Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Atinada Türk Yunan Bulgar Müzakeratı Yeni Almanyanın İktısat politikası inci cüzü çıktı 31 umhurıyet İSTANBUL CAGALOGLU Dokuzuncu sene: Mo. 3230 Telgraf 7e m e k t n p adre8l: C n m h n r 1 Telefon: : 22366. Tahriı müdttrfl: 23236, tdare müdüru: 22365, Matbaa: 20472 ^tstenbul Posta 5 tstanbui, NO M6 Cumartesi 6 Mayıs 933 ' Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyl bir arada evinîze geffreı e t faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. l Üç devlet arasında Balkan misakına esas olacak bir muahede akti için görüşülüyor Ticaret itilâfının bugün imzalanması muhtemel Türkçe en eski dildir! Rus âlimi M. Mar Türkçenin en tarihî ye ifade kabiliyeti itibarile en kudretli lkan olduğıınu söylüyor Türk Dili ve dil inkılÂbi bakkmda tetkücat yapmak üzere memle ketimize gelen Rus lisan âlimi M. Mar bir muharririmize memleketi miz ve dilimiz hakkmda şu sayanı dikkat izahatı vermiştic: < Ankarayı görmeseydim Türkiyede yapıldığı söylenilen çok büyük isler, belki bir hayaldir, der dim. Gördüktetı sonra bunlann hakikat olduğunu anladım. Tarihler bir takım enteresan ve eglenceli fikirlerden ibarettir. Asıl tarihi, o tarihi yaratanlar yazabilir. Bugün Ankarada yepyem bir tarih yapılıyor. Bir ilim heyeti bu İs için geceli gündüzlü çalısıyor. Gazi Hazretlerinm de basmda bulundugu bu ilim heyeti dil ve tarih islerile uğ raşıyor. Arapça ve acemce kelimelerin karsıhklan aranılıyor. Bir ke limenin on tane türkçe mukabili bulunuyor. Bu da türkçenin fakir ol dugu ve zengîn füdrleri ifadeye ka Dertden: 1 mayts 1933 Hler is basına geçtikten sonra iktısadî projelerin bereketli günleri baslamıs olu yor. H«m mçin böyle olmann? lktıMıUctimoıla daânî Atina 5 (Hu • sat projeleri, bugün, dünyanın heraurette muhaberesusî) Aktedi • yerinde, hazır ilâç fabrikalarından d« buhmmakta • len ticaret ve 3rtı daha sürümlü ve daha enteresan bir dnlar. sat itilâfnamesmin iç haline gelmiştir. tki üç iktısat naSiyaat müzake yarın imzalanma • zariyesi krnntısı dağ gibî projeler reler umumf bir u ihtimali çok kovyetistirebilir. Az ve ucuz bir emekBıJntn misakmın vetlidir. le bu kadar bol bir ekin almak ko növesini teşkil e laylıgı hiçbir seyde yoktur. Ve o Siyasi müzakerat decek olan Türmm için iktisadî gerçeklik, nazari Atina 5 (Hu kiye, Y» ye kasırgasma tutulmus puslasız bir susî ) Türkiye Rus llsan ftHral M. Mar ve Bulgarütan aragemi gibi hâdiselerin karanlık de murahbaslan bo • stnda üç taraflı bir nizinde çalkanıyor. rada çartamhıı gübiliyeti olmadığı iddiasmı tekzip emuahedenin akti mine kadar kala • (Mabadi 6 tnet $ahlfede) Ummetimn yetmiş üçe bolüne etrafmda cereyan caklardır. tktısadî cegini »öylüyen Yalvaç, [ I ] gene, etmektedir. Tevfik mesailin müzake bir ümit kapısı bırakiyor ve yetmiş Rüstü Bey bu hu resi bittiginden «i • fiçten bîrinin hak oldugunu müjdesusta Sofyada ve yasî müzakerat M. liyor. Fakat hangisi? tste onu baz jç devl«* arasurâa akfl mutasavver muahed«ıün mflzakerelerlnl htar» «dtnlerden Cenevrede BdLga • Çaldaris Türkiye arryacagız. tktısadî projelerde bu aTevflk Rü«tfl Bey, M. Çal d&ris ve M. Mu«anof risfam BaşvekiHle murahhaslan ara • rama içi çok daha çetindir. Çünküî konufmuatur. Türkiye 3e Yunaniatan asmda cereyan etmektedir. Yunan hükâ | rede bulunmakta olan Tevflk Rüfti Her nazariye yalvacmın ümmeti da(Mdbadi 4 üncu sahifede) meti ve Türkiye sefareti halen Cenev I Beyle ve Yunan Haridye Nazın M. ha bol ayrıhklar gösteriyor ve fa • kihleri, orta zaman bilgilerinden daha üstün bir söz idmanı ile kıh kırka yarmasını biliyor, tefsîc ziir riyeti, tncildeki tsrai] zürriyetini gölgede bırakıyor. Her devrin ken dine göre bir yaf tan ve markası vardir. öyle anlasılıyor ki gorünmes ve büyiilü bir el, sanki, realist devrimizle sakalasmak için, böyU bir lıyan hafriyatı tetkik etmişlerdir. kuruotu ve hayal yaftası yapıstır • Ankara 5 (Telefonla) BusaSaat 10 da Reisicunthur Hazretmısbr. Nazariyeciler alacalı üniforBey leri, refakatlerinde meb'us Nuri ve malan ıto yarıs yerıne çılnmslardır. refakatinde Kastamonu meb'usu Ankara 5 (Telefonla) Osmanh Hakikî flctısat, yardimsır ve ümit Tahsin, Ankara valisi Nevzat, Ma • kâtibi umumileri ve yaverleri ol cfuğu halde hafriyat mahallini teşBanfeası hisselerme sahip bulunan siz, bu savasm aonunu bekliyor, Troarif müdürü Rahmi, Tıp Fakültesi Banque de Paris et des Pays Bas 3e vanın güzel Helenası gdbi heyecan antrepoloji mütehassısı müderris mu rif buyurmuslar ve bir saat kadar tetkikatta bulunarak avdet emis I akti mevzuu bahts istücraz müzakereavini Şevket Aziz, müzeler müdügeçiriyor. Kimse sormuyor: He lerdir. lerine Pariste devam edilmektedk'. tsrü Hâmit Zübeyr Bey ler oldugu hallena ne istiyor? Ve Her ses çıldırtm* Maarif Vekili ve refakatindeki zetScrazm vadeai uzun ve faizi çok az de Ankaraya 18 kilometro mesa gibi ürpertiyor: Helena, benim olvat geç vakit Ankaraya dönmüslerolacaktır. Ahnacak para 50 değfl 40 fede bulunan Balıncak köyüne git malıdır. dir. Oradaki hafriyata devam olunmilyondur ve tamammın umumi mişler, bu k f ün Ahlatlıbel mevki Almanyada ayni şey, tngilterede maktadır. memleket işlerine hasn takarrür etinde asan atika taharriyatı için baş aym şey, Fransada ve heryerde aymiş gjbidîr. Bilfarz on milyonu petm sey. Şimdîye kadar tavsanlarla, IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllPIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIiniimiltHIIIIIIIIMIMIIIIHMIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIItlllllllHllirilllllHllllllllllHUII rol, on milyonu altra madenlerBiin Hmt domuzlarile bol bol tecrâbe , işletflmesme, 20 milyonu da en fazla ler yapıhmstir. Dünya savaşından muhtaç oldugumuz sanayiin kurul sonra bu merak eemiyet ve iktuat masına aynlacaktır. hekimlerini de sarsmıstır. Onlarm fcleri böyle tehlikeli bir tecrfibe i Hukumetm mensucat sanayiine, çin tutuşuyor. Bir tki nazariyenin atahsisan pamuklu mensucat fabrtkameliyat matasına yatımş, budualar larma fazla ehemmtyet verdigi ma Beykos fabrUtasmm âerîcHIk taammda, kösek plflörmİB ameByatmm Mr fesmraı için henüz birşey söylemek mümküa tumdnr. Memleket mevaddı iptidaison sistem dönme dolaplftr değildir. Çünkü: Chdar henüz, kloyesmi kuOanarak umumî ihtiyacı Beykoz deri ve roform baygmhğı içindedirler. karşılamağa muvaffak olacak fab • kundura fabrikası, 1918 denberi çok aci nazariye r3calarm bir an evvel meydana getiSanayi ve Maadin tecrübeleri görmüs olan Almanya, rDmesi son vaziyetler icbarüe zarurî Bankası ve onun bu yolu hrtımyacağa benzryor. Üa • bir mahiyet almışfar. yerme kaim olan tüne Hitler markasını basarak çe tstatistSder, pamuklu mensucab Sanayi Kredi Bansit çeşk projeler hazırhyanlar, kenbaşhca ithalât esyamız arasında göskası tarafuıdan, disine bir kurtulu* yolu ayıran yeni termektedir. 928 senesinden 932 yılı muntazam ve esasAlmanyayı ifade etmezler. Hitler, nihayetine kadar memleketimize 188 h bir projeye tevferdin tesebbütüne büyük bir. y«r milyon küsur lirahk pamuklu esya fikan bir kaç se ayırıyor. Çünkü: O, pek iyi biliyor gumişbr. nedenberi ıslah eki ferdin en gerçek ve yarahcı hfirdiliyordu. Bu « riyeti buradadır. Herseyi, snran g«" lahatm icap ettir • lince kolayca devletleştirmek ve bu digi insaat ve tadisuretle hür ferdî büsbütün ortadan lât ahiren bitmiş silmek için çahfmış olan sosyalist ve evveOd gün Saliğe, komünistliğe düçmandır. Ma nayi Kredi Ban yısm ilk gününü bir iş giinü gibi sekasından bir he '*°* fabrlkasmm kundnracılık 1nwı»nd> stvD l&mlıyor, fakat hür insam, hür AlYerri lisüüri Tagün 7 inci r a yet yeni tesisatı Inaaltoe mahstu maktnelerdan ttrl manı yaratan bir tf günü gibi.. tf, Beştktas Süleymaniye ma çmdan Hr enstanfane aahifemizde tmlacaknmz gormek üzere fabrflcaya gitmistir. 1 meeliat asalan A a m ve Haşim, Sanajrl yeni Almanyanın temelidir. Ferdin Sadri, Hütnü, Adnan, Feyn, Ali, Lik maçlanna dün devam edil Banka idare meclisi reia Safa, idare I < Mabadi 6 tnct sahiîtdt ) hürriyeti hür is üzerine kurulabilir. Fahri, Nari, Hakkt Naztm, Şeref, miftir. Taksim stadyomunda Be Fakat ülke içinde için ve emeğin yaEşref. şiktas Süleymaniye, Fenerbahçe rahcı bir mana alması nasıl müm «tadyomunda da tstanbulspor BeySüleymaniye takımı t kündür? Içte yeni Alman iktısat pokoz takımlan karşılaşmışlardır. Nuri, Necdet, Ruhi, Bürhan, Tantu, Utikasının başlangiç noktan bura Besiktas Süleymaniye maçı, BeBasri, Muzaffer, Ali, Nari, Süreyya. sıdır. Binbir iktısat tecrübesini görsjktasın penaltıdan, Süleymaniyenin Beşiktaş takımı lstanbul şam dükten sonra, Hitler, açık yürekle de güzel bh şütle yaptikları birer piyonlugunu Fenerbahçe ile takshn söylüyor: İktısat tecrübeleri istemigolle beraberlikle neticelenmiş, tsetmek gayretini güderken dünkü o~ yorum.. tanbulspor da Beykoza 20 galip yunile bu mevkîe sahtp olamıyaca Bu sSz, dünyayı Smithe, Ricar gelmistir. guu âdeta isbat etmiştir. Millî takım safdoya, Schmollere, Marksa, v.s. gö • Iarında mevkî alacak altı oyuncunun Beşiktaş ' Süleymaniye maçı re gormege ahşmı* olanlara, iktı dahil bulundugu Besiktas takımı, aadra hüvesi ve hiyesi dısarısmda Beşiktaş Süleymaniye jnaçında, doksan dakikalık koca bir müddet dolasmaktan ürkenlere hiç te hof millî takıma altı oyuncu veren Be zarfında ancak penaltıdan bir gol agelmiyebilir. Fakat budun varlıgı; şiktas takımmra çok fena bir oyu tabilmiştfr. Şütlerile, ince oyunlarile, tecrübe delişmenliği için hiçbir zamma karşı, Süleymaniye cidden gümükemmel müd'afaa tabiyesi tatbik man oyuncak olamaz. Yeni Alman zel, azimkâr bir oyunla mukabele edenlerile söhret alan bu takım için ikbsat politikasmm en müsbet ta ehnişttr. Lik maçlarının uvan Riba • dünkü netice, yalnız netice değfl rafı burad'adir. rile sonlannda bulunan Süleymanioynadıklan oyunun heyetî umumi Yeni Almanyanın likide edeceği yeliler, on bes gün evvel Fenerbahyesi her halde yüz agartacak bir sey birçok iktısadî vaziyetler vardır ki btr surette tatbik etmiçîerdif. çeye, dün de Beşiktaşa karsı oyna Çarşambada, Sultanselimdeki Kız Orta mektebi, degildh*. Bu halt gorünce Bulgsır fesosyalistltk devrmin en korkunç ardtklan mvvaffakiyetli ovunlarla Müsamerede en çok muvaffak otan »ınıflara kusenelik idman şenliklerini dün yapmıştır. Mekteder&syonunun çıkftrdıgi müşkülât mağanlandır. Issrizlik basta gelir. halkra nazarında birdenbîre büyük pa ve top gitvi münasip hediyeler verilmiştir. Mekbin her sene tekrarladığı bu idman bayraraım, yüzünden Sofya maçlarının geri kalAltı mîlyon isaizm en asa?i iki milbir kıymet alımşlardır. tebi n muallimlerile talebe ailelerinden pek çoklan jimnastik muallimi Mübeccel Hanım idare etmişM. NERMİ raasma adeta tesekkür edeceğimâz Takımlar su sekilde sahaya çık müsamerede hazır bulunmuşlardır. Kızlanmıstn tir. Beden hareketlerine iştirak eden 190 kız ta geliyor. Çünkü dün Süleymaniyenin [1] Yalvaç: Peygamber. mıslardrr: muvaffakiyeti takdir edilerek alkifiamniftir. (Mabadi 6 tnct sahifede) lebe, programı pek muntazam ve muvaffakiyetli (Mabadi I inci snhtfede) Beşikfcaf takımı: M. Çaldaris, Ankaraya gelince giimrük ittihadı mukavelesi yapılacak Beykoz fabrikası mükemmel bir hale getirildi Macaristandan bu taraf a hiç bir memlekette bv büyüklükte deri ve kundura fabrikası yoktur Gazi Hz. nin tetkikatı Reisicumhur Hazretleri dün Balıncak köyündeki âsan atika hafriyatını tetkik buyurdular 40 milyon Liralık istikraz Para kâmiien büyük sanayie hasredilecek Dünkü futbol maçları Beşiktaşla Süleymaniye 1 1 e berabere kaldılar İstanbulspor Beykozu 2 0 mağlup etti Askerî tekaüt şube • sinde işleri bitenler , ııı t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog