Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

18 Haziran 1933 Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve k uvvetsizlik halâtmda bQ y iik fayda ve tesiri görülen Fosfatlı Şark Malt Hulâsası Karacabey Harasından: Arap, tngriüz yarımkan lngiliz vctArap at ve kısraklarla taylar perakende surette ve ehven fiatlarla Karacabey harasmda satılmak • tadır. (2562) •Camhurtyiet KuH anınız. Her eczanede satılır. (3990) rSatılık Kotra^ Mükemmel bir halde bir yelkenli kotra satılıkür. Taliplerin Galata 1230 posta kutusu adresine yaztnalan. (4537) KiRALIK KOTRASI Olanlara: Açık denizlerde seyrüsefere salih kaptan ve tayfası kendinden 56 yatakh yedek motörü havi 80100 tonluk kotrası olup 1 1/22 ay için kiralamak istiyen • ler Galatasarayda Natta acentahğı veznesine müracaat eylesinler. (4561) ^m Adapazan icra memurluguııdan t Adapazarmda tüccardan Rençberzade tsmail ve kereste tüccan tmamzade Osman Efendilerm 28/5/933 tarihinden itibaren iflâslarmın açılmasma karar verilmiş olduğu Adapazan hukuk mahkemesinin 1/6/933 tarihli mü lekkeresile bildhihniş oldugundan miifUslerde alacak ve istihkak iddiasmda buhmanlar alacaklan ve istihkaklarmı ilândan bir ay icinde masaya müracaatle kaydettirmeleri delülerinm senetler ve defter hulâsalamn ve sair asıl veya musaddak suretini tevdi etmeleri hilâfı • na hareket cezaî mes'uliyeti mucip olduğu ve müflislere borçlu olanlarm gene bu müddet icinde kendOerini ve borçlarmt bildirmeleri ve müflisin mallannı her ne sıfatla oluna olsun elle • rmde bulunduranlarm o nuJIar üzerrndeki haklan mahfuz kalmak şarti le kezalik btmlan ayni müddet icinde dairemiz emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul mazeretleri bulunma dıkça cezai mes'ub'yete ugnyacaklar, ve riiçhan haklarmdan mahrura kalacaklardır. İlândan itibaren 20 gün sonra baa icap eden hosusat hakkmda go • rüfülüp konuşulmak zanıreti mevcut oldugundan alacaklılann •e istihkak iddiasmda bultmacaklann 18/7/933 tarihine musadif sah günS yapılacak tophuımada btzzat veya büvekâle hazn* buhmmalan Iflıuıım Oân olunur. (4618) ÜMANIMIZDAN VAPURiAR Kocaeli icra OSRMB Nnri Beye borçla Halit Beyin borcundan dolayı mahçuz buln • nan şartnamede evaaf ve hudutlan yanlı ve dört bin Kra kıymetröde bir bap kârgir hanetî 12/7/933 çarsamba günâ saat 14 16 arasrada icra daire rinde sablacaktır. Şartnamesi 2/7/933 tarihinden itibaren 33/627 numarada açılmış olnp tayin edüen gunde takdir edilen Inymfltin yfizde yetmi» beşm bulmadığı takdirde en çok arttıranm taahhBdB baki kalmak Szere arttırma on bes gün daha temdk edilir. On be* çinci gunü en çok arttırana ihale ediKr. Bu gayrimenkul Szerinde bir hak veya müDdyet «ddia edenl«r oldugu takdirde flin tarihinden itibaren yirmî gon zarfında evrakı müsbHelerOe bir13de muracaatleri aksi takdirde hak • k n tapn sicfllerile »abit olmıyan sahş bedelinden hariç tutulacaklan ilân orunur. • . (4613) Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden: Hastanenin on bir aylık ihtiyacî olan «800» ton kok kötnürii ile «22,000» kilo koyun eti ve «24,000» kilo süt ve «21,000» kilo yo ğurdu kapalı zarf usulile ve yirmi gun müddetle münakasaya ko • nulmuştur. Talip olanlar yevmi münakasa olan 29 haziran 933 perşembe günü saat ikiden evvel hastanede müteşekkil komisyona teminatlarile birlikte tekliflerini venneleri Iâzımdır. Şartnamesini görmek istiyenler tstanbulda Sıhhat ve fçtimaî Muavenet Müdürlüğüne ve Ankarada Hastane ldare memurluğuna muracaatleri ilân olunur. (2692) SEYRİSEFAİN Merkeı acenta : Galata Köprübasi B. 2382 Sube A. Sirkeci Miihürdar sade H. 2. 274( MUSTAFA CEMAL VAPURLARI İZMİRPİREÎSKENDER1YE POSTASI ANKARA BURSA vapuru 18 haziran PAZAR 20 haziran sah 11 de. KARADENİZ 21 haziran çarşamba 18 de Galata nhümından kalkarlar. Donüşte Tireboluya da u^rar. Hantalzade vapurlan Haftalık muntazam AYVALIK EKSPRES Postası TRABZON POSTASI günü Galata rıhtımından saat 17 de doğru tzmire hareketle pazar • tesi günü îzmir'e muvasalat ve sah günü tzmir'den hareketle çarşamba günü tstanbul'a avdet edecektir. Galata Küçük Rıhtım No. 4 5 ı ^ H Telefon: 4 0 9 1 3 1 ^ 4 5 8 3 ^ On Beşinci Hudut Taburu ^ ; Kumandanlığmdan: Taburun bir senelik intiyâcî için konturatoya bağlanacak olan 350,000 kilo odun meşe olmak üzere alınacağından 17/6/933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle 9 temmuz 933 tarihine tesadüf eden pazar günü saat 15 te ihale edileceğinden taliplerin Edirne Malmüdürlük dairesine muracaatleri. (2781) tstanbul asliye mahkemeri 6 mcı hukuk dairesinden: Lutfiye Hanımın kocası Taşkasap • ta Selçnksultan mahallesinde Cami sokagmda 32 numarah hanede mukhn Haeı Mehmet Efendi aleyhine ikame olunan nafaka talebine mStedair bo • şamna davasmm cari tahkikatmda: !• ünen tebligata ragmen mahkemeye gelmedigmizden ve muayyen olan möddette itiraz etmediğinizden hakkmızda rauamelesiz gıyap kararmın on beş gün müddetle iiânen tebligi karargir olmnş ve tahkikatm 13/7/933 per • şembe günü saat 13/30 a talik kılm • mış olduğtrndan yevm ve vaktî mezkurda tstanbui asliye mahkemesi albnci hukuk daireshtde tahkikat hâkimî huzuruna geAnediğiniz takdirde hak • kmızda muamelei muteakıbei kanu • rriyenm icra ohmaeagi malum ohnak ve tebliğ makamnta kaim olmak fizere keyfiyet ilân olunur. (4598) Uhılasla asliye hukuk hikhnlifnt • den: Ulukışla hazinei maliyesine isafeten mahniidiiru Şahap Beyin muddeaaleyh Ulukışla kasabasmdan Şecaattm Efendi oğln tbrahim Efendi ve sabtk Ulukışla tapu memuru Rasih Efendi zrvccri Hatice ve Niğde tapu müd&ra sabıkı Nurullah Efendi zevcesi Sabiha Ülker Hammlar aleyhine fazla araziyi tevsi suretile ikame eylediği iptali tapu da» vasmdan dolayı icra kılmmakta olan muhakemede muddeaaleyhimadan Nurullah Efendi ezvcesi Sabiha Ülker Hannrun mahalli Scameti meçhul bulun • dujundan mahkemece tebligat ifan • na imkân föriilraemiş ve davetiyenin gazetf ile ilân edOdiği halde müddeti olan bir ay zarfında mahkememize m5racaat etmemiş ve bu kere de bazine vekOinin talebile muddeaaleyhimadan Sabiha Ülker Hanım hakkmda gıyap kararmın tebHg makamma kaim olmak Szere gazete ile ilânat ifasma mahkemece karar veriltraş oldugundan mezbure nunım gıyap karan tastir lolm • makla işbu ilândan itibaren bir ay zarfmda Ulukışla asliye hukuk mahkemesme müracaat etmedigi takdirde hak kmdald muhakemenin giyabmda ruyet edüecegi ilân olunur. (4611) Sultanahmet sulh 3 uncu hukuk mahkemesinden: Ali Rıza Beyle tstanbul Defterdar • lıgımn şayian ve müştereken mutasar • rrf olduklan Gedikpaşada eeki Estr Kemal ve yeni Saraç tshak mahallesi e«ki Tİyatro ve yeni Estr Keroal Camn sokagrada eski 16 yeni 32 numarah Sç kattan ibaret ve zemm kahnda bir mutfak ve bir yemek odası bir ara • lık ve bir kuyu ve sarnıç ve birinci katta bir taşlık ve bir sofa ve 3d oda ve bir halâ ikinci katta bir sofa iiri oda ve sabtt bir dolap fiçuncü katta bir ve sofa bir halâ ve bir yüldük ve bir sahh dolap ve derununde elektr3c ve ter kos tesisatmı havi hanenin izalei şuyu znrmmda furuhtu takarrGr ederek rmrzayedeye vazedilmiştir. Kıymeti mu* hammenesi 3000 h'radur. Birinci açık artbrması 25/7/933 tarihine musa • dif salı gunu saat on beste icra «dile • cekb'r. Kıymeti muhammenesmin yüzde yetmiş beşini buldugu takdirde ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Buhnadığı tak • dirde son arttıranm taahhüdu bakî kalmak üzere on beş gün müddetle temdk ile ikinci açık arttırması 1 5 / 8 / 933 tarihine musadif sah günu saat on beşte icra edilecektir. Müterakim vergiler hissedarlara tellâliye de bayie aittir. Talip olanlarm kıymeti muham • menenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini hamilen ve yevm ve saati mezkurda Sultanahmet sulh 3 üncü hukuk mahkemesme 933/10 numara i • le muracaatleri flan olunur. (4631) tstanbul 6 mcı Noterliğine> imzamı taklit ve borç senedi tanzim ettikleri iddiasile muayyen kimseler hakkmda müddeiumumilik makamına müracaat ederek aleyhlerine dava ikame ettim. Bu vesüe ile beyan ederim ki benden alacak iddia edenlerin istinat et • tikleri vesikalar »rindeki imzalanmm sahte olup ohnadığmm anlaşılman i • çm yazıhaneme müracaatle tevsik et • tirmesi ve bunun Oân tarihinden itibaren on beş gün zarfmda yapüman aksi takdirde bu gibi vesikalann sahte ve taklit oldugunu beyan ve bu iiânımnı Resmî Gazete ile Milliyet ve Cumhuriyet gazetelermde 3 gün müddetle üan ettirilmesini rica ederim efendim. tstanbul Yenipostane arkası Basiret Han 20 • 21 No. da tüccardan Kaymakzade Hüseym Avnî (4408) Alemdar zade Mehmet BÜLENT Vapuru 18 haziran pazar günü Zonguldak, tnebolu, Samsun, Ordo, Giresun, Trabzon, Rize Mapavri ve Pazar ve Hopeye azimet ve av dette ayni iskelelerle Sürmene, Vakfıkebir, Görele, Ünye ve Ayancıga uğnyarak avdet edecektir. Acentası Alâiye han No. 1 Tele • fon, 21037 (4585) vapuru Tayyar vapuru her akşam saat 17 de Sirkeci rıhhmından hareketle Geli bolu, Çanakkale, ve Edremk körfezj tarikile sah Ayvalığa gider, Ayva • lıktan perşembe hareketle cuma ts tanbula gelir. Saat 16 dan sonra yük alınmaz. Yolcu bileti vapurda verüir. Tafsilât için Eminönü Rıhbm Han No. 5 Telefon: 21977. (462i) pazartesi BiRADERLER VAPURLARI K A R A D E N İ Z Postası SADIKZADE A Adapazan icra memurluğundan: Adapazarmda Kunduracılar çarsı • •mda kösele re ktmdara tuccan Çav • daroğln Âdem Afanm 24/4/933 tarihinden itibaren iflasmm açılmasına karar verflen ve halen tahrir ve tesbit olıman mevctıt mahn tasfiye masrafıru korumryaeaği anlajılmış oldu&undan tasfiyenin basit sekilde icrası mnvafık görülmüstör. Mufliste alacak ve istihkak iddiasmda bulımanlar alacaklarmı ve istihkaklarmı ilândan bir ay içmde masaya müracaatle kaydettirmeleri d« • lOlerinin senetler ve defter hulâslarmı ve sair açık veya musaddak suretini tevdi ebneleri huafma hareket cezaî me$'« uliyeti mucip oldugu ve müflise borçlu olanlarra gene bu müddet icinde kendilerini ve borclanm bildirmeleri ve müflisin mallarraı her ne fazla oluna olstm eüerinde bulunduranlarm o mal!ar uzermdeki haklan mahfuz olmak şartile kezalik bunlar ayni müddet içmde dairemiz emrine tevd! etmeleri •e etmezlerse makbul mazeretleri bulunmadıkça cezaî mes'uliyete uğnya eaklar ve riiçhan haklarmdan mah • mm kalacaklardır. tlândan tibaren 2 0 gün sonra bazı icap eden hurasat hakkmda görüsülüp konuşulmak zanıreti mevcut oldugundan alacaklılann 2 9 / 6/933 tarihine musadif perşembe gü nS yapılacak toplanmada bizzat veya bflvekâle hazır bulunmalan lüzumu i lân olonur. (4617) Adalar »ulh icrasmdan: Bir deyinden dolayı mahçuz olup paraya çevrilmesme karar verflen bir bSfe ve arb hah seccade ve saireden 8>aret ev eşyası 22 haziran 933 perşembe günü saat ondan hibaren Beyoğlun* da Tunelbasmda Papaz Serop apar • hmamnda satılacağmdan talip olanlarm mhalli mezkurda bnhmacak memuruna möracaatleri. (4619) Katip iti'iiıııyor Bir hastane için nsulfl defteriye vâkrf bir kâtibe ibtiyaç vardrr. Taliplerin Saltanhamammda 18 numaraya mü • racaat etmeleri. (4614) Beyoglu 4 üncü sulh hukuk mahkemesradenı Terekesme mahkemece vazıyet o • lunan müteveffa Füokfi Nuyus Efendmin ubdesmde btdunaat 1 Beyoghmda Hüseylnaga ma • haHesmde Tarlabaşı caddesmde eski 26 yeni 28 numarah ve tamamı 6000 lira kıymeti muhammeneK hanenkı 20 hiase itibarile ( 3 ) hissesi. 2 Beyoğlunda Hüseyinaga mahallesmde atik Tarlabaşı ve Macar ve cedit Macar sokagmda eski 30, 30 mükerrer ve 2, 2 mükerrer ve yeni 2 numarah ve tamarm (3000) Kra kıymeti moharomeneli hanenin 8 hissede 2 hisseaL 3 Beyoğlunda HSseyin aga ma • hallesmde atik Tarlabaşı ve Macar ve cedit Macar sokagmda eski 30, 30 mükerrer ve 2, 2 mükerrer ve yeni 4 numarah tamarm 2500 Kra kıymeti muhammeneli bir bap hanenin sekiz hisse itibarile 2 hissesi açık arttırma suretfle 20/7/933 perşembe saat 15 te sajhlacakter. Rüsumu teUaliy* ve i hale pulu müşteriaine aittir. Bedel peşmdir. Talip olanlarm muhammen kıymetlerin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pek akçesüe mezkâr gün ve saatte Beyoglu 4 Sncü sulh hukuk mahkemesinde hazır bulamnalan ve fazla malu • mat almak ve müzayede şartnamesi • m görmek istiyenlerin mahkeme ka • lernme muracaatleri lüzumu Oân o • lunur. (4589) ROMANYA HÜKOMETi İDAREİ BAHRiYESi Limanuruzdan hareket edecek vapurlar: DAÇYA vapuru 19 haziran pazartesi saat 11 de (Pire, tskenderiye, Hayfa ve Beyrut) a. ROMANYA vapuru 20 haziran sah saat 11 de Köstence) ye. PRENÇİPEZA MARİA vapuru 20 haziran salı saat 16 da (Selâniğ) e. 1 haziran ilâ 1 teşrinievvel 1933 te Köstenceye kadar yaz mevsimi müd • detince tenzilâüı ve müstesna fiatlar, Romanyanm kaplıca istasyonlanna gelecek ziyaretçiler için de tstanbuIKöstence deniz tarikile azimet ve avdette gidip gelme bileti almak sartile yüzde 50 tenzilât vardır. Biletin muteber olması için kaplıca istasyonu müdiriyeti tarafmdan vize edilmis bulunman lâzımdır. Romanyanm başlıca istasyonla rile merkezî ve cenubî Avrupa istas yonlan için şimendifer bileti verilir. Romanya ve Polonyamn bötün şehirlerine konosimento ile esya sevkedilir. Fazla tafsilât için Galata Merkez Rıhtım Hanında kâin utnumi acentalığına müracaat. Telefon 44828 tstanbul • Selânik seyahati 24 saattir. (4570) SADIKZADE Vapuru 19 haziran pazartesi günü saat 18 de Sirkeci nhtımından hareketle Zonguldak, tnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon , Sürtnene ve Rize Hmanlarına azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altında acentalığına müracaat. Telefon: 22134 (4584) TAVİLZADE VAPURLARI SAADET Her Pazartesi saat 18 de Srrkeciden hare ketle Gelibohı, Çanakkale ve izmire azimet ve Çanakkaleye uğnyarak avdet edecektir. Yolcu bileti vapurda da verilir. Adres: Yemis te Tavilzade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 İZMİR POSTASI Ankara Mıntakası Ziraat Müdürlüğünden: Ankara Vüâyeti çiftçilerine dağıtılmak üzere «240» adet sap arabası 1 haziran 933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuşhır. Şartnameyi anlamak üzere taliplerin Ankara, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Inegöl, Adapazan Ziraat Müdür ve memurlarına müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (2553) I istanbul Evkaf Müdöriyeti ilânları Mahalle ve mevkii Sokak ve caddesi Telgraf No.sı Cinsi | Kira müd. İstanbul Ziraat Bankasmdan: Emlâk Hisseye gore No. muhammen K. T.L. 500 Tamamı 9 Ahsap hane Nizam mevkii 800 Ahşap 2 hane 933120/4996640 2/1/3 Livadya ve rCüçükbey Yah 300 Ahsap hane 84 Degirmen Tamamı Dağ 300 86 » 496 » 100 3 Mük. Arsa ziraı 110 Bahariye » 497 » 5000 43 Ah«ap hane ve bahçe Manastır 1/2 » 498 » 600 10 Kârgir hane Karanfil 84/104 499 Karanfil Büyükada 2000 43 Ahşap hane Resadiye 1/2 500 Kadıkoy Zühtüpaşâ 100 Arsa ziraı 400 Portakal Tamamı 105/107 501 Ortakoy Drtaköy Tarla dönüm 122 kösk ve ahır Ambarhdere » 14/1428 Mük. 12200 502 Arnavutkoy Arnavutkoy 500 . Tarla dön. 18, evlek 1, arsın 232 » esld 35 503 Ortakoy Ortakoy 2100 Çiçek bahçesi » » yeni 11 504 675 Bahçe, bostan, ahsap baraka » » 506 » 2/2/1/3 dön. 4, evlek 2 Yüzde yedi buçuk pey akçesüe ihale bedelleri nakten veya gayri mübadil bonosile odenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrimenInıilerden 502 sıra No.Iısı kapalı zarfla, diğerleri açık arttırma sureti le satıça çıkarılmıştır. Kat'î ihaleleri 26/6/933 pazartesi günü saat ^*n beçtedir. Kapalı zarfların muayyen saatten evvel bankamızda m ütesekkil satış komisyonuna tevdü Iâzımdır. Şartname Bankamız <29S6) Vapısına asılmıştır. Senei haliye verguile belediye rüsumu müşteriye aittir. Sıra Semti No. • 483 Büyükada 494 Heybeliada » 495 Mahallesi Sokağı Cinsİ HİMes! Beyoğlu Kâtipmustafa Ç. Beykoz Yalıköy Boğaziçi Arnavutkoy Hırkaişerif Akseki Kasımpaşa Küçükpiyale Çarşı Yorgancılar Çarşı Yorgancılar Kasımpaşa Emincamii Boğaziçi Arnavutkoy Çarşamba Beyceğiz Erenköy Caddebostanı Aralık Tramvay Cami Çeşme Hacımemiş » Samanci Tramvay 0 2/4 Apartıman 934 mayıs 1 ci dairesinihayetine kadar 1/3 Hane 3 » 7/1 » 0 Oda 22 Dükkân 70 » 43 » 38 » 67 Ispanakçî arsası J 935 sehesi 934 senesi Hocapaşa Emirler mayıs nihayetine kadaı Yukarıda yazılı vakıf emlâk hizalarînda gösterilen müddetlerle kiraya verilmek üzere müiayeöeye konmuştuı. llıa'eleri temmuzun üçüncü pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Tutmak istiyenkaf Mâdiriyetinde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (2653) Cami ittisaIinde 276 Hane Hamidİye 42/44 Dükkân
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog