Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

14 Haziran 1933 Yunanistanda dahilîsiyaset had bir devreye girdi Muhalefet, kabinede tasfiye îstiyor Selâmeti kuvvetli bir diktatörlük tesisinde bulanlar var (Birinei sayfadan mabat) ferî idare ettiği meydana çıkmıştır. 'Cufnhxtnvct Cuma günkü maçlar Istanbul PMtbol heyetinden16 6/933 cuma günü yapılacak llk maçları: Takstm stadı V K Kapı G. Saray B takınu saat 13,30 hakem Izzet Bey. Beylerbeyl HUâl 1 lnci takım saat 15 15 hakem Sedat Bey. V. K. Kapı G. Saray 1 incl takım saat 17 hakem Sait Sal&hattdn Bey. Fener stadında Fenerbahçe Başiktaş B. tekımı saat 13,30 hakem Saml Bey. Anadolu Altınordu 1 lnd takım saat 15,15 hakem Emln Bey. Fenerbahçe Beşiktaş 1 tnd takım saat 17 hakem Kemal Hallm Bey. Dünya nasıl düzelebilir? Londra konferansında dün Fransa, İt&lya, Almanya ve Japonya murahhasları fikirlerini anlattılar (Birinci sayfadan mabat) cut 30 milyondan fazla işsiz hakkın<faki noktai nazarım hulâsa edere • ken, bu kadar adamı, konferansın toplanmıs olduğu jeoloji müzesinm banndıramıyacağını söyledi ve de • diki: € Buhran hakkmda neşredilen eserler, makineyi insana değil insanı makmeye hâkim kılabilmek için, para, ve kambiyo meselelerinin halle dilmesinin icap ettiğini gösteriyor.» M. Daladier devamlı ticaret mu • kaveleleri ile istihsali rasyonalize eden mukavelelerin lüzumuna işaret ederek işsizliği azaltmak için büyük mikyasta umumî hizmetler yaptınlması fikrini müdafaa etti. M. Daladier istihsal ve mübadelenin azaltılmasının 30 milyon altın dolardan fazla bir zarara sebep oldugunu ve ziraî mahstıllerin fiatlannın sukutunu hatırlatti. Bundan sonra su sözleri söyledi: € Döviz harbini bitirerek altının serbetçe hareketini yeniden temin etmek ve bilhassa beynelmilel 40 saatlik hafta usulünü kabul ederek işi tanzim etmek lâzimdır. Milletlerin ve hükumetlerin cepheleri, iktısadî harplere mâni olmak için birlesmeBundan sonra söz alan Italya murahhası M. Yung fiatlann yüksel mesi, Utikrar gümrük dnvarlan ve hükumetler arasnıdaki borçlar meselelerine temas etti ve dedi ki: « Fiatlaın yükselmesi derecesi sadece muhtelif para meselelerinin ifades! seklfnde olmalıdır ve bu meaeleler ayrı ayrı değil müstere ken nazari itibara ahnmahdır. Bü tün milletlerin ayni fenalıklardan mttteessir olmasi, fenalığın kökünün para hudutlan dısansında olduğunu ve para manevralannın vaziyeti büsbütün fena bir sekle sokmaktan başka bir «eye yaramıyacağmı göster • mektedir. Vaziyet ancak kıymetlerin hak&î bir isrikran ile düzelebilir. Hayalf kıymetler ortaya çıkarmak Ittzmusuitdur. Sadece sağlam krediyi artırmak lârrmdir.» M. Yung sermaye sahiplerîne meşrn menfaatleri tatmin edilebileceği kaneati Terilmek suretile sartlar konuiması için müsterek bir mesaiye taraftar olduğunu bîldirdi. noktası olmalıdu. Kredi meselelerinin başlıca esası hakkmda memnuntyeti mucip bir anlaşma husule gelmdye kadar iküsadî meselelerin halline knkân yoktur.» M. Fon Neurath nutkunu şu sözlerle bitirmiştir: «Bu meseieler ise milletler arasmda evvelce meveut olan itilâf yeniden te essüs etmedikçe haHedüemez. Almanya malî ve iktuadî meselelerin halline siyasî hareketJermin ve icraataisn mübim bulunduğu zrhniyetile gkisiyor.» Muhalefetin isteği Atina 13 (Hususî) Siyaset âle • mjnde gcrgmlik hâlâ devam ediyor. Muhalefet iktidar mevkiine gelmek ve kendi mes'uliyti aJtmda haleldar ol muf sükunetin iadesüe mükellef olan hökumeti devirmek tasavvurunda de • ğildir. Hükumetten istediğı şeyleri haddi aagariye indirmiş ve tahkikat esna • •mda bkaraflığın muhafazası için Da • hîVye Naran M. Rallisin çekilmesinde tsrar etmişlerdir. Muhalif gazetelerden bazılan Dahiliye Nazınnı Başvekilin suikast nıeselesini tamamen tenvir et • mek h&kkmdaki niyetlerini akim bı rakmağa cansmakla itham etmektedirkr. Başvekil cevap veriyor Atina 13 (Hususî) Başvekil muhaliflerm Dahiliye Nazaı aleyhindeki ithamatım kabul edip te kendisim istifaya davet ederse muhalefete hak ver miş olarak kendi zâfım ikrar etaniş ola • cağım düşünerek muhaliflerin iddiala • nnt kabul etmemekte son derecede nrar ediyor. Başvekil istintak hâirimliğinm şimdiye kadar tahkikat esnasmda herhangi mevki uAAi okasa oluMin hiçbv kimsenin sorguya çekflmestnden tevaldd ebnediğini beyan eyiemistir. kar vaıayetler almaktadn. Venizelistler, şeflerinin selâmeti ve nhhat şerefine Atina ve Piredeld merkezî kiliselerde ayinler yapmiftlardır. Bu ayinler esnasmda nutuk irat edenler de olmustur. Ezciimle âyan reisi M. Go natas, nutkunda Venizelosun modern Yunanlılığin en büyük bası oldugunu zîkrettikten sonra suflcastm maietlerin «yasi bayatmda göriilmemiş bir hâ • dise olduğunu »öylemiştir. Dün Piredeki zabtta memurlan bir araya gelerek Emniyeti umumiye mü düriinün suikastte methaldar bulunmaM keyfiyeti etrafmda görüşmüsler ve hükumetten sabıta mesleğini lekelryen bu gibi hâdtselere karşı mesleğin tasfiyeslni istemeğe karar vermialerdir. Moddeiumumilic zflüaleri talhriş edecek nefriyattan çekinilmesmi matbuata tavsiye etmiş ise de gazeteler giinün rrruhtelif saatlerinde üâvler çiarmaktadırlar. Şehir içinde türlü türlü riva yetler ve şayialar dönüyor. Hükumet vak'a ferdasmda asayism muhafazası için şiddetli tedbirler almış, askerî devriyeler dolasmağa başlarruştır. Evvelâ para meselesi Londra 13 (A.A.) tktısat feransı bürosuna, gümrük mütare kesinin konferans devam ettiği müddetçe uzahlması hakkmda bir teklif verilmiştir. Tahmin edildiği gibi, pa> ranm istikrarı meselesine diğer meselelerden daha çok ehemmiyet verilmekte ve bütün dikkatler, fazla oynamkta olan doların üzerine toplanmaktadır.. Heyeti murahhasalann ekseriyeti, para vahidi kıyasileri tesbit edilmedikçe hiçbir anlaştna • nm mana ifade etmiyeceği hakkın • da ımıtabiktrrlar. Voleybol maçlart Voleybol ve Basketbol heyetinden: Heyetimlz Voleybol ve Basketbol bl rincffiklerinl 19/5/933 tarihinde lkmal etmiştir. Voleybol müsabakalan Hk defada yapılmıştır. Birlnclsl İstanbul blrincOiğlne hazırlık mahlyettaıde olan turnuva, digeri İse resml Istanbul birlnclliğidtr. Neticed« turnuva birtnciüginl Oalatasaray, restrü Istanbul blrtncillğinl d« ?enerbahçe takımlan kazanmışlardır. Basketbol blrlnclliğinl de İstanbulspor tatamı fcazanmıştır. Mükâfatlar 21/6/933 çarşamba günu Mıntaka merkezinde verilecektlr. Maliye komitesi üç grapa ayrtldı Diktatörlük mü? Kanlı bâdiseler suhor edecegini söyfiyenler vardi'. Akfi selim sahipleri bugünkü kesmekefin fazia devam edemiyeceğrm ve binaenaleyh vadyete hâkinı ohnak ve sükun teeaıik abuek için kuvvetli bir diktatorlüğün teessüsünü zanıri buhmdugunu ifade ediyorlar. Herhalde Yunanistan abvafi, muttant degüdir. PoKnicacAk iıtiraskn Yunan menfa •. BÜeıiııi tzrar etmektedir. Apollon burada üç maç daha yapacak Şehrimizde bulunmakta olan Yunan Apollon takımı buradaki gayrU müttefik kulüplerle temaata buluamak üzere kendi federaıyonundan müsaade istemiş ve almışbr. Yunan takımı bugün Şisli takımile cuma günü Kurtulusla, pazar da Pera ile karşilasacakhr. Londra 13 (A.A.) Cihan ocnsat konferamM ictkna haKnde bulunduğu sırada büyük mnietlerin teknisiyenleri ve mairye mütehassıslan da kendi aralaraıda hususî toplanhlar yapmaslardır. Bunlar üç grupa aynlmıslardır. B n ı c i grup harp borçlan ve para kıymetinin tesbki meselestni tetkik etmiştir. tkinci grup Aknanyanm yaptığı kısa vadeli jstikrazlar, üçiincü grup ta gene Almanyanm aktettiği uxun vadeli istikrazlar hakkmda tetk9der yapmstr. Akrtanye açüan kna vadeli kreduerin tetkücme M. Schachtm Londrada bdunAmerika, Fekmenk, tsviçre, Fran • su, tsveç Te BeJçSca bankaJannm mümessuleri istisarî kotnitoye m taykı edümişlerdjr. Ba istisarî kotnite İnguiz mankast müdürierile Londradaki en büyük bankalarm idare azalarmdan mttrekkeptir. lhraç bankaları mümetsillerinin gizli konferansı Dahiliye Nazırt metin Dahfliye Nawı muhaliflerin tarafgirane hücumianna karşı mukavemet et • miyerek yerinden çekümek için bif se • bep oknadığım söyiemiştir. Gazetelerin şiddetli neşriyatı tki taref gazeteleri birbtrine pek sert Ve keskin bir lisanla çatmaga başlamışlanfar. Zaten ezeldenberi bu memlekette roevcut politikacıhk ibareslan yeni • jlden ve bötün heyeoanile canlantnıştır. Kral tarafan EHİnskonnelon, EIKmki. gibi gazeteler, bu hususta da pek fleri giderek Venizelos ve Venkelism hak • k n d a çok ağır bir Ksan kuUanmakta • «br. ElKnikonmekm, bogünkü *nüsha«ınUa 1922 d« divanı harp kararil« idam 'olunan ricafin T« diğer btat kimselerm reaknlerini dercettikten sonra bunlaraı herbâi akmda « tacîhmde Venrâelo* tarafmdan öldurülrnüftör.» ibaresinî yazrroşbr. Venizelos tareftan gazeteler dc cerejran eden hadiseyi Te bun • îdan doğan vaaâyeti tahHt ederek işbaşwd* bulunan fu'kanm ba yolcuzluk • lordan mes'ul olduğunu, hükumet taraf • tan gtuutdtrin ayiarca (Veniselos) tm jvuoudunün ottadan lcaHcmastm rnillî bir Karuret seksinde gösterdüclerini, Te binaenaJeyh dnayetin manevî faili hüku met matbuata olduğunu yazmaktadır • tar. Venizelos fırkasmın en harareÜt marervd Eleftron Vima dünkü basmak&Jesmde haJkm emniyeti ve selâmeti kertdisine tevdi edilmiş olan Emniyet •nüdtira (PoUhronopulos) un dnayetin •nürettibi obnast başka yerd« görübnemiş fyr faaha tefkü ettiğini ve keyfiyetin bugünkâ bükumet için büyük mes'uli • yeti müstebzân oldugunu yazmaktadır. ttklalperverliğile maruf olan Estia gaMteM ise ahvali fena görüyor, alevle nen Sıtvaaform Yunanntan için felâ ketü olacağtm kaydediyor ve Mcacılık Idnkrini bir tarara bırakarak müttehi • dane bareket edilmecini tavriye eyü • yor. Müfrit Venizelosçu gaıeteler, hukumet içinde tasfiye yapifanasm talep ediyor, Dahiliye Nazınnm suücastdlere mümaşat etmekte oldugunu iddia ederk ba zatm hâlâ reaikarda kalms» bolunm u m hayret ediyor. ÇaJdar» kabi neontn nrahim bir rüknü olan Harbiye N a z n Jeneral KondiKs ara«ra tehdft tntihap miîcadelesi Atma 13 (Hususî) Harbiye Na m KondiKs Selânik mdhabaıhnm ihzar ıhafcfcmda BaşvekiHe görüsmüstür. Selânflcte hükâmetin variyeti xayıf olv eski kuvvetini yeniden elde etmesi için dddî bir surette uğra»ılması lâzım geK mektedir. KondiKs parar günü Selâniğe giderek ük siyasî nutkunu irat edeoekbr. Kondâisten sonra M. Venfzelos ta Selânige giderek Kond3isn nutkuna cevaben bir nutuk irat edecektir. Sipahi ocağıhda hazırlık Sipahi Ocaği, temmuz ayı içinde Bulgar binicilerile yapılacak mü • sabakalar için hazır lanmaktadir. Nevyork 13 (A.A.) «Evening Post» Londradaki muhabirinden aldığı bir telgrafta, Ingiltere, Fransa, Amerika ihraç banka mümessilleri nin yaphklan gizli konferansta A • merikalıların beynelmilel müsterek bir istikrar sermayesi vücude geti • rilmesini ifklif ettikleri yanlmak • tadır. tddialara göre tngilizler bu teklifi reddermişlerdir. Nevyork Bankalar muhitinde, ba haber doğru olduğu takdirde, tngil • terenin teklifi reddetmiş olması her türlü para istikrarı teşebbüsü borçlar meselesi kat'î bir şekilde halle • dilmediği takdirde bir işe yaramıyacağı hakkmdaki kanaatfne atfedi • liyor. Sovyet matbuatımn matalealart Avusturya Başvekili Londradan ayrudı Londra 13 (A.A.) Avusturya Başvekili M. Dolfuas Viyanaya dönmek üzere yarm öğleden sonra Londradan hareket edecektir. Vilâyet at koşuları Bu sene îstan/bul Vilayeti *ara • fmdan tertip edilen at kofulan temmuzun son haftalarına doğru bas • lıyaeak ve agustos nihayetine kadar devam edecektir. tstanbul Vil&yeri Baytar miufiirlüğile Sipahi Ocaği bu kosular için haaırhk yapmakta, yeni ve fazla vesaiti nakliye temmme de eahfilmakta dır. Evvelki geceki zıyafet Londra 13 (A.A.) Dünya ik tısat konferansı murahhasları dün akşam hükumet tarafmdan verilmiş bir ziyafette hazır bulunmuşlardır. M. Hull bir nutuk söyliyerek, konferansm bugünkü feci buhranın icap ettirdiği kadar seri bîr şekilde bitirilmesi temennisinde bulunmuş, bu asrın bütün devletlerm iktısadî menfaatlerinrn karşılıklı olduğunu gös • terdiğini söylemiştir. Hatip bundan sonra demiştir ki: « tlk defa olarak memleketler refah ve buhranı müştereken duyuyorlar. Irkî bağlardan sonra gelen ti carî bağlar bütün milletleri birbir lerine bağTiyor. Dünyanm devamlı bir surette anlaşabilmesi, ancak milletîer tarafmdan takip edilen iktısat siyasetinin sekline bağlıdrr. Dünya nm asıl sulh unsuru beynelmilel ticarettir.» ' M. Makdonalt da şunlan söyle miştir: « Teferrüat üzerinde milletler hep ayni göriise sahip değillerse de müskülleri halletmek için ayni iradeye sahiptirler ve konferansm muvaffakiyetle neticelenmesi içîn ayni ümidi beslemektedirler.» M. Makdonalt murahhasiardan, konferansın muvaffak olması için ellerinden geleni yapmalannı istemiş ve bundan sonra şu sözleri söyle • miştir: « Bu suretle konferans bitince, bütün milletlerin ümitleri tahaklcuk etmese bile, murahhaslar hiç olmazsa bir vicdan azabi duymaktan kurtulmus olurlar.» * Atina Ajannmn verdiği malâmat Atia 13 (A.A.) Atina ajann bildırryor: M. Vemzelosa karşı yapünus olan suBcast hakkmdaki tabkârat, sim • diye kader ancak emniyeti umumiye müdürü M. Pofihronopuk>sun bu iste manevi bir istvaki obnası Jhtiroalini meydana çJcarabihntstir. Mumaileyh, V ennelos hukönıetı samamnda sene * lerce P r e polk müdürlüğünde buhm • mus ve Çajdaris kabme*i kendtsini vazife basmda buünustur. Sırika»tm vak tüe öldürülmüs olan kızkardeşlerinin mtücammı almak maksadüe M. Polih ronopulosun biraderleri tarafmdan yapıbnif olduğu anlafilmmtv. Şurası dikkati celbe sayandır ki Polthronopuloslar Yanyahdirlar ve orada kan dök • mek âdeti vardır. Herhalde meselede si ya*et adamlarmdan hiçbirmm methaldar oknadıgı anlaşılrrashr. Esa«en M. Veni»elosun ifadatmdan cinayet ârmlmin bir aite itikarm olduğu anlaşılmnıtv. Muma3eyh hükumetm bu iste kat'iyyen a4âka« olmadığmı söylemjştir. Askerî bir hareket yapdacagma ve yahut dücta törlük temayüBeri meveut bulunduğu na dafc olan sayialann asd ve esası yoktur. Hükumet, umum tarafmdan tak • biı edSmiş olan müessif hâdiseyi istismar etmek istiyen muhalif gazetelerin şiddetfi hücumlanru kat'iyyen hesaba katmtyarek oiyaaî iıtiradbnn pallak vermesme mâni obnak içkı fevkalâde mesai sarfehnektedâ. Anadolu knlühmnün müsamefeA Usküdarda Anadolu tdman knlübönön, geçenlerde tehir edilmiş olan müsameresi, yannki persembe aksamı Kızkulesi Park gazinosnnda verîlecektir. Moskova 13 (A.A.) Tas AjaM b*d*fyor: Londra iktısat konferansmdan bah« seden tzvestiya gazetesi kapkalizmm banrandan muztarip olduğunu ve konferMtsm bu hastayı iyüeştiremiyeceğini yanyor. Sovyetlere karşı iktısadî Te malî boykotaj tesebbüslerinden bahsederek diyor ki: «Sovyet Rusya icabmda kapkaüst âleminden müstağni kalabilir. Eğer ka» pkalist âlemi, bu noktayi idrak edecek olursa Londra iktısat konferansmda so»« yalist rejiminin kürei arzm akıda birinde teesüs ve inkişaf etmiş olduğunu ka* bui etmenin daha faydalı ve Sovyet Rnsya nortnal surette kredi açmantn ve onunla müalihane ticaret münasebetlerirtde buksnmanın kârlı olup olrmyacağmı elbette teemmül edecektir. Pravda gazetesi, konferansm mottefikler ve bühassa Ingiltere ile Amerika arasmdaki ihtilâflar had h'v devrede tken toplandığını nakk ve do« viz meoelelerile piyasalar, tarifeler ve Afanan moratoryomu üzerinde şiddetii mücadeleler olacağını, te * şekkül edip dağılacak devlet gruplanmn birbirine gireceğini, Rusyaya karşı bir müoadele hazırlamak için çahşılacağını yazmaktadır. Altın taharriyatı (Birincl tayfadan mabat) lerimizden petrol madeni mühendin Kemal Numan Beyin getirilmesi ka • rarlastinlmıştır. Japon marahhanmn nutku Londra 13 (A.A.) Cihan iktısat konferansında Uruguay murahhasından sonra söz alan Japon murahhası Vikont tshii konferansın muvaffa • kiyetsizliğe uğramasınm bütün dünyanın iktısadî bir iflâsa sürüklen mesi demek olacağını, Japon hükumetinin kambiyo fiatlanndWki te mevvüçlerm önünü almağa elverişli tedbirleri tetkike hazır bulunduğunu söylemiştir. Vikont tshii milletler arasmdaki ticarette ecnebi ticaret e«yası aleyhinde bir fark gözeme yolunda beliren temayüllerden dolayı giimrfik manialannm azaltılmasını iltizam etmiş, en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesinin gayri' mahdut bir surette tatbikını da avsiye eylemistir. Vikont tshii iktısadî sulh olmadıkça siyasî sulha imkân bulunmadığinın hatırdan çıkarılmaması gerek olduğunu da kaydederek sözünü bitirmiştir. Bundan sonra konferans saat 12,35 ten saat 15 e kadar müzakereye aralık vermiştir. M. Hulün bu sabahki toplantıda bulunmaması hayreti mucip olmuştur. tktısadî tetkikat yapacak heyet Bundan baska memleketîmizin ik • tisadî, ticarî, ziraî ve rnalî vaıiyetle • rini tetkik edecek üç tdşffik heyetten Mr. Summervill elyevm Ankarada iş basmdadır. Bu zat memleketimism 3ctısadî, ticarî, ziraî, malî ve döviz vaziyetmi tetkik etmektedir. Haziran son lanna doğru Mr. Cardner namrada bir mütehassıs daha gelerek bu tetki • kata iştirak edecektir. tktısadî tetkikat heyetinin asıl reisi olan maruf Amerikan iktısatçılarmdan ve Nevyorkun tanınmıs avukatlanndan Mr. Hines te temumz iptidalarmda Tür kiyeye gelerek Mr. Summervill ve Mr. Gardner tarafmdan hanrlanmak a zere bulunan iptidaî malumati muhtevi ikhsadî raporu tetkik edecek ve bir program çizerek Amerikaya dönecek • tir. Mr. Snmmervill bu esaslar daire sinde teşkilâtile beraber cahsacak ve Mr. Hines birkaç uy sonra tekrar Tür kiyeye gelerek cirmiş olduğu progra mm tatbikatmdan mütevellit neticeleri tetkik eyüyecektir. İkhsadî heyetin muhim nzvo olan Mr Summerviil sonbahara doğru memleketi bastan başa dolaşacaktır. Bu zat ve Mr. Hines muhtelif iktisadî işleri . muvaffakiyetle görmüs söhret kazan • mıs kimselerdir. Misisipi irva ve uka işlermi, Tunada seyrüseferin neden a • zaldığmı tetkik ve tesbit etmisler ve Cemiyeti Akvamm iktuadî komisyonlarmda muvaffaldyetli isler görmüş lerdir. Bu mütehassıslann hizmetlerinden memlekethnizin pek çok istifade edecegini shndiden söylemekte bir mübalâğa yoktur. M. Summervill geçenlerde tayyare ile Ankaradan şehrimize gelerek Amerikan ticaret mümessili Mr. Cilespi ile görrşmös, tekrar Ankaraya dönmüstü. Tedavülden kalkan Rumen naraları Romanya hükumeti tstanbul konselosluğu tstanbul VOâyetine gönderdiği bir tezkerede Romanya hükumetinin 5000, 100 ve 20 ve 5 leylilik evrakı nak tiyeyi mevkii tedavülden kaldırdığı halde tstanbuida bazı açıkgözlerin vazi yeti bilmiyen yolculara bu paralardan sürmekte olduğunu bildirmiş ve keyfiyetin alâkadarlara tebliğini rica etmiştir. Boluda yol faaliyeti Havalann son günlerde ryüeşmesi ü • zerine amelei mükeOefe derhal yollara gönderilmiştir. Vilâyetimizi Ankaraya rapteden ve en kısa tarik olan Gerede şose&i üzerinde kırk metre uzunluğun • daki Afatlar köprüsü tamamile harap bir halde olduğundan bunun yeniden yaphnlması takarriir etmiş ve kârgir aksamımn levazımaü hazirlanmıstır. Ah» şap kısmınm da temmi ve şu günler • de inşaata başlanması beklenilmektedir. Üsküdar Amerikan Mektebinde diploma tezvii Bir biiro heyeti secildi Londra 13 (A.A.) Konferans dün, murahhasların itimat mektup • larını tetkik etmek üzere bir komite teskil ettikten sonra birkaç dakika icin celse kaDanmıştır. Celse 16/23 te tekrar açılmış M. Makdonalt bh büro teşkilinî teklif etmiştir. Bu büroda su devletlerin mümessilleri bulunacaktır: Arjantin, Çin, Cekoslovakya, Fransa, Almanya, Macaristan, ttalv a , Japonva, Meksika, Hollanda, tspanya. tsvec, Sovyet Rusya, Ka nad=>. Amerika. öğleden sonraki celse Alman Hariciye Nazırımn nutku Londra 13 (A.A.) Alman Hariciye Nazın Fon Neurath ingilizceyi çok iyi biknekle beraber nutku almanca osarak söylemeği tercih etmktir. M. Fon Neurath Almanyaran, kralın açılı» nutkunda işaret ettiği zihniyet dairesinde mesai isthaldnde bulunacağına dair konferansa teminat vermiş ve de • miştir ki: « Dünyada hülcüm süren inhkatın sebepleri herhalde sırf ikhsadî mahi yette değildir. Almanya »u fikirdedir ki ancak Abnanyanm bugünkü vazrye tinin sarih bir surette anlaşılıp kavran ması ihtiyaç duyulan çarelerin intibahı hususuna bir hak ve salâhiyet vücude getirebfli.» M. Fon Neurath nutkuna su suretle devam etmistir: «Bu umumî müzakere esnasmda ben herkes tarafmdan takdir edilmiş umumî iktoadî prensipleri kaybetmekle iktifa edeceğhn. Bu prensiplerden biri bey neJmîlel borçlarm en nihayet ancak ti • caret esyaa ve hizmet, services He ö denebileceği mütalasındayım. Bugünkü vaziyette bu esas bizim için bir hareket KARİLERİMİZE KOLAYLIK: Aylık abone Hususüe vilâyetlerdeki bîr çok karilerimiz gazetelermi munta • zaman kendi adreslerine alabil • mek için bizden bazı kolaylıklar is temektedirler. Bu aziz karilerin arzularmı yerine getirmek üzere Cumhuriyet için aylık abone usulü ittihaz etmeğe karar verdik. Ay • lık abone bedeli yalnız Teskil edilen komisyonlar Londra 13 (A.A.) Royterin öğrendiğine göre umumî münakasanın 15 haziranda bitirilmesi için kon • f erans bürosu umumî münakaşa es • nasinda murahhasların söz söyleme müddetini 15 dakikadan fazla ol mamak üzere tesbit etmistir. Büro konferınsa iştirak eden her devletin içinde bner mümessili bu • lunacağı bîr malî komisyon ve bir de iktısadî komisyon yapılmasına karar vermiştir. Bu komisyonlar 16 haziranda faaliyete geçecekler ve eğer 15 hazi rana kadar konferansm umumî münakaşalan bitmiş olmazsa konferans umumî nünakaşalam ile komisyonlann faaliyeti ayni zamanda devam edecektir. 150 kuruş... tan ibarettir ve tabü peşin olarak gönderilmek lâznndn*. Bu usul idarece fazla mesaiyi icap eden külfetli bir meşgale olduğu için abonelerinin inkıtaa uğramamasmı îstiyen kaıüerimizin paralanni idareye vaktmde yeti • şecek veçhfle döndermekte devaro ' etmeleri iktiza edecektir. ' Mısırla ticaretimiz azaldı Kolejden mezun olan hammlar ve mezanlardan bırisi mthtk soyterhert Dün Üsküdar Amerikan kız mektebinde mezunlara diploma tevzii merasimi yapılmış ve Maarif Müdiriyeti erkânı ile Amerikan Sefareti erkânı hazır bulunmuşlardır. Merasimde talebe tarafmdan Istiklâl marsı söylenmi» ve türkçe, ingilizce hitabeler irat edilmiştir. Bu münasebetle davetlilere bir çay ziyafeti verilmiştir. Mısva umumî ihracatamızm, 932 senesine nazaran bu senenin ilk üç a y n • da 15 bin Mı*tr lirası krymetinde azal • dığı antaşıhmstır. Buna mukabfl Mısirdan memleketimtze yaprlan ithalât ta, geçen seneye nazaran yan yanya noksandv.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog