Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

8 Sttt veren annelere Fosfatlı Şark Malt Hulâsası ••• Dr. İhsan Sami Camftartyei 7 Mayıs 1933 Kullanınız. SötunOzü arttırtr Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. (2716) TiFO ve PARATiFO AŞISI Dr. İHSAN SAMi Öksırık Şurubı 'nkınahi öksürük ve nefes darhğı, boğmaca ve kutamık öksürükleri için pek te • sirli flaçhr. Her eczanede ve ecza deHH pobrmda bulunur. (2795) ^ g ^ m 2 0 KRUŞ Tifo ve Paratifo hastahklanna tutnlmamak için tesiri çok kat'î muafiyeti pek emin bir aşıdır. (2793) S atılık motör teknesi 12 metre boyunda ve 2X60 san tim eni sistem Amerikan iyi bir ma~ kine ile 20 mil yapan müceddet bakir çivi ile inça edilmiştir. Ucuz bir f iyat ile satılacaktır. Talipler Cibait vapur Ukelesinde No. 144 kıraathaneye müracaat. (2843) Yeni model Allegro Btr vty» iki yOılfi blçaktırı evveU tafa •drtmelc vc badehu k»yn üıcrindcn tc^irmek surettyle bllcr. Eyı tıraf olabilmek Içlo herfceK laıımdır. MOhlm tekcmmfilJt 1 0 TANE caiısmak hususundakı gayret ve inhimakinizk kesmemelı ailenızle berabe' geçırdığınız kısa zamanlarda onlann da neşesınin kaçmasına sebebıvei vermemelidıı A D A L İ N tabletlerı kuhanarak smirlennız' teskın edıniz' 6 u suretle ışıerınize daha eyı bakabıiecek daha neş'elı bniunacak ve daha cok çahşabtleceksıniz • Sizınle temas edenle* sizden daha tazla memnun kalacaklat herket sizi daha zıyade sevecek vf teşebbüslennızde daha ziyade muvattak olacaksınız J Heryerd* utılır. Ufouml acntalan: Burkhıri Gantcnbeta ve Ş» OalataStaabul Yer// Traş Bıçağı o ^o Aslan ve Eskihisar müttehit çi mento ve su kireci f abrikalan Anonim Şirketinder Üçöncii davetname Birinci 3ân Aslan ve Eskihisar möttehit çimento ve sukireci fabrikalan anonim şirketi nm 26 nisan 1933 tarihinde ikinci defa içtimaa davet olunan fevkalâde hissedaran heyeti umumiyesinde ticaret kanununun muaddel 386 mcı maddesinîn istilzam ettiği ntsabt müzakere hasıl olmadıgından sirketi mezkure hissedaranı zirde münderiç ayni ruznameyi müzakere etmek üzere 8 haziran 1933 tari hine musadif perşembe günü saaj, 11 de Galatada Agopyan hanında şirket m«rkezinde aktolunacak üçüncü bir fevka • • lâde ictimaa davet oiunurlar. MUKADDER Birinci sınıf Doğutn, kadın hastalıklan miitehassısı Kadıköy, Moda caddesi Celil oğlu apartimanı. Muayene saatleri : 912, 14 18. Teiefon: 60788 Utanbul 4 üncü icra memurlu ğundan: Tamajnına üç bin bes yüz Iira kıymet takdir edilen Kartal kaza unın Maltepe karyesinde Tahtaköprü namı diğer eski Maltepe deresi mevkiinde 1103 2, 13 24 numarah mukaddema t a r l a elyevm tasarruf kanununun neşrinden sonra muhaddes maa kuyu dolabı havi Bostan yerile mülkü tahminen yirmi dönüm terbiinde etrafı çitle mahdut dolapIı iki bostan kuyulu ve birkaç meyva ağaçh mezkur ffayrimenkulün ta • manu açık arttırmaya vazed'ilmlş olup 11/5/933 tarihinde çartnamesi divanhaneye talik edüerek 3 1 / 5 / 933 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul 4 üncü icra dairesinde açık arttır ma suretile satılacaktır. Arttırma ikincidir. Birinci arttırmada bin bes yüz liraya talip çıknuftır. Bu kere ençok arttırmanın üzerinde birakılacaktıır. Arttırma ya içtirak için yüzde yedi teminat akçesi alınır. Müterakbn vergi, vakif isaresi müsteriye aittir. 929 tarihli îcra kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları tapu sicil lerile sabit olmıyan ipotekli alacakhlar ile diğer alâkadaranm ve irtifaık hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilân tarihind'en itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi telerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıs bedelinin paylasmasmdan bariç kalırlar alâkadarlann isbu maddei kanuniye ahkâmına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyen lerin 931/1077 dosya nunıarasile mesmıriyetimize müracaatleri ilân olunur. (2970) Fatih »uflı 3 üncü hi|kuk hâkimliğin • den: Fatihte Haraççımtduttm mahallesin de mektep sokagmda 12 numaralı hanede mukim 3cen 224933 tarihinde bilâvaris vefat edip terekesine mahkememizce vazıyet olunan Hürntüz Hanumn ilân taribinden rtibaren alacak ve borçlularmın bir ay iddiayı veraset edenle • rin üç ay zarhnda mahkemeye müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (2953) Zayi 3463 s'cil numaralı sof ör ehliyetnamemj zayi ettim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. Salâhaddin (2973) Doktor Operatör tabletlerı cr.7ftNEı enotH RECETE ILE AUNABIUR» ILUYU U ln] MUHTEREM VATANDAŞLAR! Sabırsızlıkla beklediğiniz aE!VliRn markalı yerli tıraş bıçaklarımız piyasaya çıktı, 10 TANESi 2 0 KURUŞA satılmaktadır. Her yerde sorunuz, arayınız, hemen alıp gOIe güle kullanınız. Zira hem iyi ve hem de ucuz olduğundan YERLi .V7ALI KULLANMAK MEMLEKET BORCUDUR. Artık muhtelif marka ecnebi tıraş bıçaklarına ihtiyaç kalmamıştır. Kanaathasıl ettirmek maksadile,mayısın altısından onbirine kadar tica rethanemize gelen muhterem halkı mıza meccanen tecrttbe içîn birer tane "EMiRy, marka yerli tıraş bıçağı verilecektir. Ir I\/I n Irii 1 0 TANESÎ 2 0 KRUŞ 3 Ruznamei Müzakerat: Dahilî nizamnamenin 14 üncü mad • desinin asağıda yazıldığı gibi tadili: «Şirketin umur ve masalihi heyeti umumiye tarafmdan mansup ve üçten dokuza kadar azadan mürekkep bir mecIisi idareye ihale olunur.» «Meclisi idare azahk müddeti Sç senedkr. Her sene kıdem kibarile bunların süîüsü tecdit olunur.» Dahilî nizamnamenin 28 inci madde sinin asağıda yazıldığı gıbi tadili: «Davetnameler yevmi içtimadan lâakal on bes gün evvel gazetelerle ilân kılmacakbr.» Dahilî nizamnamenin 38 incî mad desinin aaagıda yazıldığı gibi tadili: «Şirketin temettüatı safiyei aeneviyesinden: Evvelâ bilâistisna hisselerin cümlesine iBc temettü olarak bedeli tediye edilmis , (ermayeye yüzde alfa ita»ma kifayet edecek mebaliğ, sara'yea ıh tiyat akçesini te?kil etmek üzere temettüatı mezburenin vüzde onu ifraz olunduktan sonra baki kalan kısmı sureti atiyedeki: 1 Yüzde besi meclisi idare azasma 2 Yüzde onu moesais hisseleri ashabına, 3 Yazde seksen beşi htsse sene datı ashabma, tevzi olunur.» Ticaret kanununun 385 inci madde * si mucibince hissedarlardan bir hissesî olanın da isbu müzakereye iştirak ve rey ita etmeğe hakkı vardır ve bir den ziyade hisseleri olan zevatın reyleri hnseleri nisbetrnde tezayüt eder. Mezkur içtimada hazır bulunmak îs %en zevat ticaret kanununun 371 mci maddesi mucibince içtima tarihinden lâakal bir hafta evvel hisselermî Galatada Döyçe Oryentbank giselerhıe tevdi etmeUdirier. Diğer bankakra tevdî o lunacak hisse senedatı mukabOinde mez kur bankalardan alınan makbuzlar he yeti umumiyeye dahil obnak üzere Döyçe Oryentbanka tevdiat mehiyetinde o'srak mezkur bankaca kabul olunacak • br. tstanbul 6 mavîs 1933 Meclisi İdare ^ (2963) Istanibol üçöncü icra memurluğun • dan: Tamamma 7500 Iira krymet takdir olunan Pendikte istasyon civaruıda Ka. rakol sokağında boyacı Mavridi köşkü namile maruf 2656 numaralı maabahç< ve teferruat bir bap hanenin tamamı açıl arllırnuya vazolunmuştur. ŞartrHamesi divanhaneye talik edilerek 275933 tarihine musadif cumartesi saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul üçüncü icra me murluğunda ikinci açık arttırma sure • • tile sablacaktzr. Birinci arttırmasında tamamma 500 liraya talip zuhur etmiştir. Bu kere en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Artbrmıya istirak içm % 7 buçuk teminat akçesi ajmır. Müterakim vergi ve belediye vakrf icaresi müşte riye aittir. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli al»caklılarla diğer alâ. kadarlarm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarının ilân tarihinden k*> baren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri lâzımdır.. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıs bedelinin paylasmasmdan hariç kalırlar. Alâkadarlann 1424 numarah icra ve iflâs kanuninnun 119 uncu mad desi ahkâmına tevfikan hareket etme • leri ve daha fazla malumat almak isti • yenlerin 322557 numara ile memuriyetimrze müracaatleri ilân olunur. (2959) Sahip ve BaşmuharriTİ Yunus Nadi Vmumî nesriyatı idare eden Yaz\ i§leri müdürü: Abidin Daver Matbaacüık ve Nefriyat Türk Anonim Ştrkett . tttanbul TURKIYE WRIN6VEOWIUÛB/L HİUSU HimmifiOE I I • • t I t ı MUJDE! MUJDE! i* Sfz degelin 41 GUN EMSALSİl BİR SEYAHAT 2EVKİ AMERİHANIN LÜKS OTELLERİ NUHTEfEM TRANSATLANTİKLER AVRUPA VE AMERİKANINEN 6ÜZEL ŞEHİRLERİVENİHAYET Radium Ticarethanesi, Galata (2913) ŞİKAGO &ERGİSİ ŞİKAGO SİZİDAVET EDİYOR GEÇ HALMAY/N/Z Hastalıklarından sancılar içinde kıvrananiara BİUROL İDEAL! Niçin? Çiinkü: bıçağı biçaği bıçağı bıçağı KUM, BÖ6REK, MESANE En nriessir çaredir. Bir tecrıibe kâfidir. (2945) Hangi tıraş bıçağı kullanmalısinız ? MATTAMİLLİTÜRKSEYYAHAT ACENTAUĞI GALATASARAY \* l*U*t OuriONOE CHIC IMKfBARl o oraş tıraş tıraş tıraş Ziraat Vekâletinden: Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarında inşa edilmekte bulunan yeni binalara ait kalörifer tesisatının 6/5/933 tarihinde yapılacak olan münakasası gösjülen lüzum üzerine 11/5/933 tarihine tehir edilmiştir. Evvelce münakasa şartnamesinde taliplerin münakasaya iştirak edebilmesi için yapmış olduğy 65000 Iira kıymetin deki bir tek kalörifer tesisatının kabul, kabulü kat'isini yaptırmıs olması şart konulmuştu. Şimdi ise müteahhidi bulunduğu tesisatm kabulü kat'isi ve yahutta kabulü muvakkat muamelesini yaptırmıs olması ve müteahhidin ihtisası Vekâletçe haddi kifayede göriilecek bir kalörifer inşaat mütehassısının istihdammı deruhde etmis bulunması şarttır. Diğer serait eskisinin tamamen aynidir. Binaenaleyh yukarıda yazılı şeraiti haiz taliplerin münakasa günü olan 11/5/933 tarihine musadif perşembe günü saat on beşte muvakkat teminatla rile birlikte Vekâlette mütesekkil insaat komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (2031) 5) "İDEAL. "IDKALB "İDEAL, "İDliAL,, altında, l d edilmiştir. "1DIİAB fennin en son şeraitine tevfikan, Türk işçisinin elıle, sıkı bir kontrol altında, pek muktedir bir mürehassisın dairnî nezareti imal tiraş bıçağt bilcürale tıraş bıçaklanna fıik bir surette (2896) "V KODAKVEL E L O X , , amatörfer için tip kâğıdıdır. Kopyalarınızı her vakit İ İ \ T C I r\ V üzerinde yapılan kopyalar; bozulmahsızın ve sararmak* " " ^* "yy sızın ebedî olarak muhafaza edilir. Maarif Vekâletinden: Musiki Muallim mektebi paviyonu kalörifer tesisatının 19/4/933 tarihinde icra edilen münakasasında teklif edilen fiatlar haddi lâ yık görülmemis olduğundan mezkur tesisat bir hafta müddetle pa zarhk usulile münakasaya çıkarılmıçtır. Münakasa Maarif Vekâletinde toplanacak olan İnşaat komisyonu tarafmdan 11/5/933 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te icra edileceğinden taliplerin muvakkat teminat ve ehliyeti fenniye vesaikile hazır bulunmaları ilân olunur. Münakasa şartnameleri Maarif Vekâleti Insaat Daiı*»indrt« tedarik edilebilecektir. (2032) [kağıdı üzerinde çıkartınız Resimlerinizin sureti daimede ayni hali mu hafaza edeceğine emin olabilirsiniz. Her kâğıdın arkasında " V E 0 X kelimesini arayınız. Dikkat; y Q ^ Q jj^ kâğıdı münhaslran |\ Q [ j /\ K tarafınden imal edilmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog