Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Conthttnyet 18Harirai 1933 Mesîre yerinde bir Bütün Avrupa Nazi olacakmış! Tabiat faciası TEFRİKA: 19 Yaztm: ALI NACl (f İktısadî bahisler J Ali iktısat Meclisi toplanıyor Âli İktısat Meclisi 10 temmuzda Ankarada içtimaa davet edilmiştir. Bu içtimaın ruznamesine şu meseleler dahildir: 1 1932 tediye muvazenesL 2 tş kanunu lâyihası hakkında mütalea. 3 Ormanlanmızdan en fyi I»» tifade şekillerinin taharrisi. istanbul Borsası kapanış fiatlan 176933 NUKUTı I Sterlia I DoUr 30 Fransız fr. 80 Llret 30 Belçikâ Ö. 90 Drıhmi 20 Isviçre fr. 30 Leva t FUoris 90 Çek koroM I Isveç kronn 1 Avustnry» ŞU. I Peçet» I Mark 1 Zlotl 20 Ley 90 Dinw I Rabl* 1 Yeo 1 Türk alam I Meddiye t BanknotOs. B. Alıs 713 175 168 916 114 24,50 8t5 23.50 Konsolosların kulakları, gözleri... , Ecnebi konsoloslar Makedonya komitasınîn haznrlıkarım tamamladıklarından ve ayaklanmak üzere olduklarmdan haberli bulunuyorlardı Yıldınm 1 kadını öldürdü, Bir Alman Nazîrinîn mühim beyanatı diğeri yaralandı Ramide Üçşerifler mahallesmde Sinan eaddesinde 3 0 nomarah evde oturan terlikçi Zeki Efendi, zevcesi Muzaffer, akrabasmdan Ommügülsüm, Fatma Hanımlar ve komşusu arabacı Âdemin oğhj Muzafferle birlikte evvelki gün Keçesuyu cfvannda Osmanpaşa cayırmda gezerlerken birdenbire sağnağa tutubnaşlardv. Ba aüenm yağmurdan konmmak için albna iltica ettikleri ceviz ağacına yıldınm isabet etmiştir. Yüdmm, ağaca en yakm olan Musaffer Hanırra derhal yakarak köraür baline gebVmtş diğerlermi de şiddetli bir darbe üe yere yuvarlamıstn. tçlerinden yegâne itidalmi muhafaza eden Zeki Efendi, kendini toplamağa çahsarak ayağa kaHmus ve yoldan ge çen arabacılan imdadına çağırmışbr. Bir yük arabasma, baygm bir balde bulunan Ummügülsâm, Fatma Hantmlarla Âdemin çocuğu almrmf ve aüratle EyBp dispanserine götürülmüştür. Muzaffer Hanontn eesedi orada bcrakdmısbr. hk muayene neticesmde Ommügülsum hanımtn vaziyetı tehlikeli görülerek Haseki nisa hastanesme nakledilmiş ve öteküerin rahatsızlıklan daha ziyade korkudan fleri geldigi ve kendilerinde e • bemmiyedi bir aroa oknadığı anlasıhnış ve bavgmbklan geçtikten sonra evlerine gönderflmişlerdir. Ummügülsum Hanîm bastanede bir gün kalarak ryüesmiş ve dün taburcu edOip evine gönderilmişbV. Maamafih yıldınm felâketi atiatanlar hâlâ o tebHke ânmm dehşeb' altmda smir rahat•uhgmdan kurtulamarmflardır. Hambarg 17 ( A J \ . ) Alraanya 7ÎT^ Saaş Propaganda Nazın Gobels beyanatta bulunarak demişth ki: « Şimdiye kadar gördüklerimis, ancak bir baslangıçtır. Haricî siyasetimlzi yalnız dahilî vaziyethnizi sağlamlaştırmak suretüe muvffakiyete götü • rebiliriı. Almanyanm bir vazifesi olduğuna kaniim. Almanyadaki ihtOal diğer devletlere yayılacak, belki başka sekillerde olacak, fakat bu ihtilâlin neticesi, Nazi tarzmda tesekkül etmiş bir Avrupa vücude getirecektir. Sumer Banka devir işleri Sumer Bank umum müdürü Nu» rullah Esat Bey, birkaç gün şehri • mizde kaldıktan sonra Ankaraya dönmüştü. Nurullah Esat Bey burada, eski Sanayi Kredi Bankasından devir alacağı isi tetkik etmiştir. Ban> ka hesaplarile muamelâh tedricî surete d'evrolunmaktadır. 1 temmuzda bu devir muamelesi tamamen yapılmış olacaktır. 83 116 36 25 16 48 33 38 22,50 53 4» 998 33 334 Almanya Avusturya İhtilâ.fı neye varacak? Londra 17 (A.A.) Burada A • vusturya • Almanya ihtilâh nranasebe» tile, yakm bir zamanda tngiltere ve t talya tarafmdan Almanya nezdinde bir teşebbüste bulunulmasmm gayrikabil birşey olmıyacağı düşüncesi vardır. Pek tabüdir ki böyle bir teşebbüs yapıbrsa, dostane ve yan resmî bir şekilde yapılacaktır. Fakat gayesi, Hit lercilerin Avusturyaya karsı aldıklan vaziyetin değistmlmesine mahıf olacak tır. Filhakika, M. Dolrusun muhtelif d e v let adamlarile yaptığı görüşmelerde, böyle birşey istememi* olmakla beraber, ba çesH bir teşebbuse hiç te mfi • manaat etmiyecegmi söyledigi zannediliyor. Diğer taraftan söylendiğme gore, hariciye nezareti hususî bir mudahele prensipine taraftardır. ttalya ve tngiltere gibi büyuk dev • letler mudahele etmedikleri takdirde, Avusturya • Almanya arasmdaki va • riyefcm bir Nazi hükumet darbesi şekIfnde büsbütim gerginlesmesmden ve bunun küçük Hilâfm, yahut her ihttmale karşı ttalyanm filî bir mudahelesine sebep olacağmdan korkuluyor. Yerli mallar sergisine hazırlık Fabrikalar Yerli mallar aerguinde teşhir edecekleri mamulâtı hazırla • mağa başlamışlardır. Galatasaray lisesinin binasında sergi yapılacak kısımlar, Yerli maller sergisi heyetine 1 temmuzda teslim edileceğin • den, sergiye ait hazırhklara o zaman başlanacakhr . 178 171 218 116 2S,S« 830 24.» 84 120 38 26 17 49 24 3İ 84, 55 48 93» 34 236 ÇEKLER Londn Pırls Milano Brüksel Atina Cenevn Sotya Amsterdtn Prag Stokhola Viyana Madrlt Berlla Varîors Bndapestı Bttkres BelgrU Yokohara» Moskova 713,73 0,5696 19,06 ^0790 3.398$ 81.95 9.459S 67,94 1,(804 13,9493 2,7332 4.377S Kapanıs 715 0.56673 12,03 9,0523 3,39 8i. 925 2,455 67,7725 1,1776 15,3775 2,7165 4,8075 5,55873 1.99S7S 4,3175 S.7O25 79,86 34,935 9.K75 1092,50 ; bir köprüyü uçuran ve ele geçeceğini anlayınca kendisini de kaldırıp uçttrama atan komitact Jozef Datkalof ve atttğı köprü , ÂbdfiihamR idaresi uyumakla bera | Tter Makedonyadaki ecnebi konsolos • lan, komitanm hazırlıklannı tamamla • "dıklarmdan ve Manasbr havalisini a • lyaklandırmak üzere olduklarmdan haf>erli idiler. | Manasbrdaki Fransız konsolosu, 1(1903 ihtilâli arifesinde, hükumeb'ne yaz'dığı raporda, diyordu ki: I « Burada, her tarafta, ükbahara gizliden gizliye bir ayaklamna fblacağından bahsedüiyor. Bir Bulgar jtıareketinin Makedonyanm hangi nok'tumdaa patlak vereceği evvelden bi • jfinemez. Buna rağmen, gorülüyor ki, feomitacılar, (tştip, Koprülü, Perlepe tfCrotoro, Manasbr • Kastoıya) havaükinden geçen dağhk ve ormanlık dizi tizerinde toplanıyorlar. Komitaalarra lıareketi, muntazam askerle yaphklan tnüsademelerden ziyade, htikumetten yardnn gören ve kendilerini hfikumete haber veren Rumlann mücadelesi yB • krfmden felce uğnyor. Bundan da an laşılabilir lri, Manastır Rmnlarmm hen t B hepsi, Bolgar komitaalanntn a • leybindedir. Onlara dair ne duyarlar • •a, doğru gidip hükâmete baber vvri' i/orlar. , Sırplara gelince, bunlar, Bulg&rlann eyaklandırma propagandasına karşı îdüşmanlık göstermiyorlar ama, dort ta görönmüyorlar. Buradalri Sırp konsolota, komitanm kendilerini sıkışhrdığın<lan bahsederek şikâyet eden ve fikrifeıi abnağa gelen Bulgar heyetlerine, çetelere girmelermi tavsiye etmekle b« • fraber, onlan hükâmete teslim etme • rnelerini, hatta icap ederae yatakük etinelermi •Sylemekten de geri kalnu • Afyon inhisarı teşkilâtı Afyon inhisan teşkilatına başlanması için emir verildiği yazılmıstı. Teşkilât benüz tamamlanmamıştır. Mevcut afyon stoklarmm 23 hazirana kadar beyannameye raptı içm gazetelere ilân verilmişti. Keyfiyet afyon yetiştiren vilâyetlere de tel • graflarla bildirümişir. Afyon înhisannın kfare meclîsi bugünlerde tesekkül edecektir. tktısat Vekâleti, meclisi idareye tüccardan Habipzade Ziya ve Mehmet Hüsnü Beyleri intihap etmiştir. Ziraat ve Sıhhiye Vekâletleri tara • fmdan idare meclisine intihap olunacak zatlar da bugünlerde taym edilecektir. , $,sns t.9076 4,9375 3,7835 80,06 33,02 2.2995 I089.S0 8 E S HAM Açılış ts Bankası bimu. Û Bankao (Nam) A. Ştm. 60 o/o . . Î00 oA> < * 1 Kaptnij 9.50 «,50 9.S0 9.50 Çefecî Çemopeyef sörette takip olanorlarken, diğer taraftan, komitanm ana merkezi, bütün Makedonyayı bir yangm ateşfle sarmak W çtn, lamdaklan gazledikça gazliyorda. Çok geçmedi. Fırtmantn gelecegini anlatan iDc sbnsekler, ufukta, keskin •« kürültülü işaretler gibi çataverdL Komîtayı kuranlardan ve en anh başlardan «Kotse Delçef», 1903 martmda, Drama yanmda, «Anldsta» 3 • serindeki şimendifer köprüsfinâ dina • rnhle oçarda. Biraz sonra, bîri «Çemopeyef», I » kincisi «Mitro Delçef» ismmde ea tanmmif ihtilâlcilerden iki voyvodanm emirleri altmda, yüz seksen kifiük iki büyük çetenin, «Kokoş» taraflarmdaa dolaşarak Tiirk koylerini yaktıklan ve hükumet dairelerile Türk karakollan • m bastıklan haber almdı. Nibayet, daha çok beklemed3er. 1903 bahan baslangıcmda, gerek hükumete ve Tiirklere, gerek ecnebilere ait birçok mueueseler Sterinde • bunlarm menfaatlerini tehlikeye ko« yarak Avrupanm kanşmatmı teari et> raek öıere • birçok tahrip hareketlerine giristüer. «Selânik Usküp», «Selinik . I» • tanbul», cSelânik . Manastm şimen diferlerini muhtelif yerlerinden borabalarla athlar. 28 nisanda, Selânflrteki Otmanb Bankası dinamitle uçumldo. Ba tahribin plânı şastlmıyacak gibi degOdi: Komitacılar bankanm karşı • smda bir dükkân kiralamiflar, aylarca, kimsenin haberi olmadan, ba dökkjk • nm albndan bir tünel kazmışlar, tfi • neli de Osmanh Bankasmra akroa bajUmışlardı! Gene bu esnadadır Id, bir gön, Se> lânik L'manmda, Fransıs «Guadel • kivir» gemisini babrdılar! Hulâsa, 1903 baslangıcmda idi Id, resmî ve hususî müesseseler âzerinde yapılan tahrip harekeüerile, ve mkralyöz atesi gibi fasılasız tatbik edilmek m retile, asıl ayaklanmanın öncü hareketleri halinde, o meşhur Seiânik stn • kastleri patlak verdL (devam edecek) Selânikte C Yakılan kitaplar listesi ^ Intihap mücadelesi $ Liste: 16 i 1. NaEedit: ŞürlerL • î 2 . Selâmi tzzet: Kitaplari * 3. Etem lzzet: Bütün romanlari. 4. Server Bedi: Bütün roman • lan. 5. Vftlft Nurettin: Bütün romanlan. 6. Naam Hikmet: Bütün kitap • lan. 7. Birkaçı hariç yeni çıkan bQ « tün şnir kitaplari. Ttp fakâlt** (P. C. N) dan: Mtutafa Tuğrul Atina 17 (Hususî) Hükumet fârkalannın reislerile muhaiefet hrkalan re> islerî Selâniğe g^tmişler bu suretle intibap mücadelesi en hararetli devresine girmistir. Muhalif liderlerinden Papa • nastass'yu ve arkadaslan dün hareket etmülerdir. Bugün Harbiye Naztrî Jenieral Kon > dilis gidecek ve orada hükumet namaetleri lehinde siyasî bir nutuk irat edecekta. Selânikte fevkalâde inzibat ted • birleri alınmıştır. Bir beraet thtilâs cürmunden suçlu KadıkSy Belediye muhasebecisi Cemal ve veznedar Ahmet Beylerin mubakemeleri dün tstanbul Ağırceza mahkemesinde neticelenmiş ve ber ikisl de beraet etmiştir. Şlfketihnyrty* 1 Tramray , Bomonti Nektar Terkos Balya Aılaa çhnento ta, tSTlKRAZLAR 1933 itrafldyeB lstikran Şark jimendiferl Düynnn Muy. Gtirarük Saydı MaM Bajdat Askeriye Neşriyat davalan <,*LM 54,15 M. Venizelosa yapilân stnka$t meselesi Atina 17 (Hususî) tstmtak hâ • kimligi dün daha muhtelif şahitleri dinlemiştir. Şahit sjfatîle ifadelerine mü • racaat olunan nuilâzim Lagobani ve müHzbn Kaçinbarus mevkuf Emniyeti umumiye müdürünün kendilerine Venizelosa katletmelerinî teklif ettigini, ba teklifi kabul etmediklerini söylemişlerdir. Liste: 17ı T. Vedat Orfit «Verteb terc8mesi. 2. Server Bedl» Romanlari * 3. Vilâ Nuıettin: Bütün romanlan (başta cAşkm Birind Şartı»). 4. Bütün yeni sairler. (Faruk Nafiz, Yaşar'Nabî Behçet Kemal müs • tesna). 5. Etem lzzet: Bütün kitaplari 6. tbrahim Fazıl: Bütün kitap • lan. 7. NsHedit: Bütün kitaplari "*& 8. Cel&l Sahir: Bütün ajirleri. 9. Edebiyatı cedidecilerin bütün çetrefil, sun't siir, hikâye ve romanlari. Ttp takültesi (P. C. N) dan: **" M. Atilâ Müddeiumumilik tarafmdan «Soıı Posta> gazetesinin 2 haziran tarihli nüshasmda çıkan «Çifte ifade» isimli hikâyeden dolayı ba gazete «ahibi ve müdürleri île hikâye muharriri aleyhine bir dava açılmıştır. Bu davanın duruşmasi ücüncu ce* za mahkemesinde yapılacaktır. TAHVlLÂTı Kapanjş Oektrft SiftrtJ Tramvay . Tttnel . Rıhtnn B Anadoln CO Anadoln ( 2 ) Anadoln ( 3 ) Anadol Diger taraftan, tstanbuldaki Franrâ fefirf Komtans ta sunlan yazıyordu: « Diğer sefirlerle, bu meyanda îngfitere, Rosya sefirlerile yapbğım mülâkadardan anladığmıa göre, son zamanlar, Makedonyadaki Bulgar komitaatannia harekâtma dair çok endişe ve» tid haberler almmaktadır. Füvâki bn i fayialarm her tene ve hemen heayni aylarda çıkbğı veya çıkanlidığı doğradur. Fakat benim fikrhnce, fio sene, ba rtvayetlere diğer seneler • fjen daha çok ehemmîyet vermek lft gelîr. thtîlâl hareketi o kadar ya • ki, bu *efer umumî bir ayak • önöne geçilemiyecek gibi gö Dükkânlarını yakanlar mahkum oldular Mahmutpaşadaki dükkanlannı kasten yakmaktan auçlu tsak Sivilya % ile tzrail Isakm muhakemeleri dün Ağırceza mahkemesinde netieelenmiştir. Izrail İsak 3 sene 6 ay, ye • ğeni tsak ta 2 sene 11 ay hapse mahikum olmuşlardır. ^ Makedonyacıların Sırbistandaki faaliyeti Sofya 17 (A.A.) Ajam Stefani bildiriyor: Makedonya gazetesmm yazdıgma göre, Makedonya partisine atfedilen Mişhdeki bombalı suikast neticesinde, Yugoslavya polisi, birçok kimselere işkence yapmış ve 50 kişinin ölümüne sebep ohnustur. Vaziyet, çok vahimdir. ' Şikago sergisi seyahatî * Natta seyaKat acentâst tarafm'dân te? tip edilen Şikago seyahati evvelce de> yazmıs olduğumuz gibi küçük yük va<« purlarile değı'I, büyük ve muhtesem> lüks Transatlantiklerie yapılacakttr. ^ Atlantigi T 2 gunde geçen, içinde bi# miktar yolca kamaraa olan yük vapurı larile de bu »eyahat yapılabilir ve bü^ tün masraf 600 liranin içine tokulabi lir ve bunu Natta da yapmaktadır, fakat bu gemilerde Atlântik seyahatınin" zevklerinin hiçbiri de yoktur. Köçük' bir gemimn içinde Atlântik gibi bâ ummanda 12 gün seyahat etmek faz • la zevk vericî birşey degildir. Halbuki yeni modern, büyük* ve yalnız yolca taşıyan gemilerde bu tamamen bera ' kistir. Yüzme havuzlan, sesli sinemalar^ eğlenceler, at yanşlan, briç partilerv teni» oyunlan içinde geçecek bütün bir1' gün bu zevkli s«yahatfn müfredatmt' teşldl edecektir. • • ' Amerikadak] «eyâKaHe Kö nisEette rahat olaçalrtır. Geceleyin bütün ae • yahatler yataklı vagonlarla olacağı için yorgunluk hissedilmiyecekb'r. Ve her şehre vanldıgi vakit o şehrm tamam zevlu çıkanlabilmek için herşey hazır olacakbr. Ba vapurlarla seyahat edenler aynca EIiz adasında karantinaya tft'< bi olmak tehlikesinden tcurtulaeaklardm Üstlerinde bir sınrf yolca taşryan yülp gemileri her nekadar tirinci «nıf di ye reklam yapmakta beler de fiatlan 90 dolardan aşagı oldugu için Ameri ka kanunlan tarafmdan 3 üncü derecede telâkki edilmektedirler. Bütün bunlar nazari dikkate alındîğı takdirde 600 liraya yapılan bu se • yahat haldkatte daha çok pahalı olmab tadır. Seyahat bir idarecj tarafmdan i' dare edielceginden, mgiHzce veya başka bir ecnebi lisanı bjlmemek mahzut teşkil etmez. » Daha fazla tafsilât bHyenTer, Ğaî* fasarayda Natti acantanna müracaat Bir anne çocuğunu adliye koridorlarmda terketti Praans maslahatguzan da, Dekas • peye, şu kua raporu gönderiyordu: ^ « Aldığnn haberlere bakılırsa, şu nakikada, Makedonyamn en kanşık İDsm Manastır vilâyetidir. Bulgar çe Idermm bilhassa Manasbr havalisinde ^ekhdc oldaklan ve kendilerinden basIn, haun da Ytman hududundan ka fcak olarak geçirdikleri «Gra» tüfekle| 3 e sflâhlsndırdıklan anlaşıbyor.» * ** a resmf vesikalardan da anlaşıh* • jp ld, bir taraftan mSfrezelerle, şa frada barada, bomltacılar dağınık bir r HHnmımmnHnnııınınmınnHnnm^ Balkan mönakalât konferansı Sofya 17 (A.A.) Balkan münakalât konferansı, bugün çalışmasma devam etmiştir. Uç komisyon sabahleyin toplanmışlardır. Yarm ruzname • nin müzakeresine devam edeceklerdir. Murahhaslar, öğleden sonra hususî trenle Pemiğe giderek devlet tarafmdan işletflmekte olan kömür madenlerim zîyaret etmişlerdir. Akşam millî operada verilen bîr temsilde hazır bulunmuslardır. Mahmut Yesarinin En güzel Romanı: KARtLERlMlZE KOLAYUK ASKERUK 1ŞLERİ Tipi Dindi! Yarın Çılayor, Kitapçmızdan Araymız! Tevzi yeri: MatbaaeJtk oe Neşriyeit \ \ I Tiirk Anonİm Şirketi Trabzonda kar ve yagmur! Trabzon 17 (A.A.) Yağıs devam ediyor. Mahsul kısmen zarar görmüştür. Dağlara kar düşmüstür. Ziganada sel olmustur. Fakat hasar azdır. Yeni sene fmdoc mahsuKmden ne kadar olacagmı araşbracak olan müte hassıs bir heyet yakmda ise başbyacaktar. Aylık abone viliyetlerdeki bir çok ferfleriıng gazetelerini munta • saman kendı adreslerine alabfl > mek için bbtden ban kolaylıklar is tenektedirler. Ba aziz karflerm analanm yerine getirmek üzere Curahurivet için ayhk abone usulu HtSıaz etmege karar verdik. Ay • lik abone bedeli yahns Şubeye davet Kadıköy Askerlilc sabesIndenS Topçn Atış mekteblnden namzet ola • rak terhls edilmi? olan 310 doğumlu Istanbullu Hasan Bıza Elendi oğlu Suat Rıza Efendl (C) ftkrasma tâbl oldugun • dan stajııu gönnek üzere şubeye bizsat ve yahut bulunduğu mahalden taahhutlfl mektupla ilândan 36 saat zarfında mü racaat etmesl ve mflracaat etmedigi takdirde hakkmda kanunî muamele tafcip edllecegL \\ Dün Adliye koridorlannda terkedilmiş bir çocuk bulunmuştur. Yapılan tahkikata göre, davası Için Adliyeye gelmiş olan bir hanîm koridorda dururken yanına kucağında bir çocuk olan diğer bir kadm gdmiştir. Çocukla kadm diğer banı • nu: Kuzum hanımcığım. Şa yavrama bir dakika kucağmda tut... Halâya gideceğim, demis ve çocuğunn vererek uzaklaşmışhr. Kadıncağiz koridorda urnn müdd'et çacuğun annesini beklemiş ve gelmediğini görünce Müddeiumumiliğe müracaat ederek vak'ayı baber vermiştir. Bırakılan çocuk bir yafmdadır ve erkektir. Çocugun üzerinde çıkan kâğıtta şunlar yazıhdırt Çocuğun ismi ömer oğlu Rıdvandır. Yokluk ve sefalet yüzünden ciğer paremden aynlıyorum. Ne yapayım, bir tane de karnımda var.» Müdd'eiumumilik çoctığu Dariilâcezeye göndermiştir. Annesi aran • maktadır. ^ Amerika Reisicumhuru diktatör Londra 17 (AJV.) Amerika, Avrupanm, harp borçlarmın 15 haziran taksitini vermelerini veya pek az bir miktarmı vermelerini omuzlarmı silk • mek suretile karşılamış, bu suretle, ret karanna karşı lâkaydisini göstermek • le beraber, milletin kongrede yapılan gurültülere ne kadar yabana kaldığmı da meydana çıkarmışbr. Kongre, M. Ruzvelti para, banka, sanayi ve ziraat meselelerinde filen diktatör olarak bırakarak dağdıyor. M. Ruzvelt, bu akşam Vaşington dan kaDcarak Massaçasetts sahüme gidecek, orada, küçük bir yata binip 15 günluk bir gezme yapacaktnv Limon kralımn tahliyesi meselesi 150 kuruş... Üa îbarettir ve tabfi pesin olarak gonderihnek lâznndır. Ba mal idarece fazla mesaiyi icap eden k&Ifetfî bir meşgale olanfta için abonelermin tnkıtaa uğraraamasmi istiyen karflerunizb paralanm idareye vaktinde yeti • pecek veçhile dondermekte devam etmeleri iktiza edecektir. j I Satış yerleri: !: lstanbulda: Bütün kütüpha i! neler. :j Bcyoglunda: Haşet kütüp • ; j Hanesı. Ankarada: Akba kütüpha' İ nesi. ÜskL'dar Hâfe sinemasında 6ÜZELLİK KRALiÇESi lliveten: Dünya havadisleri Dohaliye 15 kuruş fhtîsaa mahkemesi, Limön Kralı Diyamandinin kefaietle taîıliyesini kabul etmiş ve kefalet miktarı ola rak 23 bin lira takdir eylemişti. Diyamandi bu 23 bin liralık kefa leti gösteremediğinden tabliye ka • ranndan 11 gün geçmîf olmasina rağmen henüz mevkuf bulunmakta* dır. *&, ** ' ^ Limon kralmm ntuKakemesîne, dün de devam edilmiştir. Dünkü celsede ban şahitler ve bir kaç muba • faza memurn dinlenmiş, muhake • menın devamı önümüzdekj teşive bjrakılmıstui ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog