Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

/2 Hazıran 1*>:>3 Camhariyet BANKA5» 2IRAAT TlüJGKiVE HER ECZANEDE Limammızdan fıareket edecek 2 TABLETLİK SEYRISEFAIN Herkca aceota : Galata Köprubaîi B. 2362 Sube 4. Sirkeei Muhürdar zadp B. 2. 27« IZMtR MERSİN POSTASI ÇANAKALE Yeni 23 haziran cuma 10 da idare nhtımından kalkar. ASPİRİN Pdkener. bulabılirsiniz. Cepte taşımak için hem daha kolay, hem daha temizdtr. 8u yeni ambalâj sizî kıymetı ofmayan başka mamulât almaktan korur A C D Î R İ M 20 ve 2 tabletiık ambaiâjlar n3"1""1 her yerde bulunur SADIKZADE biraderler VAPURLARI SAKARYA İSTANBUL İZMİR SÜRAT POSTASI Müddeti seyahat 22 saattir Her hafta cumartesi günü saat 16 da Galata nhtımından hareket, pazar günü tzmire muvasalat, pazartesi hareketle salı günü Istanbnla avdet eder. 3994 Fazla tafsiiât için Sirkeci Mey> menet hanı altında acentalıga müracaat. Teleîon: 22134 (4757) İstanbul Amerikan Koleji Kız kismı istanbul Kız Koleji, Arnavutköy Tel: 36.160 Erkek kısmı KARADENIZ Postası Robert Kolec, Bebek Tel. 36.3 Mektep Ingıtizceyi en ;yi öğreten bu muessesedır. Almanca veya fransızca mtiyarl olarak mtitehassıs tnuallimler tarafından ofretilir. Aıle hayatı yaşaoltr. Terbiye sistemi Amerikan olmakla beraber mült rerbıye ve kültüre son dcrece eheıutniyet verllir. Mektebin mükemmel Wr ticaret şubesl vardır. DARÜLFÜNUN BAKALORYASINA Hazırlar NEHARÎÜCRETLERDE Tenzilât V A R D I R Amelî ve nazarî SAMSUN Kucuphaneleri mükemmeldir ve tflebenin vukuflanna, fıkrî terbiyelerine hizmet eder. Sıhht terbiye venr, kız ve erkek beden terbiyesi ve sporltn ile gençleri bedenen ve ruhan yukseltir. Mîihfknrlie Ulctni* , ,eIektrik makin< lfMIJIllC 1 1 1 U 9 JCVJ.9JUUA* v e ngfia mühendisi yetiatirir. 1 Ağustostan itibaren 25 hazirandan itibaren Salı ve cuma günleri Cuma günleri 912 ye ka912 ye kadar kayit yapılır . dar kayit yapılır. Fazla malumat için mektupla da müracaat edilebilir K 4276)1 günü akşamı Sirkeciden ha reketle ( Zonguldak, inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize) ye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentah • gına müracaat. Tel: 21515 • • • • • • (4697) Persembe MUSTAFA CEMAL VAPURLARI L istanbul Evkaf Mödiriyeti ilflnları Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları Borçlaruıın rauddetlerini uzattırmak için alâkadarlara 20 mayıs 1933 tarihine kadar vermiş olduğumuz mühleti ldare Medisimiz bu kerre Zonguldak , £ £ Evkaf Umum Müdürlüğünden: BURSA Taşdelen »uyuna »on senelerde pek ziyade artan rağbetten isti • fade emelile bir takım suların Taşdelen suyu namı altında satıldı • ğından şikâyet edilmesi nazari dikkate alınarak bunun kat'î olarak önune geçümesi için damacanalann ağzına Evkafça da bir kurşun vurulması muvafık görülmüş, taklidi müskül, takibi kolay olan bu mühürter arzuya tâbi olmak üzere vurulmağa başlanmıştır. Kurşun mühürler dört köşelidir. lçinden tel dört defa dolaşmaktadır. Uze • rine vurulan damganın bir tarafında üstünde ufak bir ay ve altında «Evkaf», diğer tarafında Taşdelen yazılıdır. Taşdelen suyu satıcı • lannın ve behemehal Taşdelen suyu içmek zaruretinde olan ve sularından şüphelenmekte bulunan zevatın nazari dikkatine arzolunur. (2698) 30 HAZİRAN 1933 tarihine kadar temdit etmiş olduğundan: ' 1 Cebrî müzayedeler neticesinde gayrimenkul mallcrı bankamız uhdei tasarrufuna geçmis olanlardan tdare Meclisimizce miittehaz karar ve şartlar dairecinde muamele görmek talebinde bulunanların, 2 Hesaplari muntazam bulunmîyan mustakrizlerîraizden he • saplannı intizama irca suretile temdit ettirmek arzusunda olan • ların, 3 Ve hesaplari muntazam bulunan müstakrizlerimizden borçlannı temdit ettirmek istiyenlerin: Vapuru 22 Ak«arm saat 19 da Galata nhtımından hareketle Eregli, Zongulda • ğ'a gidecek ve gelecektir. Galata küçük nhratı No. 45 Teiefon: 40913 4745 banacaz/p tedbit NA1M VAPUR İDARESi Izmir Sürat Postası Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonu için 10,000 kilo Adana pamuğu kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Ihalesi: 24 haziran 933 cumartesi günii saat on beşte Ankarada Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti binasmda mahsus komisyonunda yapılacaktır. Istiyenlerin sartname ve nümunelerini görmek ve almak için Ankarada İçtimaî Muavenet Umum Müdürlüğune ve tstanbulda Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Müdürlüğüne müracaatleri ve taliplerin şartnamesi veçhile hazırlanmış teklifname ve teminatlarını muayyen vaktinden evvel mezlcur komisyona vermeleri. (2533) birten verdı Pudra hakkında icat edilen eazıp v«. yeni bir hkiı sayesinde; Tokalen pud> rası, yağlı bir ciltte bile bugune kadar kullandığınız pudradan dört defa daha fazla bir müddet ympışık kalır. Tabit bir güzellikte nk bir tesir icrası için husııst bir usul dairesinde istihzaT edil* miştir. Tokalon pudrası, terlemeye mu> kavemet eder, rüzgâr ve yağmurun tesirile kat'iyyen kaybolmaz ve münbe«it mesamatı izale eder. Ne yaparsanız *abit kalır, gündüz ve gece hiçbir parlaklık izi bırakmaksızın şayanı hayret bir güzellikte tabiî bir ten Terecek yegâne pudra, Tokalon pudrasıdır. (3967) Zayi Cüzdan içinde fotoğraflı kartlar bir kısım evrak ve otuz lira bolunan bir eüzdan Mahmutpasa 3e Kapahçarşı arasmda kaybedihniftir. tçtndeki para kendisine ait olmak üzere bulan zat evraklan Mahmutpaşa Abut Efendi Han S numaraya teslhn ettiğinde aynca memnun edilecektir. (4774) A D N A N vapun, 30 HAZİRAN 1933 tarihine kadar bankaımz merkez ve şubelerine tahriren müracaatta bulunabilecekleri ilân olunur. (2506) • * « Persembe saat tam 18 de doğru İZMİR'6 hareket eder.Tafsilât için Galata Gümrük karşısmda Site Fran• sez Han No. 12 Tel: 41041 • Adalarda taksitle satılık mutena arsalar ve mebani Esas No. Teminat Lira Büyükada Ayanikola caddeti 32 mükerrer kapî ve 154 188 ada ve 17 parsel numaralı 1320 metro murabbaı bağ yerinin 480/768 sehmi. 20 155 Büyükada Kamino 8 kapı 191 ada 13 parsel numaralı 51156 metro murabbaı eski bağ 125 294 Büyükada Meşrutiyet mahallesi Zühre sokağı 7 kapı 139 ada 6 parsel numaralı 571 metro murabbaı arsa 30 296 Büyükada Ayanikola 15 kapı 64 ada 4 parsel numaralı dalyancı koğuşu ve 5002 metro murabbaı arsa 225 320 Büyükada Yah mahallesi Çınar caddesi 33/35 kapî ve 10 ada 6 parsel numaralı 66 metro murabbaı arsa 20 432 Büyükada Karanfil mahallesi Fıstıklı sokak 4 kapı 107 ada 4 parsel numaralı 1517 metro murabbaı arsa. 30 303 Heybeliada Tur yolu 1, 2, 3 kapı ve 100 ada 1 parsel numaralı 5398 metro murabbaı tarla 170 304 Heybeliada Tur yolu 8 kapı 100 ada 8 parsel numaralı 15905 metro murabbaı tarla. 200 Balâda muharrer emlâk bedelleri 8 taksitte tesviye edilmek şartile bilmüzayede satılacağından taliplerin 27/6/933 salı günü saat on altıda subemize müracaatleri. (2476) Mevkii ve nev'i LASTER SİLBERMANN ve ŞüT DOYÇE LEVANT Linye Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Bahrisiyah arasmda azimet ve avde» muntazatn postalan Hambnrg, Btem, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan lımaıumıza muvasalau beklenen vapurlar T i n o s vapuru lımanımızda A k k a vapuru 2 temmuza doğru. A l a y a vapuru 5 temmuza doğru. A v o l a vapuru 10 temmuza adogra. Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve Ibrail için hmanımızdan hareket edecek vapurlar T i n o s vapuru limanımızda. A k k a vapuru 2 3 temmuza doğru. Yakmda Hamburg, Brem, Anvers ve Roterdam limanlan için hareket edecek vapurlar A p o l o n i a vapuru 2223 haziranadoğru A n g o r a vapuru 2728 hazırana doğru. Yakında Batum'a gidecek vapurlar A l a y a vapuru 56 temmuza doğrn. Fazla tatsilât için Galata'da Ovakımvan hanında Laster Sılbermann ve Şurekâsı vapur acentalıgına muracaat. Teleton: 446476 (3976) Tel: 44647 6 İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Gümrüklerde kullanılmak üzere mevcut nümune ve şartnamesi mucibince dört yüz adet kontfil denilen iplik sayma pertavsızı pazar lıkla ahnacaktiT. Satmak istiyenlerin 22 haziran 933 tarihine musadif perşembe günü saat 14 te tstanbul İthalât Gümrüğündeki satın alma komisyonuna müracaatleri. (2862) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Zayi AnadoluhUan 3 4 Bncö flk tkisi «1000» biner ve yirmi yedisi «500» beser yüz kiloluk olmak mektep 9 2 9 senesi meıuniyet şeha • üzere alenî münakasa ile «29» adet yerli malı baskül satın alına detnamemi zayi edip yenismi çıkarUcacaktır. Taliplerin, sartnameyi gördükten sonra «%7,5» teminatlarile fee ğımdan eskisinin hiikmö yoktnr. raber «15/7/933» cumartesi günü saat «14 1/2» ta Galatada mubaAhmet YekU o#hı Mehmet Rasfan yaa komisyonuna müracaatleri. «2838» (4796) Sfit veren annelere Fosfatlı Şark Malt Hulâsası Kullanınız, sütünüzü arttırır. Çocuklann kemiklerini kuvvetlendirir.(3990)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog