Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Hayaf Ansiklopedisî üncü cüzü çıkti SeilB NO. ı ) £ o 4 „„„„. « umhuri „„„. Telgraf ve mektup adresl: Cmnhurtyet, tstanbul Teleîoo: ÎSTANBUL CAĞALOGLU Posta feutusn: tstanbul, No 246 29 HaZfTSfi 933 Hayat Ansiklopedisi Büvük bir kStüphaneyi blr arada evinize gelîreR en faydalı eserdir. Her evde bir tsne bulunmak lâzımdr. Sllâhları Bırakma Konferansı Tekrar Tehir Ediliyor! Guzel Izmirin 9 eylul sergisi ^ ^ # # . # mifMllinMIIIIUIHIH|ini||l|||||wmtHIHIIIIIM||1IUimiMIIUH1llimilHHUIIIimMH1IIMflfmiHHIHIHHIIIItlfHllllllllnillllllllinıinillHm O zmirin birkaç senedir fasılaya uğn yan 9 eylul sergisi bu sene daha parlak ve bilhassa esaslı bir surette ihya edilecektir. Doktor Behçet Salih Bey, İımirimizin bu çok gayretli Belediye reisi bu işi de bütün ehemmiyetile eline almıştır. Resmî, yarı resmî ve gayriresmî mahallî bütün teşkilât bu güzel teşeb • bütün etrafına toplanmış, bütün kuv vetlerile onun muvaffakiyetine çalışmağa koyulmuftur. Devletin dahi azamî himaye ve muzaharetme lâyık olan ve ona azamî mikyasla mazhar olacağı da şüphesiz bulunan bu teşebbüsü şim Londra 26 (Hususî) Dün konfediden bütün milletin dikkat ve alâkasıransta esaslı hiçbir faaliyet görülmedi. na arzetmeği en sevimli vazifelerimiz Konferansm haddü hesabı olmıyan koden biri biliyoruz. misyonlarından, tâli komisyon ve ko mitelerinden yalnız para işleri tâli koCumhuriyet Türkiyesinin baştan başa misvonu alenî bir içtima aktetti. Di cennete dönecek umran ve refaha kağerleri ya toplanmadılar, yahut ta müvuşması hedefimizdir. Bu büyük ve şazakere mevzuu belli olmıyan hafi içti mü hedef içinde üç şehrimizin önde gimalar aktettikler. Para işleri tâli ko • derek parlaması coğrafî ve tarihî va misyonu malî cihetten salâh çarelermi ziyetleri iktızasıdır: Ankara, tstanbul araşhrdı. Söylenen sözler naıarryattan ve tzmir. Bu üç şehrimizin göze çarpan ibaret olduğundan müsbet bir netice ilerleyiş şekilleri zaten bütün memle çıkmadı. ketin ilerleyişine misal teşkil edecek neyrengi noktaları mesabesindedir. AnRivayetlere gröre hafi cetse akteden kara Cumhuriyet Türkiyesinin adeta tâli komisyonlardan biri beynelmüel tiyoktan var ettiği devlet merkezidir ki carete ait engellerin ortadan kaldml az zamanda kazandığı terakki hamlelemasma datr Belçika murahhan tarafmri bütün memleketin istikbaline miyar dan ileri sürulen teklifle iftiga] ebnş • olacak veçhile kuvvetli ve müsbettir. tir. tstanbul küreiarz üzerinde daima par • Konferansın dahümde faaliyet yok • makla gösterilecek bir şehrimiz olmak sa da haricinde mühim hareketier varkabiliyet ve şeraitinin kâffesini camidir. dır. Bunlarm en mühimmi Oslo grupuna tzmire gelince o bütün Anadolunun badahil devletler arasında görfilmektedir. şım örülmüş olacak en rengin ve en Malumdur k zengm bir çelenktir. geçen senen'm frantız heyeti murahhasası frkâm Londra konferansı koridorlarında İzmiri bilir misinîz? Eğer orasını bisonlanna dogru konuşuyorlar. Solda: M. Daladye, tagda: M. Bonne, iiyorsanu size yeni izahat vermekliğimisbnalT Avrupa dev ortada: Bir Frannz mütehagsıtı ze hacet olmaksızın kat'iyetie hükmedeletlerinden Betçi hsadî grup teessüs etmis olacaktir. Bu mesi özerine bu devletlerin Londrada riz ki siz bu şehrimizin âşıklarından bika, Hollanda, İs ki mümessiUeri bundan sonra takip ede da konferansınm vereceği garip neti rismizdir. Eğer bilmiyorsanız o cenne • veç, Norveç ve Dacelerden biri olacakhr. cekleri hatb hareketi tayin için kendi tin bağ ve bahçelerini değil size büyük nimarka mumessilaralarında hususî surette görüşmeğe lüsalkimlarla yüklü bir tek asmasım ar leri Norvecin paKonferans mehafilinde Amerikanın •edcroek ebediyet icjn| hayranlığınızı zum tförmüşler ve şimdilik intizarda tarzı hareketi hakkmdaki dedikodula yitahtı olan O»lo iemm etmiş oluruz. Bütun 1>ir ouvfT'' ffenrmde toplani bulunmağa karar vermîşlefdir. Fakat ^ 'VnVlrioıs fıenüz kesilmedi. Mister Ruzkaplıyacak veçhile fıskırıp dağılmış, yaayni zamanda ilerde takip edecekleri veltin konferansa hiç ehemmiyet ver rak cihansümul yılmış, canlı dallar ve yapraklar kümehattı hareketi de şimdiden tayin etmismediği, bütün kuvvet ve gayretmi A buhran karşumda si ki «ayelermde kucakannızı dolduraIerdir. Elger İngiltere himaye usulünâ merikanm dahilî ikttsadiyatını düzelt müttefikan hare cak saJkunları barındırır. Incir diyip getesdit edecek, Amerika da beynelmilel meğe hasrettiği kanaati yavş jr%vas kökket etmeği karar çtverdiğimiz meyvanm bahçeleri, tz • la»hrmışlardır. lesmektedir. ticareti tevsi ve teshil edecek müsaadeMr. Moıey roir havalisinde en güzel çiçeklerle süsAmerika Reisicumhurunun iktısat işAmerikanın para istikrarına ait tek kârlıklar göstermiyecek olursa bu bes In parkları gölgede bırakacak letafetler lerinde akıl hocasi olan profesör Mo lifi reddetmesi, gümriik tarifelermin indevlet Fransa tarafım tutacaklardn. Bu arzeder. Burada tabiat hayat doludur: Mabadi 3 üncü sahifede dirilmesi icin de esaslı bir karar verilme takdhde berrî Avrupada kuvvetli bir ıkKocaman selâleler halinde fıskırıp ta • şan ve her tarafta yükselerek taşa tasa dökülen bir hayat. Cennetin evsafuu kiAnkara 28 (Telefonla) İstantaplarda arayacağınıza veya hayalinizi bul Üniversitesinin yeni kadrolannı zorlıyarak büyültmeğe çalışacağımza ve diğer ıslahat işlerini tetkik eden gidin onlan hiçbir kitapta bulamıya komisyon bugün de Maarif Vekili cağmız ve hiçbir hayale sığmıyacak Beyin riyasetinde toplanmıştıc. Bu veçhile hakikat halinde tzmirde tema kbmisyonda müstesar Salih Zeki, tasa ediniz. lim ve terbiyeheyeti reisi İhsan, Atina 28 (Husu«î) M. Venizelos tste Doktor Behcet Salihin lâyık oltalim ve terbiye heyeti azasından bugün oğleden sonra muhalefet erkâ • duğu yüksek ve muhteşem mevkie göAvni ve Rüştü Beyler bulunmaktadır. nile bhIikte deniz tarikile Selâniğe gi • türmeğe çahştığı İzmir böyle cennet bir diyor. Kendisine orada parlak bir ismmtakanuzui kendisi de cennet bir KENDİ KEHDlMtZt TEHKİT tikbal resmi yapılacak, bu merasim M. merkezidir. Onun içindir ki resmi , ve 1 Çaldarisin isfikbalme nazhe teskil edegayriresmî» bütün .. .temermiterinti» :ye oektir. M. Venizeîos yann Selânikte îrat bütün yardırhlarımız , kendiscle • bera• edeceği siyasî mıtukla hem hükumete berdir; ve beraber olacakbr. Güzel îz lmak lâzımdır, hem de en mühim siddetle hücum edecek, hem de Ahrar miri lâyık olduğu mevkie yükseltmek bir transit merkezi. Simdi uzak fırkası hükumetinin icraatını müdafaa bütün Türk vatanırta yapılacak hiz tan uzağa bile değildir. Bu bütün Is eyliyecektir. Hükumet tarahndan verimetlerin büyüklerinden biridir. Akde tanbullular, bütün hükumeti mesgul len emir üzerine M. (Venizelos) un Senizin bihakkin en hâkim olmuş ve en etmek lâzım gelen ve hatta devletin ülânikte ikameti müddetince sıkı inzıbat hâkim olacak bu şehri Türk vatanma zerine iğilerek dikkatle bakmasını icap tedbirleri alınması için hazırlıklar yapılnjsbetle arzettiğimiz üç neyrengi nok • eden ve buna lâyik olan bir meseledir. maktadu. tastnın ayni kuvvetle ehemmiyetli bir Akdenizle KaTadenizin arasında ve M. Venizelos Yalovaya gelecek tanesidir. Avrupa ile Asyanın bİTİeştiği noktada Atina 28 (Hususî) M. Venizelos Vaktile burada bu şehrimizm mes'ut. bulunan bu güzel şehir coğrafî vaziyeti yann aksam beklenen nvtkunu söyli • ist«rdat Utrihine musadif 9 eylulde bir itibarile bile büyük mikyasta bir transit yecek, öbür gün Selânik mahallelerile se*g< açdmak yolu tutulmuş ve bu sermerkezi olmak mevkiinde bir sehhdir. civar köyleri ziyaret edecektir. M. Ve gi ikî üç sene tekrar da olunmuştu. Iz Ne gariptİT ki tarihte Istanbulu şarkla nizelos intihap günü olan pazar günü Se'mir îçin ve memleket için en aziz bir garp arasında büyük bit transit mer lânikte hazır bulunmak suretile bu intihatıra bizi istfkbale bağhyan en him kezi olmuş bir şehir halinde görüyoru2 M. Venizelos habm rpeticesine atfettiği ehemmiyeti metli çalısmalara güzel bir temel yapılda şimdi ondan manrumiyetimizin bize göstermiş olacaktır. Eski Başvekii pa • Atina 28 (Hususî) Harbiye Na? n maloldueu zaraTİara hakkile dikkat emıştı. Zamanm zorluklan İzmirin 9 eyzartesi günü buraya dönecek, birkaç gün lul sergisine birkaç senedir fasıla ver Jeneral Kondilis dün akşam tayyare î e demiyoruz sonra tedavî îçin Fransadaki Banyol mi* olsa bile onu bizim hafızalanmız Hani serbest mmtaka^ Bir zamanlar buraya gelerek nezaretin müstacel işlekaplıcalarına azimet edecektir. M. Vedan silip atamadı ve silip atamazdı. uğrunda okkalarla mÜTekkep saîfolu ri ni görmüş, bugün öğleden sonra teknizelos Fransadan Ismet Paşa HazretÇ'inkü biz memleketimizin istikbaline nan bu fıkir ne oldu? lerinin davetlerine icabet etmek üze rar Selâniğe gitmiştir. Jeneral nrtihap daima artan gayretlerle bağlıyız. NiteIstanbulda tahmil ve tahliyeyi şim re Yalovaya gidecektir. gününe kadar orada kalacaktır. kim iste tzmirliler şimdi 9 eylul sergisini llllllllllltllllllllMllllllllllllllllinillillllinillllMllllllllllMIIHIIIIIIIIMMMIIlllllllllnillllllllllllllllllllUIIIIMIIIIIIllllllllllllllllllilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHH diki pek fahis masraf ve zorluğun on daha etraflı, daha esaslı ve daha mada bırine indirecek tesebbüslerın nelerlamış olabilir. İzmir sergi bahsinde tam nalı bir surette tekrar ele almış bulu • beplerinden biri olan sergi işinde ser • den ibaret olacağını ne vakit tetkik etisabetli bir görüşle işte bu yola dökülgiyi mevkie değil, mevkii sergiye uy nuyorlar. msğ başlıyacağız? Şehir lstanbula yeni müs bulunuyor. durmak lâzımdır. Bunun için herseyden bir kbprü yaptırmak, yani limana bir Sergi bundan evvel Sanayi mektebile v i en müsait bir sahaya ihtiyaç varBu sene başlangıçtır, İzmir sergisi demir duvaT daha çekmek üzeredir. Bu etrafında kuruluyordu. Bu is azçok zor^ır. Ondan sonrs» bu en müsait saha ükendisine tahsis olunan azamî müsart isin hiç baska bir şekli olmadığına ka,du, serginin istiyebilece^imiz ferahlıkzerinde serginin ihtiyaçlarına göre is yerinde bütün insaatile, yani daimî binaat getirdik mi? Ia yapılmasına mânidi. Yersizlik hase1 lemeğe sıra gelir ki o azçok zaman işinalarile hemen tahakkuk etmiş olamıHulâsa İstanbulun, hem de çok büyük bile sergiy mevcut mevkie sığlstır dir, ve evvelâ sergi fikri bütün ehem yacaktır. Fakat bu seneki mukaddeme bir transit sehri olabileceğini ne zaman mak ve sıkıstırmak mecburiyetmde kagelecek senelerin temelli tesisatına çok düşüneceğiz? ** Iıyorduk. Kimbilir, onda devam ede miyetile anlaşılmış olduktan, saniyen bu ihtiyaca cevap verecek yer de tayin güzel bir başlangıç teskil edecektir. miyerek arada birkaç seneler fasılaya dilmis bulunduktan sonra artık yavaş Burası muhakkaktır. Sergiler bir mem uğratmış olmaklığımızın sebeplerinden leketin hayatı ve bilhassa iktısadiyatı biri de belki budur. Şimdi sergiye İz yavas sergi vücut bulta, ve muhakkak en iyi şekillerinde tekâmül ve tekem için adeta canlı ve tekâmüle sevke mirin tam göbeğinde geniş bir saha tahmül etmek suretile. Verem mücadelesinde Friddici bir bilânço hükmünde olduğu ci sis ediyoruz. Kordonboyunda Gazi heyhetle tzmirin güzelliklerine yeni bir kelinîn tam arka tarafına düşen geniş man asısına dair makalelerin Yukarıki fikri hulâsa etmek ister • mükemmeliyet ilâve edecek olan son saha sergiye veriliyor. Burası serginin sek sergiye yer ve bina lâzımdır de dördüncüsü bugün beşinci naynlı teşebhbsten dolayı bu güzel varahat rahat yerleşeceği ve alabildiğine mekliğimiz icap eder. Bu suretledir ki sahifemizdedir. mlfisaf edeceği bir yerdir. tan parçasını kucaklıyarak tebrik edi • bir sergi her sene ehemmiyeti ve menyoriM. YUNUS NADİ Muaur hayatın en büyük faaliyet scfaati artan bir mahiyet arzetroeğe baş D Silâhları bırakma işi Dolar düşüyor, eğer sterlin de düşerse teşrinievvele kalıyor Koferans bürosu tehiri kabul etti, Almanyanın konferansın dağılması muhakkak! bu karara pek az itiraz etınesi hayret uyandırdı Mr. Ruzveltin akıl hocası Moley Londraya geldi, fakat onun da Amerikanın sözünde duramıyacağını ilândan başka birşey yapmıyacağı zannolunuyor Cenevre 28 (A.A.) M. Nadol ninin itirazma rağmen, konferans bürosu M. Hendersonun teklifi üzerine u mumî komisyondan konferansın 16 bi rinciteşrin 1933 e kadar tehir edilme sini istemeğe karar vermiştir. Iş Ingiltereye kaldı! Cenevrede beklenen karar Karar verilirken Cenevre 28 (A.A.) Silâh bırakımı konferansınm celsesi yanm saatten fazla sürmüştür. M. Henderson, umumi müzakerelerde devamdan fayda melhuz olmadığı ve umumî komis • yonunu yenide, içtimaa daveti hakktnda mütekaddim bir itilâf yapmağa kendisinin memur edilmesinin müreccah olacağı mütaleasını ileri sürmüştür. M. Henderson, konferansın 16 tetrmiev velde toplanmasım teklif etmiş, M. E den ile M. Massigli (Fransız) bu teklifi tasvip etmişler^.ir M. Nadolni (Almanya) mesaiye devamı tercih eylemişür. ttalya ve Sovyet murahhaslan mü taleada bulunmaktan istinkâf etmişlerdir. konferannndcJn AMnan murahhan M. Nadolni ni sormuştur. M. Henderson bu dev • letlerm sadece ve ancak mfizakerelere istiraki vadedebilmiş olduklannı bil • dirmiştir. Konferans mehafilinde hayret Frannz gazetelerinin nesriyatı Parif 28 (A.A.) Gazeteter, ıi lâhlan bırakma konferansınm tehiri havadisini sadece kaydetmekle iktifa etmektedirler. Bu tehir karan ötedenberi beklenmekte idi ve kat'î suret te' akamete mahkum bir takım mü nakasa ve müzakereler yapmaktan ise konferansı tehir etmek daha ziyad« temenniye şayan bulunuyordu. En ziyade hayret uyandıran cihet, Alman he yetinin tehir karanna karsı siddetle mücadele edeceğini ilân ettikten son« ra tehir tekliflerine kolaytrkla taraftar' kesümetidir. Cenevre 28 (A.A.) Konferans mehafilı, büroda temsil edilen devlet ler taraftndan tehir karannın hemen ittifakla ve kolayca kabul ediliverme sinden hayret eder gibi göriinüyorlar. Alman heyeti murahasasınm daha siddetle itiraz edeceği bekleniyordu. Bu sebepten M. Nadolninin Almanyanın itirazını nazik bir şekilde ileri süre rek teklifin reye konulmasını istemeyi • şi nazan dikkate çarpmıştır. M. Nadomi, M. Hendersona rmira • caat ettiği devletlerin geTecek cefseTerde anlasmağı kabul edip etmedikleri • Ergani demiryolunun son kısmı da ihale edildi Ereğli hattının elektrikli olarak inşası için bir komisyon tetkikat icrasına başladı Ankara 28 (Telefonla) Şefkatli Eırgani hattı insaatının son kısmı da ihale edilerek bütün hat boyunda inşaata baslanması temin olunmuştur. Bu suretle hat tahmin edilen rtıüddet zarfında yapılmif olacaktır. Duraktan Sefkatli istasyonuna kadar olan ve tesviyei türabiyesi ikmal edil«a krsnnda ray döşenmesi tem rouzun birinde münakasaya kona • caktır. Ankara 28 (Telefonla) FilyosEreğli hattının elektrikli olarak in sası meselesini tetkik için Nafıa müstesan Arif Beyin riyasetinde teskil edilen komisyon içtimalarına başlalllllllllllUIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIinilllllllllllHIII EiA AtATY? gtf» M. Venizelos Selânikte Eski Yunan Başvekili întihabattan sonra Fransaya s^idecek, oradan da Yalovaya gelecek üniversitenin yeni kadrosu o a '/• assNC • ?;^~ ktanbul transit merkezi Y«N« «ATTtN İKMAL OLUHAM KIJMı ıKnAL mısır. Komisyon tetkikat neticesinde •âsıl olacağı neticeyi bir raporla Nafıa Vekiline bildirecektir. Romanyalı tenisçüer dün geldiler nillllMH1IIIHIIIII(lllllMIIIIIII!HIIIIII{IMHIIIIIIIIMIimil*llllllMIIMUMIIIIlllllllMlllllllinilimi Romanyalı tenisçiler Yesilkb'yde fayyareden ındikten sonra Cuma günü Fenerbahçe stadyomu tenis kortlarmda millî tenis takunımızla millî bir tenis maçı yapacak olan Romanyalı tenisçiler dün tayyare ile Bükreşten şehrimize gelmişlerdir. Romanyalı tenisçiler Aleksandr Bozet ve Arnold Şmit isminde iki genç tir. Misafirler, Yeşilköyde federasyon erkânı tarafından karşılanmıştır. fotbol federasyonu, tzmir mmtakasma bir telgraf göndererek beş oyuncu istemiştir. Fakat istenilen oyuncular a rasında Sabahattin ve Fuat Beyterm olmaması tzmir sporculan arasında memnuniyetsizlik husule getimiMir izmir sporculan, federasyonun k tanbulun artık istirahate hak kazanmış addettiklerini yaslı futbolcnlarmı el'an millî takımda oynatmak hususundaki karanndan şikâyet etmektedirler. 5 inci sahifede izmirden 5 futbolcu çağınldı Rusyaya gideceic futbol takımı için
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog