Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

18 rriffurı vex Küçük devletler sızlanıyorlar » «. V • • ~• f Bu akşamki program J j ANKARA: 12,30 gramofon • 18 Flarmonik or • kestra: 1 Mozart (Ouverture tdomenee) 2 Delibes (Suite Coppelia) 3 Eilenberg (Vals Unter Falmen) 18,45 alaturka saz • 19,30 gramofon20 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon 1 9 Refik Talât Bey ve arkadaşlan • 2 0 Bellds Hanım (saz) 20,30 tanburî Refik Bey ve arkadaş lan 21,30 gramofon 22 ajans, borsa haberi, saat ayan. VİYANA: 17,35 hafif rausiki • 19,25 konferans19,55 muhtelif program 21,05 havadisler 21,15 tiyatro • 23,45 havadis ler 24 gramofon plâklarUe akşam musikisi. BÜKREŞ: 18 muhtelif konser 20,05 konferans ve plâklar 21,05 şarkılar 21,25 radyo orkestrası 22,05 konferan» 22,20 radyo orkestraa konserine devam edi • vor. BUDAPEŞTE 18,05 tsigan musikisi 19,20 kon ferans • 19,50 konser 20,35 konfe rans 21,05 havadisler 21,20 sHid yoda bir operet temsfli: (Orlow) Marişkanm eseri 23,45 havadisler mötekiben: bir otelden naklen. eazbant havaları. VARŞOVA: 17,05 konser 18,50 kemania şar h 20,05 skeç 21,05 konser 23,05 dans musîkisî. Havadisler. ROMA: 21,50 «Bambo» Karabellanm opertb'. BELGRAT : 18,05 plâklar 20 kiîise korosu'ta rafından konser 21,35 keman solo • 22,15 skeç 23,10 konser 23,35 havadisler ve tsigan musikisL PARÎS (Poste Parisien): 20,10 havadisler, plâklar 21,35 'dort «esle şarkılar 22,20 byatro22,50 gramofon plâklan 23,35 havadisler. ŞtMALl ITALYA RADYOLARI» 17,05 muhtelif musiki parçalan • 20,05 havadisler, plâklar 21,10 op« • raya mokaddeme 21,35 (t Karnas kali) Laciettkıin operası • sonra: havadisler. Sah: 20 haziran ANKARA: 12,30 gramofon 18 Flarmonik orkestra: 1 Adam (Oavertnre La Farfa . det) 2 Guiraad (Suite D'orchestre) 18,45 alaturka saz 19,30 dans musikisi • 2 0 ajans haberleri. İSTANBUL Î 18 gramofon • 18,30 fransrrea ders (flerlemiş olanlara) • 19 sas: (Cennet Hanım) 19,30 saz: (Neemfye Hanım)20 saz: (Nihal Tevflk Hanım) 20,30 Eftalya Hanım, Sadi Bey ve arkadaş lan 21,30 gramofon • 2 2 Anadoh ajanst, borsa haberi, saat ayan. VTYANAt 18,30 konser 19,10 konferan* ve fransızca ders 20,05 R. Korsakofun "':;"jn 25 mci yddonumü mönase betile orkestra 3e bestekânn eserlerinden konser • 21,10 havadisler 21,20 operet parçalan 23,05 havadisler 23.20 dansing. BÜKREŞ: 18,05 muhtelif kortser • 20,05 ha vadisler, plâklar 21,05 şarkdar21,25 radyo orkestrası 22,05 konferans 22,20 radyo orkestrasma devam 23,05 fransızca bir konferans, BUDAPEŞTE: 18,05 şarkı konseri 18,45 konfe rans 19,15 orkestra konseri 20,55 muhtelif 21,35 opera orkestrasmm konseri (E. Donani idare edecek) 23,35 havadisler sonra: cazbant. VARŞOVA: 18,20 Lembergten naklen konser 19,20 konferans 19,40 piyano solo21,05 halk konseri 23,05 tefrika 23,20 dans musikisi, ve bu arada: havadisler. ROMA: 21,50 muhtelif konser (orkestra fle: Beethoven, Back, Verdi, Albeniz, Puccini • 22,35 komedi • 23,05 dansing 24 havadisler. BELGRAT» 17,20 plâklar 18,05 mahtelif20,08 konser 20,35 konferans 21,35 Zagrepten nakil: (konser) PARtS (Poste Parisien) 20,05 plâklar, havadisler 20,35 koneer 21,05 havadisler 21,40 sen • fonik konser 23,35 havadisler. ŞJMALÎ ITALYA RADYOLARI: 18,05 konferans ve dans mos3dsi • 20,05 havadisler, plâklar 20,30 plâklar 21,05 havadisler, konser, gramo fon plâklan 21,50 »arktlar 22,20 havadisler. s ANKARA: 12,30 gramofon 18 alaturka saz • 18,45 viyolonsel konseri (Edip Bey) • 19,15 alaturka saz 20 ajans haber kri. tSTANBUL: 18 gramofon • 18,30 fransızca ders (ilerlemiş olanlara) 19 Kemal Niyari Bey ve arkadaşlan 20 Nebil oğlu tsmail Hakki Bey 20,30 kemanri Reşat Bey ve arkadaşlan 21,30 gramofon22 ajans, borsa haberleri, saat ayan. Iktısat konferansına büvüklerin Perşembe: 22 haziran I tahakküm ettiğinden şikâyet ediliyor J Birind »ahifeden mabat bir müddet paralarda daimî Utik • rar temininin mevzuu bahsolanuya • cağını, bunun için evvel emirde cihanşümul iktısadî harekete ihtiyaç olduğru fikrin<Iedirler. Beynelmîlel yüksek bir maliyeei olmakla maruf olan lngiltere bankası müdiri umumisi Mister Montagii Norman ile tngiltere bankası erkânmdan Mister Şarl Hambro muvakkat bir îstflcrara taraftar olmakla beraber Amerikanm müstakbel para sîyasetînin ne olacağinı ve Mîster Ruzveltîn mfilasyon yapıp yapmıyacaftnı kat'iyetle bilmeden daimî isiikrara yanaşmak fikrinde değildrrler.» Londradan dün gelen telgraflar sunlardır: tarafından yapılmış olan sekli ile mütareke devamınca, yeni gihmrük resimleri yapmamağa, mevcut günaruk resimlerini hissedüir brr derecede yükseltmemeğe, mallarra ihracına yeni memnuiyetler koymamağa ve mevcut olanlan daha agırlaştır mamağa matuf bir anlaşma yaparak hüsnü niyetle tatbikmı taahhüt edecekerdir. hatına olursa olsun emtia seklind* borçlannm faizlerinİ ve araortM m man bedellerini ödemeğe çahsmalt soretile alacaklısına adeta vergî ver> mek gibi brr vaziyete düştnektedin. Işte harpten sonraki zamanlardai her tarafta görülen bütiin himayd hareketlerinin sebebL cihan ikbsa.» diyatinda bu yüzden husule gelen harabidir. Cihan iktısadiyarmın salâhını temin etmek için evvelâ milll iktısadiyatlann salâbım temin et » mek gerekth*. Beynelmilel borçlan» tediyesi, bütiin alâkadar memleke*» leri kurtarmak için atılacak olan illc adnndv. Hiç bir millet uznn müddet başka memleketlerin sırhndatl geçinmez diye hüküm sürmekte o • lan iktısadî buhrandan «yrılmak b< teniliyorsa cihan ikhsadiyatında! mübadele serbestisini temin etmek I cap eder.» Londra 17 (A.A.) Cihan ikt» sat konferansındaki Alman murah* has heyeti baslıca Alman murah • haslanndan M. Hugenbergin Almaa yaya müstemleke verilmesi yolund» bazı dilekleri havi olarak verdijl muhtıranın Alman murahha» heye«» tinin değil fakat yalnız Hugember • gin kendi düşüncelerini gösterdigi • ni M. Kolijne bildirmiştir. Röyter a* jansınm edindigi malumata güre W muhrrra, konferans azasma dagıhl • mamıştır ve esasen şimdi kat'î sn • rette geri alınmiştır. M. Litvinof bn] mohfara hakkında gazetelerde ok»« duğu şeylerden başka bir malumatf olmadığmı söylemiştir. Bu muhtırayı kaleme alanlarm konferansta ve komisyonlarda el • yevm meşgul bulunulan çok mühiaa meselelerin vücut verdiği agw ba • vaya ihtimal ki bir tuhafhk unsurn katışUrmak istedikleri zannoluntaal* tadır. Pari» 17 (A.A,) Fransız Ti«n ret ve Ziraat Nazırlan dün Londradan Parise dönmek üzere hareke* etmişlerdir. M. Tituleş, dün öğle üzeri Pm • risten Londraya gelmiştir. Dün 13 te tayyare ile Londradaa gelmiş olan Avusturya Basveküi M L Dolfüs, trenle Viyanaya gitmiştir. VtYANA: 18,30 konser 19,10 konferanslar20,10 konser • 20,55 havadisler21,05 (Hans Heiling) romantik opera23,45 konferans 23,55 akşam konseri (plâkUrU). BÜKREŞ t 18,05 muhtelif konser 20,05 kon ferans, plâklar • 21,05 senfonik kon • ser > 21,45 şarkı konseri • 22,05 senfonik konser devam ediyor • 23,05 al • manca bir konferans. BUDAPEŞTE: 18,05 orkestra konseri 18,50 kon ferans 19,05 şaria komeri 19,38 konferans 20,05 gramofon plâklan 21,05 tefrika 21,35 muhtelif opera parçalan 23,05 hayadislsr ve tsigan orkestrası. VARŞOVA l 18,05 konferans 19,20 gramofon plâklan 20,45 tefrika • 21,05 halk konseri • 23,05 kafekonser 23.45 danROMA: 21,05 havadisler, gramofon plâklan2130 senfonik konser. BELGRAT: 18,05 plâk neşriyatı 19,35 fransızca ders 20,05 konser 20,55 muh • telif şarkılar 21,35 Lijubyana 23,35 tsigan musikisL PARİS (Poste Parisien)! 20,20 havadisler, plâklar 21,35 konser 22,25 keman ve piyano konseri 23,05 skeç 24,05 havadisler. ŞtMALl İTALYA RADYOLARI j 18,10 muhtetif musari parçalan • 20,05 muhteltf program ve gramofon plâklan 21,35 (Faust) Goonodun cperaa sonra: Edebiyat ve san'at mosahabesi, havadisler. Parcdartn istikrart için muvakkat bir anlafma Kaçak devletler memnmt değtU Londra 17 (A.A.) Amerika dovizinin filen istikrar ettirilmesi için konferansın bHaraf muhitmde muvakkat bir istikrar için bir an • laşma yapılmasının elzem olduğu kanaati vardır. Bu anlaşma konfe ransm ilerlemesine müsaade ede cektir. Ve muvakkat istikrar, grümrük mütarekesinîn mütemtnimidir. Londra 17 (A.A.) Komîsvonnn, tâli komîsyonlara ruznatnede yanh meseleleri da^ihnak içîn yaptıgı bir toplanhda, tsr«ç murahhası M. Palmsterna, malî komisyonun müzakere esasi olarak, rtıznamedeki raesele lerden başka, M. Neville Çember laynin beyanatını da kabnl etmesini teklif ehniştir. Bu teklif oldukça hamreth* münakasalara sebep olmustor. Fakat tsveç murahhasımn teklifi kabul edilecefe benziyor. Bir taraftan da konferansın bö • yfik devletlerin teshri altinda fasla kaldığim soyliyen küçük devletler ranrahhaslan arasmda hafif bh* hosnutsuzluk baş gostermektednr. tki yeni kotnite Londra 17 (A.A.) Para ko tnisyonu tarafmdan teşkil edilen komtte, iki tâli komrtenin daha yapılmasını tavsiye edecektir. Birraci tâli komite malî kalkinma için derhal alınmasi lâzım gelen tedbhleri, ikincisi ise beynelmilel bir para ölçüsünün tesisi için devamh çareleri arayacaktır. Komite, beynelmilel tediyat bankası omtnnîraBdürSfleMiDetler Ceoriyeti malî komisyonu mümessillermi kendisile beraber çalışmafa davet etmege karar vermiştir. Alman Ziraat Naztrtntn garipse ( Pazartesî: 19 haziraYı ANKARA: ANKARA: 12,30 gramofon 18 Flarmot* os12,30 gramofon 18 keman konsemış olduğu çok eanlı modeli jSrice kestra: kabul edilmiş olan heykeltraş Ratip ri (Ekrem Zeki Bey) 18,40 gramo 1 Berliozı (Ouverture Garna • Âşir Beyi ziyaretle Abide hakkındaki fon • 19,30 fransızca ders • 2 0 ajans rale Romain) tasavvorlarmi ogrenmek istedim. haberleri. 2 Leopold (Fantaisie Souvemre ANKARA: Genç ve duygnhı san'atkân erkek ANKARA: D'athen) tSTANBUL : 12,30 gramofon 18 Flarmonîk ormuallim mektebinde işleri başinda 12,30 gramofon • 18 Flarraonik or • 3 D'Ambrosio (tstand de Reve) 18 gramofon 19 «**: (Müşerref H.) kestra: Beethoven ( 4 em Symphonie). buldum. Beni herzamanki neş'esi ile 4 Glazounow (Valse Fantastique) kestra: 20 Osroan Pehüvan 20.30 hanımîar 18,45 alaturka saz 19,30 daa» ma karsıladı. Ratip Bey çok sevmçli idi. 1 Berlioz (Ouverture Benveooto 18,45 alaturka s*x 19,30 Gitar soheyeti 21,30 gramofon 2 2 ajan», sikisi 20 ajans haberleri. tnkılâp âbidesi için eserinm muva Cellini) lo (Sadrettin Bey) • 20 ajan» haberleri. haberleri, saat ayan. tSTANBUL : fık görülmüş olması onn saadete kaİSTANBUL: 2 Meyerbeer (Fantaiaie Le« Ho18 gramofon 18,30 fransızca ders vuştnrmuştu. Bana: VÎYANAJ 18 gramofon 18,30 fransızca der* guenots) (möptedİlere mahsw) 19 ostödyo saz (müptedflere mahsus) 19 saz: (Hik« Büyük ideali bugfinkö ve ya18,15 keman, vîyola ve vfyolomel 3 Berch» (Gavott Espagnole) beyeta' 19,45 saz: (Vedia Rıza Ha met Rıza Hanım) 19,45 sazt (Zeki üe şarkı konseri 19 konferanslaT20,05 nnki nesülere beliğ bir ifade üe 18,45 gramofon 19,20 dan» mn • nım) 20,30 Bedayn Mosariye heyetiBey) 20,30 Safiye Hanun ve arka anlatmak vazifesi karşısında neka • »ikisi 2 0 ajans baberlerL j flarmonik orkestra konseri 21,30 tt 21,30 gramofon 2 2 ajam, borsa ha daşlan 21,30 gramofon 22 ajans, yatro 23.05 Havadisler 23,20 ak tSTANBUL ı dar sevinirsem, hak verirsini», de • berleri, saat ayan. borsa haberleri ve »aat ayan. şam musikisL 18 gramofon 19 I U I (Mahmnri }il rai? Bununla beraber omzuma VtljANA: VÎYANA: Hanım) 19,45 Hâzım Bey tarafından yüklenen yükün ağırhiını bir Türk BÜKREŞ: Î8,O>{ konser 19,20 koro fle şar 17 plâklarla opere* parçalan 17,40 Karagö* 20,30 Udi Salahattîn Bey »an'atkârma yakışır bir surette baInlar 20,05 konferaızdar ve havadis • 18,05 radyo orkestrası 20,08 koagençlik saati 18,05 konferans 18,40 Nobar Efendi, Hamiyet Hanım 21,30 şarmağa çahşacağım ve zannede ler • 21 M kemanla konser 21,38 asfenutt 20,45 gramofon plâklarile: şarkı ve piyano konseri 19,10 konfe gramofon 2 2 ajam, bo»a haberlerL rim ki bu hususta büyük mkılâba kerî 'orkestra M,38 koBferanslar (Der Tronbadour) Vertmnin openut. ranslar 20,15 askerî orkestra konse saat ayan. karşı olan vazifemi naçizane de olsa 23,40 konser 23,80 dans mosikisL BUDAPEŞTE: ri • 20,45 havadisler • 20,50 askerî orVİYANA t ifa edecef kn.» dedi ve âbide hakkmBÜKREŞ : kestra devam ediyor 21,35 tefrika 18,25 orkestm ve şarln kcm»eri19,15 18,05 konferans 18,35 keman kon18,05 muatenY konser 17,08 mub da şn izaharı verdi: 22,05 senfonJk konser 23,20 hava konferanslar, havadisler 20,40 kon • seri 19,45 flüt refakatüe şarlalar.20,55 teiif 20,08 konferans ve plâklar23,05 « Abide heyeti ımramiyesüe S disler 23,35 konferan» 23,45 plâkser 22,10 konferanslar 23,40 dammg. mohtelif • 21,15 tsigan musikisi22,35 koro konseri 23,50 radyo orkestrası. sütun ve bh figür taşımaktadır. ÂbiIa dans musikisL BÜKREŞ: havadisler 22,50 opera orkestra»» taBUDAPEŞTE: denin sütunlan altında bnlunan se • BÜKREŞ: rmfmdan konser 24,20 cazbant. 18,05 radyo orkestrası • 20,05 kon • 18,05 Macar şarkJan 18,35 kon kiz koşeli kısım danilinde on satha 18,05 cazbant 20,05 konferans ve ferans, plâklar 21,05 piyano konseriferana 19,05 konser 21,15 mektupmütenazır olan arka satıhtan bir deVARŞOVA plâklar 21,05 Kuartet «n D Dur 21,35 şarkı konseri 21,55 konferanslar 21,80 muhteRf program • 23,80 mir kapı açılacak, üç şehidin ke 18,20 şaria ve vfjrolonsel konseri (Haydn) • 21,35 piyano solo • 22,05 22.10 keman konseri 22,40 hafif mohavadisler ve gramoron plâklan neş mik ve topraklan vazolunacakhr. konferans 22,20 hafif mu*ari. 19,20 musahabe ve hafif mosSri koa • riyah. siki. Sütunlardan ortadaki yüksek sütun BUDAPEŞTE: seri 21,05 Korsakofun eserlerinden VARŞOVA » BUDAPEŞTE t Kubilâyın sembolü, yanlardaki di19,50 gramofon plâklan 20,45 kon17,35 Stranssun eserlermden konser18,05 gramofon plâklan 19,05 lö konser 21,20 >eafon& orke»tra23,05 ğer sütunlar Halil ve Hasan çavuşferan, 21,10 konser 22,20 havadis 18,05 mosahabe 18,20 konser 19,20 dansing. raat 19,35 tsigan orkestra» 20,45 ların sembolleridir. ler • 22,35 opera orkestrası tarafın • mosahabe 19,40 piyano sok» 21,08 şarkılar 21,20 skeç 23,20 havadîs ROMAt Kubilâyın ismini taşıyan nathın dan konser 23,50 tsigan musarisL hafif musiki 22,35 Chopin konseri. İer 23,35 piyano ve keman 3e Macar üzerindeki piyedestal Uln Gazinin VARŞOVA: 21,05 havadisler ve konser . 21,50 1 Prelude Nr: 25, Türk gençliğine hitabeler'ni taşımak18,05 fransızca musahabe 18,20 sonatlan 24,20 cazbant muhtelif musiki parçalan • 22*35 bir ko2 BaHade A» Dur, VARŞOVA: ta ve piyedestal üstünde cumhuri salon musildsİ • 18,50 şarkılar 19,10 3 Polonaise BDor, medi • 23,05 havadisler. ye«m semboia olarak kadın figurü plâklar, mosahabe 19,40 piyano so 18,05 musahabe sonra: konser • 4 Scherzo E Dur BELGRAT : lo 20,40 Lembergten: (tefrika) bulunmaktadır. Kadının sol tarafm19,20 havadisler 19,40 şarkılar20,10 23,08 dans mosikist, havadisler 21,05 (Der Dragoner nnd die Prîn dan ve nakşibendî sembolü olan plâklar ve muhtelif program 20,45 17,35 graraofon plâklan 18,05 23.45 gramofon plâklan. zessm) Oskar Stranssun opereti23,05 nakşt tacından irtica yılanı fışkır edebiyat saati 21,05 skeç 22,20 «ajmmastSc 20,05 Cek ve Yugoslav »arROMA: dans mnsikisi, havadisler. maktadır. Cumhuriyet sembolü kenlon musiîcisi: (Çaykovskinm bir triosu)lalan • 20,35 konferam • 21,05 plâk 21,05 havadisler, plâklar JI.35 ROMA: dme tecavüz eden hu ifriti sa* «Hle 23,20 plâklar 23,45 dansmg. spor haberleri 11,80 (Faust) Gou ıteşriyata 21,38 Uârnet, viyola ve pi21,05 havadisler ve gramofon plâkboğmaktadir. Gene ayni sembol sol ROMA: nodnun operası • »onra : mosahabeler, yano ile Mozartm bir triosu 22,35 ti^lan21,50 radyo orkestrasııun konseri. elinde Kubilâyın kesik tefne dallı 21,05 havadisler, pliklar, uhhî mohavadisler. yatro 22,55 konser23,35 tsigan muBELGRAT: başmı tazizen ekspoze ediyor. Sag sahabe . 21,50 ttalyan operalarmdan PARtS (Poste . Parisien): 17,35 plâklar 18,05 almanca derssikisi. parçalar. 20,05 plâklar, havadisler 21,38 »a ayagimn altmda ise bir mürteei fa( 20,05 konser 21,05 millî opera binaPARtS (Poate Paruaen): sıkmın alnına basmaktadır. PARtS (Po»teP«rİMeB)t lon musikisi 22,20 dans mnsikisi smdaki temsilm naklL Âbide Menemenm yanıbaşmda 20,05 plâklar ve bir musahabe21,05 20,05 havadisler ve gramofon plâk • 24,05 havadisler. PARtS (Poste Parisien) ı bulunan 72 rakamlı (Ayyıldız) te lan 20,35 gramofon plâklan • 21,35 BELGRAT: mos&L musahabe ve plâk neşriyahna 20,05 plâklar, havadisler 20,35 peye dikflmesi için raporucnu tan 17,08 Yutfoslav şarküan 17,38 konkomedj 23,35 dans orkestrası 24,08 devam 21,35 senfonik konser. tazbant • 21,05 sıhhî musahabe 21,35 zim ettim. Şüphesiz abidenm mu ser 20,08 nrasahabe • 20,38 plâklarhavadisler. ŞtMALÎ tTALYA RADYOLARI: frarkılar 22,20 konser 23,35 hava hiti mahalli belediyesi tarafından 21,05 konferans • 21,38 Zagrepten naŞtMALÎ tTALYA RADYOLARI: 'disler. 18,05 keman ve piyano fle salon tanzim edilecektir. Âbide on melro Jril 23,38 tsigan mosikisi. 18,15 şarkı konseri 20,05 havadî» ŞtMALl tTALYA RADYOLARI: mosikisi • 20,05 havadisler, gramofoif ŞİMALÎ tTALYA RADYOLARI: İrtifa, 56 metro genislikte olaeaktır y 18,15 muhtelif musiki parçalan • ler, plâklar 20,25 muhtelif 21,08 21,35 senfonik konser, musahabe23,05 18,05 kadın programı 20,08 havaMevkiin dort cepheve hftkimiyeti o00,05 havadisler ve gramofon plâklarüe havadisler, sıhhî musahabe • 21,35 kodtslerr plâklar 20,28 muhteKf • 21,08 nun her taraftan g$rttl*»esini temin muhtelif musiki parçalan 24,05 havafrarkılar • 21,35 komedi 22,05 salon medi • sonra: muhtelif konser • 24,05 havadisler, plâklar 21,38 mosahabe•tmelrt*dir.» Kadri O disler. mosikisi • 23,05 muhtelif mosiki24,05 havadisler. 21,45 operet parçalaru havadisler. c Cuma: 23 haziran nen bir teklifi Londra 17 (A.A.) Dünya Oshsat konferansi iktısat komisyonunLondra 17 (A.A.) Dan akşam da bir nurnk söyliyan Almanya tk saat 18 de 41 hükumet gümrük mütısat ve Ziraat NazınM. Hogenberg, tarekesine dahil olduklannı bildir Cihan ikttmfdiyatmm ulaht iştnm mislerdir. Bn hükumetler ştmlardırj her milletm milli ikhaadiyatmın tnjriltere, Almanya, Belçika, A ulethma bağh oldugtmu beym et merika, Fransa, ttalya, Japonya, Nor miştir. Beynelmilel borçlann birbi veç, Arjantin, Estonya, Macaristan, rine karışmış bir halde buluntnası trlanda, Letonya, Nîkaragna, tsveç, piyasalardaki hereümercin ve mil Litvanva, Hollanda, tsviçre, Fenlan letlerin sahn alma kabiliyetlerinin diya, Daniraarka, Romanya, Hmdismahvolmasmm başhca »ebebi idi. müstemleke sahibi olmıyan bir memtan, Brezilya, Sovyet Rusya, tspanIekete emtia şeklin<fe krediler sok' ya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Lükmak »uretile o memlektin ikhsadi • senbnrg, Bolivya, Şfli. Yımanis*an, Guatemalâ, tzlanda, Paragtıay, tran, yatı prişan edilmektedir. Pern, Polonya, Portekîz, Tfirkiye, Borçlu bir memleket her ne p« Urujruvay ve Dommîka ctrmhırriyeri. Gömruk mötarekesi teklifinin e saslan şunlardır: Devletler, 29 ni sanda Amerika heyeti nnrrahhasan Birind tahifedcn mabat Gamruk mStarekesîni 41 devlet kabul ettt Gidan ve gelen murahhcalar Kubilây abidesi Darülfünun ıslahatı Birinci aahifeden mabat larile eski Zeynep Hanun konagı *• civannda bulunan diğer dairelerdaa mütesekkildir. Son şekil şu suretla tesbit edilmiştir: Zeynep Hanım ko* nağma askerî tıbbiye ve askerî tıK« biye talebe yırrdu, eski maliye neza* reti binasma Hukuk, Edebiyat ve tlİhiyat fakülteleri, mülga harbîye ne^ zareti binasmın bhincî ve ikinci kai> lanna Tıp fakültesi, ayni binanut ücüncü katma da Tıp fakuitesil* «a zryade münasebettar olan Fen fa« kültesi yerleştirilecektir. Dişçi v« eo* zacı mektepleri bulunduklan bia*> da kalacaklardır. Tıp fakültesinin nakil programlan ve yerleştirme esaslan tamamen ha» zırfanmıştır. Nakil işlerine başlan • mak için fakültelerdeki imtihanla • rın bîtmesi beklenmektedir. \ Çarşamba: 21 haziran J I Cumartesi: 24 haziran I Limana selâm verilir mi, verilmez mi? Antalya civannda Andifli mndan geçen Seyrisefainin Anafar» ta vapurunun düdük çalarak limant, selâmlamak âdetine riayet etmem*» si yüzünden çıkan hâdiseyi dün ya»t mıştık. Seyrisef ain umum müdür muaviai Tahir Bey, Andifli Belediye reismi» protestosuna karşı şunlan soyle • miştir: ' « Böyle bir meseleden malama» hraız yoktur. Bu, olsa olsa Belediyft reisi beyin karihasından çıkmış olaK bilir. Vapnrlann ugraAklan liman* lan düdük çalmak suretfle selânf lamak mecburiyeti yoktur. Onnn îçnl Belediye reisi beyin iddiasını gayrivarft görSyoruz. Selâm resmini ancak bir mevfcîl müstahkeme gelen harp gemilerî y«c pariar.» SevgiK valdemizm vefafa raânaseİM» tıle tahrirî ve şifahi olarak teessnrS • müze iştirak etmek lutfünü gösteren v« bizzat eenaze merasiminde bolunmak zahmetmi ihtiyar eden zevatı kiram» ayn ayn teşekkür etmeğe teessura mfiz mâni oldugundan muhterem gaa*> tenizin tavassutunu rica ederiz. Bilecik Belediye ve Halkevi Yahya Reşit Eskişehir sulh hâkkol Hâmit Teşekki" c öz dü mütabakamı* 6 tneı »ahifemizdedir i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog