Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

[Tipi Dindi! Edebiyatımızın en gfizel romanlarından biridir Her yerde bulabilirsiniz Hayat Ansiklopedisi 65 kuruş *v * Onuncu sene: No. 3277 İSTANBUL CAĞALOĞLU trtanbol Posta kutusu: İstanbul, No 34a 23236, İdare müdürü: 2236S, Matbaa: 20472 Perşembe 22 Haziran 933 Almanya ile Fransa Segrisefain in İskenderiye Seferleri Ziyan ediyor diye tskenderiye teferlerini kaldırmağa karar verdiğimiz ve bunu tatbik ettiğimiz zaman, bütün dünya nazarında bu, şaşılacak bir iş teşkil edecektir. eniz bcaretinde en iyi olarak ' yaptağımız islerden biri Sey risefain vapurlarile üç senedenberi idame ettiğimiz İskenderiye seferleri tdi. Giıderken ve gelirken İzmiri ve Pireyi tutan bu seferler şüphesiz şarkî Akdenizin ve hatta bütün Akdenizin en güzel ve en manah bir hathnı teşkil ediyordu. Bilhassa biz Türkler için bu seferlerin ehemmiyeti pek büyüktü. Maat • teessüf tahakkuk etmek üzere bulunduğu anlaşılan haberlere göre bu seferlerin ilgasma karar verilmiştir. Hat şim • diye kadar daima açık veregelmiş te onun için!.. Demek ki biz ancak kâr etmek şartile gemi isletebileceğiz. Eğer böyleyse biz gemi işletemiyeceğiz de mektir. .T.....IMTMI.IMI •MHIIIItllllllllllflllflllllll! üncü cüzü çıktı 34 Vali Muhittin B. "Şehir Almanya ile Fransanın iktısat konfe yeniden kuruluyor,, diyor ransını terkedecekleri söyleniyor Bir şehircilik mütehassısı daha geldi, itfaiye 1 • I» » Endişe veren şayialar etmeği kararlaştırdıgını artık sarih olarak bildiriyor fMIIIIHIIItlllllllllllllPIIIIIIIIIIIIIHMIIIIIIIIIIHMr Istanbul için getirilen mütehassıslar Amerika, bugünkü şerait altmda dolann istikrarına kuvvetle mümanaat Berlin 21 (A.A. Havas ajansın j dan: Beriindeki siyasî mahfellerde do laşan bir sayiaya göre Almanya cihan iktısat konferansından çekilmek için çıkacak ilk fırsattan istifade etmek niyetindedir. Hatta daha simdiden Londradan aynlmış olan Alman murahhaslannın Londraya bir daha dönmiyecekleri bile açıktan açtğa söylenmektedir. mütehassısı da işe başladı Franta, konferanttan çekilecek mi? Bugünün geniş anlayışmda deniz seferleri behemehal binnefis kâr etmek tâzun gelen teşebbüsler değildir. Onlar mülî Ochsattan bir cüz olduklan kadar ve beUri daha ziyade millî menfaatin vasıtalandır. Deniz seferlerinin kâr ve zaran bu seferlerin nakliye hesaplarmidan ziyade onların tahakkukuna hizmet ettikleri millî menfaatlerde aranı Paris 21 (A.A.) Maten gazetesi lır. Biz ise hesabı yalnız gemilerin mas yazıyor: M. Daladiye, parlamento if • raflanna hasretmek hatasma düşmüşüz, lerile nrveşgul olduğundan iktısat kon • ve hatalı hesap hatalı neticeleri davet feransına istirak etmek üzere Londraya edeceği için daha büyük bir hata ol gideceği tarihi henüz tesbit etmis demak üzere de İskenderiye seferlerini ğildir. kaldırmağa kalkışmışız. Millî iktısadm Paralann istikrarı meteleri bundan uğnyacağı zarar cidden büyükVaşington 21 (A.A.) Maliye netür. zaretinin salâhiyettar sahsiyetlerin • İskenderiye seferleri dünya bııhrantden bimi dün dolar istikrarınm yaktnda nın en ş4dd*tli zamanlarma tesadüf etteminine girişilmesinin düşünâlmediğini ti. Dünya buhranından en çok müteessoylemiştir. Londra 19 (Hususi) Hafta §osir olan ticaret şubesinin denizcilik olHükumet hâdisatın tabiî bir «ekle dön nu olduğundan dündenberi konfe duğuna şüphe yoktur. Deniz a'caretini mes'ni beklemeğe karar vermistir. ransta faaliyet yoktur. İngiltere muyapan gemilerin mübalâğasız yarısı aLondra 21 (A.A.) Royter ajansın rahhaslarından bir çoğu cumartesi talete uğramış ve dünya yüzünde bir dan: Para meselesi konferansı mesgul günü öğle üstü sayf iyelerine gittiler. nice deniz kumpanyalan sanki mefluç etmekte devam ediyor. Bu mesele halBugün İngiltere Kralı, 66 milletin olmuftur. Buna rağmen gene bütün ledilmedikçe'alınacak neticeler çok kıy mümessilleri serefine Windsor sa • dünyada bir takım deniz hatlarında semetsiz olacaktır. tosunun asırdide ağaçları akında ferler yapıldığına bakıp ta bunların uMabadi S inci tahcfede 25,000 kisilik muhtesem bir ziyafet mumen kâr ettiklerine hükmetmemek icap eder. Bunların mühim bir kısmı açık vererek bu isleri görmektedirler. Ve bu açıkların da mühim bir kısmı devlet bütçeleri tarafından kapatılmaktadır. Demek ki her açık olan yerde sefer tatn olunmak lâzım gelmezmiş. Gayet tar biidir. Çünkü gemiler kâr etseler şüp • besiz iyi olur ama onlar ziyan dahi et • eeler seferlerile millî iktısada temin eyliyecekleri faideler hesap olunarak gene seferlerde devamlan iltizam olunur. Bütün dünya denizciliğinin büyük büyük zararlar içinde yüzdüğü şu dünya buhram içmde Seyrisefarnin İskenderiye seferlerinin de azçok ziyan etmis olmasında şaşılacak Kiçbir cihet yoktur. Fakat bütün Türkiye ve bütün dünya biliyor ki bu seferlerin Türk memleketine temm etmeğe basladığı faideler öyle birkaç yüz bin liralık bfr zararla değil, hatta mHyonlarla liralık kârlarla bile ölçiHemiyecek kadar büyfiktü. Onun içindir ki bu hat ziyan ediyor diye İs kenderiye seferlermt kaldırmağa karar verdiğimiz ve bunu tatbik ettiğimiz zajnan bütün dünya nazarında »sıl şaşılacak işi bu teşkil edecektir. Türkiye şarkî Akdenizin coğraft manzara itibarile bile vaziyete hâkim bir memleketidir. İnanmıyan harltaya Posta vapurlan takdiri ktymet komİtyonu içtima haiinde bakarak sözümüzün doğruluğuna kendi Posta vapurculuğu şirketme girmek gözlerile de kani olabilir. Mısır Akdehakkını haiz olan armatörler tarafından nizde zengin bir memlekettir. Türkiye beyanname ile evsafı bildirilen gemile • yeni rejimile parlak istikballere namzet rin kıymetlerini takdir edecek komis bahtiyar bir diyardır. Türkiye ile Mısır yon dün sabah Deniz ticareti müdürlüaltı asır dünyanın bu tarafında üç kıt'ağünde makine mütehassısı Snm Beyin ya hâkim olmus bir imparatorluktan ayriyasetinde toplanmışhr. rılarak bugünkü mevcudiyetlerine sahip Bu içtimada, kıymetleri tesbit edi • olmuş memleketlerdir ki aralarındaki talecek vapurlara ait beyannameler tet • rihî ve içtzmaî karabetler bugün dahi olanca kuvvetiie ayakta bulunuyor. Var kik edilmiş ve şirkete almması talep edilen 34 vapurun bilhassa nasıl muasm rejhnleri *yn olsun, idarelerinm ise yene edilecekleri meselesi çok hararetli mütekabilen ve bittabi istiklâl üzere olması belki daha iyidir. Şimdi reşit ol miinakaşalan mucip olmuştur. Komisyonda İktısat Vekâleti murahmuş bu £ki eski kardeş memleketi yekhası olarak bulunan İngiliz Loidnun müdiğerlerine yaklaştıratak vasıtalar hiç messili M. Smit, takdiri kıymet muametena olur mu ? lesinden evvel gemilerin havuzlara çeı Asrunızda iki memleketin yekdiğerio^yrteefalnden îçhatlar ldareslne kilerek esash surette muayene edilmesi ne yaklaşması bilhassa iktısadî neti vapurların bacalarına yeni idarenln lâzım geldiği mütaleasuıda bulunmuf • alâmeti farıkası konuyor celerue ehemmjyet arzeder. Hissiyat ve tur. Fakat, bunların zaten iiman idareiçtimaiyat noktai nazarından yekdiğeriİtalyan Loidinin mümetsili M. Jonya, since muayene edilip sefer yapmalanna ne hâlâ bütün bir samimiyetle sımsıkı gemileri komisyon azalarnun toplu bir müsaade olunduğu nazarı itibara alınabağh olan Mısır ile Türkiyenin rabıtalahalde muay«ıe etmelerini, fakat tak • rak arızadan salim addedilmeleri zaruri nnı maatteessüf tatüine karar verilmek diri kıymete esas olacak raporlannı ayn görülmüş, bunların limanda bulunduk Istenilen gemi seferlerile daha ziyade lan yerlerde gözden geçirümeleri ka ayrı hazırhyarak vermelermi * ve ko YUNUS NADl rarlastırılmıştır. Mabadi 2 inci sahifede Mabadi 4 üncü tahifmde Londra 21 (A.A. Röyter ajansı, yüksek bir Framız fahsiyetinden Fransanın konferaıuı çekümekle tehdk et tiğine dair çıkmif olan »ayiaların asılsız olduğunu öğrenmistir. Fransu beyeti murahhasası, konferam işleri için eh'n • den geldiği kadar teşriki mesai etmekte devam eylemek niyetindedir. l^ndıadan birdenblre Berllne dönen Alman Fransiz Başveküinin Londraya murahhaslanndan M Şahtın kızı ilo birlıkte alınmı» bir resml gideceği tarih belli değil! Londraya dflnüp dönmiyecegl henüz belü olmıyan Fransiz Başveklll M Daladiye Yeis ve inkisarı hayal Konferansın bir haftalık mesaisinden çıkan netice budur. İkinci haftanm daha iyi geçeceği ümidi de yok! vcrdi. Londrada Harbi Umumî arifesinden simdiye kadar böyle muhtesem gardenparti görülmemifti. Genis parkın ortasına kurulan çadırda Kral ve Kraliçe murahhaslan kabul ettiler. Fakat günün istirahat günü oknasına ve gardenpartinin bu ihtisa • Mabadi S inci »ahifede Itfaıye ThObefiaasMi, yariın'da Itfalye mfidfl rfl Cwan Bey oldugu haMe Galate loıle» ainden şehn tetklk ediyor, koşede İtfaiye mütehassısı M. Venmayer Vali ve Belediye Rei« Mubjttia Bey tebi «ehircilİK müd«rri*i M. Hergüç evdün kendisfle görüşen bir muharririmiveJce tetkJcahnı yaparak gitmtfU. Şimze muhtelif tehir i»leri bakkmda şu bedi raporunu hazırlamakla mcşguldür. yanatta bdunmuştur; Henüz tednkada meşgui bulunan M. « Berlin ytfack mfifaoodu mekMabadi 3 üncü »ahifede. iskenderiye seferleri Mi8irhlar, postaların ilga edilmemesini. vapurla runızın kendiierine kiralanmasını teklif ediyorlar Posta vapurları muayene edilmeğe başlanıyor Takdiri kıymet komisycnu dün toplandı, bugür muayene faalijetine girişeceh Yeni Emniyet mödörleri Ankara 21 (Telefonla) Bursa emniyet müdürü Mustafa Bey Trabzon emniyet müdürlüğüne, Trabzon ent niyet müdürü Fehmi Bey Zonguldak emniyet müdürlüğüne, Zonguldak emniyet müdürü Faik Bey Bursa emniyet müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. PAZARTESİ GÜNÜ BASUVORÜZ! Itkenderiye timanınm kuş bakıp bir manzaran Seyrisefain idaresinin İstanbul ve Pire İskenderiye hattınm ilgası kararı Mısırda da alâka ve teessür uyandırmıçtır. . , ı T Verilen malumata göre bazı Mısırhlar Türk vapurlanmn eskui gibi İskenderiyeye gid^p gelmelerini Mabadi S inci »ahifede maoa ııııııııııııııııııııııııimmnımııtH Altın arama heyeti gitti Amerikalı mütehassıs hareketinden evvel yapıla cak araştırmalar hakkmdft izahat verdi Kağızmanda yapılacak altın ta 1 harriyatı için memleketimîze gelmif ' olan Amerikalı mütehassıs M. Von Siklen, altm arama işleri idaresi müdürü mühendis Hâdi, maden mü • hendisi Nedim Beylerle bir tnuhasebeci ve üç isçiden mürekkep heyet dün akşam Karadeniz vapurile Trabzona hareket etmiştir. Heyet Trab • zondan Erzurum tarikile maden mıntakası olan Kağızmana gidecektir. Amerikalı mütehassıs M. Van Siklen altm arama işi hakkında dün bir arkadasımıza şu izahati vermiştir: < Tetkikatımızın nekadar za mandja, biteeeği hakltında şiradiden bir sey sBflîyenM». MrnlaJt^: çok büyiflr olduğMndat» f««la kahnak îcap etmektedir. Biz orada havalar müsait gittiği müddetçe kalacak ve tetkikatta bulunacağız. Kağızman d a yapılacak taharriyatta simdiye kadar dünyanın her tarafında ya pılan. arastırmalarda tatbik edilen usul ve tecrübelerden istifade edilerek araştırma yapılacaktır. Bunun için bnradan bermberimizde bir çok modern aletler götürmekteyiz. Bü tün bunlara rağmen vaktin az ol • ması yüzünden Utkikat p«k f**la , Server Bedt Beyin «Hep se nin için* i pazar günü biti yor. Pazartesinden itibctfjt ofHtn ymtint *Golg* Çiçe|«&h« bafhyacağtz. *Golge Çiçeğh baçtndan sonuna kadar zevkle takip edeceğiniz bir tefri kadtr. Perihan ömer Hanı • mm tatlı ve cazip bir üslup*îa haleme aldığt bu eser ayni zamanda edebiyat âlemimize yeni ve kuvvetli bir tanıtacaktır. Mütehasn* M. Van Siklen derin olamıyacaktır. Fakat bu sathi tetkikattan iyi neticeler alınırca bilâhare daha şümullü ve genis taharriyatta bulunulacaktır. Esasen al tın arama isleri müdürü raühendis Hadi Bey de bundan evvel Kağız manda tetkikatta buluntnus ve bazı nümuneler elde etmiştir. Vekâlet bundan sonra o havalide tetkikat yaptırmaia karar vermiştir.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog