Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

7 Mayıs 1°33 Camharivet '• Troçkinin Kehanetleri ( Hayat ve kadın Kadın polisler J Baharlık şık bluzlar Amerika ile Rusya ergeç tutuşacaklar Amerikah Albert Weisbord is minde bir muharrir Büyükadada oturan Sovyet Rusyanın eski hariciye nazun Troçki ile dünya mesele leri hakkınd'a görüşanüstür. Amerikah muharrir, Almanyanın vaziyeti hakkında Troçki ile yaphğı mülâ kab şöyle anlatmıstır: € M. Troçkiye Almanya hakkında ne düşündüğünü sordum bana dedi ki: «Bence Almanya beynel milel vaziyetin anahtarıdır. Şarka bakmız, Japonya derhal Rusyaya hücum edecek değildir. Japonya uzun müddet Mançuri ile mesgul olacakttr. Burası onun için bir Fas olacaktır. Fas tspanyaya nasıl bir belâ olmussa, Mançuri de Japonyan n basına belâ getirecektir. Zaten Japonya garpten teminat almadıkça Rus ordvsile boy ölçüşmeğe cesaret edemez. Dünya komünist ola caksa garpteki tezatlardan doğa caktır. Garbin anahtan da Almanyadır. Bu serait karsısmda Alman yada smıf ihtilâlinin mağlup oldu ğunu komünist fırkasının büyüye meyip iktidar mevkiinin fasistlerin eline geçtiğmi görmek iyi bir alâ met değildir.» Fasizmin inkisafı her tarafta komünist furkalarının faaliyetine mâni olmaktadır. Ayni zamanda Rusyaya karft açılacak bir harp için bir çngel teskil eden teskilâtlı isçi sınıfını ortadan kaldırmaktadır. Hariç teki komünistler yardım etmezle.*se Rusya dahilen kuvvetlenmis olmasina rağmen ilelebet komünist kala • maz. Amerika hakkında da Troçki şunlan söylemistir: « Amerika dânva kapitalizminin büyük ihtfyat hazinesidir. Amerika, Sovyet Rusyanın tamamen zıddıdır. Bu iki devlet ergeç bir hayat ve ölüm kavganna tutusacaklardır. Amerika, yalniz Rusyaya karsı değil, tngiliz imparatorluğuna karşı da harp etmeğe meoburdur. Bunun içindir ki Avrupa birlesmeğe çalışmaktadır.> Millî mücadeleye dair bir münakaşa Kâzım Karabekir Paşanın bir mektubüe ona verilen cevap (Bırinci sahtfeden mabcnt) Kemal Ps. ile C. Arif Beym arası nasıldır?» Aldığım cevapta: «Samimî olmadıklannı ve meclis vaııtasile beni diisürdükten sonra istinatgâhtan mah rum kalacak olan M. Kemal Pş. yı Erzurum halkı vasıtasüe düsüreceklerini» öğrendim. lstiklâl mücadelemizde bu hareket millî birliği esasından mahve • deceği cihetle derhal şu tedbirleri aldım: 1 C. Arif B. i derhal vali vekâletine getirmek ve bu suretle mes'ul ve madınt vaziyetine sokmak. C. Arif B. bu tekIifimi kabul ıztırannda kaldı. Ankaraya diisen de kanun mucibince derhal diğer vazife ve salâhiyetleri uzermden A\ • maktı. Ben, ahvaKn icabatı ile kanunu mezc ile dogru hareket ettim. 2 Şunun bunun istediği bir khnse nin vali olamıyacağını Erzurumda te • min ettim, Ankaraya da bildirdim. 3 Devam eden Türk katli âmlannı durdurmak ve Şark halkının endiselerine nihayet vermek ve tehlikeye düs • mekte olan millî harekâhmızı kurtar • mak için taarruz etmekte devam eden Ermeni ordusuna mukabil bir taarruz yaphrdnn ve Ermeni mevzflerini isgal ettirdim. Harekâbm Ankaraca da tasvip ile taarruza devamun nihayet muvafık görffldü. Iste bu tedbirlerim sayesindedi1* ld Erzurumdan 50 imra ile Büyük Mdlet Meclisi Reisi M. Kemal Pş. Hz. ne çekilen ıtyankâr telgra/ın tevali edebileeek vahim neticelerini önledim. Askeri harekâh da malum olan sürat ve muvaffakiyetle ikmal ederek Erm«ni ordusuna teslimi »ilâh ettirdim. Ve Garp cepbesme küOiyetli »ilâh ve mh himmat, para ve kolordularla yardım temin ederek millî davamızın muvaffakiyetmi teminde uhdeme düsen millî vvzifemi tamamladım. Bir vazifeyi yaomak, bana, onu öğünmekten daha kolay geldiği içindir ki bu ve bu gibi hakikatleri, hulâsa veya murassal, şimdîye kadar, neşrettir* nemithn. Bu hakikatleri alâkadar zat ve makamlardan dahi öğrenebilirsiniz. Millî istiklâlimizi kurtarmak için canla basla ttgrasanlann ba hizmetlerini yazmıyabilirsiniz; fakat bari bunlan borçlu çıkarmayınız.» Milliyet refHdmizde Millici imzasile yazı yazan zat Kâzım Karabekir Pasanm bu mektubuna uzun bir cevap vermiştir: Bu cevapta inkılâp ve mücadele tarihine ait hatıralarm şimdiye kadar tesbit edilmemesi millî bir günah olduğu isaret edilerek ezcümle deniliyor ki: «Millî mücadelenm rcinde büyük roller almış olan Karabekir Paşanın hiç olmazsa bizzat yaşadığı kuımlannı yaztnaıma kim mâni oldu?. Hatta bugün bile neşrettirebiHrler. Gazi Mustafa Kemal Hz. Anadoluya geçmeden evvel tstanbulda aylarca uğraştı ve mücadelede kendisine kimlerin yardım edeb3eceğini anlamağa çahstı. Bütün bu zevat arasmda, hatta hepsinden daha evvel Anadoluda bir kolordunun basında olan Kâzım Karabekir Pasa gibi ayni zamanda yakından tanıdığı bir kumandanla görüsmesinden, anlaşmasnıdan tabiî bir sey olur mu? «Anadoluda millî kuvvetlerin nüvesmi hazırlamıştım» diyen Karabekir Pasa, pekâlâ biürler ki daha ziyade ma | hallî rhtiyaç ve sebeplerle kuruhnuş olan Erzurumdaki teşkilât memleketi kurtarmağa kâfi gelemezdi. Mustafa Kemal Pasa daha fstanbulda iken bütün memlekete samil bir teşkilât düsünmüs, hareket ve faaliyet programını ona göre kurmus ve teşriki mesaiyi kabul eden arkadaşlarüe o yolda anlasmıştı. Nîteldm Erzumum kongresinde bulundnktan son • ra işi daha genis bir bakışla tetkik etti. Sıvasta bir kongre toplamak karan bu tetkikin neticesidir. Srvas kongresinin gayesi, parçalanmayı kabul etmiyecek olan bütün Türkiyenin birliğini temin edecekfa*. öyle oldu. Gazi M. Kemalin Sıvasa ve ondan sonra Ankaraya kadar gitmeğe karar vermesi Karabekir Paşayı fazla telâşa düşürmüş ve endişesini Gazi Hz. ne şu telgrafla bildirmişti: Heyeti Tenuiliyeye «Kuvayi milliyeyi temsil eden heyeti aliyenm, değil Ankaraya, hatta Srvasm garbine bile geçmemesi fücrindeyim. Çiinkü şarkî vilâyatm kuvayi mflliyesini teskil eden heyetin, bütün bütün uzak* lasması dolavısile bu memleketin teşkf> lâtsızhğmı mucip olacağı gibi, şimdiy* kadar pek meşru ve mantıkan idare edilmekte olan harekâtı milliyenin, öt«denberi daima her teşebbüsüımnü fena görmek ve göstermek istiyen düşman Ianmızca sabıkı misülu bir yerde muhafaza için Heyeti TemsUiyenin Srvastaa garbe geçmemesi mütalealsmda bu • lunduğumu arzeylerim.» Kâzım Karabekir Cevapta, Kâzım Karabekir Paşanın, Gazi Hz. nden evvel Anadoluya geçtiği yolundaki sözlerine şu suretle mukabele ediliyor: «Her felâket ve mağlubiyetten sonra bu memlekette daima millî ktrrvetlert kahraman kumandan ve zabitler, man» dıklan kumandanlann peşmde miltt kurtuluş için ölüme gitmeğe hanr bir mfllet bulunurdu. Buna mukabil her zaman bulunmıyan sey ise bötürt 9u dağınık kuvvet'eri; birbirinden haberi olmıyan enerjileri kurtuluş gayesnün etrafmda toplıyacak bir şef olmustur. Böy» le vaziyetlerde en büyük marifet; millî faaliyetieri dar çerçevelerden kurta» rarak onlara müsbet neticeler üzerinde müessir olacak bir genişlik vermektir. Mustafa Kemali başkaUnndan ayıran hususiyet ve kabiliyet işte budur.» • * * Muhtelif memleketlerde zabıta teşkilâtma ittihak etmekte olan kadınlar gün geçtikçe artmaktadır. Bizim mecnleketimizde de merkez memuru payesini haiz bir hanım Polis müdîriyetinde çalışmaktadır. Bir müddet evvel tngilteredeki kadın polislerm şefi tstanbula gekniş ve bazı tetkikatta bulunmuftu. Kadınların asrî zabıta teşkilâtına iatirakinm tarihini gözönüne geti recek olursak bunların evvelâ poli» memuru olan kocalarile birllkte çalışanlardan ibaret bulundu&unu göriirüz. Bir de bizde ve Avrupada vaktile kolculuk teskilâtında ha • nımlar kullanılır ve bunlar kadın • lann üstünü ba&ını aramak, çocuklan ve kadmlan daha mahremane bir şekilde sorgu suale çekmek hu»usunda hizmet görürlerdi. Sovyet Rasyasında kadın işaret memuru Iki defa 190S senesinde Amerifca birlesmiş hükâmetleri bir kadıDa resmen polis olmak hakkını verdi ve 1911 de Hollanda bu teşebbü*ü tetkSc ettl. Umumi Harp esnasmd'a bîrçok metnleket resmî sıfatı haiz olmak sizın kadın polis guruplan faaliyete geçtL Hatta tngilteredekilerin bir Insnn gönüllülerden mürekkepti. Danimarka ve tsviçrede 1914 tc Âlmanyada 1923 de ve Lehistanda 1925 te ilk kadın polUler tayin o • lundular. Almanyadaki kadın poli» teşkilâtı kadm bir şefin idaresi al • tındadır. tçlerinde yüksek mevkilere çıkmiflar, çavus, mütehaMit, mü c Bluzlar babar ve yaz için en haf if | dan kısa koluna doğru inen eklenae ve en pratik elbiselerdir. Bunlardan hattı gayet orijinal duran jeorjetten bluz. Yakasınm sağ bandı bir kırabugün size muhtelif nümuneler vevat gibi bağlanmaktadır. Diğer bir riyoruz. Bastığmuz modellerin za • kıravat ta belde drope kısim üze • rifliği nisbetinde pek ucuz a malolarinde vücude getirilmektedir. tkln • cak şekilde bulunmalannı daima ci: Yelek biçimi ipekli bluz. Korsagözden uzak tutmuyoruz. Yukarıda jı iğri kesilmiş, kurvaze kavuşmaksolda: Venedik ajurlu krep romentadır. Kolkapakları da korsajı tarden bluz yakasmm ortası bir gaga şeklind'e oyuktur. Yukanda sağda: zında parçahdır. ö n uçları kesik, Kurvaze yelek biçrmi krep saten belde ince kemer, düğmelerîn ve ön kısmın altından geçmektedir. den bluz. Yaprak daman çizgili. Çift düğmeli. Yukanda ortada: t Uçüncü: Krepdöşinden bluz. O pekli organdiden açık renk küçük muzlarda ve belde bal peteği tezksrmali tezyinatlı bluz. Çizgiler iğri yinat kısa kollar. Dördüncü: t pekli pikeden bluz. Kurvaze kavuşuyor. ve yaka kısmi omuza örtülmüş ayn Çift düğmeli. Omuz ve yaka ayn bir bir parça tarzinda görünmektedir. parça tarzında. Kısa burufuk bomBelde etekliğin üzerine gelen kısım beli kollar. drape şekildedir. Yakanın uç kısımIan göğüste kıravat haline sokul • Bütün bu bluzlann kumaşlannm maktadır. renkleri beyaz, krem, açrkmaviden intihap edilmektedir. Aşağıda, soldan barinci: Omuz Ev ve eşya Asrî bir kütüpane nümunesi Balkan deniz ticar?ti (Sirtncî sahijeden mabatt) Balkan memleketlerinin ticaret ve •anayi erbabınm mümessulerini bu* rada kabul edeceğiz. Ayni tarihte Yugoslâvyada tıbbî mevzular üze rinde bir Balkan haftası tertip e dilecektir. Sofyadaki Balkan haf ta#ı da haziran ortasında ba»lıyacak ve turizm tneselesi görüsülecektir. Evvelce dördüncü Balkan Kon * feransının Belgratta toplanmast takarrür etmistL Fakat Yugoslavlar, konferansm Belgratta çahşılabilmesi için lâzım gelen seraiti kâfi görmediklerini söyliyerek konferansın kendi memleketlerinde başka bir zaman toplanmaısını istedile**. Dör ~ düncü Balkan Konferansı Sel%mkte yapılacaktır.> Hasan Bey dün aksamki trenle Ankaraya gitmistir. Ingilterede bir kadm polis otomobiL kullanan bir kadına izahat verirken şavir, müfettis olmuşlar vardir. Hele Hamburgta ablâk zabıtası teşkilâtında kullanılan kadın polisler pek çoktur. Ekserisi Darülfünun tahsili görmüşlerdir. Maaslan erkek Ierinkinm aynıdır. tngiliz kadın polisleri mahallî îdare âmirlerine tabidirler. Yüksek tah&il görmüs olanlan nadirdir. Maaflan erkeklerinkmden azdır. n Hali vakti yerinde olan aile • lerin hiç şüphesiz ervlerinde küçük büyük bir kütüpane odası ohnası lâzımdır. Evin beyi, hanımı, yahut yavrulan okuyacaklan kitaplan, mecmualan, gazete leri oraya bırakmah, gene ora dan almalidırlar. tşte size asrî ve ucuz bir kü tnpane nümu • nesi. Duvara dayamrns krtap dolabsnın iki tarah camlı, ortası kapalidır. Gü • zel ve rahat bir maroken koltuk onun önünü süslemektedir. Bu kütüpanede asıl en orijinal olan sey birmci plânda göranen raasadır. En üst kısmına ufak biblolar, dlğer raflarma henüz okunması bit memlş kitaplar, mecmualar kona bilir. En tepeye açık renk abajurlu bir lâmba yerlestirilmistir. Boyle bir kütüpanesi olunca o ailenin bütün efradına emin olun ki bir okuma merakı gelir. tnanmazsamz tecrü • be edin! Simav muallimlerinin tetkik seyahati Simav muallimleri, bayram tatflin • den istifade etmek ve ayni zamanda civar kazalarda tetkikatta bulunmak üzere seyahat tertip etmiflerdir. Bu seyahate merkez ve köy muallimlerinden 13 muallim iştirak etmistir. Muallimler Usşak seker fabrikasmı gezmişler ve burada sekerin nasıl yapıldıguıı görmüsler dir. Muallimlerin iki gün devam eden seyahatleri esnasında kendilerine azamî surette yardım edilmisnr. Hanımlara elişleri Biblo gibi zarif bir igne yastıği Bir münakaşa unvanınt verdiğt • miz bu karşıhklt yaztyt refikimizi görmemis olacak Cumhuriyet kari» leri için hulâsa etmls balunayoruz. Yokta etannda b'r kül olan Miltt lstiklâl cidal ve zaferinin tamamen Mustafa Kemale ait bulunan ibda ve idaresinde münakafa mevzuu olabilecek tek nokta bile bulunma • dığan bümiyen yoktur. Kurtulusa bütün milletin bütün varlığile istirah etmis olduğu süphesizdir. Fakat bu büyük savasta büyük Türk milletini zaferden zafere gotürerek elde edilen neticeleri istihsal etmek için o büyük milletin yüksek kabilıyt, kahramanlık ve fedakârhklannt icabı veçhile sevk ve idarede Gazinin göstermis olduğu emsalsiz deha bize kuvvetli bir varltk temin ettikten sonra önümüzde hâlâ etrafımtzı ve istikbalimizi parlatan bir günestir. Babasının yapamadığını kızı yapmış! Gemlik dahile balık sevkediyor Hindistanda yeni teskil edHen kadm polis kzfasmdan bir grup Danimarkada kadm polisler doğrudan dbğruya umumî enmiyet müdürlüğüne bağlıdırlar. Gece nobet lerinden ve yapılman büyük bir vücut kuvvetine muhtaç olan islerden müstesnadırl ar. Hollandadaki kadm polisler bil hassa kadınlara ait işlerde ve cü rümlerde kullanıhyorlar. Maamafih seyahat eden, muhacir olan kadınlara ait islerle kadın mahpuslann muhafazası vazifeleri he men her memlekette kadm polislere verihniştir. Keza sokaklarda işsiz güçsiiz serseri dolaşan çocuklarla metruk yavrulann himayesi de bunlara aittir. Sovyet Rusyasında, Hindistanda da birçok kadm polisler vardır. Son Ceyhanrfa Çocuk Bayramı tes'it edilirken çekilen kur'a neticesinde Belediye reisinin kızı babasının makamma bir haftalık Belediye reisi olarak gelmiştir. Hknım kız koltuğa oturur oturmaz: Sokaklar temizlensin! Dediği için, emri canla basla ifa edilmis, Ceyhanın uzun zamandanberi sü pürge değmiyen sokaklan bile tertemiz olmustur. Size yapmayı tav siye ettiğhniz iğne yastığı meselâ tuvalet masanızm üstiine koyup elinizi herzaman memnuniyetle götüreceğiniz ve onu zevkle temasa edeceğiniz lüks eşyanızdan brri olacaktır. Eni 9, boyu 15 santimetre kadar olabilir. Bu kıtada eski beyaz ve gevsek dokunmuş keten alıp etra istatistiklere göre bazı memleket lerdeki kadın polislerin sayısı söy • ledir: Aknanya 159. Danimarka 7, Ame fına bir su çevirinir Kenannı bastırdık tan sonra Türk ajurfle blrleştiriniz. İçine sığacak derecede kü çük bir yastık yapıp koyunuz. Bir tarafını mavi koton briyante ile modeli tesbR ediniz. Sonra her örgü üzerine bir iplik yaprak işleyiniz. Dört köşesine de püskül tarzında tezyinat yaptmız nu, yastığmız tamamdır. rika 593, tngiltere 150, Hollanda 33, Lehistan 57, Isviçre 5, Türki ye 1. Hadiy tclâl RusAlman muahedesi mevkii meriyete giriyor Berlin 6 (A. A.) Wolff Ajan sından: Moskovadan bildirildiğine göre 24 nisan tarihli Berlin muahe desinin neşir ve ilânma müteallik 24 haziran 1931 tarihli protokol ile hakem usulüne müteallik 25 kânunu sani 1929 tarihli Rus Alman mukavelenamesinin musaddak suretleri teati edilmistir. Mer*iyet mevkiine ghmekte olan protokol, iki hükumetin hali hazırda mevcut olan dostane münasebetlere, teşriki mesaiye ve umumî sulhü temine çalışmağa devam etmek arzularını ifade etmektedir. "Gfemlllrte balıkçıîS Gemlik «Hususî» Limanımız la civar köylerdel# balık piyadeleri altnusa ve bunlarda çalışanlarm a dedi sekiz yüz kişiye baliğ olmak tadır. Balık tutmak için kullandıklan ırıp, gırgır, manyat, tufana ve dalyanın kıymeti yüz elli bin Irrayı geçmektedir. Kendileri Yunanistan, Bulgaris tan ve Romanyaya kolyos, koloride ve çiroz göndermektedirler. Körfe " vesaittoden . zimizde çıkanlan mercan, barbun • ya, istakoz, lüfer gibi hnhkiar hergün Yalova ve Bursaya sevkedilmekte • dir. Kasabamızın elektrik müteahhi • di Eşref Bey namında mütesebbis bir zatm ayrıca muntazam bhr de buz fabrikası vardır. Körfezimizin nefis balıkları bu ftfbrikanm buzlarile ambalaj yapılarak Karaköy yoIile lstınbuldan daha kısa bir za • manda Ankaraya gönderilecektir. Reşit Süleyman
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog