Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

ş i k a g o sergisi Akhisar Belediyesinden: Yüksek Mühendis mektebinden mezun, diplomalı bir mühendise ihtiyacımız vardır. 108 üra aylık ücreti bulunan bu vazifeyi kabul edeceklerin evrakı lâzimesile Akhisar Belediyesine müracaat etmeleri ilâiı olunur (2822) Emniyet Sandığından SATILIK EMVAL 22Ha»ran 1933 Musakkafatın ihale bedelinin u Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satın Alma Komisyonundan: 1 540 çift kundura ve 666 adet ekmek torbası açık kırdırma ile satın alınacaktır. 2 Münakasa Istanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü bina • sındaki Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. 3 tstekliler iğreti güvenmelerile birlikte bclli saatte komis yona gelsinler. 4 Kırdırma, kunduralar için 16/7/933 pazar günü saat 14 te ekmek torbaları için de 17/7/933 pazartesi günü saat 14 tedir. 5 örnek ve şartnameleri komisyonda görülebilir. (2859) ikraza kalbolunabilir. Mevkii Beşiktaş Teşvikiye mahallesinde Hacıeminefendi sokağında Kartalın Maltepe kariye sinde Ağılyolu sokağında Cinsi * Yekdiğerine maklup 2 arsa Kârgir hane Kumırıtı 14«ıhamra*« fciym.tl Eafcl Yenl llra Yüzde Ellisi,, Ist. Adliye Levazım Dairesinden: Sergınin güzllik kraliçesi intihap edilen ve 20.000 üra mükâfat kazanan Miss LILL1AN ANDERSON Bütün icra daireleri ihtiyacı için «6450» defter «4000» koçan ve «2173000» evrakı matbuamn tab'iyesi münakasaya konulmuştur. Muhammen bedel «3400» liradır. Şartname ve nümuneler tstan bulda Adlive Levazım dairesile Ankarada Levazım Müdürlüğündedir. Evsafı kanuniyeyi haiz olup ta bu işi almak istiyen matbaa veya müesseselerin şartnameleri almak üzere her gün işbu dairelere müracaatleri ve ihale günü bedeli muhammenin yüzde 7,5 olan «255» lirahk muvakkat teminatile birlikte 12/7/933 çarşamba günü saat «16» da Vekâlet mubayaat komisyonunda hazır bulunmalan ilân olunur. (2858) Kartalın Maltepe kariye • Kârgir han'' sinde Ağılyolu sokağında Kartab,n Maltepe k*riye • sinde Ağılyolu sokağında Ahşac köşk Türkiye Touring ve Otomobil kulübü himayesnde ŞsKAGO SER6İSİ seyahati Eli Kaydolmak için son günleri NATTA Galatasaray Tel. 44914 çabuk sünnetçi Köprülüzade Konya Beledîye Riyasetinden: Konya şehrine 13/5 küometre mesafede bulunan Dutlu memba suyunun sehre isalesi için muktazi 200 m.m kutrunda ve 13500 metre tulünde santirifüj dökme boru ile buna ait vana, vantuz ve dirsekleri 15 haziran 933 tarihinden 31 temmuz 933 tarihine kadar 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin teklif edecekleri fiatların % 7 buçuk nisbetinde teminatla beraber 31 temmuz 933 pazartesi günü saat 15 te teklif zarflarını vermeleri ve daha ziyade tafsilât almak istiyenlerin Konya Belediyesine müracaatleri ilân olunur. (2869) La clef du Français Ali Nazima Bf.nin eseridir Bütün lise ve orta mektepler için Maarif Vekâleti celilesince kabut olunmuştur. Bilmeyeniere kolaylıkla Fransızca oğretir. ikmale kalanlara hocalık eder. En mükemmel ve en ucuz fransızca ders kitabıdır. Muallim kısmı yakında neşrolunacaktır. Birinci kısım 23 kuruş ikinci „ 34 „ Üçüncu „ 40 kuruştur. Posta ücreti müşteriye aittir. Toptan alanlara ve raektep idarelerine ıskonto edilir. Her kitapçıda bulunur. Istanbul 2 inci ticaret mahkemesinden: Mustafa oğlu Mehmet Efendi tara fmdan Beyoğlur.da Taksim crvannda Taksim Macar caddesinde 8 numaralı hanede *ekin Muazzez Hanıtn ve Şükran Hanıtn aleyhine ikame olunan a lacak davasuım cereyan eden tahki kahnda evvelce Muazzez Hanım ika metgâhmı terkeylediğinden elyevm nerede ikaraet ettiği meçhul bulunduğu na dair davetiye zahnna mübaşir tarafmdan yazilan meşruhat üzerine 25 gün müddefıp tebligat ifasında ve tahkikat srünü olarak 15/6/933 perşembe saat 14 te karar verildiği halde mezkur günde Muazzez Hanım isbati vücut eylemediğinden ilânen gıyap karannın tebliğine ve muhakemenin 18/ 7/933 saat 14 e talikına karar ve rilmiş olmakla keyfiyet ilân olunur. (4811) Beyoğlu 4 üncii sulh hukuk mahkemesinden: Müteveffa Pökine Falcıyan uhdesinde bulunan: Beyoğlunda Feriköyünde Bilezikçi sokağmda eski 96 yeni 92 numaralı 180 zira miktannda miifrez arsa: 20 temmuz 933 perşembe saat 15 te açık arttırma ile satılacaktır. Kıymeti (720) liradır. Tellâliye ve ihale pu Uı müserisine aittir. Talip olanlann kıymetinin yüzde yedi buçuğn nisbetinde pey akçesile mezkur gün ve saatte Be yoğlu 4 iincü sulh hukuk mahkeme sinde hazır bulunmalan ve fazla ma lumat almak ve müzayede şartname «mi görmek istiyenlerin 933/82 nu mara ile mahkeme kalemme müra caatleri lüzumu ilân olunur. (4765) Zayi Emniyet Sandığı hesabında kullandığimız tatbik miihürlerimizi kaybettik. Kimseye borç senedimiz ve mühürlerin hükmu yoktur. Fatma Ferdane T e MERNKT RİFAT Erenköy Kavakhbağ No. 4 Çocuklannızm sıhhatleri bozulma • dan bir dakika içinde kurhılmasım uterteniz bir hafta evvel adresinizi ve • rip gün ve saat almız. (4779) Istanbul birinci hukuk mahkeme • sinden: Burla biraderler ve sürekâsınm müddeaaleyh Beyoğlu tstiklâl caddesinde Anadolu Ajansı memurlarmdan Ali Nacı Bey aleyhine açtığı alacak davası • ntn cari tahkikatında ikametgâhı ha zıranm mechuliyeti anlasılan muma ileyhin namına tastir kılman davetiyenm H. U. M. K. nun 141 racj mad • desi mucibmce ilânen tebligme rağmen müddeaaleyh muayyen olan günde is bah vıicut etmediği cihetle 401 inci maddesme tevfikan hakkında ittihaz edilen gıyap kararmm bersabık ilânen Arsa Topanede Sakabaşı ma hallesinde Defterdar caddesinde. 1 Topanede Sakabaşı m« Arsa 19 83 5136 hallesinde Defterdar cad • desinde. Maabahçe hane 12 14 3000 Usküdarda Sulaksinan m v hallesinde Topaneli oğlunda 1,2 62/62 4500 Maaoda bahçe Paşabahçede Köyiçinde isve fırın kele caddesinde Maadükkânha 336 336,336 4000 Usküdarda Tabaklar ma mam ve hama 336 372,364 hallesinde Toptaşı soka • mın odun ve bahçe ğında mahalli Sandığa ait yukarıda yazılı gayrimenkul emval 1 temmuz 933 tarihine musadif cumartesi günü saat on dörtten on altıya kadar Em • niyet Sandığı binasında açık arttırma ile satılacaktır. İstiyenlerin % 10 pey akçesi ile birlikte müracaatleri lâzımdır. (2853) 6 44,46 6 44,46 3430 10 1/31,18 538 706 10 10 2 8 538 707 10 10 8 2 538 10 8 17 81 Şirketi Havriyeden: •s'arı ahare kadar cuma günleri Salacak iskelesine isliyecek vapurlann hareket saatlerini gösterir tarifedir. Köprüden 7,30 Salacak Salacak Salacaktan Köprü Salacaktan 7,55 20,45 Köprüden 20,30 10,30 10,45 21,25 7,55 8,10 11 13,30 15 23,30 15,30 17 1 17,55 19 20 16,15 17,30 18,20 19,20 13,45 15,15 16,30 17,55 18,35 19,35 22,15 23,45 10,45 14 14,15 15,45 17,15 18,10 19,15 20,15 21,40* 2fr~ Askerî Lise ve Orta Mekteplere \ Muallim Tabip ve Dişçi alınıyor 1 Açık muallimlikler şunlardır: Kuleli Lisesinde: Tabiî ilimler, Fizik, Kimya, Riyaziye, Fransızca, Almanca, Felsefe. Maltepe Lisesinde: Tabiî ilimler, Fizik, Riyaziye, Fransızca Bursa Lisesinde: Fizik, Kimya, Fransızca. ^. 2 Bu derslerden her birine lüzumu kadar muallim almacakttr. 3 Konya ve Erzincan Askerî Orta mekteplerinde muhtelif ders zümrelerine de muallim alınacaktır. 4 Bu muallimliklere; istekli olanlar, aşağıda yazılı vesikalarî bfr istidaya iliştirecekler ve nangi mektebin hangi ders muallimliğine istekli olduklarını da yazacaklardır. A Tasdikli sıhhat raporu, B Tasdikli hüsnühal kâğıdk C Resmî bir makamca ve evvelce muallim olanîar için Maarif idarelerince, tasdikli ve fotoğraflı fiş veya kısaca hal tercümesi, D Şehadetname, ehliyetname, tasdikname ve sair vesikalannın tasdikli ve fotoğraflı suretleri, E Noterden tasdikli taahhüt senedi, bu senede sunlar yazılacaktır: «Tayin edileceğim mektebin muallimliğinden her hangi ders senesi içinde çekilmemeği, şayet tatil zamamnda çekilecek olursam, çekilmeden en az iki ay önce bildireceğimi, böyle yapmazsam, alacağım ücretin iki aylığını tazmînat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin olunduğum halde kanunun gös • terdiği zaman içinde vazifeme başlamazsam gene ayni tazminatı ödeyeceğimi taahhüt ederim.» F Bu vesikalar 10 temmuz 933 tarihine kadar Millî Müdafaa Vekâletinde Askerî Liseler Müfettişliğine gönderilmiş olacaktır. 5 Isteklilerden aranılacak şartlar şunlardır: A Muallimliğini istediği dersi okutmağa, menşei veya Da rülfünunda imtihanla ehliyetnameyi ve kanunî vasıfları haiz olmak ve yahut Maarif Vekâletinin ayni derecedeki mekteplerinde müseccel muallim bulunmak, B Haftada 15 «zaruret görüldüğü takdirde» en çok 20 saat ders almağı taahhüt etmek, 6 Tayin edilecek muallimlere ayda 84 : 126 lira ücret veri • lecektir. 7 İstanbul, Konya ve Erzincanda bulunan Askerî Lise ve Orta mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazrrlama mektebinin tabip ve dişçiye ihtiyacı vardır. Tabiplerin aylık ücretleri 80 : 90, dişçilerin ücretleri ise 70 liradır. 8 Bunlara istekli olanlar, hangi mektebin tabip veya dişçiliğini istediklerini istidalarına yazacaklar ve kısaca hal tercümelerile be • raber 4 maddede yazılı zamanda Askerî Liseler Müfettişliğine göndereceklerdir. «3097» «2719» 20,50 21,45 23 Boğos Adviye tebliğine karar verilmiş ve yevmi mu • hakeme 13/7/933 saat 13,30 da muiskelesine yapılacak gece seferleri: ayyen bulunmuş olduğundan mumai <Cöprüden 22 , 23,30 Salacaktan 21,45 23 1 leyhin yevm ve vakti mezkurda mah kemede bulunmadığı veya bir vekil Salacak 22,15 23,45 Köprü 22 23,15 1,10 göndermediği takdirde hakkında mu • (4789) amelei gıyabiyeye devam edileceği tebIstanbul 2 inci icra memurluğun liğ makamına kaim oimak üzere ilân dan: olunur. (4770) Müsadereli emvalden olup Fıntpotek cihetinden paraya çevrilmedıklı ve Şişlide mahfuz bulunan ıstanbul 6 mcı hukuk dairesinden: si takarrür eden ve tamamına (1935) 16 çeki 13 kilo odun ile 400 kilo lira kıymet takdir olunan Beyoğlunda Hatun Hanımm kocası Beyazrtta Samese kömürü ve 70 demet fırm Feriköyünde ikinci kısım Kurtulus cadraç tsak mahallesinde Sanmsamçesme çahsına verilen bedel haddi lâ desinde eski 1, 6, 8, numaralarla musokağında 29 numaralı hanede mu yık görülmediğinden müzayederakkam ve 129 metre murabbaı sahasi bir hafta müddetle temdit e kim Eşref Efendi aleyhine ikame eylesındaki arsanin tamamı açık arttırmı dilmiş ve taliplerin yevmi ihale diği bosanma davasından dolayı müdya konmut olup şartnamesinin 256933 olan 29/6/933 perşembe günü dei tarafmdan verilen arzuhal sureti • tarihmden itibaren dairede herkes tarasaat 16 buçukta Beyoğlu Kaymafından görüleceği gibi 26/7/933 tanin ikametgâhmızm meçhuliyeti ha kamlığında müteşekkil müzaye rihine musadif çarşamba günü saat 14 sebile tebliğ edilemediği teblige me • de komisyonuna müracaatleri. ten 16 ya kadar dairemizde açık art mur mübasirinin tahşiyesinden anlaşıl(2879) tırma ile satılacaktır. mış ve ilânen tebligat icrası karargir Arttırma bedeli muhammen kıymeMÜZAYEDE İLE SAT1Ş olmuş olduğundan mahkeme divanhatinin yüzde 75 ni bulduğu takdirde en Haziranm 2 3 iincü cuma günü sa • nesine talik edilen arzuhal suretine 10 son arttıranın taahhüdü bâki kalmak bah saat 10 da Beyoğlunda Osman gün zarfında cevap vermeniz ve ak üzere 10/8/933 tarihine musadif perbeyde Ahmet Bey sokağında 46 nu şembe saat 14 ten 16 ya kadar keza maralı sabık Smapyan Efendi villâ si halde muamelei müteakıbenin icra dairemizde yapılacak olan arttırmasınsında mevcut ve pek muteber bir aileye edileceği malâm olmak ve tebliğ maait müzeyyen esyalar müzayede suretile da mezkur gyrimenkul en çok arttıkamına kaim olmak üzere ilân olunur. satılacaktır. Ceviz kökü kaplamalı ve rana ihale edileceğinden taliplerinin (4795) 9 parçadan mürekkep pek müzeyyen muhammen kıymetin yüzde 7 bucuğu asrî yemek oda takımı, asrî pek zarif nisbetinde pey akçesi veya millî bir Istanbul 5 inci icra dairesinden: yatakoda takımı, 1 kanape, 2 kol • bankanm teminat mektubımu hâmil buBir borçtan dolayı mahçuz olup satuklu havi maroken takım, hakikî emlunmalan lâzundır. tılması mukarrer bulunan esyanın 2 4 / pere zamanından kabna atik saat sanv Müterakim vergi, Vakıf icaresi tan • dan takımı, Fransız markiterinden ma6/933 cumartesi günü saat on ücten zifiye ve tenviriyeden mütevellit rii mul salon masalan, hayli elektrik, asitibaren açık arttırma usulile Sandal sumu belediye müşteriye aittir. 2004 rî lâmbalar ve aplikler, hayli bizote aynumaralı icra ve iflâs kanununun 126 bedesteninde müzayedesi yapılacağmnalar, beyzi ve dört köşe gümüş sırmcı maddesinin 4 iincü fıkrasma tev • dan taliplerin yevm ve saati mezkur malı Lui XV pek zarif yaldızlı para vikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekvan, keten ve kadife ve ipekli perde da mahallinde hazır olacak memuru • li alacaklılarla diğer alâkadarlann ve ler, Lüi XVI müzeyyeo üç aynalı ce irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı na müracaatleri ilân olunur. viz ve yaldızlı jandinyerler, hayli ma(4764) ve hususile faiz ve masarife dair iddia vi storlar, aynalı ve aynasız dolaplar, lannı ilân tarihinden itibaren yirmi gün Zayi Şoförlük vesikamla karneportmanto, havagazi ocaklan, kalorizarfında evrakı müsbttelerile birlikte mi, nüfus kâğıdımı, muayene cuzdaıufer için mermerler, bronz galariler, mudaireye bildirmeleri lâzımdır. Aksi takşambalar, kayli karyolalar, sandalyeler, dirde haklan tapu sicillerile sabit ol mı, otobüs muayene cüzdanunı, as ve sair ev esyalan. Komis markalı Amıyanlar satıs bedelinin paylaşmasınkerî bedeli naktî makpuzumla askerî dan Aariç kalırlar. Alâkadarlann işbu merikan pek zarif bir piyano piyanola vesikamı zayi ettim. Yenilerini çıkara* mf^denin mezkur fıkrasına göre ha mükemmel bir Fransız piyanosu, gü cağımdan eskilerinm hukmü yoktur. reket etmeleri ve daha fazla malu • zel bir gramofon, Sahibinin Sesi, Anamat almak istiyenlerin 933/1176 nu dohı ve Acem halılan. Pey sürenler 3586 No. Iı otobüs şoförii Siret oğlu maraya mukayyet dosyasma müra • den 100 de 25 temmat almır. Sami: Sicil numarası 2727 caat etmeleri ilân olunur. (4803) (4810) (4807) 21,05 22 23,15 1,15 Köprü Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü akşamları Salacak v Beyoğlu orman ıdaresinden: İktısat Vekâletinden: Yazıhane, kütüphane ve oda döşemesi ve saire gibi levazım kapalı zarf usulile mubayaa olunacaktır. Muvakkat teminatı altı yüz altı lira ve ihalesi on temmuz pazartesi günü saat on dörttedir. Şartna mesinin Vekâlet Levazım idaresinden ahnması ilân olunur. (2851) Yüksek Mühendis Mektebi Satmalma Komisyonundan: Mektebin ihtiyacı olan «200» ton yerli kok kömürü mevcut sartnamesine tevfikan alenî münakasaya vazedilmiş olmakla 4/7/933 salı günü saat «14,30» da taliplerin Ticaret Odası vesaikini hâmil olarak komisyona ve şartnamesini görmek üzere mektep idaresine müracaatleri lüzumu ilân olunur (2618)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog