Amerikada endişe Nevyork 29 (A.A) Baslıca dövizlerde görülen şiddetli tetnevvüç ler hükumet mehafilini endiseye düşürmektedir. Hazine nezaretinde mütehassıslsf bu mesele üzerinde go riismektedirler Simdiye kadar hiç bir tebliğ neşredilmemistrr Yalnız Herald Tribune gazetesine göre do /Uttn taTaftan hükumetlenn yar . lar istikm'inın bazı tahdidat dahi dımını istedikleri Mr. Makdonalt linde ve meselâ müteharrık mikyas Bu hâdisenin M. Ruzvelti doların esasına müsteniden temir. edilmesi ictikran içm ümit edildiğinden datavsiyeye şayan görülmüş. ve bu nokha evvel harekete getireceği ümit tai nazara hükumet mehafili de müediliyor. zaheret göstermistir. Hazine nazırı Doların düşmesinde bir tevakkuf vekili ile bütçe müdürü bu müzakeolur veya yeniden daha fazla dü*relerde hazır bulunuyorlardı. mekte devam etmesi îhtimali orta • dan kaldırıhrsa, bu piyasayı buğday Londrada vaziyet fiatının yalnız doların düşmesinden ' indra 29 (A.A.) Buğday fidolayı yükselmesinden daha az müatlannın yükselmesi konferans nruMabadi € tnct tahifede hitinde memnuniyet uyaadırmıştır. Selânikte fevkalâde muhafaza tedbirleri... . . •»•»« ! • • • • Ânkaardan hareket Ankara 29 (Telefonla) Gazi Hz. bugün öğleden sonra Ankara Hukuk fakültesini tesrif buyurmus • lar, hukuk tarihi imtihanlannda iki saat kadar bulunmuşlardır. Bu es nada Maarif Vekili Reşit Galip Bey Hükumet M. Venizelosu korumak için tedbirler aldı Eski Başvekil; M. Çaldarise cevap veriyor Bugun Istanbula şerefler getirecek olan Büyük Reisicumhurumuz Gazi Mustafa Kemal Hazretleri Reisicumhur etmistir. Hazretlerine refakat Reisicumhur Hz. aksamüstü aUıyı on geçe Gazi istasyonundan trene binmiiler ve tstanbula mütevecci hen hareket buyurmuşlardır. Gazi Hz. ni Başvekil tsmet Paşa, vekiller, meb'uslar erkânı askeriye ve bir çok zevat tesyi etmislerdir. Gazi Hz. ne mutat zevat refakat etmektedirler. Ertuğrul ve Söğütlü yatları Ertuğrul ve Soğütlü yatları Haliçten çıkarak Dolmabahçe önüne demirlemişlerdir. Yalovada hazırlık Gazi Hz. şehrimizde bir kaç gün kaldıktan sonra Yalovayı tesrif edeceklerdir, Yalovada icap eden hazırlıklar yapılmıştır. fniikap mücadelelerine sahne olan Selânikten bir manzara: Sahil boyu ve meshur Beyaz kule Atina 29 (Hususî) M. Venizelosun bugun Selânikte irat edeceği nutuk siyasî mehafil tarafından sabırsızhkla beklenmektedir. M. Venizelos dün deniz tarikile Selâniğe hareket etmistir. Pire ahalisi kendisini hararetle teşyi eylemif ve Selânik intihabatında muvaffak olması temennisinde bulunmuslardı Muhalefet fırkalarma measup olan> Ur M. Venizelora fevkalâde tezahüratl» ist9cba] etmek maktadile büyük h*«rbklar yapnuşiardır. Gazi Hazretîerimn evvelki gün Ismet Paşa Kız Enstitüsü lalebe ve muallimlerile bir arada alınmış resimleri Başvekil Paşa Hz. nden rica ediyoruz KENDİ KENDIMİZİ TENKİT İskenderiye seferleri devam etmelidir Hattın kaldırılması bu buhranlı zamanda ihracatı mızı azaltarak memleketi zarara sokacaktır Seyrisefainin îskenderiye seferlerinin 20 haziran tarihinden itibaren kaldırılması mukarrerdi. Memleket iktısadiyatı içm çok fena akisler husule getirecek bu karardan gazetemizin mütemadi neş riyatı üzerine muvakkaten vaz geçildi. Londrada bulunan Iktısat Vekilimiz Celâl Beyefendi son seferden sonra bir sefer daha yapılmastfıı idareye bfldl#dr» Bunun özerîne Jteçeri salı günü Efe son seferini yapmak üzere h'manımadan Iskenderiyeye müteveccihen hareket etti. Demek oluyor ki yeni bir emir veril mezse îskenderiyeden 3 temmuz pa zartesi günü son postayı Ege yapacaktır. Bugüne kadar idarenin yerine kaim olan Dıshatlar umumî müdiriyetine seferlere devam edilmesi için yeni bhr emir verilmediğinden memleket ilrtı sadiyatı için pek büyük mahzurlan ve zararları olan ilga kararının büsbütün geri ahnmasını tekrar ve ısrarla alâkadar makamattan rica ediyoruz. tskendçriye .eierlerine ba.l.nd.ğ. Transit depoları?! unku fıkramızın Istanbulun is muhıtlermde buyuk bir alâka uyan dırmıs olduğunu gazetemizin tahnr reisi bana bıldırmek lutfunda bulundu Bu munasebetle telefonla, tahrıren ve hatta matbaava kadar gelınerek şıfahen vuku bulmus olan muracaatlen notet mek zahmetım ıhtıyaT ederek bana tev dl ftttı. Anladık kı Istanbulu alâkadar edebilecek meselelerın en can alacak birı uzenne parmağımızı koymusuz. Okuvucularımızın ben âcız muharrvr hakkındakı teveccuhlerıne tesekkurle nmı takdım ederken bılmukabele memleket meselelerıne dıkkatlennden dolayı ben de kendılerıni takdır ve tebrık lerime garkeylerım Makıkaten Istanbulcla bızım transrt islerine ehemmıyet vermek soyle dursun bu yoldâkı^tesebbuslen doğmadan boğacak ve yasatmıyacak bir hattı ha reket uzennde yuruduğumuze huk metmek lâzım gelir Ne yazık ne ya zık" Serbest teşvıklere ve hatta ko • laylıklara mazhar olmak lâzım gelırketı muskulâtın envaına maruz olduğundan dolavı nıce işlerın baska memleketlere mtıkal etmekte oldukları anlasılıyor Vah vah" Buyuk umıtlerle memleketimizde teessus eden Fort subesının bıle kapan mak uzere olduğunu buyuk ıstırap ve elemlerle oğreaııyoruz Bu ıslerı ne vakıt olanca cıddıyet ve ehemmıyetıle ele aıacağız acaba? ! ** M. Venizelosun nutka Eski basveka bugün öğleden sonra Maceatik oteli baBcomradan nutkunu irat edecektir. M. Venizelos nutkonda Mabadi 6 inci sahifede ııiMMtmııuniMiıuıınnıııuııınııniMiHiıniNiıııittiHiMuıuiHiMHHiıımıuHinıwmiMW(iıııııııııııııııiııınıı<ııııııımıiiHiııııııımmınııı<tHHHi 159 çocuğa merasimle şehadetname verildi Bugün "" J üncü 8ahifemizde dair beşînci makalesi. Dr. Fuat Sabh Beyin, Fridtnan "" ^ inci 8ahifemizde müsabakasına ö z dille hikâye felen cevaplar devam ediyor.. Memleket içm faydalanm kaç gundür aaydtğırmz Pıre ve lakenderiye seferlerinin ilga edilmemesi hak htndaki emirlerini rica ettt^mız Mabadi 2 inci nhifıde Başvekil Ismet Pasa Hz. ^rıyer kazası mmtakasında bu., îan Beyoğlu 14, 2T, 28, 29, 30, 36 ve 41 inci ilk mekteplerden bu sene mezun olan 159 talebenin şehadetnameleri dün Halkevinde merasimle tevzi edilmiştir. On dördüncü îlk mektepten 47, yirmi dokuzuncudan 29, kırk birinciden 18, otuzuncudan 15, yirmi sekizinciden on bir, otuz altı ve yirmi yedincıden de dokuzar talebe yetişmiştir. Sehadetnameler dağıtıldiktan sonra bu talebe; mekteplerin aon sınıf muallimleri Safi ^ naz, Lutfiye, Nazmiye Hanımlarla Halil, Nazif, Nuri ve Kâzım Beyl« rin refakatinde Yeşilköye giderek tayyare ittasyonunu gezmişlerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog