Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

7 Mayıs 1933 w IIIH/f U fı MUHIM ILAN Maliye Vekâletİnden: 1 Türk harflerile ve yeni şekillerle ihzar edilmiş olan yeni damga pulları, 1 Haziran 933 tarihinden itibaren kullamlmaya çıkarılacak ve eldeki dam ga pulları, o tarihten itibaren, istimalden kaldırı lacaktır. 2 Her mahal malmiidürlüğii, 15 Mayüt 933 ta rihinden itibaren. tedavülde bulunan pullan yeni lerile değiştirmeğe başlıyacaktır. 15 31 Mayıs 1933 müddetine ait günlük ih1 iyaçtan fazla elinde pulu olanlarla bayilerin, yeniîerile tebdil edilmek üzere malmüdürlükleri veznelerine müracaat eylemeleri lâzımdır. 31 Haziran 933 tarihinden itibaren aamga pulları kullanılmıyacağından 1531 Mayıs 933 mübadele müddetine rağmen elinde eski damga pulu kalmış olanlarla bayiler, nihayet, 31 Ağustos 933 tarihine kadar mezkur malmüdürlüklerine müracaatla, pullarını tebdil ettirebileceklerdir. Malmüdürlüklerine müracaat zamanı saat 10 dân 15 e kadardır. Tahtakurusu, Sinek, Güve, Hamamboceğit hayvanat ve nebata, Czerindeki bütün haşaratı yumu rtalarile kat'iyyeu öldüren FAYDA diğer markalara naza ran iki misli kuvvetli ve yanyarıya daha ucuzdur. Demiryollan, vapur kumpanyalan, hasta haneler, mektepler, fabrikalar, ambarlar ve bütün müessesatı müliye ve ecnebiye Faydayı seve seve istimal etmektedir. Avrupada birincitiği ve en buyük mükâfat ile zafer nişanını kazanmıştır. (2654) F A YD A BİR HARiKAi SAN'AT VE REKABETTıR LIMANIMIZDAN EDECEK' V A P U R L A R TAVİLZADE VAPURLARI SAADET Her Pazartesi saat 16 da Sirkeci'den hare ketle Geübolu, Çanakkale ve izmir'e azimet ve Çanakkale'ye uğnyarak avdet edecektir. Yolcn büeti vapurda da verilîr. Adres: Yemiş'te Tavîizade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 (2984) tZMİR POSTASI BARTIN İNEBOLU POSTASI vapuru 7 mayıs PAZAR günü saat 19 da Sirkeci nhtımından ha • reketle (Ereğli, Zonguldak, Amasra, Kurucaşile, Cide, tnebolu, Evrenye ve İlise iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci, Yeni Han No. 15 Merkez acentahğına müracaat. Tel: 23609 (2907) tstanbul LiselerAlımsatım BURSA Romisyonundan: Vapurtı bugünkü Komisyonumuza merbut muallim mektepleri, ü$e ve orta mektepler 1«" mülhak pansiyonlarmın 1/6/933 tarihinden 1/6/934 tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve mahrukat ve sair ihtiyaçları kapalı zarf usulile mün*Lcsaya ve ekcuok kırıntılarüe yemek artıkları da mevkii müzayedeye konulmuştur. Fiatlar mutedii görüldüğü takdirde bunlardan «sebze, et, ekmek, süt, yoğurt, sabun, odun, mangal köraürii ile hayvan yemleri 31/5/ 933» ve «sadeyağı, zeytinyagı, zeytin tanesi, un, irmik, makarna, kuskus, Çehriye 7/6/933» ve «seker, kasar peyniri, beyaz peynir, yumurta, salça, patates, soğan 14/6/933» ve pirinç, nohut, mercimek, börülce, bezelye, kuru fasulye, kuru meyva 21/6/933 ve kok ve maden kömürleri, vakum, mazot yağı, gaz, benzin, ekmek kınntıları yemek aıtıkları 28/6/933 tarihlerine musadif çarsamba günleri saat 15 te ihale edilecektir. Şartnamesini görmek istiyenlerin fstanbul Erkek lisesindeki kaleme ve münakasaya iftirak edeceklerin de teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte tayin olunan günlerde Cağaloğlunda Maarif dairesindeki komisyona müracaatleri. (2030) MUSTAFA CEMAL VAPURLARI İ Z M İ R sörat Postası SEYRISEFAİN Merkeı acenta : Galata Köprabajı B. 23S2 Snb« A. Sirkeci Mahurdar *»dp a. 2. 21«i 7 mayıs Pazar günü Galata Rıhtunından saat 16,30 da doğnı tzmir'e hareketle pazar • tesi günü Izmir'e muvasalat ve sah günü tzmir'den hareketle çarsamba günü utanbul'a avdet edecektir. Galata Küçük Rıhtım No. 4 5 Telefon: 40913 İZMİRPİRE1SKENDER1YE POSTASI İZMİR 9 Mayıs salı 11 de. m^mm^mmm (2944) 31 Ağustos 933 tarihinden itibaren eski pullar kabul ve yenilerile tebdil edilmiyeceğinden muh terem halkın ana göre hareket etmesi lüzumu üân olunur. <1863) Katidecizade Süleyman Sırn Efendi vakfı Mütevelliliğinden: •> I SADIKZADE BiRADERLER VAPURLARi AVRUPA POSTASI KARADENİZ 10 Mayıs 18 de. Galata nhtımmdan kalkarlar. Dönuşte Tirebolu'ya da uğranılır. TRABZON POSTASI İ N Ö N Ü Vapuru 7 mayıs PAZAR günü hareketle dogra Valensya ve Barselona limanianna azitnet ve tvdet edecektir. Fazia tafsılât için, Slrkeci, Mey menet Hanı altındı tcentalıgina mü • racaat Tel 22134 (2946) Yüksek Mühendis mektebi Satmalma Komisyonundan: Emkıo dnsl Mfktsn Münakua »eklt Mflnaka» rdn ve ııao LLOYD on n M Limanımıza mavasalatı beklenen vapurlar | ABAZİA vaptru 8 mayn paaartni (Brafla, Galatz, Sulinfe, Köstenee, Vuraa v* Burgaz) dan. • HELOUAN vapuru 9 may» salı (ttalya, Yunantstao, Surijre, Rodo») tan. Bahçekapıda Hobyar mahallesinde Yenipostane karsısında Mey dancık'ta Türbe sokağında 2 4 6 numaralarla murakkam altında iki dükkânı ve bodrumu möştemil Kazasker hanının tamamı ve Erenköy'ünde Kozyatağı'nda Kazasker camisi ittisalinde 6 numaralı diikkân üçer sene müddetle icara verileceğinden 25 nitan 933 salı gününden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanlar ytizde yedi buçuk kurus teminatı muvakkatelerini müstashiben her gün Mülhak Vakıflar kalemine ve yevmi ihale olan 17 mayıs 933 çarşamba günü $aat 15 e kadar da tstanbul Evkaf Müdiriyetinde Encü • meni Idareye müracaatleri. «1810» Zeytinyagı Sabun Zeytin Ekmek Konya Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: 1 Bedeli kesfi «44878» lira «74» kuruştan ibaret olan Konya mıntakaı San'at mektebi demir ve dökümhane ve esas binaya ilâve olarak »mıf, mutfak, çamasırhane, halâ ve sair inçaat mukavelename Ctarihinden itibaren 4 ay zarfında ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 7/5/933 tarihinden 29/5/933 tarihine kadar 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 Münakasaya iktidarı fennî ve itibarı malilerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak istiyenlerin: A Bedeli kesfın % 7 buçuğunu Konya Vilâyeti hususî idaresi namına bankaya verdiklerine dair makbuz senedinin veya millî bankalardan birinin teminat makbuzunu ve yahut millî esham mukabili hususî muhasebeden alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lâzımdır. B Ticaret Odasına mukayyet olduklanna ye itibarı malilerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. C Yetlerindeki ehliyeti fenniye vesikalannı yevmi ihaleden en az 8 gün evvel Vilâyet Nafıa Başmühendisliğine göstererek münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye vesikası al maları ve yahut ellerindeki vesikanın altına şerh verdirmeleri iktıza eder. Bu üç şartı tamamen haiz olmıyanlann münakasaya iştirakleri şayani kabul olamıyacağından teklif zarflan açılmıyarak kendilerine iade edilecektir. 3 Münakasa, evrakı keşfiye ve şeraiti mahsusasına tevfikan icra edilecektir. 4 Talipler 661 numaralı münakasa ve ihale kanununun 10 uncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapah zarfı 29/5/933 pazartesi günü «aat on beşe kadar Vilâyet Daimî Encümeni reisliğine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 5 Münakasa 29/5/933 tarihinde pazartesi günü Konya Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. 6 Evrakı keşfiye ve projeyi gonnek veya daha ziyade malumat almak istiyenlerin her gün Konya San'at mektebi müdürlüçüne veya Encümeni Daimî kalemine müracaatleri ilân olunur. «2044» » Kapalı zarf 27/5/933 saat 14,30 Süt » Alen? » » 15 Kâseyoğurt 500 Adet Sadeyağ 3500 Kilo Kapalı zarf » » 15,30 Muhtelif cins yas sebze Kapalı zarf » 1 16 Un 2500 Kİlo Makarna 1200 Şehriye 200 T> Kapah zarf 28/5/933 14 Irmik 150 » Pirinç unu 100 Pirinç 4000 » Alenî 14,30 28/5/933 Şeker 4500 » Alenî 15 28/5/933 Beyaz fasulye 2100 Nohut 500 Barbunya 250 » Kapalı zarf 28/5/933 15,30 Yeşil mercîmek 400 Kırmızı mercimek 250 Yumurta 35000 Adet 16 4000 Kilo Kapalı zarf 28/5/933 Sogan Patates 4500 16,30 1000 Kilo Kapah zarf 28/5/933 Kaşar peyniri Beyaz peynir 1000 » Mektebin haziran 933 mayıs 934 gayesine kadar ihtiyacî olan yukanda yazıh erzaklar şekli münakasa gün ve saati hizalarında yazılı günlerde atideki şerait dairesinde münakasaya konulmustur. 1 Münakasaya iştirak edecekler cari sene Ticaret Odası vesaiki ibrazları. 2 Ticarethane namına hareket edenler kâtibiadilden musaddak vekâletname ile iştirak edebilirler. 3 Teminatlar muayyen saatten mukaddem mektep muhasebe veznesine yatırılacak ve kapalı zarf mektupları vaktinden evvel komisyona verilecektir. Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün mektebe müracaatleri ilân olunur. «2007» 33000 5000 1300 800 700 Kilo » Kapalı zarf HantaJzade Tayyar vapurlan 27/5/933 13,30 AYVALIK İZMİR POSTASI SEYYAR Vapuru Limammızdan hareket edecek vaparlar MERANO r»pvn 7 mayı» pazar (Burgaz, Varna, Köstenee, Sulina, Kala< Te tbra3) y c CELtO vmptru 8 mayit pf«vt««i (Pire, Patras, Katana, NapoM, Manflya ve C«novm) yau ABAZİA vapara 8 mayu pazarteâ (MidaH, Selânic, Volo* Kre, Palras, Ay«Muranda, Brendizi, Barleta, Anko na, VenedJk, Trieste, Fîtane ve Tries • te) ye. Şimalî, Cenubî ve markaai Amedkafle Anıstralya, Yeni Zeland v« AICMVI Şark İÇİB doğro bilet vcrir. «tTAÜA» vapur kuropanyasınm Mnk vmpurile muhteüt tervis. Her nevi tafsü&t için Galata'da Merkez Rıhtım Hanında kâin (Lloyd Tri •stino) seracentasına. Telefon Beyoğiu! 771 ve 4878 veya Galatasaray'mda «abık Selânik bonmaifesi bmasmdaki ya«hanekrine. Telefon 42490 (2552) Bu baftaya mabtus olmak i}ıere 7 mayu PAZAR günü akşamı saat 18 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale, Korfez tarikOe Ayvahğ'a agnyarak çarşambm «abahı İzmir'e ve ayni aksamı tzmir'den avdetie comartesi sabahı Istanbul'a gelir. Tayyar vapuru berayı telvin havuz yapacağından Seyyar vapuru postasını almıştır. Tafsüât içîn Eminönü Rıhtım Han No. S Telefon: 21977. (2943) | BİRADERLER VAPURLARI K A R A D E N İ Z Postası SADIKZADE SADIKZADE VAPURU 8 mayıs pazartesi ROMANYA HÜKÛMETI iDAREi BAHRiYESi Limanınuzdan hareket edecek vaparlar DAÇYA vapuru 7 mayu pazar saat 16 da (Pire, Beyrut, Hayfa ve hken « deriye) ye. ROMANYA vapara 9 mayu «an saat 11 de (Köstence) ye. PRENÇtPEZA MARİA vapuru 9 ma yu salı saat 16 da (Selânik) e. Bu vapurlar Avrupa için Köstenee'den saat 7,15 te hareket eden ve bütün Avrupa için hareket eden trenlerle rabıtan bulunan sflrat katarile aktarma. Romanya Hukumen* vapurlarnun Köstence'ye azimet ve avdet ganlerinde Oryan Ekspres treninin CalaisBucarest Vagonli katan Köstence Hmanma ka dar gelir. Romanya'nm baslıca istasyon* larfle merkezî ve cenubî Avrupa istas yonlan için simendîfer büeti verüir. Romanya ve Polonyamn bütân sehirlerine konosimento ile eşya. sevkediür. Fazla tafsüât Galata merkez nhbm Hanında kâin umumî acentalığma mü racaaL Telefon 44828 İstanbul Selânik seymhati 2 4 saattir. ( 2687 ) günü akşam saat 18 de Sirkeci nhoraından hareketle Zonguldak, Inebolu, Ayanok, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Surtnene ve Ri zeye azimet ve avdet edecektir. BARTIN POSTASI Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: Baş koyun » keçi 17 » kısrak 1 Koyun derisi 21 Dana derisi 12 Pendik bakteriyolojihanei baytarisine ait yukarıda cin« ve mik tan gösterilen hayvanat ile deriler 8 mayıs 933 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te müessesede pazarlık suretile satılacağından almak istiyenlerin yevm ve saati mezkurda müesseseye gelmele • ri. «2p43» Adet 17 K E M A L vapuru 7 mazıs pazar gunıi Sirkeci rıhtımından hareketle (Ereğli, Zonguldak, Barün, Amasra, Kurucaşile, Cide, tnebolu, Evrenye, Üişe ve Abanaya azımet ve avdet edecektir. 18 mayısta Izmir postasım S a k a r y a vapuru icra edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet Hanı albnda acentalığa müracaat. Telefon: 22134. (294142) MARAŞ ÇELTİK FABRİKAS1 T. A. Ş den 1 Meclisi idare ve murakıp raporlannm kıraati, 2 1932 bilânçosu ile kâr ve zarar hesabınm tasdikile meclisi idarenin ibrası. 3 Nizamname mucibince çıkacak nuıf aza yerine diğerlerinin intihabı, 4 Murakıp intihabî, 5 22 nisan 933 tarihinde vaki Keyetî umumiye içtimaînda ekserıyet hâsıl olmadıgmdan yevmi içtima 20 mayıs 933 cumartesi vukubttlacağından muhterem hissedaramn mezkur tarihte şirketin merkezi bulunan Maraf Çeltik fabrikasına tesrifleri rica olunur. (2971) Tekirdağı Vilâyeti Daimî Encümeninden: Saray Çerkesköy yolunda bulunan 8 tonluk benzinle müteharrik Prağa marka silindir yeni sistem mazotlu makine ile tebdil ve tamir edilmek üzere 21 mayıs 933 pazar gününe kadar münakasaya çıkanlmakla taliplerin Daimî Encümene müracaatleri. «2048» •••• İnhisarkr Unıiım Müdürlüğünden: Samsun fabrikası ihtiyacî için şartnamesi mucibince ve pazarlıkla (410) metre mikâbı kereste satm ahnacektır. Talinlarin şartnameyı gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere ( % 7,5) teminatlarını hâmilen 27/5/933 cumartesi günü saat 14 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatleri. «T» (2041)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog