Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

^ = 12 Haziran Endişe veren şayialar Almanya ile Fransanın iktısat konferansını terkedecekleri söyleniyor Bîrîneî wahifeden mabat M. Hul. M. Molev Londraya gelmee kendisinin Vaşingtona döneceğine da • îr olan haberleri teyit veya tekzip et • mekten çekinmiştir. M. Hule göre konferans 3 0 veya 4 0 gön kadar daha sürecektir. Londra 21 (A.A. Bir Amerikah 'dipîomat, altraın bevnelmilel mübadeleler için müşterek ölçü olarak alınmast hakkmda Amerika murahhas heyeti tarafmdan yapılan teklifin M. Ruzveltin tasvibile olduğunu anlatmışto. Murah hasiar dfin istikrar meselesini müzakere etmişlerdir. Fakat muayyen bir program üzerinde hiçbir aniaşma yapılamamışfır. şekilde kullanılmasma ve altm olçii . tonfin daha iyi faaliyette bulurnbilme»ine taraftardır. ttalya beyeti merkez bankalan araunda bir teşriki me*ai lün m n hakkmda ileri sSriîIen fikre işti • rak ederek attm esasma bağlı bir para sUtemine dönmeğe lüzum görmektedir. Fransiz murahhan M. Bone, pratik iş yapılmasını tavsiye ederek diyor ki: « Muayyen ve müsbet kararlara geçmek istiyoruz. Yoksa rüzgânn m curovereeeği kâğıt parçalarma »adece fmza atmak istemfyonız.» M. Bone, Fransanın dünya fiatla • rnu daimî bir şekilde iyileştireeek hcr turlü siyaseti tasvip edeceğini ilftve ediyor. tktısat komisyonu, yarm toplanmak Czere dağılımştır. "iim' 'Camharivet îskenderiye Sef erleri Mısırhlar vapurlarîmizı kiralamak istiyorlar Birinci sahifeden mabat terain için İktısat Vekâletine müra caat ederek bir teklif yapmayı ka • rarlastırmıslardır. Bu teklifte her turlü masarif hariç olmak iizere ayda 2000 lira ücret mukabilinde M^ır seferini yapacak vapurların teklif sahiplerine kira ya verilmesi istenilecektir. Fener stadında Galatasaraydaki ayrılık Bazı GalataaarayldartH, Galata • aaraydan çekilermh *San Ktrmızı kulüp» itminde bir kulüp teşkil edecekleri haberi, bStün Galataaaray • lılar arasmda büyüh bir fe«*svr ve infial uyandtrmtştır. 28 senelih Galatasaraym, gene bazı Galatasarayldar tarafmdan yıfcıct bir şekilde terkedilmen üzerine, kulübe senelerce emek vermiş Ga latasarayldardan müteaddk mektuplar aldık. Bunlarm hemen hepti, bu aynlığı Galatasaray kulübünü zaytf düfürecek bir hareket addederek kulüplerinden ayrdmak Utiyenlere karşı, teeuarlerini izhar eyiemekte ve kulübün ytkılmanna meydan ve • rilmemesini istemektedirler, Aşağt yukart hepti birbirine benziyen bu mektapiardan en mühim gördüğumüz bir tanemni, Galatasaraym e*ki »porculanndan Sadi Be yin mektabuna aynen neşrediyorum: Muhterem Abidin Daver Beyefen di; «Akşam» m apor sütuniarmda inti far eden bir sayiaya biı riirlü inan • mamak isterken evvelki günkü «Cunv horiyet» gazetesinde de ayni havadt ain teyit edildiğini görerek çok mah zun oldum. Gönül arzu eder ki, memleketimizin en eski ve namdar spor kulübünün hayatiyetine taalluk eden bu şayiadan muhterem gazeteniz bahse • derken bunu terviç edecek yerde, bi • lâkis boyle bîr fikri ortaya ataniara nasihat etsin ve onlan tuttuklan bu yan lış yoldan vazgeçirmeğe çalıssın. Ben Galatasaray kulübünün eski ve emektar bir röknüyüm. Kulubümün gerek hokey ve gerek ftrtboldaki sayı lamıyacak kadar çok muvarrakiyetin de benim de uzun seneler naçiz bîr htaeei istiraktm olmus, Galatasaraylılık ruhunu ve askını, bu ismi taşıyan o yük • sek yuvanın ta ilk sıralanndan son sinıfırta kadar hakikî ve temiz kayna gında içmiş ve artık bugün ismi bile unurulmuş, sporu spor olarak seven ve bunn zamaninda da bu auretle tat • bik etmiş olan eski bir idmaneryim. Sizin de ta çocnklıığumızdanberi kırmızı san formalt şanlı kulübönüze karşı ne s&mbnsz bir imanınız ve ne derin bir merbutiyetiniz olduğunu ve ona maddeten ve manen ne büyük hizmet ve fedakâriıklannız dokunmuş bulunduğunu pek iyi bflir ve takdir ederim. Onun için yuvamızm Bzerine bir k l hu» gibi konan müşterek bir fei&ketin artık bas gösterdigi bugun size derdi • mi yan mak isdyor ve tizin de müza • heretinizin esirgenmemesini rica edi • yorum. olacak ağabeylerimizin bize kurarak teslim ettikleri bu mukaddes yuvayı, hiç olmazsa onlann hatırasına hürmeten Allah askına olsun bozmıyahm. SADt CUMHURtYET Galatasaraym eslri sporcularmdan Sadi Bevin bu mek< tubunu, dun Galatasaray heyeti idare azasmdan bir zata okuduk ve şu ce vabı aldık: «Galatasaraydan aynlarak bir san kırmızı kulüp teşkil etmek istiyenler, bugunkü heyeti idarenm müteaddit defalar vald olan bütün uzlaşma ve anlaşmı tekliflerini reddetmistir, bize: «Galatasaray ytlnlaeak, sonra biz yeniden kuracağız» cevabını vermişlerdir. Kulüp azasinın büyük ekseriyetile intihap edilmiş bir idare heyethu tanımıyan, anlasmak istemiyen ve bu kadar se • nelik kulübümüzü, küçük bir ekalli • yetle idare etmek istiyerek bu fikir lerinde sebat edenlerle maalesef hiçbir anlaşma imkânını göremiyoruz. Esasea, aynlan bir değiliz, bizden evvelki al • b yedi idare heyeti gibi bugünkü i « dare heyetini de beğenmiyen ve ekalliyette kaldıklan için aynlacak kadar Galatasaraya merbut olmadıklarmı gös» teren, ve istifanamelermi gönderen zevata karsı biz ne yapabiliriz? Bu varl» yette idare heyeti için istifalannı kabulden başka yapacak birşey yoktur. E ğer bu aynlıktan Galatasaraya bir mazarrat gelecekse onun mes'ulü her halde, biz değiliz.» Bizim de bu husustaki mutaleamn şudur: Ekalliyette ve muhalefette bu • lunanlarm aynhnamalan için Galata • sarayı ekseriyetin elinden abp ekal liyette bulunanlara teslim etmek l&zımdır, ki ekseriyetle idare ediln bir kuKipte buna imkân yoktur. Sadi Bevin mektabuna muhatap olan Abidin Daver Bey arkadaştnıtz, ekseriyet ile e kalliyetin birleşmesine imkân görmediği için Sadi Bevin tavassut teklifini kabul etmemektedir. Sadi Bey arzu ederse, kendisi, böyle bir tavassutta buhmmekta tabiî serbesttir. Cuma günü büyük atle Sarı Kırmızı kulüp aynlığı kulübünü seven Gatizm müsabakalan var Iatasaraylılar arasında hoşnutsuzlukla karşılandı Cuma günü Fenerbahçe stadyo munda büyük atletizm müsabakaları yapılacaktır. Fenerbahçe kulü bünün dört senedenberi yapmakta olduğu bu atletizm müsabakalanna bu sene Kurtuluş kulübünün atlet leri de iştirak edecektir. KoIIej ve Galatasaray atletizm bayrammdan sonra, Fenerbahçe atletizm bayra mı da senenin en hararetli bir spor hSdisesi olacaktır. Bifhassa Fener bahçe ve Kurtuluşlu atletlerin karşılasması çak şayani dikkat olacaktır. Müsabakalara tam saat ikide büyük bir geçit restni ile başlanacakt'r. Bundan sonra 100, 200, 400, 800, 1500, metro koşularla 110 metro maniah koşu, 100X200X400X800 Balkan bayrak yanşı, tek, vç adım, sırıkla irtifa atlania müsabakalan, gülle, disk ve cirit atma müsaba kalan icra edilecektir. Rekor tecrübesi için de bütün kulüpler arasında serbest olarak 400X4 bayrak kosusu icra edile cektir. Müsabakalarda birincilere S, ikîncilere 3 puvan verilecektrr. Ga • liplere madalya ve bayrak, birinci gelen takıma da Gazi Hazretlerinin güzel bir heykeli verilecektir. Muhadenet gazetesi ilganın şiddetle aleyhinde Mısırda çıkan Muhadenet isimli türkçe ve arapça gazete, Seyrisefainin Mısır seferini kaldıracaği hakkmdaki haberler üzerine yazdıği bir basmakalede, bu ilganın şiddetle aIeyhinde bulunarak diyor ki: «Bu vaziyet karsısmda ilk yapılacak iş, baska milletlere, başka şirketlere ait vapurların kazanıp ka zanmadığını, Türk vapurlarmm kazanmamasının kendi yanlış yüruyuşSnden mi, yahut her vapur gibi umumî bh* buhrandan ım ileri geldiğini arastırmaktır. Bu işin en ziyade tanınmıs bilginleri tarafın dan yapılacak araştırma sonunda her millete, her kumpanyaya ait vapurlann kazanmak şoyle dursun alabildiğrae zarar ettiğini ve Türk vapurlannın en az zarar eden vapurlardan olduğu kolayca, açıkça anlasıİAc&ktır. Umumî zararın her milletin fümrfik kapılanna yapıştirdığı «girilemez!>, «konienjaı», <takas» şeklinde yapılmıs zorlu duvarlardan çıktığı soz bile götüremez! Bu zarann karsısmda yapılacak en doğru iş nedir?Her halde hele Türkiye için Mıstr seferlerini yapdos etmemekten baska herşeydir. «Hersey» ismi ahına girebilecek işler: 1 Vapurlann kış seferlerini on beş veya ayda bhe mdirmek, 2 Senede bir defaya mahsus olarak her Türk vatandaşindan 2 kuruş gibi değersiz bir vergi alarak açığa karsihk bulmak, 3 Mınrla yapılacak ticaret muahedesind'e en geniş miky&sta takas yolunu gözetmek, 4 Mısırh sayfiyecilerî arttırmak, 5 Türkiye Mısır nakliyatının Seyrisefan vapurlarile yapılmasını temin etmek. Bu çare zencirine daha başka, daha pratik halkalar eklenebilir. Seyrisefain îdaresinin Mısır seferleri Cumhuriyet hükumetinin en parlak ve en değerli eserleri arasında sayılacak işlerdendir. Bundan dolayı bu yolda yapılacak fedakârlıklar hiçbir zaman esirgenemez. Şunu da unutmıyalım ki bu fe • dakârlığı ayni zamanda millet te göstermelidir. Meselâ ayni gün<Ie ayni saatte hareket eden ve ayni ücreti alan Türk vapuru dururken bh* ecnebi vapuruna yük vermek samimî Türklüğe yakışmıyan çirkin bir harekettir. Yurt sevgismin ek&ikliğini gösteren bir hastalıktır. Çalışalım ki bu korkunç hastalıklar ortadan kalksm ve kendi milletinin bayrağmi taşımıyan vapura binmemek, yük vermemek duygusu kökleşsin ve giinün birinde memlekete, millete şan toplıyan vapurlanmızı işsizlik yüzünden durdurmıyalım. Hulâsa içerde ve dışarda yaşa yan temiz Turkleri, acmdıracak olan bu haberin bir rivayetten, bir sayiadan başka birşey olmamasını dileriz.» Amerika yeni bir murahhas * yollayor Nevyork 21 (A.A.) Cape Code ecıklannda, Reisicumhurun yatinda M. Ruzvelt ile M. Moley arasmda iki saatlik bir miilâkat olmustur. M. Ruzvelt M. Moleye talimat vermistir. M. Moley bugün Londraya gitmek iizere vaoura binecektir. Kübanın şeker hakkmda teklifleri Londra 21 (A.A.) Küba tara • fmdan iktısat komisyonu bfirosuna yapılan teklifte, dünya şeker istihsalâb • nm istikran için bir beynelmilel anlaşma icrası istenmektedir. Bu anlasmağa iştirak edenler, 10 sene müddetle yenîden şeker fabrikalan yapmamağı ve mevcnt fabrikalarm randmanım anlaşmağı taahhüt edecekIerdir. Amerikada tenkitler Vasîngton 21 (A.A.) Resmî tnehafil, Amerika bükumetinin bugunkü şeraiti altında dolann istikrarma mâni olmağa kuvvetle karar vermiş olduğunu her firsatta iieri sürmektedirler. Maliye Nezaretînden hükumetra aşağı fîatlan yükseltmek ru'yetinde olduğu, memleketin ikbıadî vaziyetbun düzeleceği bildirilmiştir. Bununla beraber Amerika hükumeîirım bn vaziyeti bîrçok tenkitler uyandırmıştır. Bu?ün Londrada takip edüen siyasetin, M. Ruzvelt ile ecnebi murahhaslar arasmda Londra konreransını hazıria • mak iizere Vaşingtonda yapılan oıü zakereler neticesinde yapıîmış olan tebliğlerde parlak bir şekflde bildirmiş olan beynelmflel teşriki mesai pren siplerine tamamen zıt olduğu kayde • diliyor. * Alman Hariciye Nazırtmn beyanatı Londra 21 (A.A.) Almanya Hariciye Nazın Von Noyrat, Amerikada radyo ile neşredflen bir hitabe irat etmistir. Mumaileyh bu hıtabesinde ev • velâ Alman ve Amerikan mılletleri • nm ayni Hrtısadî m&şkSnere maruz buhmduklannı söylemis ve Amerika b8» kumetini 15 haziran taksiti dolayısile bazı memleketler tarafmdan îzhar edilmif olan arzulan kabul etmiş olduğundan dolayı tebrik etmiştîr. Hatip bundan tonra dunya iktısat konferansmm rmıvaffakiyetinin milletlerîn nraslihane, basiretkârane teşriki mesaide buhm • malarma ba^h oidujhma anlatamfhr. M. Noyrat, netice olarak, iktısat konferansmm pek ağır olan vazifesini movaffakfyetle ifa edecefi Bmidmi n • har eylemistir. Slâvya şehrimlze geliyor Futbol meraklılannm pek iyi tanıdıklan Silâvya takmnı, Fenerbahçe kulübü tarafmdan sehrhnize davet edümîsti. tki kulüp arasında malî şerait hususunda devam et mekte olan muhaberat neticelenmiş ve bu meşhur takımm tstanbula geimesi rmkân dahilrne grrmiştîr. Silâvya, 15 temmuzda Fenerbahçe stadyomunda Fenerbahçe takı mîle karşılaşacaktır. Bu münase betle ayni günde Fener stadında büyük merastra yapılacak ve kulübün tertip ettiği eşya piyangosu da halUın huzurunda çekilecektir. v «M&thet karar r*ft*voraz» Londra 21 (A.A.) ttalya namina M. Benedenee, ticareti arttmnak îcîn meveut kredîlerin daha müessir bîr Yeis ve inkisarı hayal Birinci aahifeden mabat mma rağmen, murahhaslann hfç birinde gördüğü işlerden memnun, müsterih bir însan hali yoktu. Bilâkis bliün çehrelerde heyecan ve yeis aliraetleri farkediliyordn. 1 Filhakika konferanstaki vaıiyet ademi muvaffakiyet şüpheleri do ğurmağa başlamıştır. Hatta bazı büviik devletler, bahusus Fransa adeta konferansa devamda artık bir fa • ide gortnemektedirler, denebîlir. Konferaıui tehlikeye düsüren meseie, paralarm istikran meseiesidir. Bu işte Amerika ile Fransa arasmda gayet derin noktaî nazar farki ol gunun anlaftlmasrdır. ' Fransanm ötedenberi ileri sürdüğü noktai nazara göre evvelâ millî paraiann kıymetleri istikrar ettirilmeli, sonra da eşya fiatiarmm yük • seltilmesi caresme bakılmalidir. Banun için Fransa Basvekili M. Daladiye ile Maliye Nazın M. Bone ve Fransız heyeti murahhasasmın diğer azaları konferansm küsadı fiinündenberi bu tezi müdafaa edîyorlardı. * * Fransa müteKassislar ve merkez Eankalan mudürlerî arasmda eere yan eden hususî miizakerelerde dahi hep bu davayı müdafaa ediyordu. Fransanm bu fikrine esasli surette itiraz ed^n devlet Amerîka idi. Her nekadar tngiltere, altm mikyasımn avdeti icîn pek çok sartlar koymus sa da millî paralann yekdiğerine nisbetle olan kıymetlerinfn muvakkaten olstra istikrar ettmlmesme muhaiif buluntnadı&ım söylemiştL Fıransa ile tngilterenin noktai na • zarlan arasmdaki fark, Alhn mikyasmm tatbik sartlanna aitti. Fransa millî paralann muvakkaîen istikran meselesinde, tnRÎltereyî kendîne miizahir bulduğundan A mrîkayı dahi ikna edeceğini ümît e'diyordu. Geçen çarşamba günü Fran»a, tngiltere ve Amerika murahhaslan arasında millî paralann konferans sonuna kadar istikrar ettirilraes îçin Hilâf hasıl obnustu. Itilâfname esaslan tasdik için Amerika Reisi • cumhurnna bfldhildi. Mister Ruz velt verdîgi cevapta şîmdikî esya Hatlan tenezzül ettîfti takdirde itîlâfi İFesnetmek şartile imzaya razı ol • dugunu aniatti. 1 Bu cevap Amerikamn evvelâ eş • ya fiatlannı istikrar etürmek ve sonra paralarm istikran meselesine geçmek fikrinde olduğuna süphe bırakmadı. Fransa da feshi Ânterikanra keyfine tâbi olacak bir hilftfnameyi im> zalamıya yanaşmadı. Bu gayrimüsait cevap Oıerine I ç devlethı murahhaslan baska bir formül bulmak için müzakerede bulnndular, bazı ahvaJ ve şerait dahilinde her üç hükumetm yani Fransa, Amerika ve tngilterenin rtilâfnameyi fesih haklnnı haiz bulumnaları kaydile tekrar kilâf hâsıl oldu. ttilfnamenin yeni şekli Vasingtona bildirildi. Bu defa konferans murahhaslan Amerika Reisicumhuru • nun mfisaft cevap vereceğini bekli • yorlardı. Fakat bu ümit pek çabuk inkisan hayal e tahavvül ettî. Çünkfi Mister Ruzvelt bu defaki cevabmda yeni formülün Amerîka hükumetinee kabul edilemiyeceğini bildirdi. Amerika Reisicumhurunun cevabı konf eransta bir bomba gibi patladı. Derin bir heyecan ve ümitsizlik hânl oldu. Yalnız Fransanm degil, beHci butün dünyanm en me»hur malî mü • tehassısi olan M. Ritt vaktile Amerikaya giderken Vasingtonun altm mikyastnı terkettifini duymuş, <ar> tık cihan iktısadî konferansmra iş görmesi fayrimümkundur> demifti. Amerika Reisicumhurunun son eevabı bu sözü tekrar hatırlatmış, ve paralann istikran işini halletraiyen bir konferansin dünyanın işlerini dözeltemiyvcegi kanaatmi lravvetlen • dn*mıstır< Konferansin ilk haftatı parlak eglencelerle, fakat ayni zamanda derin inkisarı hayallerle kapandı. Amerikanın noktai nazannı değistirmesine ihtimal verilmedifinden murahhaslann çogu ikinci haftamn vereceği neticeler hakkmda da bedbindirler. Sporcularımız Rusyava ne vakit gidecekler? Darülfünnn futbol takımı ile atItt VB Hlem»' takımSannın Rusyaya davet edildiklerini yaztmştık. Ruslann WAiveti, esas itibarile kabul edilmîştir. Sporcu kafilemiz 27 temmuzda sehrimizden Rusyaya hareket ede • cektir. Kemal Şefik Bev de tekzip ediyor • Rusyaya göreşçilerde gidecek Mmtakft güreş heyetinden: Rusyaya gidecçk futbol kafilesile be raber bır gureş takımınm da gönderilmesl tekarrur etmlsttr Bu münasebetle pek yakm b!r zamanda seçme müsabaka» ya pılacağmdan gureş kulüplerinin güreşçilerine, çalışmalanna bir kat daha e hemmiyet atfetmeleri lüzumu teblig olunur. Akşam gazetesi, Galatasaraydan ayrılanlar tarafmdan teşkil edile cek «San • Kırmızı kulüp» e Kemal Şefik Beyin de gireceğini yazmışh. Celâl Şefik Bey çibi Kemal Şefik Bey de dun kulüp riyasetme bir mektup göndererek, kat'iyyen ku lübünden ayrılmak fikrinde olma • dığım bildirmiştir. Fenerbahçenin bir tavzihi Yarınki lik ve şilt maçları istanbul Futbol heyetinden: 23/6/933 cuma günü icra edilecek maçlar: Taks'vm tiadında Hilâ.1 Anadolu tekrar maç saat 14,30 hakem Saim Turgut Bcy. Penerbahçe V. K. Kapı 29 dakikalık yanm kalan maç saat 18,30 hakem Kemal Halim Bey. • t Spor telâkki ve mefhumunu memleketimizde ilk tanıtan, 28 senelik mazisinde bir düzüneden fazla sampiyonluk kazanan, vatanımıza ilim ve irfan ordulan yetiştiren ve onun mevcudi yet ve istiklâliyetinin müdafaası için kanlannı seve seve feda eden çelilc vatanperver sporcular yaratan. namı büyük, şanı büyük, gayesi büyük sevgili kulübümüz bugün şüphe yok ki, artık hayatiyeti mevzuu bahsolan bir tehli ke geçirmektedir . Fenerbahçe stadında • Beçlktaatstanbulspor B. takımı saat 15,15 hakem M. Reşat Bey. Besikta§ İstanbulspor 1 inci takım saat 17,30 hakem Sait Salâhattin Bey. Beşlktas jimnastik kulübü bu müsaJra. kanm gelecek seneye tehirini teklif etmiş ise de heyet.imte nİEamnameye uymryan bu tekllfl şayanl müsakere bulmıyarak müsabakanın icrasına karar vermiştir. Eski rakipler canlandılar Seyrisefain idaresi İstanbul Pi • re tskenderiye hattında vapur isletmeğe başladıktan sonra tstanbultskenderiye arasında sefer yapan Hidiviye kurapanyasınm vapurlan ile Pire • tskenderiye arasında işli • yen Aspasya ve Efhigeniya gibi vapurlar faaliyetlerini tatile mecbur kalmışlardı. Alman haberlere gore Seyrisefain idaresinin tstanbul Pire tskenderiye seferlerinin tatil karan veri* lince işten çekilen bu eski rakipler tekrar canlanmışlardır. Aspasya vapuru Pire ile İskenderiye arasında gene çalışmağa başlamıştır. Hidiviye kumpanyası da tstanbul • tskende riye hattmı tekrar tesis için hazır lık yapmaktadır. Kış sporları kulöbönun tenenOhu Türk Dağcılık Te Yürüyucülük ve Kış sproları kulübü cuma günü Riva suyuna bir gezinti tertip etmıştir. Bu husustaki programa göre cuma sabahı saa.t 8 de Köprüden hareket edilerek saat II .de Rivaya varılacak ve orada 17,30 a kadar kalındıktan sonra avdet edilecektir. Kulüp azası ve davetlilerden yalnıı 75 kuruş motör parası almacaktır, Danzig diyet meclisinin ilk içtimaı Danzig 21 ( A . A . ) Dun, yeni Dtyet meclisinin ilk celsesi, mflletler ee F miyeti yüksek komiseri M. Rosting, Polonya umumî komiseri Dr. M. Veyers, birçok konsoloskur ve gazetecOer huzu • rile açılmıştır. Hklerd meb'uslar ümformalarmı giy mislerdi. Diyet mecHsi, içtimalar nizamnamesini degiştiren Hkler teklifi, bu kararm kanunu esasiye bir taarruz mahiyetinde olduğuna soyliyen sosyalist meb'us M. Morize rağmen, kabul etti. Celse bitince, Hitlerci meb'uslar, serbest şebir olduğu gündnberi mediste duyulmamif olan •deutschland uber alles Aknaa mfllî marsmı söylemiflcr ransanm Roma sefiri değişiyor Paris 21 (A.A.) Havas Ajansı bildiriyor: Echo de Paris yazıyor: Fransanm Roma sefiri M. de Juvenel, âyan azasmdan olduğundan parlâmento azahğfle sair memuriyetlerin bir elde tutuknıyacağma dair olan kanun dolayısile akı aydan fazla sefir likte kalamaz. Ancak âyan meclisinin mumaileyhin teşriî vekâletini hususî bir kararla tecdit etmesi hali müstesnadır. Mumaileyhin muhtemel halefi olmak uzere Varşova sefiri M. Lâroche ile âyandan sabık Roma sefiri M. Rene Besnardm isimleri söylenmektedir. Fastaki fevkalâde komiser M. Samtte ay • nîle M. de Jouvenelin vaziyetinde bu* kflunaktadır; Ankarada yapılacak Spor sahalan Ankara 21 <TelefonIa) Ankarada bu sene inşa edilecek olan büyük stadyom ile koşu yeri için İtatyan ve Macar mimarları tarafmdan yapılan projeler Vekiller Heyetince tetkik edilmiş, neticede ttalyan mimarlarının projesi tercih edilmiştir. Bu husustaki Heyeti Vekile karan âli tasdika iktiran etmiştir. Ankara Vilâyeti, umumî but çeden yapılan muavenetten de istifade ederek derhal mşaata başlıya • cakfır. Bu inşaat takriben bir mil « fon Hraya mal olacaktır. Gazetemizin 20 haziran 933 ta rıhli nüshasının spor sütununda «San • Kırmızı kulüb» ün teşekkülü münasebetile yazdığımız bir yazıda söz arasında Fenerbahçe kulübünün de Galatasaraydan doğduğu kay • dedilmişti. Dün Fenerbahçe kulübü umumî kâtibi Hayri Celâl Beyden bh mektup aldık. Bu mektupta, Fenerbahçenin herhangi bir tesekkülden ay rılmak »uretile değil, doğrudan doğruya ve «adece Fenerbahçe olarak kurulmuş ve bugünkü hale gelmi: Kulübün ikiye aynlması keyfiyeti. olduğu bildirilmektedir. anlaşılıyor ki, kulübümüzün her uzvuFenerbahçe kulübü teşekkül e • nu bir senedenberi kemiren hastalık bu derken Galatasaray kulübü azasmsuretle artık en had bir devresine girdan futbol oynıyan ve oynamıyan mi« buiunuyor ve onu mahakkak bir 5bazı sporcularm Fenerbahçeye gir lüme doğru süriiklüyor. Korkanm Iri, dikleri ve bu kıymetli elemanlann eğer en kısa bir zamanda bu gecjmsizFenerbahçe kulübünde bir temeltaşj lik hastalığınm onüne geçilmiyecek oolduklan muhakkaktır. lursa bunca emeklerle yugTUİmtış. bir Maamaf ih mesele münakaş&ya de* sülüs asra yakın mazisi olan kulübü • ğer bir şey değildir ve kabul ediyomüzün ortada isminden başka birşeyi ruz: Fenerbahçe kulübü, Hayri Cekalmıyacak. Bu vaziyet karşısmda o lâl Beyin dediği gibi «herhangi bir nun yükselmesi için, muvaffakiyatmm tesekkülden ayrılmak suretile değil, tevalisi için, havatlannı istihkar ederek doğrudan doğmıya ve sadece Fenerçalışanlann derin bir teessüre düşme bahçe olarak kurulmuş ve bugünkü melerine imkân görülebilir mi> İşte sihale gelmiştir.» ze içimden taşan bir nisle, hastahfm yanlış yoldan tedavisine gidildiğini haykırmak istiyorum. Ve bunun önüne geçilmesi için tavassutunuzu rica edi • yorum. tptidaî mekteplerde Sğrene Sofya 21 (A.A. Dafailiye Nazın rek hayatın her safahatında doğrulu M. Gürginof siyasî cinayetlerin men ve ğrun* biziat sahit olduğumuz ve bu tenkui hakkmda kaleme alman bir kagün bile cemiyet hayatında olduğu fri* nun lâyihasmı bugün meb'nsan mec • bi bütün mrdenî devletlerin her sahalisine tevdi edecektir. dalci siya^etlerinin düsturu olan «ittiŞimdiye kadar tatbik edilen cazalar hattan kuvvet dos«r» nazariyesini biz bu kanun lâyihasmda ağırlaştmlacak ve Galatasaraylılar hiçe saymaklığımızın bu ağn cezalar hem siyasî cinayet ve ileride seyyiatını çekeceğiz. O zaman, katil işliyenler hem de bu kabîl cinayetne büvük bîr hata işlediğîmizi anlasak lere teşvik edenler hakkmda tatbik edibile iş işten geçmis olacak ve bîr daha lecektir. Bunlar hakkmda verilecek cehatayı tamir etmek imkânı görülemi • za idaradır. yecektir. Siyasî katil ve cinayet işliyenJerin Bugünkü vaziyete göre tedavi, benmuhakemesi nihayet yedi gün içinde ce, ikiye avnlmak şöyle dursun, bilâmahkemeye sevkedilmek suretile muhakis îhtilâf hâsıl olan noktalan berta keme usulü de hızlandmlacakttr. > raf ederek kulübün yaşayabilmesi için elbirliğile çalışmak olmahdır. Bir hastayı yalnız başina bırakmak ve ne hali varsa görsün demek n« doğru. ne de insanî bir haTekettir. Mündericatımızm çokluğun • Bundan dolayıdır ki aksülâmei yapdan bugün dercedilemedi. ö • ması çok kuvvetle muhtemel olan boyzür dileriz. le bir teşebbüse girismekten sarfınazar •deHm. Kabirlerinde ruhlan muazzep Bulgahstanda siyasî cinayetler nasti menediliyor? r Çocuk sahifesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog