Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Tipi Dindi! ROMAN Edebiyatımızın bir abidesidir. Her yerde arayınız! 65 kuruş S6H6! NO. 3275 tSTANBUL CAĞALOGLU mektnp adresl: Cmnhuriyet, tslanbnl Posta fcutusu: lstanbul, No 346 Telefon: Basmuharrlr: 22366, Tafaıir mOâfirfl: 23236, İdare mudürfl: 22365, Matbaa: 20472 urı GÖLG ÇİÇEĞİ Senenin en güzel, en Salı 20 Haziran 933 cazıp buyük hikayesıdır Himaye sisteminde Hudut ve şarait Bulgaristanla iktısadî müzakere başiıyor Konferansta işler sarpa sardı GAZİ MUSTAFA KEMAL ondra konferansınm mühim bir maddesini İngiltereye vanncıya kadar bütün memleketlerde azçok beliren himayecilik sistemjndeki ifratm yavas yavaş gevşetilerek bey • nelmflel ticaretin nortnal bir hale g« • tirilmesi meselesi teskil ediyor. Parayı rimaye etm«k için hemen her tarafta btr sürii kambiyo tahdidatı konulmus olduğu gibi hergün değişmek istidadmdaki gümrük tarifeleri de kontenjant • man usullerile takviye edilmiştir. Bu suretle milletler arasmdaki ahşveriş fev • k&lâde müskül kıhnmıs olmak suretile islerin eereyanı alabildiğine karıshrıl • mıshr. Bunun neticesi olarak beynelmiIel raübadele aksamış, millî istihsalâhn beynelmilel kıymetlenmesî itnkânı xo raitılmıs, fiatlann her tarafta »ukutilc ikhsadî ve malî yıkımlara yol açılmıs • tır denfliyor. Bıma boyle soylemek dfle koylaydır. Fakat doğru veya yanlıs bütün o tahdit raullerine müracaat eden milletler de o tedbirleri yalnıı bir keyif veya heve» naıruna almıs değillerdir. DikkaÜe bakdaa her tedbirin her millet tarafmdan kendisince hayatî farzedilmis bir takım temellere dayandığı görülür. Nice milletler o tedbirleri adeta canhavlile al • miflardtr. Adeta ortalığı silip süpürecek bir sele karşı *et çekmeğe kosmak gibi birşey. Bazan set o kadar kuvvetli çekilmifür ki selden kurtulan memleketin bUtön bütün susuz kalmak tehlîkesine ugradığı görülebilmis, önüne çekilen setle yolunu şaşıran tular ise başka mem> leketleri batırmağa grtmiş, hiç akacak yer bulmadığmda da asıl içinden çık • tığı memieketi suya boğmuştur. Londrada bâtün gümrükleri kaldtraIım ve tahditlerin hepsiai birden ber • taraf edelim diyen pek yoktur. Ortalıkta ifrata vardınlmış bir fevkalâdelik vardır, yavaş yavaş onu tabiî sekle irca edelim diyorlar. Bu makul bir gidiffJr. NHekim gümrük mütarekesi teklifine biz de iltihak etmiş bulunuvoruz. Şimdiki halde gümrük mütarekesile kas«lolunan man a yeniden duvarlar yük seltmemek taahhüdünden ibarettir. Evvelâ bu temin olunmak, sonra da simdiye kadar pek çok yerde fazlasile yiikseltilmiş duvarlan birer parça alçaltmağa doğru gitmek yolu takip edilmek istenflîyor. Hakikati halde de yapılacak İş bundan ibarettir. Dünyanm diğer ak«ammdan ayrılarak kendi başına münferit kalacak veçhile hareketm hem gayritabiî, hem muzır olduğunda artık kimsenfn iştibahı kalmamıs olmak lâ • zimdır. Her hususta kendi kendine yetmek iddiası muhakkak milietleri çok yanlif anlayışh fena ifratlara sürükledi. Ba dönyada hicbrr adamın, hiçbir ailenin ve hiçbir milletin yalmz kendi ba çına yasıyamıyacağma şüphe yoktur. Bir adam diğerme, bir aile öbürüne muhtaç ve her millet başka milletlerle ıminasebetlerde bulunmağa mecburdur. Bu tabiatin tesis ettiği bir kanundnr. Meşhur incir yalnız Aydın havalisinde yetişerek rağbetkârlanna oradan gi • der. Türkivenin içtiği kahve Brezüya dan gelir. Alın size iki tanecik basit misal kî iklimlere tahakküm etmeğe çare bnlunmadıkça işte bunlar böyle olup gideceklerdir. Demek ki beynelmilel ahşveriş zaruridir. Biz Aydm incirini satmah, Bre • zjrya kahvesini ahnahyız. t$ yalnız mcirle kahveye kalsaydı mesele çok basitlesirdi: Nihayet incir verip kahve alacağız diyebilirdik. Halbuki mes*le esasen bundan daha muğ • lâktır. Sonra da gerek millî paramn, gerek millî sanayiin himayesi namına bilhassa harp sonu hayatında hemen bütün milletler hakikaten lüzumundan çok fazla tedbirler almıslardır. Bu me • sele cidden beynehnilel bir konferans ta tetkik olonacak veçhile ehemmiyet ve hatta vahamet peyda etmiştir. Milletler onu toğukkanlılıkla kendi aralarında dahi. tetkik ve mütalea etmeğe alısmalıdırlar. Gumrüklerin ilk tesisleri her tnem lekete hariçten gelen eşya üzerinden varîdat tetnm etmek maksadını istihdaf eylemiş olduğu farzedilebilir. Zâhhde eenebi malraa resim tarhetmek gibi görünen bu işin ise hakikatte kendi mflle • timizden vergi almak demek olduğunu herkes bilir. TahammiH olunabilen de • recelerindeki gümrük vergilerini hep Mabadi YUNUS NADl 2 inci tahifede Sakarya, Dumlupınar zaf erlerini nasıl kazandı? Alman askerî muharriri, kurtuluş cidalimiz hakkında içte anadan büyük kumandan ve baş olarak doğan bir insanın eseri» diyor j mühim mesele Fransızlar hayal inkisanna uğradıklarım, konferansta itimat havasının bozuldugunu söylüyorlar Malî komisyonda müzaNevyork 19 (A. A.) M. Ruz veltin Londradaki Amerikan heye • kereye nasıl başlandı? tine kendi hususî müşaviri M. Mo • leyin Londra ya muvasalatına kadar istikrar meselesinde kat'î ve muay • yen hiçbir teklifte bulunmamalanıu tavsiye etmiş olduğu haber veril • mektedir. •. Londra 16(Husu«) Ikhsat konfaranMnın bi rînci safhası bu • gfin kapandi. U mumî mahiyet teki mıtuklar bitti. Konferansta iktı sat komisyonile para işleri komisyorm diye iki ko misyon intihap e lonaıa Konferanm dildi. nali komitesi reiti Mr Konferansın bi Kok* A m e r i k a nakit istikrarı I Londra mektııbu işine yanaşmıyor! Konferansta ikinci Londra Iktt§at konferansvuJa mühim natuUardan biriti ennannda.. Gan. Hazretleri, bir harp meydatnnda karlar ustnnde uyurhen Bunu takip eden pek az haftalar esnasmda teskilât noktai nasanndan devasa ifler yapıldı. Derhal bötün mfl letm seferber olması ve askenn butan ktvaznnla teçhiz edilmesi ve onlarm dinlenmif, teçhiz edihnts ve dolgun birMabadi S utct aahifed* Mütekait Almcm binbaşısı Otto Velch Gazi Hazretlerinin dâhi bh* kumandan ve büyük btr baş olduklannı gSsteren mühim makaleatnm brrinci kısmını, diin Askerî Meemuadan naklen nefretmiştik. Biıgiin de makalenin son kısmını dorcediyoruzj Ecnebi gemilerinde kaçakçılık artıyor! Viyenna vapurunun dört tayfası, betlerine istif edilmiş dokuz kilo esrarla yakalandı Frantızlarm fikirleri Paris 19 (A.A.) Gazeteler, hemen hemen aktedilmis gibi telâkki olunan nakit mütarekesi meselesinde Amerikanın aldığı ahttı hareket dolayısile büyük bir hayal inkisan • na uğramışlardır. Gazetelere göre, M. Daladiye ile M. Bonenin evvelce söylemiş oldukları veçhile, nakit istikrarı, konferans mesaisinin esasını teskil etmektedir. «Pöti Parizyen» diyor ki: «AmerikanTn muvakkat istikrara müteallik müsterek beyannameye istirakte tereddüt etmesi için tadını kaçırmıs ve Vaşington kabinesinin teahhuru dolayısile nakit mütare • kesine ait heyecanlı bir beyanname ile kuvveti arftırmak istenilen itimat havası biraz bozulmustur. Müsait bir cevap vermek hususunda geç kalsuretile Amerika murahhasla Londra Konferansma itimatlart kalma . dtğını söyliytv. Fransız murahhasları BaşvekV M. Daladiye ve Maliye Nazın M. Bonne, konferans tçtimaından çikarlarken rını esaten müfkiil bir mevkie sok • muş olan Amerika Riyaseticumhur sarayınnm konferansın muvaffaki yeti için mes'um olacak bir vaziyeti Mabadi S inci »ahîfede rinci safbaıındaki faaliyeti bundan ibaret değildir. Harp borçlarile alâkadar devletlerin mâmessilleri arasında birçok hususî mözakereler cereyan etti, bundan baska paraların hiç olmazsa simdüik istikrar bulmaa için mütehassıslar arasmda müzakereler yapılmağa başlandı. Harp borçlan meselesi Konferansın 9k safhasmm verdiği neticeler ehemmiyetsiz değildir. Bahu sus harp borçlarmm marez bulnnduğu Mabadi S inci sahifede AyakJtaht mantttri ftkline konulmus tsntr paketlerüe kaçakçüar, sağda paketlerin çamaftr içine Son zaman larda uyufturu cu maddeler ka çakçilığının da ha aiyade ve a deta muntaza man ecnebi va purlarile •« ol görttlerak muhafaza tef kil&h tarafm dan ekklî t«d birier alınmış •e bütün vapur Tayfalara esran satttğı lar sıkı bir konanlaştlan Yani trola tabi tutulmağa baslanmıstır. Bunun neticesi oTarak evvelki akfam bir kaçakçı sebekesi yakayı ele vermiştir. Kaoakçılar Loyd Tiryestmo kumpanyasma m«nsup ttalyan bamfırah Viyenna vapurunda kamarot Moro ve Bartolos ile asçı Voko ve Golyo • voni istmli dört Italyandır. Esasen müteyakkız bir halde bulunan muhafaza teşiuULtı; evvelki gece saat birde vapura girmek istiyen bu dört ttalyamn hal ve tavırlarını söpheK görerek üzerlerini aramış ve içça maşırlannın arasmda ayakkabı man. tan şekliade yirmi sekiz paket esrar bulnrustur. Paketler dokuz kilo tutMabadi 6 ınct mhifede Londra Iktısat Buğday silo ve ambarları Konferansında uyku! Ilk silonun inşasına Ankarada başlanıyor, bu sene dört silo ve yedi ambar yapılacak Ankara 19 (A. A.) Ankara, Konya, Sıvaı ve Eskisehirde bu sene yaptırılması mukarrer olan silolar • dan'Ankaradakinin inşasına bu bir iki gün zarfında başlanacaktır. Silolar ikincikânunda bitmis olacaktir. Sıvas ve Eskîşehir silolannm ihalesi meselesi 21 haziranda karara bağ • lanacaktır. Bundan baska Ziraat Vekâletince muhtelif yerlerde basit ve küçUk ambarlar yaptırılacaktır. Bunlarm plânları da hazırlanmıstır. Mahallerinde münakasaya konacaktır. Bu suretle önümüzdeki sene içinde dört büyük s'Jo ve altı yedi y a n silo ambar yapılmıs olacaktır. Dünya Tkttsat konferansında Japon marahhast horul horul uyayor Londra gazetelerinin birinden iktibas ettigimiz bu resim, Dünya tktuat konferannndaki Japon murahhasmm tatlı tatlı uyumakta olduğunu gösteriyor. Resmi basan tngüiz gasetesi, Japon m«aahhasmı boyle uytrtan nutuk, kimindi acaba, diye soruyor. Nutuk kimin olursa olsun ortada fotoğrafla tesbit edilmiş bir hakikat var • dır ki o da konferanstaki sözlerin, Ja pon murahhasına ninni gibi geldiğidir. Merak ettigimiz bir nokta var: Acaba, konferansta, dünyayı iktısadî buhrandan kurtaracak nutuklar söylemrken u yuyan, yalnız Japon murahhası mıdır, yoksa bütün dünya milletlermin felâh bekledikleri konferansın toplandığı salon bir yatakhaneye mi dönmüştör? Eğer, böyle ise vay halimize! Merhum Şerefin ruhu taziz edildî 1 Ziraat Vekâletinin yeni kararlan Ankara 19 (A.A.) tki aya kadar lzmirde bir baytârî lâboratuvar açılacaktır. Malzemesi ve teskiltı hazirlanmıstır. Bu Iboratuvar tzmir ye havalisi mıntakası için bir teshis istasyonu olacak, ayrıca ibracat hayvanlannm sıhhatli olmasını mura • kabe edecektir. Diğer taraftan Nazillide bir pa muk istasyonu yaptırılacaktır. Ziraat Vekili Muhlis Bey Memleket servetinin ehemmiyetli bir kısmını teskil e<Fen koyunlanmı zın kışın soğuktan korunulmalan içm vilâyetlerde 4483 ağıl inşa ettirilmiş tir. t l I l"p • ! 1 flTI I I I I I I r i ¥ T I ¥ I I I flTTP" ' ' I I I I I ' ' ' 1 7 1 X I I I İI1 1 Tokadizade Şekip üstdt Cenap Sahabettîn Beyin merhttm sairi san'atı, felsefesi ile tahlil eden çok güzel bir makalesi Aygır depolarımn faaliyeti Ankara 19 (A.A.) 932 sene • sinden bugüne kadar damızlığa ya ramıyan 155,093 bas tek ve çift rırnaklı erkek hayvan elenmistir. Eleme isi bu sen« d e yapılacakhr. Hükumete ah depolardaki aygırlardan baska hususi idarelere ait 410 baş aygır f aaliyette bulunmaktadır. Dankü Şeref ihtifalinde bulananlardan bir grup Yarînki nüshamîzda »tmmnıınm Maliye baş mufettişi Ankara 19 (Telefonla) Tekaüt edilen maHye başmüfettifi tsmail Beye fahri maHye mufettişi unvanı verümistir. Merhum Besiktaşlı Şerefin ruhunu taziz için tstanbul Halkevi tarafından dün akşam btr ibtifal yapılnuştar. thtifale Şerefin pederi ve ailesile arkadaslart, dostlan, Beşiktaş kulübü azalan ve diğer sporcular iştirak etmiştir. Mıntaka reis: ihtifal merasimmi açmış ve Hâ kimiyeti MiIKye gazetesmin Şerefin ö • lümö miinasebetile n«*rettiği bir yanyı okumuştur. Bundan sonra Şehir Mec • ' iki azasmdan ve Beş3rtaş spor kulübtt reisi Abdülkadir Ziya Bey meılnım ŞeLâtfen aahifeyi çmnrinİM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog