Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cutnhtmyet 18 Haziran 1933 Dr. ARA NıŞANYAN Beyoğlo T o k a t ü y a n oteîi y a n ı n d t melctep sokak 3 5 N o . lı m u a y e n e h a n e s i n d e hastaiannı sabahtan a k ş a m a k a d a r kabul v e tedavi e d e r Tcjef g n 4 Q 8 4 * [ 4 3 4 Emniyet Sandığı Müdiriyetinden: Sandığımızda 15 haziran tarihinden itibaren yapılacak ikrazlarda tatbik olunacak faiz ve ku• musyon nisbetleri aşağıda gösteriimiştir 1 Emlâk mukabüi ikrazlarda: Kârgir binalar için senevî % 9 faiz ve peşin % 1,5 kumusyon alınır. : Ahşap binalar için senevî % 9 faiz ve peşin % 3 kuımısyon alınır. 6u nevi ikrazlarda borcunu vadesinde ödeyenlere peşin alınan kumusyonun yüzde yanmı iade edilir. 2 Mücevher mukabili ikrazlarda peşin alınmakta olan maktu % 3 kumusyon bundan böyie alınmıyacaktır. He*ap kesildiği zaman tenevî % 9 faiz ve yine senelik olmak üzere % 3 kumusyon ahn makla iktifa edilecektir. 3 Meskuk ve külçe altın mukabilinde yalnız tenevî % 7 faizle ikrazat yapıiacaktır. 4 Esham ve tahvilât mukabili ikrazlarda senevî % 9 faiz alınacaktır. Altm ve tahvil kıymetinin % 75 ine kadar avans veri • lecektir. 5 Tevdiat bonolan mukabilinde yapılacak ikrazat ta mudie Sandıkça verilen faizin % 2 fazlası ahnmakla iktifa edilecektir. Sandığımıza elyevm borçlu bulunanlar muamelelerini imbal ve tecdit ettirdikleri tarihten itibaren kumusyonlardaki bu tenezzülden istifade edeceklerdir. (2708) Istanbnldâ Çakmakçtlardı kuştüyü fabrikasında kuştüyü yisiık 75 kuruştur. Şilte 10 lira, yorgan 12 liradır. Salon yastıklan, kuştüyü kutnaşı ncuzdur. (3958) Sistem modern usulü üzere çalışan 33 yaşlarında 55 KURUŞA KiLOSO KUŞTUYH Elektrik işleri Teşkilâtı ticariye ve fenniyede tecrübedide bir mıirehassıs, su ve buharla miitebarrik merkezlerinin montaj projelerini, transformatörler, tevzi merkezleri, şehirler için kuvvet merkezleri, sanayi müesseseleri vesaire». Cereyan veren şirketlerin tesisini deruhde eder. Ciddi bir iş anyor. Alâkadaranın P. K. 747 rumuzu ile tstanbul 176 numaralı posta kutusu adresine yazmalan. •»Gttneş P a 1 a s « > YENİKÖY Güneşiş müessesesinin bir mu vaffakiyetidir. V BÖTÛN AVRUPAYI EVİNİZDE DİNLEMEK ve Radyo İstasyonlannın neşriyatını muntazam ta* kip edebilmek için, tek bir duğme ile idare edilen ışıklı otomatik ıskala ile mücehhezTelefunken ahizelerini tercih ediniz. Ümit edılmez bir muvaffakiyetle herkes ve bilhassa Yenıkoy ve Boğ nin hayat verici manzarah yegâne asri ve kibar bir gazinosu oldı sevinç ve memnnniyetle tebrik etmiştir. Hergün radyo, dans, sandal ves Yalnız şimdilık Cuma ve Parar günleri CAZ vardır. Birinci derecede i( mezeler heryerden ucuz oldugunu müşteriler listelerde göreceklerdir. Müsamere ve hususi yemekler ve masalann hazırlanması için Cuma i Pazardan maadâ saat 11 den 5 e kadar 20670 a telefon ediniz. Caz ve Radyo birinci derecededir • (462: Askerî Lise ve Orta Mekteplere Muallim Tabip ve Dişçi alınıyor Ankara: Mektepler Alım Satım N Komisyonu Riyasetinden: 1 Gazi Terbiye Enstitüsü ve Gazi Lisesi pansiyonunun 933/934 ders senesi sebze, kuru erzak, mahrukat ve benzin ihtiyaçlan 20 gün müddetle parti halinde ve kapah zarf usulile münakasaya konul • muştur. 2 Talipler şartnameleri ve aynlan partileri görmek üzere cu madan maada saat 17 ye kadar her gün Mektep muhasebesine mü racaat edebilirler. Talep vukuunda tahriri malumat verilecektir. 3 Taliplerin ibale günü olan 4 temmuz 933 salı günü saat 15 te % 7,5 teminat akçelerile veya muteber bir banka mektubu ile birlikte Ankarada Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Mektepler Alım ve Satım Komisyonuna müracaatleri. (2637) Nafıa Vekâleti Ankara Şehri İçme Suyu Komisyonundan: Komisyon tarafından Ankarada Çankayada bir su deposu insası ve müteferri ameliyatı 15/6/933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 6/7/933 perşembe günü saat 15 te Ankareda !f ha • nının dördüncü ketında komisyonun dairei mabsusasında icra kılınacaktır. Teklifnameler ve taliplerdeı aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartnamesinde izah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler bu husustaki şarntame ve projeleri «5» lira bedel mukabilinde komisyondan alabilirler. (2780) 1 Açık muallimlikler şunlardrr: B O U R L A B İ R A D E R L E R V« Kuleli Lisesinde: Tabiî ilimler, Fizik, Kimya, Riyaziye, Fransızca, Almanca, Felsefe. Maltepe Lisesinde: Tabiî ilimler, Fizik, Riyaziye, Fransızca. Bursa Lisesinde: Fizik, Kimya, Fransızca. îstanbul Orman 2 Bu derslerden her birine lüzumu kadar muallim alınacaktır. Başmüdürlüğünden: 3 Konya ve Erzincan Askerî Orta mekteplerinde muhtelif ders zümrelerine de muallim alınacaktır. Bayramiç kazası Kazdağı ormanının Kobaklı ve Hotamas 4 Bu muallimliklere; istekli olanlar, aşağıda yazılı vesikaları bir kıt'asından üç senede ihraç edilistidaya ilistirecekler ve hangi mektebin hangi ders muallimliğine istekli olduklarını da yazacaklardır. mek üzere beher kantarı on beç kuruş bedeli muhammenle mü A Tasdikli sıhhat raporu, zayedeye çıkarılan 11815 kanB Tasdikli hüsnühal kâğıdı, %ar çıra 25/6/933 pazar gününe C Resmî bir makamca ve evvelce muallim olanlar için Maarif kadar tekrar müzayedeye konidarelerince, tasdikli ve fotoğraflı fiş veya kısaca hal tercümesi, muştur. 661, 719 numaralı ka D Şehadetname, ehliyetname, tasdikname ve sair vesikalannm nunların ahkâmı umumiyesi veçtasdikli ve fotoğraflı suretleri, hiie miizayede ve ihale açık olaE Noterden tasdikli taahhüt senedi, bu senede sunlar yazılarak vevmi mezkurda saat on beşcaktır: «Tayin edileceğim mektebin muallimliğinden her te Çanakkale Vilâyetinde Or hangi ders senesi içinde çekihnemeği, şayet tatil zamanında çekileman satıs komisvonunda icra ecek olursam, çekilmeden en az iki ay önce bildireceğimi, böyle yapdileceçinden talİDlerin 1800 limazsam, alacağım ücretin iki aylığım tazminat olarak bir defada T ödeyeceğimi, bundan başka tayin olunduğum halde kanunun gös a sermave vaz'ına malî iktidarlarmı sröstcir Ticaret Odası veterdiği zaman içinde vazifeme başlamazsam gene ayni tazminatı sikasını ve bedeli muhammenden ödeyeceğimi taahhüt ederim.» asağı olmamak »artile vereceği F Bu vesikalar 10 temmuz 933 tarihine kadar Millî Müdafaa bir senelik bedel miktarırun 7.5 Vekâletinde Askerî Liseler Müfettisliğine gönderilmis olacaktır. nisbetinde teminatı muvakkate 5 lsteklilerden aranılacak şartlar şunlardır: teklifnamelerini kanunu mahsus A Muallimliğini istediği dersi okutmağa, menşei veya Da • daîresinde mezkur ih«le saatine rülfünunda imtihanla ehliyetnameyi ve kanunî vasıfları haiz olmak kadar komisvona tevdi ve şart ve yahut Maarif Vekâletinin ayni derecedeki mekteplerinde müsecname ve mukavelenameyi pör • cel muallim bulunmak, mek icin de Ankarada Orman B Haftada 15 «zaruret görüldüğü takdirde» en çok 20 saat Müdiriyeti umumiyesile tstanbul ders almağı taahhüt etmek, ve Çanakkale Orman Müdiri 6 Tayin edilecek muallimlere ayda 84 : 126 lira ücret veri yetlerine ve Bavramiç orman lecektir. muamelât memurluğuna müra7 Îstanbul, Konya ve Erzincanda bulunan Askerî Lise ve Orta caat eylemeleri. (2688) mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazırlama mektebinin tabip ve dişçiye ihtiyacı vardır. Tabiplerin aylık ücretleri 80 : 90, dişçilerin tstanbul asliye mahkemesi 4 üncü ücretleri ise 70 liradır. hukuk dairesmden: 8 Bunlara istekli olanlar, hangi mektebin tabip veya dişçiliğini Melek Hanım tarafından evvelce istediklerini istidalarına yazacaklar ve kısaca hal tercümelerile be • Sütlücede Karaağaç caddesinde 101 raber 4 maddede yazılı zamanda Askerî Liseler Müfettisliğine gönnumaralı hanede oturmua iken halen dereceklerdir. «3097» «2719» TELEFUNKEN Ş«>. S â T l t MAâAZALARı 3966 YAZ MEVSıMi Fresko Rayoso Palmbiç Panama Hara ipek v. s. eibi gayet muntehap ve Tiafif kum;^!anmızın geldiginı mıhterera müşterilerimize tepşir eyleriz. J. İTKlN Tıiccar terzi fstiklâl caddesi Na 405 Tel. 40450 (4339) f Cildiye ve zühreviye mütehassisı ' Rabiali caddesi Meserret Oteli karsısinda No. İU5. Sabahtan akşama kadaı pazartesi günleri meccanen ı (4250) Dr. İ H S A N SAMl Dr. BAHATTiN ŞEVKi TiFO ve PARATiFO AŞISI m Tifo ve Paratifo hastalıklanna tutulmamak için tesiri çok kati muafiyeri pek etnin bir aşidır. Ecza depolannda bulnnnr. C4009) Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en müessir deva SERVOIN haplandır. Deposu, Istanbul'da Sirkeci'de Ali Riza Merkez eczanesidir. Tasraya 150 kuruj posta ile gönderilir. îzmir'de Irgat pazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. (3991) Îstanbul 2 inci icra memurluğundan: Mahcuz ve paraya çevrilecek sandalye, masa, bardak, lurahi, kadefa ve sain birçok gazinoculuğa ait esya 24/6/933 cumartesi saat 8 den itibaren Büyükderede Iskele caddesinde 222 numaralı gazinonun onünde açık arttırma ile satılacağından taliplerin mahallfnde bulunacak memuruna 33/, 3129 dosya numarasile müracaatleri. (4608) Zayi 3796 numaralı otomobil plâkası kaybolduğundan yenismi çı • karacağımdan kıymeti yoktur. tstanbul Birinci İflâs Memurluğundan: Dünkü nüshamızda çift sütun üzere intişar eden ve müflis MehBeykoz İnhisarlar memurluğunun, ömerli • Bozhane serbayiliği amet Arif Efendi masası tarafından tanzim olunan alacakhların sıra çıktır. Talip olanların şartlarını öğrenmek için Îstanbul Başmüdürdefterini gösteren 4582 numaralı ilânın dairemizce verildigini ve (2765) yevmi muayyende dairemize müracaatleri lüzumu tashihen ve tav lüğü Mamulât subesine müracaatleri. zihen ilân olunur. (4582) Ticaret tşleri Umum Müdürlüğünden: 30 ikincitesrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tesçil edilmiş olan ecnebi sirketlerinden Fransız tabiiyetli Pros Oryan Sanayi ve Orman ve Maadin (Proche Orient) şirketi bu kere müracaatle Türkiyedeki muamelâtını tatil eylediğini ve 1/6/933 tarihinden itibaren tasfiye muamelesine başlıyacağını bildirmiştir. Mezkur sirketle alâkası bulunanların şirkete ve icabmda tstanbul mmtakası Ticaret Müdüriüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. (4588) îstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 4 îstanbul 4 üncü îcra Memurluğundan: BÜYüK TAYYARE PIYANBOSU 15 inci tertibin 3 üncü Keşidesi 11 Temmuzdadır. Bn keşidede bfiyttk Ayrıca: 25.OOO, 15.OOO, 10,000 liralık btiyfik ikramiyeler ve 50,000 liralık bir mflkâfat vardır. 100.000 liradır. ikramiye Bire birdir. Ayak ve koltukltrdaki teri ve kokuyu derhaJ keıer. (4240) Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup tamamı 10804 lira kıymeti muhammeneli Büyükadada Maden mahallesinde Bahçivanoğlu sokağında eski 59 yeni 42, 44, 46, 48 numaralarla murakkam maabahçe ve müstemilât bir köşkün tamamı açık arttırmıya konmuş olup sartnamenin 17/6/933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 24/7/933 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 8/8/933 tarihine musadif salı günü gene saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırasında gayrimenkul en çok arttırana ihale edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmalan lâzımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumlan müşteriye aittir. 2004 numaralı tcra ve İflâs kanununun (126) mcı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan t&pu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklan cihetle alâkadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla raalumat almak istiyenlerin 932/2448 dosya numarasile müracaat j leri ilân olunur. (2789) : ikametgâhlan meçhul bulunan Salih ve Mahmut Beyler ve işbu davaya dahil olan Fatma Zehra H. aleyhlerine a çılan tashihi kayit davasından doiayı »adir olan 19/7/932 tarihli hüküm temyizen nakzedibniş ve badelnakiz muhakemenm icrasi 19/7/933 çarşam • ba günü saat 14 e tayin kılmmış ol duğundan mumaileyhler Salih ve Mahmut B. lerin yevmi muayyende mahkemede hazır bulunmalan ve grelmedikleri ve bir vekili kanunî göndermedikleri takdirde muhakemenm gıyaplann • da icra olunacağı ilân olunur. (4604) ^ Sabri (4595) tstanbul asliye altıncı hukuk mah • kemesinden: Şefika Hanım tarafından Fatihte Nişancabakkal sokağında 54 numaralı hanede mukim Mehmet Efendi aleyhine ikame olunan âdemi imtizaç dolayısile bosanma davasma mütedair arzuhal mumaileyhin mezkur adresten çıkarak bir semti meçhule gitmesi hasebile tebliğ edilemediği mübaşiri ve mahalle muhtan tarafmdan verilen meşruhattan anlaşildığına binaen hukuku usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan keyfiyetin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla tarihi ilândan itibaren on bes gün zarfında cevap lâyihası vermesi bir nüshası mahkeme divanhanesinde asıh olmak ve dava arzuhali tebliğ makamma kaim bulun mak üzere ilân olunur. (4592) Zayi 332 senesinde Üsküdar orta mektebinden aldığun sehadetnameyi zayi ettim. Yenisini çıkartacağımdan e«kisinin hükraü yoktur. 683 Alâettm 47 dereceltk İSTAFİLİNA Memleketin en nefis içkisidir. Çünkü fıçılarda dinlendirümektedır. (3492) . Sahıp ve Başmüharrtri Yunus Nadt ümumî neşTiyatı idare eden Yazt tslerl mudüru: Abidin Daver v Uaîbaacütk ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi . tstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog