Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet CH SULTAH Yazan: M. TURHAN 111 yanında idi ve gene tercümanla konuşuyorlardı. tnosan, bir müslüma nm bfr hıristiyana iltica etmesini garip bulduğunu söyliyerek frana gitmeyip te Radosa gelmesindeki sebebi sormakla söze baslamıştı. Cem, bu nükteli suaie gözleri yaş dola dola, şu cevabı verdi: Gayri millete ıreltnek maksut değildi. Belki Rumeline geemeğe Rado» kavmmden yo! «tedim. Ahdü peymanla Radosa geld:kten sonra Rados kavmi ahitlerine vefa ettneyip antlann sıyup beni yoluma gitmeğe komayıp yedî yıldır ki hapsederler. Hele bari srmdi sizin huzurunuza geldik. A'emde adlü dâdınız söylenir. Her yerden did istiyerek bunda gelir'er. Biz dahi mazlumlanz, hususa ki garİDİeriz. Dünyayı deninm eerginliğin, elemin, mihnetin çektîk. Rados kavmi kendi havsiyet vücutlerine lâyık btararüvvetlik eylediler. Umanz ki »izler dani zatı kerimüşşanımza veçhe olan adlü imafınızi yerine geti rip, bu mihnetzedelere rahmedip beni Mıııra, anama ve oğlancıklarıma ?öndrmekl'ğe himmet eder siz. [*] Cem, bu sözleri söylerken ağh yordu. Artık taç, taht, saltanat gozünde yoktu. O yaşh gözlerde anası ve evlâdı yanıyordu. Papa, cidden müteessirdi. önünde bir dizi yaş olarak akan uzun bir talihsizlik onu acındırmıştı, arözlerini nemlendir mişti. Fakat Cem, hıristiyanlığı kurtaracak bir siperdi. Onu elden çıkarmak elinden gelemezdi. Bu sebeple şehzadeyi sözle teselliye gir^ti. Biraz daha sabretmesini söyledi. Mısıra gHmek meselesini ise kesip atfa: Oraya gitmeniz, dedi, saltanat sevdasından eecmekle mümkün o lur. Biz sizi Enpirosa (Macaristana) fföndermek isteriz. Oradan şerefle Rumeliye eecersiniz, hakkmızı elde edİD b'ze dua edersiniz . Cem, chayır ıstemetn!» demedi, fakat bu söylenmiven hayır, onun gozlennde okunuyordu. Papa da, keyfiyeti sezdi, mevzuu değistirdi, Romadan ve Romanın ırezip görülecek yerlermden bahsett<. Gelecek günlerin iyi olacağma dair teminat verdi, şehzadeyi avutmağa çalıştı ve hürmetle tasyi ederek dairetine yollad.. Cem, bütün bu sözlerin siyasi entr^saları örtmek için kullanılan yaldızlar olduğunu sezinsemisti, Papanın da nihayet bir rahip olduğunu ve dö Büssonlardan, Blans Forlardan farkının daha kuvvetli, daha yaman olmaktan ibaret olup kendisinden hayır beklenemiyeceğini anlamiftı. (Mabadi oar) [•] «V&kıata Cem» den. Akdeniz kupası Atinada yapılan tenis Cemin yaşlı gözlerinde artık taç, taht, saltanat maçlarınm verdiği netice Ticaret Odası «istatistik'erdeki (diğer memleketyoktu; anası veevlâdı yanıyordu! Atinada yapılan Akdeniz kupası tenis maçlarma Türkiye namına iştirak ler) in hangi memleketler olduğu anlaşılmalı» diyor Hatta Papa, nezakette brraz daha Uç gün sonra Cem gene Papanın îleri grtti, oğlu «Francesko Sibo» yu da Cetnîn yanma gönderdi, heyetin fleri sürdüğü soğuk teklîflerden dolayı itizar etti. Cem de bunun üze rine Papanm yanına grtmeğe nza gösterdi. ' Gene Vakıatı Cem muharririnin tasvirine gore Sekizinci tnosan cmurassa libaslar, üç koruneli [boynuzlu] murassa iaç giyip parmaklarına Inymetli taşlı yüzükler gecirip tahtma oturmustu. Sağında, solunda kürsüler üzerinde kardinallar oturuyordu. Elçiler ve saire ayakta duruyorlardı.> Yedi yıldanberi mahpesten tnahpese nirüklendiği halde vakarma z'ncir vurdurmamış, çalıtnından hiç bir şey kaybetmemiş olan Cem, arkasmda kendi adamlannı yürüterek bu muhteşem salona girdi, ağır ağır ilerledi, ta Papanın yanına kadar geldi, başını bile iğmeden, en küçük bir inhina göstermeden elini uzattı. Papa başta olmak üzere herkes, hıristiyan âlemJnm orada toplanan ululan, bu iğilmiyen başın üstünde iğilmek dönümünü tanımıyan bir milletin bayalini ve Cemin uzanan kolunda, Türklüğün çelik bazusunu görüyordu. Papa işte bu gorüsle azametini unuttu, Ceme değil, onun canlandırdığı büyük varlığa hürmet göstermek ıstırarında kaldı, adeta büyüye tutulmuş gibi ihtiyarsız yerinden kalktı, Türklüğün eteğini öper gibi Cemin boynunu öptü, terliye terliye mınldandı: Hoş geldin, safa getirdm! Çok iyi fransızca bilen Sultan Cetn, türkçe konuştu. Sanki oradakilere hatırlatmış olduğu büyük milletin gür sesini de işittirmek Utiyordu: Seni gördüğütne memnunum, başbaşa kalıp ta konusursak daha mfmnun olaca;ım. Tercüman, babasının tstanbuldaki Rum patriğine ktrHandığt agızla fconuşan Cemin sozlerini terrfune etti. Papa da memnuniyet duygusunun karşılıklı olduğunu, başbaşa konuşmayi kendisinîn de istediğini ve her şeyden evvel şu Roma seyahatinin şehzadeyi üzüntüden kurtarmak içim yaptırıldığına inanmasını »öyledi. Bu muhavere sırasmda Papa ve Cem ayakta bulunuyorlardı. Fatiiım oğlu tercümanın sozlerini bitirmesi üzerine «tesekkür ederim!» dedi, tahhn basamaklanndan indi, bir gün evvel tanışmış olduğu kardinallara elini uzattı, geri döndü. Bu dönüş sirasında beyler, Cemin felâket yoldaşları «Papa» yı ^aturka se lâmlamışlar ve efendilerinin izinde saiomı terketmislerdi! eden Fenerbahçe kulübünden ve millî tenis takunımızdan Şirinyan Ef. Atinada muvarfakiyetli bir temas yaphktan sonra şehrimize avdet etmistir. Şirinyan Ef. ilk maçı M. Sapuncidisle yapmıs ve Yunanlı tenisçiyi büyük bir farkla raağlup etmistir. Bundan sonra M. Kuintavala ismmdeki ttalyanla karşüas nııştır. Italyan tenisçi Avrupa tenis âlemmde meşhur bir sima olarak tanın • dığı için bu müsabaka büyük bir heyecanla takip edilmiş, Şirinyan Efendi, 58, 119, 26 gibi güzel bir sayıla galip gelmistir. Şirinyan Ef. bu çetin maçtan sonra yorgun bir halde Krasni ismindeki Çekosovakyalı tenisçi ile müsabaka yapmışhr. Şampiyonumuz, Çek sampiyonuna mağlup olmuştnr. Akdeniz tumuvasınm şampiyonluklannı su tenisçiler kazanmıstır. Tek erkekler: Krasni «Çek». Çift erkek : Zansiyen • Zurnu «Fransız». Tek kadın: Adamof «ttalyan». Çift kadın: Adamof Rozenper «ttalyan». Kansık çift: Mançotu • Kasimati. Ticaret Odası ihracatımızı arhnnak için alınması lâzım gelen tedbirler hakkında yeni bir rapor hazırlamıştır. Oda Tetkikat şubesi müdürü Hakkı Nezihi Rey bu münasebetle dün bir muharririmize demiştir ki: « tstatistiklerde bizden çok mal alan belH bash müşterilerimize sattı • ğımız ma'lann kıymet ve miktarlan yazılıdır. Fakat (diğer memleketlere) kaydi altmda bir takon rakamlar daha vardır ki bunlar miktarlan büyük olmadığı içn yekun olarak yazıknıstır. thracatımızı arhrmak çarelerini düşün düğümüz su sıralarda bu (diğer memleketler) in hangi memleketler olduğunu bilmekliğimiz mutlaka lâznndır. Zira bunlar bizim müşferi namzetlerimizin ileri gelenleridir. Ya şimdiye kadar mahmızı almıyordu da, yeni satm aimağa başladı, yahut bizim mahnuzı diğer memleketlerden tedarik ettiği için Türkiyeden pek az alıyor. Misal olarak Peruyu zikredeyim. Peru hükumetinin istatistiklerinde 927 senesindenberi bizden az da olsa muntazaman tütün aldığmı gösteren rakamlar vardır. Istatistiklerimrzde ise Peruya tütün sattığunıza dair hiç bir kayit yoktur. H''ç süphesiz ki sabsınuz (diğer mem leketler) yekununa dahil edilmistir. Halbuki Perunun bizden tütün aldığını bilsek ve seyrini takip edebilsek, her halde bu memleketle aramızdaki ticaretin inkisafı için çalışmamız için daha faydalı bir sekil alır. Bizden külliyetli mal alan müşterilerimizin yanında, az mal alan ve yahut mal almağa yeni baslamış olan müste rilerimizhı kimler olduğunu bilmekli • ğimiz mutlaka lâzımdır.» ^ İhracatımızı arttırmak için yeni bir tedbir ıtAinro Bu akşamki program Tercih ediniz: VtTANA : 19,50 Brahmsın eserlerL BÜDAFEŞTE : 19,45 Brahmsın eserlerl BÜKREŞ : / 20,45 Kuartet (Brahms). 21,05 Şarkılar (Brahms). 7 Mayıs 1933 Altın mütehassısı Mütehassıs dün şehrimizden geçerek Ankaraya gitti İkhsat Vekâleti tarafmdan. Amerikadan celbedilen altan arama mütehassısı M. Van Sklen dün trenle şehrimize gelmistir. Mütehassıs tkbsat Vekâleti na • mma, thracat Ofisi raportörlerinden Ahmet Cemil Bey tarafmdan karşdanmiftB. M. Van Siklan, Perapalas otelmde biraz istirahatten sonra sehri gezmis, aksam trenile de Ankara'ya hareket et mistir. Ahmet Cemil Bey de mütehassısk bhükte Ankaraya gitmistir. Altın arama islerinde, jimdiye kadar aldığı iyi neticeler ve tecrübelerile ma ruf olan M. Van Siklen bilhassa Kağızman bavalisinde tetkikatta bulunacak, sonra memleketin altın madeni bulunduğu zannedilen diğer mıntakaiaruda taharriyat yapacaktar. " *" Mütehassıs dün kendisiîe görüsen bir muharririmize demiştir ki: « Tiirk hükumeti tarafından vaki olan davet üzerine Türkiyede maden tetkikatı yapmağa geldim. Burada bilhassa altın madeni için tetkikat yapacağım. Henüz Türkiyenm nerelerde altın madeni bulunduğuna dair tam bir fikrim yok. Bu aksam Ankaraya gidiyorum. Tetkikatımı bitirmeden fazla bir sey söylememe imkân yoktur.» BOyOk atletizm mösabakaları yapılacak Dober kollejin her sene tekrar ettiği büyük atletizm müsabakaları, bu sene her zamankinden daha geniş bir programla haziranın ikisinde yapılacaktrr. Bu müsabakalara Yunan millî atletizm ekibine mensup dört atlet istirak edeceği gibi müttefik tstanbul ve Izmir kulüplerine raensup yüze yakın atlet te müsabakalara girecelderdir. Müsabakalara kayit müddeti 13 mayısta nihayetlenecek ve ilk seç meler 19 mayısta yapılacaktır. Heyeti tertîbiye müsabakalann muntazam olması için icap eden bütün tedbirleri almtstır. Her türlü kansıkhklara manî 'olmak için kaydedilen atletler isim Ierfle beraber aile islmlerini kulla nacaklardır. Her ne suretle olursa olsun isimleri kaydedilmiyen ve seçmelere girmiyen atletler nihaî müsabakalara sokulmıyacaktır. Tertip heyeti, yalmz hariç memleketlerden gelecek atletleri bu kayitten istisna etmis ve bir atletin üç müsabakadan fazlasına girmenıesine karar vermistir. Programda 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, metre koşular, 110 metre manialı; yüksek, uzun, sırık, ve üç adım atlamalarla disk, cirit, gülle atmaları ve bayrak kosulan vardır. Halı tacirleri Rıhtım şirketile uyuşamadılar Ticaret Odasının tavassutuna ve uzun zamandanberi iki taraf arasmda cereyan eden müzakerelere rağmen halı tacirlerile rıhtım şirketinin anlaşmalan mümkün olamamış hr. Rhhtım sirketi, transit ücretle rinde geçen sene yaptığı yüzde 15 tenzilâttan sonra yeniden ancak yüzde 10 tenzilât yapabileceğini bildirmiştir. İki taraf bundan başka yeni mukavelenin ne zamandan itibaren başlaması lâzım geldiği meselesinde de uyusamamışlardır. Rıhtım s'r" keti mukavelenin akti tarihinden, tacirler ise eski mukavelelerin hitama erdiği günden yani sene başından itibaren muteber olmasmı istemisler dir. Bu netice üzerine tacirler tkiısat Vekâletine yeniden müracaat ede ~ rek kendilerine başka bir transit hali deposu gösterilmes>ıi rica etmiş lerdir. Yunus balığı avcıhğından alın makta olan resmin badema ahnmaması takarrür etmiş, keyfiyet alâ kadarlara bildîrilmiştir. Yunus balıkları, gelecek balıkları yedikleri için ve nesillerini imha ettiklerinden bunlann Hlâfı her memlekette teşvik edilmektedir. Bizim sularımızda da Yunus balığı knhası için bir mücadele açılacaktır. Dinarda at yanşları ve ' pehlivan güreşleri ÎSTANBUL : 18 saz: (Nihal Tevfik Hanım) \ 8,43 Radyo orkestrası 20 Bedayii Musikiye heyeti 21,30 gramofon plâklan nes •> riyatı, ajans, borsa haberleri, saat ayan. ANKARA : 12,30 gramofon konseri 18 Riya seticumhur filarmonik orke»tra«: 1 Schumann (Ouverture Mon fred). 2 Salabert (Fantaisie FoxCock tail). 3 Schumann (Nuit Etoilee). 18,40 alaturka saz 19,40 gramofonS devam 20,1 0 ajans haberleri ve hava raporu. VİYANA . 18,20 orkestra konseri 19,30 tefrika 19,50 İ.Brahmsın eserlerinden konser 20,30 havadisler 20,40 Brahmsin doğduğunun 100 iincü senesi mfinasebetile konferans 21,05 tekrar Bra» hmstn eserleri 22,35 kadın, erkek sesl ve orketra ile aksam musikisi. BUDAPEŞTE: 1 7,55 havadisleT ve taigan orkestrasî ile şarkı konseri 19,15 tefrika 19,45 Piyasaya boyalı bulgurlar sürüldüğü Brahms hakkında bİT konferans ve besanlaştldığından, alâkadar makamlar bu tekânn eserlerinden konser 21,35 hahususta takibat icrasına başlamıslardır. vadisler 21,50 aksam konseri. Mesele ilk defa, Rauf Bey isnmıde bir VARŞOVA « tacirin Karamandan tstanbul Ticaret 18,05 saTkılar 19,05 kafe konser Odasına gönderdiği bir telgrafla mey20,30 komedi 21,05 havadisler dana çıkmışfar. Rauf Bey bu telgrafın22,15 orkestra ve şarkı konseri 23,30 da, Mersinden Istanbula sevkedilmek üzere vapura yükletilen 37 çuval bulkafe konser 24,05 dans musikisi. gurun zehirü bir madde ile boyalı ol BÜKREŞ: duğunu ihbar etmistir. Bunun üzerine Ti1 8,05 muhtelif musiki konseri aracaret Odası keyfiyeti derhal alâkadar da: havadisler ve konsere devam 20,45 makamlara bildirmis, bir taraftan da Brahmstan bir Kuartet 21,05 Brahmsıı Karaman Ticaret Odasından bu ihbarşarkılan 21,25 Brahmsın senfonileri hakkında tafsilât istemiştir. 22,05 konferans 22,20 senfonik kon • Karaman Ticaret odası cevabmda, sere devam 23,05 havadisler. filhakika bir kıstm bulgur imalâtçılan BELGRAT: ~ . nm boya kullandıklarını, kendilerine be18.05 plâkUr 2(1 15 l~«telc&r BroleViye ile müstereken tavâyede bnlu • nulduğu halde, bu marifetlerinde devam hmsa dair konferans 20,35 SoB&te für iroline (Brahms) 21,10 Brahmsın şarettiklermi, boyaların zehirli olup olmadığı meselesine gelince, .bunun tahlil nekılan 21,40 Kuartet Op. 51 hr. 2 ticesinde anlaşılacağmı bildirmiştir. (Brahms) 22,15 Brahmsın şaTkıları 22,45 Quartet F. Moll (Brahms) 23.1 î Rauf Bey müddeiumumih'ğe de mSracaat ederek (bulgur sahtekârlığı) nı Havadisler ve gramofon plâklan. ,tm haber vermistir. Rauf Bey müddetumumiliğe müra • caatinde ezcümle şunlan bildirmiştir: Cibafide Soğan sokağında Mehmet Türkiyede en iyi bulgur yapan yer oğlu Osman ile Kumkapıda deniz ha • Karamandır. Bulgurculuk Karamanda mamı sokağında kadayıfçi Emiraade oğ mühim bir san'at haline gehniştar. Diğer lu Mehmet sarhoşluk yüzünden kavga yerlerde Karaman bulguru gibi nefîs etmişlerdir. Kavga büyümüş, Mehmet bulgur yapılamamaktadır. Fakat bazı abıçakla Osmanı kafastndan ağırca ya çıkg'özler bunu görerek adi bulguru boyamak suretile Karaman çeşidine ben • ralamıştar. Mehmet yakalanmıs, mecruh ta hastaneye kaldtnhnıştır. zetmeğe ve bunlan pfyasada muvaffa Boyalı bulgurlar! Karamandan yapılan ihbar üzerine takibat icrasına başlandı Sarhoşluk yözönden cerh Manisa Orta mektebinde bir lâboratuvar açıldı 19 mayıs 933 cuma günü Dinar gençIer birliği menfaatme at koşusu ve pehhvan güreşi ve muhtelif müsabakalar yapılacaktır. kiyetle satmağa başlamıslardır. Sahte • kârlar buğday kazanda kaynarken içine san boya atarak bu isi yapmaktadnlar. Hatta bunlar san boya fle çavdar ve a » padan bile bulgur yapmağa başlanuş • lardır. Bu hal Karamanm bulgar tica • retini sarsmıştu*. Müddeiumumilik bu sahtekârlık iddiası karşısmda tahkikata başlamıştır. Mehmet Rauf Bevin verdiği nömu neler Tıbbı Adlî kimyahanesine veril mistir. Bunlar burada muayene edilerek boya ile yapılıp yapılmadıklan ve Ka • raman bulguru olup olmadıklan anla • şılacaktır. Kâhtanede hırsıziık Gandi oruç kararında musır Bombay 6 (A.A.) Gandi, pazartesi günü öğle vaktinden itiba ren yeni bir oruca başlamıs ve kara • rmın k.at'î olduğunu bildirmiştir. Mahatmanm, Bombaydaki taraf* tarlan da ayni giinde oruç tutmak niyetindedirler. Hükutnetin salı günü Gandiyi serbest birakacağına dair olan şayia devam etmektedir. Zira hükumet ne bu kadar uzun orucun me3*uli yetini üzerine almak, ne de Gan • diyi zorla yemeğe icbar etmek is tememektedir. Galatada Voyvodada bbr kahvede yabp kalkan Eskişehirli Sadullah oğlu İbrahim dün Kâhtanede iki şahsın saat ve parasmı çalarken cürmü meshut haUnde yakalanmiftır. KUMRUTÜ R K SiNE /ASINDA (Sabık Majik) (2987) Bugün görmeniz lâzımgelen filimdir. Mümessil si: DOLORES DEL RİO Manisa orta mektebinde çok güze) bir kimya lâboratuvarı vücude getmlmiş ve 23 nisan bayraminda küsat resmi yapılmıştır. Bu merasimde Manisa Vali«i Fuat Bey, Mümtaz Pa?a ve memleketin bütün ileri gelenleri hazır bulunmuşlardır. Kimya lâboratuvannm ikmal ve küşadile mektep büyük ve millî bir eksiği tamamlamıstır. Yukarıki resim talebeyi lâboratuvarda çaIısnken göstermektedir. Yunus balıkları imha edilecek Japon mallarma âzamî tarife tatbik ediliyor Japonya ile Türkiye arasındaki muvakkat ticarî itilâfın müddeti 5 şubatta bitmis, müddet mayısa kadar uzatılmışb. Uzama müddeti de cuma günü akşamı bâtmiş olduğundan dün sabaktan itibaren Japon mallarına azamî tarife tatbilnna başlanmıştır. Japonya ile yeni bir ticaret mukavelesi akti için Ankarada müzakerat cereyan etmektedir. Seyyar terbiye serğisi Sıvasta Sıvas 6 (A.A.) Seyyar terbi ye sergisi dün Sıvasa geltnis, mual limler, Belediye reisî ve halk mü messilleri tarafmdan karşılanmış tir. Sergi, Sanoğlandan sonra Şarkışlada iki gün kalnuştır. Gerek Sanoğlanda gerekse Şarkışlada ki tap istenmekte ve aranmaktadır. En çok sorulan köy kanunu, sitma, ticaret, hesap ve çocuk bakımı kitaplandır. Sergi heyeti muallimlerle muhtelif meslek mevzulan üzerin de görüşmiisler, halka konferanslar vermişlerdir. Sergi Sıvasta bir hafta duracaktır. üskiidar Hâle sinemasında Orlof, Çarın elması Mümessüleri: Ivan Petroviç, Liyan Hayd. tlâveten: Dünya havadisleri. • Duhuliye 15 kuruştur. Samsun hapisanesinde okuyan mahkumlar KARÎLERtMîZE KOLAYL1K; Aylık abone Hususfle vilâyetlerdeki bir çok karilerimiz gazetelerini munta • zaman kendi adreslerine alabil • mek icin bizden bazı kolayhklar b temektedirler. Bu aziz karOerin arzulannı yerine getirmek üzere Cumhuriyet için aylık abone usulfi tttihaz etmeğe karar verdik. Ay hk ahnne bedeli yalmz [9 mayıs Salı akşamı saat 9,30 da MELEK sinemasında FEYZıYE MEKTEPLERi CEMİYEÎİ MENFAAT.NE FEVKALÂDE MÜSAMERE Müsamereye Münir Nurettin ve Mesut Cemil Beyler, Darülbedayi artistlerinden Galip ve Muammer Beyler, Matmazel Zozo Dalmaç iştirak edecekleri gibi Azerbaycan numaralan, Macar numaralan, sinema, Darülbedayi artistlerinden Hazım Beyin hiç gorülmemiş bir Karagözü, ve sair bir çok varyete ve sinema numaralan vardır. Fiatlar Birinci tnevki (00 kuruş, ikinci mevki 50 kuruştur. Bıletlerinizi simdıden sınetna gişesınden altnız. Cevdet Kerim Beye fendinin yöksek h'mayeleri altmda NiŞAN Bapishanede okuyan ve şehadetname alan mahkümıar 150 kuruş... tan ibarettir ve tabîî peşin olarak gönderümek lâzımdır. Bu usul idarece fazla mesaiyi icap eden külfetli bir meşgale olduğu için abonelerinin inkıtaa uğramaraasını istiyen karüerimızin paralannı idareye vaktinde veti şecek veçhüe döndermekte devam etmeleri iktiza edecektir. Samsan «Hususî» Halkevi bir müddet evvel hapishanede bir dersane açmış ve Gazi Kütüphanesi memuru Şefik Beyi mahkum ları okutmıya memur etmiçti. Bütün mahkum ve mevkuflar büyük bir şevk ile geceli gündüzlü çahşmışlar ve kısmı mühimmine kurs ikmal fehadetnameleri verilmiştir. Çok kısa bir müddet sonra Sam»un hapisanesinde okuyup yazma bilmiyen tek bir kişi kalmıyacaktır. Mülga Âyan azasmdan merhum Kazasker AJi Rıza Efendi zade Kadri Beyefendi ve Prenses Zeynep Tevkide Hammefendinin kerimeleri Rukiye Melek Hf. ile Yanya esrafından operatör Münif tsmail Beyin nisan merasüni perşembe günü Yakacıktaki köaklerinde kra kı • lınmıştır. Tarafeyne saadetler temenni ederiz. '2956J (2989)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog