Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Crnnhariyet *= Ya hörriyet.Ya ölOm! 4 : "23" Yazan: ALl HACt cUlkGu. 95 inci liste I § İ İ | = f | "îiya Gtinti,, ayaklanması Bir çete, yakalanacağını görünce, voyvodanm bir işaretile birbirlerini öldürüyor ve en sonraya kalan j da bir kursunla ölüm kafilesine iltihak ediyordu | J î! e !: tlak Makedonya komitasının 1 0 senede hanrladğı Makedonya Bulgarhğınm Osmanlı hükumetine karşı en büyük ayaklanması, Manastır ve Smilevo kongre ierinin kararlastırdıklan tarihte, yani tam 2 0 temmuz geceyansı başladı. tsyan hareketi, 3060 kisilik süâhh müfrezeler tarafından evvelden tertip edilen geniş ve en küçük teferruatuıa kadar tesbit edilmis bir plâna göre, ve «devletin emniyeti dahiliyesini ihlâl» tabirmin akla gelen ve gelmiyen bütün şeküleri içmde tatbik olunuyordu. r irlipe, Debar, Kailâre kazalan hariç olmak üzere, bütün Manastır havalisme yayılan ihtilâl hareketi, 10,000 kilo metre murabbalık koca bir saha icmde, çetelerin karşılarma çıkan binalan yakmaları, Bulgar köylülerinin silâhsız müslüman halka hücum ederek merhametsizce katli âm etmesi v e peslerme dü • sen hükumet kuvvetlermin de kendilerini imha eylemesi seklinde müthiş so kak ve geçit harplerinin ve korkunç Gerilla sahnelerinin en tüyler ürpertici manzaralannı yaratmakta gecikmedi. Ankara 21 (A.A) T. D. | T. Ceraiyetinden: Karşıhklan | aranacak arapça ve farsça ke g melerin 95 numaralı listesi su | dur: I 1 Fevkalâde harikulâde, ğ fevkalhat. = 2 Alelâde. 3 Bermutat. mahsuben 5 Aıelhesap 6 Hasbelicap hasbellü zum, haspezzarure. 7 I.edelicap tcabında, lüzumunda, ledeliktiza, ledelhace, indelicap, indeliktiza, îndellüzum, indelhace. 8 Tahtelhıfız cnahfuzen. 9 Hilâfı usul 10 Maşallah. 11 fnşallah. 12 Neuzubillâh • 13 Maazallah. 14 Hercibadabat Dünyayı eski haline ge ı Bu akşamki program J tirmek için ne yapmalı ? Londra konferansında muhtelif hükumetleı tarafından ileri gürülen noktai nazarlaı ıtAinro 22Hazîran 1933 I= ff 1 1 H İ I İ i | I | I = | | I § 1 | | | f I ğ Bı ~mnfvezemız tarafından nu'hasara edıldığınl gorünce çetesınln efradmı oldürmüş olan Hrsto Uzunof ^rildllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIItllllllllllllllimi^ ( Yakılacak kitaplar listesP) Liste: 22 1. 2. 3. 4. 5«. 6. 7. 8. 9. 10. Peyami Safa: Bütün eserleri. Peyami Safa: Bütün eserleri. Peyami Safa: Bütün eserleri. Peyami Safa: Bütün eserleri. Peyami Safa: Bütün eserleri. Pevamı Safa: Bütün eserleri. Pevamî Safa: Bütün eserleri. Peyami Safa: Bütün eserleri. Peyami Safa: Bütün eserleri. • Peyami Safa: Bütün eserleri. Çamhca • Topanelioğla Jale verdiği rakamlar doğruysa ki doğru olduklaruu zannediyorum bu üç buçak ayda, hükumet kuvvetlerile Bulgar çeteleri arasında 240 çarpısma oldu. Si lâha sanlmış 26,500 Bulgardan 1000 i öldü ve yaralandı. Bulgar çetelerinin himmetlerile, 12 Çetekr, telleri keserek telgraf bin 440 ev yalnldı! 4694 komitacı mahmuhaberahnı, köprüleri atarak ve devoldu. miryollarmı tahrip ederek seyrüseferi 5122 kadmm ve kızın ırzma geçüdi. bozduktan başka, Türklere ait çiftlikleri, 70,835 kisi, yersiı ve yurtsuz kaldı. mahsulleri, esraf evlerini, ancak iyi orBu rakamlar içinden, tabii Osmanlı ganize bir anarsist kütlesinin yapabi hükumetinin değil, fakat bu eseri vü lecegi şekilde, tas üzerinde taf bnak • cude getirmek için geceli gunduzlfi çamamakta, elhak, muvaffakiyet gösterlıs mıs olan komita emrindeki Bulgar çediler. Yollan, geçitleri, boğazlan mu • telerinîn büyük mikyastaki hissesmi a hafazaya memur postalara, müfrezelere yırmak lâzım geKr. taarruz ederek bütün Makedonya krtaBüHin bu ihtilâl esnasmda, komhasmdan emniyet mefhumunu yok etmek nm ne derece «iddetle harekete karıur için en cüretkâr hareketlerden ka vermis olduğu, ihtüâli idare eden basçeçmmadüar. tecilerin ölümü karşılamakta ve ateşe atılmakta gösterdikleri cesaretten de anYeryer ayaklanan çetelerle bunlann Iasılabilir. ayaklandırdıklan Bulgarlann adedi, iBunlardan çoğu, bir köyü tutuşturup nanılmıvacak bir rakamı, otuz bini bulyaktıktan, bir köpriiyü dmamrtle oçur • makta idi! Adeta, Makedonyada, harp duktan, bir^tarakohı ba«t**«n veya bir ilân edilmisti! .. .. Tiirk mahallesine her suretfe taarnz» Filvakİ bu otuz bin kişinin bir kıs ettikten aonra, yetiçen «skerm kendile mı, bizim tarafımızdan BulgarUrm cirîni yakalıyacaklanm anlar anlamaz, ya nayet arkadası sayılmak, Bulgarlar tarabeyinlerine tabanca sıkarak, yahut çe • fından Türklere jurnal veriyor ithamına teci Daskalof gibü kendilermi, dina ugramak korkulan arasında ne yapa mitledikleri köprülerin bir tarafından caklarmı bilmedikleri için, köylermi kaldınp uçurumlara atarak, yahut St • ve sür&lermi btrakarak önlerine çıkav riknin içerek, bazan da hançerle kann çeteeflerin peslerine takılmıs, beüri is larını deşerek, ele geçtikten tonra mr teraiyerek ölüm yoluna düsmüşlerdi. vermeğe mecbur kalmamak için, ean Fakat, ne de olsa, hükumet kuvvetleri, Rumeliyi koca bir yangın yerine çeviren larını feda etmekten çekinmemiflerdir. Bu nıretle, bazan bes on ki«, bir arada bu otuz bin kisi ile, aylarca ugraşmak yakalanacaklarun görünce, reittermin, ve dögüsmek mecburiyetmde kaldı ve voyvodanm bir isaretik birbirlerini ölancak üç buçdc ay süren kanlı boğuş • dürüyor ve en sonraya kalan da arkamalardan sonradn ki, isyan, guçhikle dafLarınm leşleri ortasmda bir kurşonla bashnldı. beynini veva kalbinf parçmlıyandc ölüm Makedonya komitasmın hareketi, kefilesine iltibak etmekte gecflcmiyordu. f iddetle ezfldi. Kiçevo köyünde bir müfreıemiz taÇünkü devlet, nihayet devlet ve çerafından muhasara edilen «Hristo Uzute de nihayet çetedîr! nof» un çetesi bu anlathğım şerait için* ** de ölen kafilelerden biridir. Eger Makedonya koratasınm bana edecek) Liste :23 1. Abdülhak Hâmit: «Makber». 2. Refik Halit: «Bir Icim Su>. 3. (Taze bir matem hasebile tayy edilmiştir.) 4. Nâzım Hikmet: «535 satır» 5. Nurullah Ata: «Genç Verte lin ıstıraplan». 6. Necip Fazıl: «Kaldınmlar». 7. Peyami Safa: Bu müsabaka 8. Resat Nuri: Bütün eserleri. 9. Faruk Nafiz: Bütün eseTİeri. 10. Umail Habip: «Türk TetnaldikEdebiyat Tarihi». " ^İ'' • Liste : 23 t. Sadri Etem: «Çıkrıklar Du runca>, «Bacayı îndir». 2. Yakup Kadri: «Yaban>, t Erenlerin Bağından>. 3. Falih Rıfkı: «Zeytindağı», <Roman>. cDenizaçırı». 4. Re«at Nuri: «Yaprak Dökü mü>. 5. Bürhan Cahit: «Izmirin Ro manı», «Ask Bahçesi>. 6. Vâlâ Nurettin: Bütün eserleri. 7. Nâzım Hikmet: «Varan Üç», «Gece Ge'en Telgraf». 8 Yaşar Nabi: «Bir Kadm Söy lüyor». 9. Selâmi fzzet: Bütün eserleri. 10. Rıfkı Melul: «İnkırar». Akşehir Eczaeı Yakup Bey oğla Met'trt Ali ^MKiıııınHimntHiıntfmmiııiHmmmmmmmmııınınıııınnınııu ANKARA: 12,30 gramofon 1 8 alaturka saz 18,45 Tİyolonsel konseri (Edip Bey) • ^m 19,15 alaturka saz 2 0 ajam haber leri. İSTANBUL: 18 gramofon 18,30 fransuea dert (ilerlemis olanlara) 19 Kemal Niyarİ Bey ve arkadaslan • 2 0 Nebıi oğlu dereceye çıkarılmasma mütevakkıfDünya buhranmın izalesi için Lontsmail Hakkı Bey 20,30 kemam Reşat tır. Vaziyetimiz düzelinciye kadar dra konferansında ileri sürülen bir Bey ve arkadaslan 21,30 gramofonkısım m ü t a l e a l a n dünkii nüshamızda merkez bankamizın altm raevcudünü 22 ajan*, borsa haberleri, saat ayaru himaye etmek üzere bir istikraza da yazmıştık. Bugün de Rusya, MacaVÎYANA: > ihtiyacımız vardır. ristan, Arjantin, Hollanda, Japonya ve 18,30 konaer 19,10 kottferanslarkücük itilâf hükumetierinm noktai naArjantin ne diyor? 20,10 konaer 20,55 havadisler21,05 zarlannı hulâsa ediyorm: Gümrük tarifelerinde Utikrar ve (Hans Heüing) romantik opera23,45 Rusya ne diyor? farkh muamele yapılmasına nihayet konferans 23,55 akşam konaeri (plâk. Rusya bütün dünya ile ticaret etverilmesi elzemdir. Para ve ticaret laria). mek arzusunda olduğu için kapi • hususunda anlasıldıktan sonra muBÜKREŞ : ' talist memleketlerin giriftar oldukhaceret meselesi nazan dikkate alın18,05 muhtelif konser • 20,05 k'on * lan buhrana karsı lâkayt degildir. malıdır. Avnıpa memleketleri, ziraferans, plâklar 21,05 senfomk kon • 1931 senesindenberi Rus ihracatına atleri «un'î surette himaye ettikleser . 21,45 şarfa konseri 22,05 senfokarşı ahnan tedbirler Sovyet Rusyayı rinden rfolayı «iraî istihtalât fazla • n3c konser devam ediyor 23,05 al ithalâtını azaltmağa mecbur bırak manca bir konferan». ^ . lıgindan kısmen mes'uldürler. mıstır. Rusya harice bir milyar doBUDAPEŞTE: Japonya ne diyor? lar kıymetinde sipariş vermek Ute • 18,05 orkestra konseri • 18,50 kon • diği için, bütün diinyada mevcut baAltın esasını süratle yeniden teıU ferans 19,05 şarkı konneri • 19,35 zı maddeler stoklarını sarfetmeğe ve iadeye çalışmak tehlikelidir. Jakonferans 20,05 gramofon plâklan amadedir. Yeter ki, Rus ihracatına ponya kambiyolann istikran için 21,05 tefrika 21,35 muhtelif opera karsı konmus olan tahdidat kaldırılmünasip surette ve tedricen alına parçalan 23,05 havadisler ve tsigan « B ve daha müsait kredi seraiti tatcak tedbirleri, tetkike hazırdır. BeyorkestrasL bik olunsun. nelmilel ncuz para şayanı arzudur. VARŞOVA ! < . Hollanda ne diyor? Japonya gümüf meselesinin halli içıa 18,05 konferans 19,20 gramofon Buhranın cezrî bir surette önthie plâklan 20,45 tefrika • 21,05 halk vaki olacak teklifleri nazan dikka geçmek için derhal altın esasına avkdhseri • 23,05 kalekoaser • 23,45 dante alacaktır. En ziyade mazharı mudet edilmelidir. Fakat buna imkân smg. saade millet esasmın bilâ kaydü sart yoksa, en muvaf ık çarei hal paralaROMA: tatbik edilmesi lâzımdır. rın oynamasım mümkün mertebe tah^ 21,05 havadisler, gramofon Dlâklarî' Kaçük itilâf ne diyor? dit edecek bir itilâf yapmaktır. Eş21,50 senfonik konser. Borçlar meseleei mümkün mer • ya mübadelâtma serbestî verilmedikBELGRAT: tebe süratle halledilmelidir. Tîca • çe paralann istikran için sarfoluna18,05 plâk nesriyatı 19,35 franıîz. retin salâhı namına paralann altın cak emeklerin heba olman muhakca ders 20,05 konser 20,55 rauh esası dahilinde istikrannın temini kaktır. Konferans Chıchy itilâfı gibi telif farkılar 21,35 Lijubyana 23,35 mmtakavî anlasmaları nazan itibara yapılması lâzım gelen ilk iştir. Her tsigan musikisL almalıdır. Seyrüseferi himaye için memlekette malîyet fiatlannı gözöPARİS (Poste Parisien): vapur kumpanyalannm hükumetler nünde bulundurarak umumi f iat se20,20 havadisler, plâklar • 21,35 tarafından sübvansiyone edilmesine viyeti ona göre tanzim edilmek icap konser 22,25 keman ve piyano konsederhal nihayet verilmelidir. eder. Ticaret sahasında yapılacak en ri 23,05 skeç 24,05 havadisler. mühim is döviz tahdidat ve takyid*Macarittan ne diyor? ŞtMALÎ ÎTALYA RADYOLARI: tımn tedricen ilgasıdır. Küçuk itilâf Macaristanm maruz kaldığı buh18,10 muhtelif rausld parçalan * bu hususta diğer memlekeilerle teşranın sebebi ihracatına karsı güm • 20,05 muhtelif program ve gramofoo riki mesaiye taraftardır. Gümrük taplâklan • 21,35 (Faost) Gounodun orük duvarları ve sair manialann di rifelerini evvelemirde alacakli memperası sonra: Edebiyat ve san'at mukilmif olması ve 1931 senesind'e leketler indirmeğe hazır olduklanm sahabesi, havadisler. memlekete hariçten sermaye akışmin göstermelidirler. Tarifelerde yapılacak tenzilât, sıhhi, baytarî gibi bir bird'enbire durmasıdır. Macaristanm takım nizamaıt He iptal olunmamahdir. dıs ticaretinin haricî taahhütlerini iEn ziyade mazhari müsaade millet 'fa edebilmeğe kâfi gelecek derece • eaaai mahfuz tutulmalıdır. Milletle Şimalâ 2 1 (A.A.) Şarkî Tür de inkisaiı herşeyden evvel ticaret Cemiyetinin himayesi altında aktokistanda Yarkent sehri civannda vumanialannın kaldırılmasma ve ihraç lunacak müsterek veya mıntakavî ku bulan bir takım çarpısmalar neti edilen ziraî maddelerin fiatlannm itilâflarla bu esastan harıe kalacak cesinde Kırgız askerleri süriilerle m • Macaristanm ihracatını ithalâhndan mukarrerat ittihazı derpiş oluna • san öldürmeğe, asıp kesmege ve çapul* daha seri bîr surette arttıracak bir bilir. culuğa koyulmuslardır. Şarkî Türkistanda kaniı boğuşmalar Tötönlerimiz nasıl ve nerelere Yunanlılar bir tfltün enstitOsO yaptılar satıldı ? Geçen sene zarfında Türkiyeden 28,844,256 kilo tütün ihraç edîlmistir. Ayni sene Yunanhlar harice, 35,625,338, Bulgarlar da 28 milyon 401,776 kilo tütün satmıslardır. Yunan ve Bulgar tütünlerinîn, Tfirk tütünlerioden fazla satıldık • ları piyasalar Almanya, Avusturya, Fransa, îsviçredir. Son iki memle ket, hemen hiç Türk tütünü ithal «tmemektedir. Belçika, Çekoslovakya, Hollanda ve Amerikaya Türk ve Yunan tütünleri takriben ayni nisbette ihraç edilmekte, Bulgar tütünleri ise hemen hiç satılmamaktadır. Türkiye tüttinlerinin Yonan ve Bulgar tütünlerinden fazla ihraç edildiği memleketler: Suriyc, Roma, Macaristan ve Rusyadır. Balkan tütünlerinden hemen münhasıran Yunan tütünlerinin satıldıği piyasalar ise: Fenlândiya, Polonya* Arjantin, Letonyadır. Mısıra eski den en fazla Türk tütünleri satıhrken 1932 de Yunan Iılar bizden fazla ihracat yapntıs • lardır. Yalnız Bulgar tütünü satın alan piyasa da Danimarkadır. Posta vapurları muayene edilmeğe başlaruyor Birinei sahifeden mabat misyon içtimalarmda bunlarm tetkik olunarak neticelendirilmesini teklif et • mi<, bu teklif muvafik görülmüstür. Dönkfi içttmada muayene ve takdiri kıymet esaslan da tesbh edilmiştir. Vapurlar evvelâ, makin«, kazan, tekne, güverte gibi kısımlannın muayene oluncnası, müteakıben gemilerde bulu • nan yedek eşya, yemek takımlan ve yolcu vapurlannda bulunman icap e den diger teferruafm gözden geçirihue»i, takdiri ktymette, gefnilerde yapılan tamirat masraflannın, mubayaa bedelile fimdiki kiymetleri arasında farkların, esküiğin, amortismanın ve denizcilikte tnevzu kanunlarla taayyün eden ev aaf ve şeraftin nazan itibara alınması kararlashnlmuttr. Komisyon çabuk if görmek üzere her gün toplanmak kararile içtimaına nihayet vermistir. Sırn Bcy, içtimaı müteakıp kendisile (öriişen bir muharrirhnize demistir ki: « Komisyon mesai programmı hazirlamıshr. Yanndan itibaren (bugün) alâkadarlara ait posta vapurlanntn muayenelerine bashyaeağız. Lîman idaresi, burada bulunup ta muayeneye hazır olan gemîlerin îsimlerini bize bildirecpk ve komisyon bunları birer birer gözden geçirerek kıymetlerini takdir edecektir. Tayin edilen müddet zarfında takdiri kıvmet isierini bitireceğiz. Biz sadece takdiri kıymet işini yapacağız. Posta vapurculuğu sirketme hangi gemilerin «ireceklerini tayin etmek komisyona « t degildir.» İ İ Yunanhlar (Drama) civannda bir tütün enstitüsü tesis etmektedirler. Enstitünün insası içîn şimd'iye kadar 9 milyon drahmi sarfedilmisir. Enstitüde tütünlerin ıslahına çalısıla cak ve iyi cins tohumlar zeredile cektir. Bundan baska tütünün nasıl işleneceğini köylüye göstermek üzere de iki atölye açılacaktır. Yunanhlar bu müesseseden, bü • tün Balkan memleketlerinin istifade edeceklerini ve tütüncülüğü öğren • mek üzere bu memleketlerden ens titüye birçok talebe geleceğini ümit etmektedirler. Bu göçebe asiretler ve kuvvetler Yarkentten Kaşgere gitmekte olan Çin li ve Tungulzardan mürekkep iki kafileye de hücum etmişler, bunlardan birçok kimseleri öldürmüsler, mallarmi yagma etmişlerdir. ' Bu kafilelerden sağ olarak kurtulup Yangi • Hissara gelenler de orada idam edilmişlerdir. *• **•< Sıvasta bir idam Bundan iki sene evvel Sıcak Çermilt yolunda üç kisiyi diri diri toprağa göm> mek suretile öldüren iki katilden Veysel geçen sene idam edilmisti. Bugün de şeriki cürmü Velledin kö • yünden tsmail Belediye dairesi karşı « smda ipe çekilmek suretile yaptıgı de • naetin cezaamı çekmistir. tstanbul 2 inci iflâs memurlugun dan: Tamamma bes bin Hra kıymet taWdir edilen ve ipotekli bulunan Boğaziçinde eski Mirgün yeni Uluköyde Mirgün caddesinde eski 38 mükerrer yeni 60 numara 3e murakkam ikisi ça h arasmda olmak üzere on bir odayı, çamasırhane, mutfak, termosifonlu ban yo, terkos ve elektrik tesisatı, altm • da kayıkhane, ön ve arkada bahçeyi havi balkonlu ve ahsap aksaım yağlıboyalı ve cephe pencereleri pancorlu iki yan ve arka duvarlan kârgir eep • hesi ahsap, zeminkab döşemesi kâr • gir diğerleri ahşap, yan poyraz ciheti duvan tahta kaplı bir sahilhanenin tamamı açık arttırmıya vazedilip 6/7/93' tarihmden hibaren arthrma sartna mesi dairede herkese açıktır. 24 tem • muz 933 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul 2 inci iflâs dairesinde açık arttırma i < le satılacaktır. Arttırmıya iştirak için muhammen kij metin yüzde yedi buçuk teminat ak çesi veya millî bir bankanm teminat mektubu alımr. Müterakim vergi, Belediye ve Vakıf icaresi müşteriye ait • tir. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmis besini bulduğu tak dirde ihaiesi yapılacaktır. Aksi halde en son arttıranın taahhüdü bâki kalmak üzere arttırmanm 15 gün daha tem dit edilerek 8/8/933 tarihine musadif salı günü ayni saatte en çok artn n a ihale edilir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 932/51 dosya nu marasile daireye müracaatleri ilân o ' lunur. (4806) Tutön ve kahve takası olarak bulunan Karaosman zade Suat Beyin gemi mütehassısı ofanaman bazi vapurculann itirazlarına sebebiyet vermiştir. Bu vapurcular, odanın komiı . s yona bir mütehassıs seçmemesini hayrete | sayan bnlmaktadtr. Rets Stm Bey, komisyonun tar • zı tefkiU hakkmdaki itirazlann varit olmadığmı beyan etmiştir. Diğer taraftan dün vapurcular da, Sadıkzadelerm, şirketin sureti tecekküiü hususundaki itirazlan üzerine çıkan 3> tilâfı halletmek üzere aralartnda bir içtima yapmjşlardtr. Meselenm halledü mek üzere olduğu söylenmektedir. İTipiDindi: basrt bir sevda \ macerası değil, İ hayattan alınmış asil bir sefaletin fotoğrafıdır. Yunanistan Brezilyadan fazla kahve almak mukabilinde tütün ve zeytin vermek üzere bir mukavele aktetmistir. iktısat mötehassısı geliyor i! Ti[ii Seyrisefainde vaziyet Seyrisefainin yerine geçecek teskilâta ait kadrolann hazırlıklanna dün de de> Edebiyati m ı z ı n i vam edilmiştir. Tekaüt edileceklerm 1 bir faheseridir. \ miktan kat'î surette tesbit olunmustur. Bunlar 4 0 kadardır. Tasfiyeye tâbi tutulacak ehüyeti gayrtkâfi memurlann aynlması birçok münakaşalan mucip 65 kunif fiatla tstanbulda bü j oldugundan bu ciheb'n netîcelenmeti ge { cikmektedir. Maamafih bugün vaziye • I tun kitaphanelerde, Ankarada | | Akba kitap evlerinde bulabilir \ tin tavazzuh edeceği söylenmektedir. 3len bir kızın, kardeşini veremden kurtarmaktan âcit bir gtn \ cin hazin hikâ | yesidir. i tktısat Vekâleti tarafmdan flrtuadî tetkikatta bulunmak üzere memleke • imiıe davet edilen dünyanm tanmmış iktısat mütehassıslarmdan M. Hinns temmuzun birinde tstanbula gelerek An* karaya gidecektir. Kömiir ihracatımız ve Suriye Beyruttan verilen haberlere gö re Suriye Fevkalde komiseri Türkiyeden gelen odun ve maden gomürIermin munzam gümrük resmini ilga etmiştir. ASKERUK tŞLERl Hilâliahmerin sunnet döğünu Hilâiiahmer Cemiyeti Kadıköy şubesi tarafından her sene yapılmakta olan sunnet düğünü bu sene d e 10 ağustos 1 9 3 3 perşembe günü yapılacağından, kayit muamelelerini yaphrmak üzere, çocuk velilerinîn cu martesı, pazartesi ve perşembe günleri saat 10 dan 12 ye kadar Kadı köyünde Kumluktaki cemiyet mer kezine müracaat etmeleri. ALENITEŞEKKÜR Doktor miralay Hasan Tevfîk Bey'n vefab dolayisile cenaze merasi minde bolunan ve kederlerimize isti • rak ederek bize taziyetlerini bildiren bütün dostlarmnzla son nefesine kadar kendistne alâka ve ihtimamlamn e • sirgemiyen muhterem meslektaslan • na tesekkürlerimirin arzma muhterem gazetenizin delâletini rica ederiz. Merhpmun ailesi ve evlâtlan Ihtiyat zabitleri yoklaması 1 lnci Fırka Askerlik dalresl reldiğinden: 1 1076 sayılı ihtlyat sabltleri ve as lç hatların vapurlarında cdâmeti farika l sınız. | i İ | İ | Seyrisefainden Akay İçhatlar idare •ne geçecek vapurlardan Heybeliada ve Kınalıada vapurlarmm bacalarma dün yeni idarenin alâmeti farika si konul mustur. Bu fors sivah bacanm orta yerinde kırmîzı kusak üzerinde beyaz aydan ibarettîr. Tatradan gelecek siparisler i keri mcmurları kanunu il« tatblkatına ait den posta masrafı alınmıyacak* | tallmatname mucibincc her sene oldu&u tır. Ya talepnamenize Ieffen 65 J gibi 1933 senesi hazıranmın blrinden nlkuruşluk posta pulu veya posta i hayetine kadar ihtiyat zabitleri vt as ile kitabın ücretini gönderme • | kerî memurlarının yoklamalan yapüacaniz kâfidir. ğından bilcümle İhtiyat zabitleri ve aa Mahaacdık ve Neşriyat Tark Anonim Şirketi tttanbul kerî memurlarının mukayyet bulunduklan Askerlik subelerine bizzat veya taahhfitlü mektupla mfiracaatteri. 2 Yoklama müddetl bltmek üzeredlr. Şimdfye katfar müracaat etmiyenlerin iatlcal buyurmalarj Komityon azalarına itiraz fComisyonda Ticaret odası nıümeuilt R1ARLF.NE DİETRİCH Il4veten; C,nz\ Hz* nip büyük nutuklan Uuhuliye 15 kuruj İs. Hâfe sinemasında ŞAN6AY EKSPRESi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog