Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

amhıtrivet istanbul Borsası kapanış tiatları 65933 NUKUT I Merlio f Dolar 30 Fransız fr. 80 Lirti 20 Belçıka fr. ao Drahmi 20 tsvic fr. 20 Le\.ı I Filorin 26 Çek koronu I Isveç kronu 1 Avnstorya Şil. I Peçece I Pento I Mark 1 Zloty 20 Uı 2'J Dioar t Ruble l Yen 1 Türk altını ! Mecldlyt 1 Banku. Os. B. 70i 177 169 218 113 24 816 23 84 117 37 23 16 27 4<J,S0 ASKERUK İŞLERİ "La Republiqu©,, gazetesi Muhterem müşterilerine bir kolayhk olmak üzere Beyoğ • lunda Asmalımesçitte Şeh • bender sokağmda 6 numara • lı (Neotera) gazetesi idare sindede geç vakitlere kadar ilâh kabul eder. Bu idarehanede Bali Beye müracaat edilebilir. Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa vakfı mütevelliğinden: Haydarda Divittar Mehmet Efendi camii itti»alinde vakfa ait 44 No. h dükkân ile Kadıköyünde Kurbalıderede Hasan Paşa mahallesinde 101 No. lı dükkân bir sene müddetle kiraya verileceğinden 6 mayıs 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar her gün yüzde yedi buçuk teminat akçelerile İstanbul Evkaf müdiriyetinde mülhak vakıflar idaresine ve yevmi ihale olan 27 mayıs 933 cucnartesi günü saat on beşe kadar da müdiriyeti mezkure de encümeni idareye müracaatlan ilân olunuT. (2013) Fatih sulh ikinci hukuk hâkimHğin • den: Davaa İstanbul belediyesi tarafından müddeaalevh Baktrköv beledivesi tahsüdarlanndan Osman Remzî Ef. aley • hîn« ikame olunan davsJa e w e l ve ahîr sebkeden îlân iizerine 211 liranın % S faiz ve masarifile t?kd*r olunan % 8 iicreti vekâlet'e tabsline karar veriimif olmakla tanhi îlândan itîbaren 8 gün rarfmda temyîz etmek Istedîğiniz takdirde mabkeme kalemine müracaatle temyiz etmenlz lâzım geleceği aksi takdirde hiüanön kesbi kat'iyet edpce^i ilân olunur. (2976) Yoklama Kadıköy Asfcerlık şubesinden: 1 Celp ve sevk dolayısile tehlre uğrayan 329 lularla ihtiyatlann yoklama II larına aşağıda gösterllen günlerde baş lanacaktır. 2 Kadıköy şubesinde her haftanın pazar, salı, perşembe günleri, 3 Kartaün yoklamalan 8/5/933 pazartesi gunünden itibaren başlıyaoaktır. 1 4 Adaların yoklamasına 10/5/933 çarşamba gunünden itibaren başlanacakjl tır. 5 Mahalle ve köylerin hangi gün ve nerede yoklamaları yapılacagı kayma kamlıklara köy ve mahalle muhtarlanna tebliğ edilmiştir. * |j istanbul ikinci icra Memurluğundan: Doktor Fuat Paşa Besüctaf Tayyare Serr* 710 180 171 220 > $ atl 24,50 r« 820 8ı. S3.5O 122 39 25 18 2y 5! 23, TO 22 «2.50 52 44 930 >3 ?'.'•< 93 34 46 931 94 230 Canım Ayşe Muharriri: Selâmi Izzet Romancı Selâmi İzzet Beyin Canım Ayşe Lsimli romanı güzel renkli, güzel bir kapak içinde nefis surette basılarak intişar etmiştir. ÇEKLER ı Londra Ne\< York Pans Milaoo < Brnksd 1 Atina Cencvr© 1 Sofva | Amtrtrfen ı rau 1 Stokholm 1 Viyana 1 Madrit || Beriin 1 Var$ova 1 BndapejU 1 Bttkre? • Belgrat 1 Yokohama j 1 Moskova Açıh 704,7 b 0.S661 «2,06 Ç.I060 :i.40> 80.08 68,a» !,:8» IS.!» ı Î.742O 4,465 5.S3375 S.0147 4.2165 3,74175 79.37 3î, 2,?965 Î07Î.M) »Capan; 73ü0,55 Türkiye Turing ve otomobil kalübü mecmaatı j 12.C6 9.12 3,40 75 80,08 ?,4555 j 68.03 1.18375 15,91 •iji 4,465 1 5,53 1.9975 I 4,2(6» 3,74175 79,37 ! 35. 2,2965 1071,50 Türkiye Turing ve Otomobil kulübü mecmuasının 8 inci sayısı çıfcmıstır. Okuyuculanmu» tavsiye ederiz. Çocuk bakımı Mersinde doktor Mazhar Bey tarafın • dan < Çocuk Bakunı» Umile on bes gunde bir intişar etmek üzere bir mecmua çıkarümağa ba$lanmıştır. İlk nüshası matbaamıza gelen bu eserde mütehassLs dofctorlarımızm kıymetli yazüarı vardır. Tavsiye ederiz. Mukaddema Sultanahmet Uçler mahallesi Ticaret mektebi ittisa linde 14 numaralı hanede mukim iken halen ikametgâhı meçhul bulunan Ayşe Hanıma. Emniyet Sândığına rehnetmek suretile mezkur sandık idaresinden 14/4/1933 tarih ve 25949 numaralı senet mucibince istikraz eylediğiniz otuz beş liranın tesviye edilmemesi hasebile meblâğı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç kumusyon ve faiz ve kumüsyon ve masarif yekunundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarif i icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımnında merhun bulunan bir çift roza gül küpe, dört taşı noksan bir roza yüzük icra ve iflâs kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevril mesi için daireye müracatta bulunan alacaklı mezkur sandık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian taraf ınıza gonde rilen ödeme emri zahrına mübaşirinin vermiş olduğu meşruhatta mezkur mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebli gatı muktaziyenin bir ay müddetle ilânen tebliği takarrür etmiş ol makla traihi ilândan itibaren 933/567 dosya numarasile müddsti muayyenei mezkure zarfında icranın durmasmı mutazammin şifahî veya tahrirî olarak bir itirazı kanunî sert veya borcunuzu eda eylc mediğiniz takdirde müddeti mezkurenin hitamını müteakıp berveçhi talep merhun mücevheratınızın paraya çevrilmesi hususundaki muamelâtı icraiyenin gıyabımzda infazına iptidar kılınacagı malumunuz olmak ve bu baptaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulun mak üzere keyfiyet ilânen tebliğ kılınır. (2063) Her gün : saat 10 • 18 Adapazan asliye hukuk mahkemesinden: M. aleyha: Adapazarînîn Pa buççular mahallesinden Fıçıcı Mehmet kızı Hatice H. tarafına. Kocanız Mehmet oğlu Mustafa tarafından aleyhinize ikaane eylemiş olduğu boşanma davasın dan dolayı ilânen vaki tebligat üzerine tahkikata gelmediğinizden hakkımzda usulü hukuk muhakemeleri kanununun 401 maddesi veçhile gıyap kararı itrihaz edilmiş ve bu baptaki tahkikat 10/5/933 çarşamba günü saat 10 i talik kıhnmış olduğundan mezkur srün ve saatte tahkikata gelmediğiniz takdirde hakkımzda: muamelei kanuniye if a kılınacagı ilânen tebliğ olunur. (2980) tstanbul mahkemei asliye Innd hu kuk dairesinden: Galatada ömer AbH hanmda 12 numaraiı vazıhanede fınncı Y««hya Kemal Beyin tstanbul belediyesi aleyhine 3came eyledtği nrarü »yan davasmm nakzan cereyan eden muhakemede îkametgâhının mechuliyeti hasebile ilânen icra kıhnan tebU^tta rağm«n yevmi mu • hakeme olan 1 mavu 933 tarmme musadif pazarted günü mahkemede biuat hazır bulımmadıJh fibi tarafmdan mu • saddak vekil dahi gönJermediği c'hetle muvmhkj b m n göriilen takp veçhile mumaileyh hfkkmda myap karan Htihaana ve muhakemenin 5 haziran 933 pasarteu günü aaat 13,30 a talik m* mshkemece karar verilmiş ve bu baptaki muameJe'i gıyap karan da mahkeme di> vanhanesine talik kı'mmış olduğundan tarihi ilândan ıtiba<en be» «rün zarfmda itiraz vuku bu'madığı tekdirde roahkemeve kabul olunmıyacağı malumu ol m&k üzere keyfiyet guete ile ilan olu • nur. (2977) tstanbul asBye 4 üncü hukuk mahkemesinden: Hazinei maüye nanuna avukat Mehmet Emin Bevin ewe!ce Taksimde Sıraselvilerde Yakomopojo apartıman<nm 1 numaralı dairesinde oturrnus olan Yani Kurunaki Efendi ve madam Kalipso aleyhlerine açbğı ve 932728 numaralı kanunsuz olarak kendilerine ödenmi» olan iki mjlyon otuz alb bin üç yüz yirmi altı kurusun) her Hrsinden mütesel silen hükmen Utirdadı talebine mütedaiı davaya karfi cevaD vermeleri için üâneı tebligat ympıldıği halde cevap verme mif olduklarmdan haklarmda gıyap karan ittmas edümia ve tahkikat günü olmak üzere 305933 salı günü aaat 14 e tayin lalmrma olmakla o gün kendileri veya vekilleri mahkemeye gebnedikleri takdirde tahk3catm gıyaplarmda ifa ve lcmal olunacağı ilân olunur. (2960) tstanbul albncı icra memarlugundan: Bir deyinden dolayı mehcuz ve açtk arttırma suretile sahlması mukarrer 4 3 numarah btr adet maktap m?kine«i 115933 oersembe Rİinü saat 12 den 13 e kadar Galatada Mahmudiye caddesin • de 75 numarah mağazada açık arttırma ile sahlacapmdan talip olanlarm mahallinde hazv bulunacak memuruna müra • c*at etmesi lüzumn ilân olunur. (2991) Ezine hukuk bâkimliginden: Ezine kazasmm Geyüdi köyünden Mustafa kansı Zeb'ha Hanun tarafından kocası Manavgat nahiyesmin Bozyaka köyünden Hüseym oğlu Mustafanın gıyabmda bosanmalanna dair Ezine asliyt hukuk mankemesinden 19/5/930 ta rih ve 73/21 numarasile istihsal eyle • diği hüküm ilâmından dolayı kocası Mustafanın mahalli Scametmnı meçhul ohnan hasebile tebliğ makamma kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (2975) işittirmeğe hiç imkân bulamadı. Tam o aralık merdivenlerden aşağı ayak gürültüleri duyuldu. Gelenler sıra ile öteki kamaraları açıp baJbyor • lardı. Hasmetin olduğu kamaranın kapuı 101110118, arkaaına dayammşh. Az kalsın oraya bakmadan geçeceklerdi. Sonra boğuk boğuk bir ho muctu duyunca durdular: Burada birisi var galiba!. Diye baktılar. Memurlardan birisi çakısını çı • karırken öteki de Muhittin Haşmetin ağzındaki paçavrayı çekti, aldı. Genç yüzbaşı: Allah aşkına çabuk olun!. diye inliyordu. tpler kesildi. Haşmet, silkînerek yecinden fırladı. Merdivenlere doğru koştu. Cevat Rıza Bey de aşağıya iniyordu; çarpıştılar. Eski polis müfettişi: Vay Haşmet Bey!. diye bağırdı. Hele şükür, seni sağ buldum!. O nerede?. Perihan nerede?. Simopulos onu da beraber kaçırdı galiba... İMabadi var) TURK GEMl KURTARMA AN0NİM ŞİRKETİ 2070 numaralı kanuna tevfikan teşkil ve esa* mukavelesi bu kere İcra Vekilleri yüksek heyetince tasdik olunan TÜRK GEMt KUR TARAMA ANON1M ŞİRKETİnin tesis heyeti umumiyesi 1933 mayısının yirminci cumartesi günü saat 14 te Galatada Çinili Rıhtım hanında üçüncü katta 5, 6 numaralı yazıhanede toplanacaktır. Müzakere ruznameri şudar: 1) Bütün esh> mı müessisler arasînda bermucibi kanun kâmilen paylaşılmak suretile şirketin anî olarak teşekkülünün müşahede ve tesbiti. 2 Ayni sermaye kıvnaetleri hakkındaki kanunî ehli hibre raporlannm kıraat ve kabulü. 3 Tesis raasraflannın hesap ve tasdikı, 4 İdare mecliti azasımn intihabı ve huzur haklarînı tayini, 5 Bir murakıp intihabile ücretinin takdiri, Müessislerin o gün ve saatte hazır bulunmaları ilân olunur. GÖZ HEKiMi Dr. Suleyman Şükrü Birinci tinıf mütehaMis Çarşamba günleri meccanen BaVvali Ankara caddesi No. 60 ESHAM Açılış | is. Bankası bamil. A. 5im. 60 o'o Tramvav i Bomorti Nektar Terkos Aslao çimeoto 9.50 Kıoanış <J..>0 Istanbul Belediyesi ilâniarı 11,60 11.75 1ST1KRAZLAR Açıbs Istikrsn DahiH Şark îimendlferiDüynDU Mnv, Gümrük Saydı Mahl ı Bafdat Askeriye „ 2,90 54,50 Kapanış S.30 5Ü.75 , Hayvan hastanesi için lüzumu olan ecza ve alât pazarhkla alına • caktır. Talip olanlar seraiti anlamak ve listeleri görmek üzere Leva • zım Müdürlüğünc, pazarhğa girmek için de 60 lîralık teminat makbuz veya mektubu ile 11/5/933 perşembe günü saat on beşe kadar Daimî Encümene raüracaat etmelidirler. «2049» *•* TAHVİLÂT Açılış Elektrik Şirketi Tramvay . Tfinel Rıhüm , Aoadols ( l ) , Aaadoln ( 3 ) I AnjdoİD (3) 1' Anadol Mnmessil Kıpani; Keşif bedeli 2492 lira 74 kuruş olan Zeynep Kâmil hastanesi yağlı boya, badana ve sairesi kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şarrname almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün Levzım Müdürlüğüne müracaat etmeli münakasaya girmek için de 187 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mekluplannı 29/5/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimî Encümene ver melidirler. «2050» TÜRK GEMİ KURTARMA AN0NİM ŞİRKETİ Maessisleri namtna tstanbul meb'asu: A. Hamdi (2974) Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: istanbul ikinci icra Memurluğundan: I Mukaddema Beşiktaş Kâğıthane caddesi 26 numaralı hanede mukim iken halen ikametgâhı meçhul bulunan Hayri B. oğlu Izzet B. e Emniyet Sandığma rehnetmek suretile mezkur sandık idaresinden 25 kânunuevvel 1930 tarih ve 41400 numaralı senet mucibince is tikraz eylediğiniz elli liranın tesviye edilmemesi hasebile meblâğı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç kumusyon ve faiz ve kumüsyon ve masarif yekunundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımnmda merhun bulunan bir çift roza küpe icra ve iflâs kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkur sandık idaresi tarafından talep edilmesi üze rine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahrına mübaşirinin vermiş olduğu meşruhatta mezkur mahalde ikamet etmediğiniz biîdirilmiş olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ilânen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilândan itibaren 932/ 5009 dosya No.sile müddeti muayyenei mezkure zarfında icranın durmasını mutazammin şifahî veya tahrirî olarak bir itirazı kanunî sert veya borcunuzu eda eylemedi^iniz takdirde müddeti mezkurenin hitamını müteakıp berveçhi talep merhun mücevheratınızın paraya çevrilmesi hususundaki muamelâtı icraiyenin gıyabımzda infazına iptidar kılınacagı malumunuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ kı hnır. (2062) Kaptan güverteye indi; sert bir sesle: Ne istiyorsunuz?. Diye sordu. Ne istediğhnizi pek âlâ bHir siniz kaptan bey!. Güvertede bir saat hav a almak için gösterdiğiniz lutfu unutacak kadar beni nankor mü sanıyorsunuz?. Hemen vakit geçirmeden tesekküre geldim!.. Kaptan, kendisine hiç te yabancı ohnıyan bu sesin nereden geldiğini anlamak için başını çevirdi. Cevat Rıza Bey, merdivenlerden çıkmış, polislerin arasından ona doğru ileriIiyorcTu. Bir yandan da polis memurlan • na: Çabuk aşağıya ininiz, dedi, kamaralara bakınız!. Muhittin Haşmet Beyle Perihan Hanım orada olacak!. Siz onları kurtannız; ben biraz kaptan beyle konuşayım. Kaptan söyle etrafına bakındı. Sanki kaçmak için, polislerîn elin den kurtulmak için bir çare arıyor denilebilirdi. Kimbilir belki de bir saniye, Cevat Rıza Beyle arkadaş larınm üstüne atılıp bofuşmayı bile düfünür gibi oldu. Sonra hiç kurtu 1 Pazarhkla (6000) kilo müstamel çember satın alınacaktır. Talip lerin şartname ve nümuneyi gördükten sonra pazarhğa iştirak etmek üzere ( % 7,5) teminatlarını hamilen 17/5/933 çarşamba günü saat 14 te Galatada Alım, ve Satım komisyonuna müracaatleri. «T» (2042) Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında mektep sokak 35 No lı muayenehanesinde hastalannı sabahtan "kşama kadar kahul ve tfdavi ec^er Telefon 4084^ '2995^ DOKTOR Osman Şerafettin Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zarnanı cumadan maada oğleden sonra (Yenibahçe hastane«i) dahilî, *ari hastalıklar mütehassuı • Dr. ARA NıŞAîMYAIM Yüksek Mühendis mektebi Satınalnıa Komisyonundan: Dr.Hafız Cemal Dahüiye mütehassist Cumadan maada ber gün saat (2,30 dan S e ) kadar tstanbuTda Divanyolır*nda ( 118 ) mnnaran hususî kabinesmde hastalarn» kabul ve tedavi eder. Telefon I*. 22398 Koyun eti 12000 Kilo Kuzu » 4000 Sığır » 2000 » Mektebin haziran 933 mayıs 934 gayesine kadar ihtiyaci olan yukarıda müfredatı yazıh et bir şartname ile kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin bu husustaki seraiti anlamak üzere mektebe müracaatleri. Münakasa 27 mayıs 933 cumartesi günü saat 14 te yapılacağından iştirak edeceklerin bu saatten mukaddem te minat akçelerini mektep muhasebe veznesine ve teküf mektuplarile birlikte Ticaret Odasının cari sene vesikaîarile.muayyen saatten evvel komisyona vermeleri ilân olunur. «2006» Maeera romanı 58 Gîzli Elleı Nakleden: KEMAL RAG1P Motor d a daha ziyade sokuldu. Ya" vaş yavaş gemiye yanastı. Kaptan: Ne istiyorsunuz ? Diye seslendi. Motordaki memurlardan bîrraî: Biraz görüşmek istiyoruz. Merdiveni indiriniz!. dedi. Vapurda pek belli bir kargaşalık vardı. Tayfalar oradan oraya koşuşuyor, herkes ne yapacağmı bilmi yordu. Ara yerde vakit geçiyor; merdivenin indirilmesi sanki mah sus gecikiyordu. Simopulos ortada yoktu. Muhrt tin Haşmet kamarasınd'a kıvranı • yor, hiç kimse ona aldırmıyordu. En sonunda merdiven indirildi. Polisler yukarıya çikmağa başladılar. Güvertede bir iki gemiciden başka kimse görünmüyordu. Onla nn da kaşlan çatılmış, yüzleri asıl mıştı. Sanki biraz kendilerine gü venseleır kimisi baltaya, kimiti ta bancaya sarılacak, polUlerin elin den kurtulmak için bu son çareye de basvuracaklardı. Gizliden gizli ye buna hazırlanıyorlarmıs gibi ortada ağir bir sessizlik vardı. Btr armlık kamaranın penceresine «fogru bakti. Hep öyle gök yüzün • deki bulutlardan baska birşey gö Hinmüyordu. Yalnız, yanm saat evvel uzaktan uzağa duyuian motör *e»i biraz dauha yakından geHyordu. Ah, fn dakikada güvertede olsay dı... Motorün homurtusu yaklaştı, yaklaştı, o kadar ki Simopulos bile buna aldınnamazlık edemedi. Pen cereye doğru uzandı. Bir *ey göremedi. Motörün gürültüsü, artık vapunrn yanıbasından geliyor gîbiy di. Sulann sesine bakilırsa vapura da birdenbire yol verilmiş olacaktı. Snnopulos rumca bir küfür sa • vurdu. Kapıya doğru ahldı. Güver teden telâalı ayak sesleri geliyordu. Kapıyı açtı. Bir kaç saniye dışarıyı dinledi. Merdivenlere doğru bir a dım attı. Sonra geriye döndü. Peri hanı kolundan yakaladı. Sürüklüye sürüklüye kamaradan çıkardı. Ka luf yolu olmadığmı anladi: Ne konuşacaksınız benimle?. dedi. Verdiğiniz çeki almağa geldinizse o başka.. Diye başını çevirdi. • • * Muhittin Haşmet, motor gürültüsünün gittikçe yaklaştağını; sonra birdenbire kesildiğini duydu. Anlafilan, motor vapurun öbür tarafına yanafmış olacaktı. Kamara penceresinin açıldığı tarafta da başka gürültüler vardı. Sanki güveetedeki sandallardan birisi denize indirili yordu. Haşmet, sürüne sürüne pencereye doğru yaklaştı. Sandal, pencereye pek yakın geçerek denize indi. tçinde de baısı sargnlarla sarılmif bir adam vardı. Demek ki Simop.u los yakalanacağım anlamış, kaçı yordu. Yalnız mı, diye bakh. Sandalın içinde yere serilmiş gibi başka bir <gölge daha vardı s Sakm Perihanı da beraber mi kaçırıyor?. Diye korkudan sarsıldı. Bağır mak, güvertedekilere seslenmek için krvrandı. Ağzındaki paçavralardan zaten soluk bUe alamıyordu; sesini pıyı da Muhittin Hasmetin üzerin den kiKtledi. Meaadet vapuru Çekmece açık larında idi. Kaptan, uzaktan doğru bir motorun geldiğini göriince, ilkönce aldınf etmedi. Motor gittikçe kendilerine doğru yaklaısıyordu. Baş tarafta üniformah poluler de vardı. Dur!. Diye vapura içaret verdiler. Kaptan birdenbire ne yapacaği nı kestiremedi. Yamndaki geımici lerden birine fısıldadı: Koş!. (Simopulos) a haber ver!.. Allah belâsını versin, bunlar zaten hep onun yüzünden başımıza geldi. Yarıyoldan dönmeğe kalkmasaydı, slmdiye kadar çoktan gideceğimiz yere varmıştık!. Gemici daha asağıya inmeden Simopulos un başı merdivenlecden göründü. Sonra tekrar kayboldu. Başka çare yoktu; kaptan, vapurun yolunu kestirmek için kumanda verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog