Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

Camhartyet 22 Haâ'ran 1933 i P E K i Ş bütün memlekete yayılıyor ISTANBUL •ADAPAZAPI .JBASZON . § KARS MA'i MUKATTAREAU dıstıllee ARIK SU içiniz ÇAPAMARKA Hububat Unları SIHHAT ve KUVVEİ VERiR ANKARA E/KİfEHlA KONYA MERSİN Böbrek, karaciğer ve damar hastalıklarma pek müessir ve faydalıdır. Etibba tarafından tavsiye edilmektedir. Her yerde şişesi ( 1 5 ) kuruşiur. Ank su ve şeref isimierine ve Leyiek tnarkasma dikkat ediniz. Taşradan sipanş kabul olunur. Deposu Unkapanı Fabrika sokağı No 7 Telefon 2.2773 (4030) harita şimdiki halde mağaza ve scentaiann Ipekijin sttış mağazalan \c acentalsn bergün çogalmaktadır. \uKrıdaki gostertnektedır. bulundugu yerlen Dr. İHSAN SAMÎ Mağazalar ANKARA Necatı bey caddesi No:' 14 Acentalar ADAPAZARI Nun bey zad« Cetntl ve Zekeriya Z Hakkı beyler MERSİN Kasap oğlu Kadri bey BAKTERIYOLOJI LABORATUVARI Umumi kan tahlilâtı, frengi noktai nazarından (Wasserman ve Kahn teamülleri) kan küreyvatı sayılması. Tlfo ve ısjtma hastalıklan teşhisl, idrar, balgam, cerahat. kazurat ve su tahlilâtı, Oltra mlkroskopl, hususî aşılar istihzan. Kanda üre. şeker, Klorür, Kollesterîn mîktarlannın tajinı Dıvanyolu No 189 Tel: 20981 Kenarlarında BURSA Gazi paşa caddesi Tavyare binası a'tında BAL1KESİR Arap zade Sadettia ve mahdumlan bevter TRABZON Hac Müfü zade I emel t ftiicumî bey BEYOGLU markası yazılı olmıyan kumaşlar ipekiş'in değıldir Isfiklâl cıddesindeNo ?55 DiYARiBEKiR Muharrem zade MuharTem bey Bayiler AYVALIK Aremdar zade HaSin Alp bey ELEK ve KALBUR Elektrik ile işler Elek ve kaiburlarımız ecza, un, toprak, zahire gibi her şey içindir. Az masraf çok iş, temizlik ve sıhhat ZARiF OĞLU FERil VE Şki. Galata, Nur Han Mo.5 ı Telefon: 4 2 1 2 2 4032 (4067) ESKiŞEHiR ISTANBUL Sultan hamamında Imaro zade Hasan ı Basri bey "•* Cumhuriyet KONYA IZMiR Odun pazan No 29 31 îzroir pazan Küçük ,Htci IVMımet mhdumlan Mustaaf. ve Ziya beyler KARS Medet zade Hacı bey 4791) Idare heyetî reisliğinden: projelerine gore yapılacak suretıle ıhalei katıyesi ıcra Zonguldak Haik Fırkası reisliğine etmeleri ilân olunır. müracaat Zonguldak Vilâyeti Halk Fırkası * Zonguldak vilâyeti merkezinde muhammen yetmiş bin lira bedeli keşifli mevcot Halkevinin inşası 1 temtnuz 9 3 3 tarihinde pazarlık edileceğinden talip olanların tnüzayede v« Yalnız munakasa ve ihale kanununa tevhkan depozıto veya teminat akçeleriie (4698) IHENBA hastalıklan mütehafisı KOCATAŞ S U Y U ve içiniz; 14773 Yeni Bir lcat * 1 KiRALIK KOTRASI Olanlara: Açık denizlerde leyrütefere lalih kaptan ve tayfası kendinden 56 yataklı yedek motörii havi 80100 tonluk kotrası olup 1 1/22 ay için kiralamak istiyen Ier Galatasarayda Natta acentalıveznesine müfacaat eylesinler. \Traş olüeağınız zaman G A Z O Z L A R I N I NtVEA KREPIİ8 NİVEAYAĞI yUzunüzU »aBunlamatfan (tolrkaç dat(fV«?rri'ft CUdiye ve zühreviye Dr.ÇiPRUT Beyoglu, Asmalımesçit Atlas han '2 inci kat. Tel. 4335.4 f429î> KOHfB •CZANELEKDI SATOJB takma dOğttmffi kravatları I f I Hacı Fidan merhumun naıeıı | umuD haiefi (Birinci sımf) ımt) Kravatçılıku,bır ınkılâp ve yenllik devresı açan "KUMB» takma diıgümlü kravatianmızın i&tira beratını alan rrjafaz,al^nn)iz bugünden jtibaren bunları halkımızın ıstitadtsine vazetmektedır. MARH1ARANIN Pırlantası B O M O N T I N İ N " N E Z A R E T İ A L T I N D A I Bütun giın Be$îkta$ta 4 No. da ta I ^ H B Telefon 4062! ^4024' aJ mm SÜNNETÇi EMİN Kiralık Tasarruf Kolaylık Sür'at • SaDş yeri: G. BOLZANİN Beyoglu Istiklâl caddesi 283 < • *n.tmvn Kızkulesi Konsomasyon 20 kuruş, beraber Taze buzlu küçuk F I şenlendirmektedır. Banyo Parkı ve Plâjı Dnble bira 20 kuruş yemeklerinizi getirebUirsiniz. Ç 1 lar mıişterilerimizin sofralannı büyuklere 20 çocuklara 10 kurustur Ç47»V) Köpruden ve Beşiktaştan Salacağa sabahtan gcce bire kadar her yarım saatte gidiş ge!i$ vapur vardır incesaz Orkestra Varyete Büyük hane 4 katlı, 12 odalı, hamam, terkos, havagazi, elektrık, tesisatı ve sarnıç kuyusile, bah çesi havuzlu çiçeklerle tnüzey yen ve her hususta mütenasn ve fiyatça elveriş'i ve kelepiı Adres: Gedikpaşa, Kadirga, Pierre Loti caddesi 89 No. lu hane. Müracaat yalnız cuma günleri sabahtan akşama kadar. ı4?83) EKOS FRUIT SALT PETROL NİZAM Saç bakımı ve muhafaza» için en iyi bir ilâçtır. Saçlan kuvvetlendirir, dökülmesine mâni olur. Kepekl«ri imha eder, saçlan yumusatır ve par • latır. Günde bir defa saçlannızı Pelrol Nizamla frik*ryon yapınız. Heryerde si^esi 100 kurustur. (4572) ; r BOSTAN f Lotanta Fevkalâde manzara, mükemmel mutbah, muhtelif içkiler, orkestra, dans. Fiyatlar ehvendir. (4781) f^^^ m Or. H O D A R A 1 C3* ve zührevî hastalıklar nratehassuı J Beyoğlu, Tünel blektrik Şirketi karşısinda Telefon 42136 ^m 45 I Belviye mütehassısı (4186) ^Köprübaşmda Erainör.ü MEAMET ALi işleri mütehassısı Doktor Dantol suz güzel olmaz ... OANTOL: (Su. easta. tot V * M 6 U K ) Haiind* gayat antiaeptik v« latif ko^ kulu bir dls maovrnudurPaatop tetebbuatı uaultf*Qsr« •hzar ecHlmlş olup. dls etlarlnl kuvvet ••ndlrir 1/9 bir kac gün zarfında dlşlare fevkalâde bir beyazlık verlr. Nefe»! tasflye ettlğı clhetl» biihaaa tutün kullananlara sayanı tavsly«dlr. A^lzda latlf ve davamlı blr aerlrH Hlt verlr. OANTOC ; Baattea ~parfuı*«rll«>â» ve butun eczaneierde aatıiır. Söbrek Su turbinleri Makinalar imalâthanesi I Tophane, Topçular No. 465 Jstanbu (47«O) Artezyen ve sondaj Umnm un fabrikalanna mahsus ve Mehmet ŞOkrö ve Mahdumu Fennî surette her nevi sondaj ve artezyen işleri deruhte eder. Tel. 422İ4, P. K. Galata 1003 HMMB^M (62 47) m ve sancılan YAZ MEVSiMi ıÇ>N r\esko Hayoso Palmbiç Panama Ham ipelc v. <. Rİbi gayet muntehap ve hafiî kumaşlanmızın geldigını muhtercm miişterilerimize tepşir eyleriz. Krikor zadikyan I Oflzel Orman çiftliği VE P A R KI KADIKoY KÜÇÜKÇAML1CA NiŞANTAŞINDA Hava, marzara, su, havuz, muzeyyen ve tarihi salonlar za.jt çamlık cesim ormanlıklarile lsviçreye mııadil en tabiî ve en sıhhî sanatoryomdur . Sıhhat ve neşe kaynağı bu lâtif çifrlikte Cuma ve Pazar mükemmd incesaz ve caz 6 temmuz 933 perşembe günü saat 15 tet» itibaren gece sabaha kadar I Beşiktaş icra dairesmden: Mahçuz olup paraya çevrilmesi kararlaşbnlan büyük şişe Erdek şarabının tellâL'ye ve ihale pul resimleri miişterisine ait olmak üzere 28/6/933 tarihine tesadüf eden çarçamba günü saat 13 ten 15 e kadar Şişlide Kâğıtane caddesinde 231 numaralı dükkân ö nünde sahlacağindan talip olanların o gün ve o saatte hazır bulunacak olan memuruna müracaatleri ilân olunur. nto rÛRKİVT lc» dapesu AZNAVUR MAHTUMLARI Baneibara Han tSTANBVL (4782) Sahip ve Barmuharriri Yunus Nadi ümuml neiHyatt tdare eden Yazı işleri müdürü: Abidin Daver Matbaactiık ve Nefrtyat Türk Anonlm Şirkett . lstanbul 3Î* Tuccar terzı Istîklâl caddesi No. 405 Tel. 40450 (4339) J.JTKÎN Büyük ve mutantan kır balosu ve mehtaplı gecede orman tenezzühü Her vapurun Kadıköyünden Çiftlige muı.ra/am otobü«leri \ardır. <4SI3) Sfladiye Plâ|ı\ Herkes taahndan görülmek istenilen dünyanın en meşhur plâjlannm gflPergün caz, cuma' zellık ve intizamını Süadiye plâjmda bulabılirsiniz. Temiz hava, mutena mücuma, pazar 25 başka günW ! 5 kuruşnır. ve pazar ılâveten varyete ve muhtelif eğlenceler. (4760) I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog