Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi ıncı cuzu çıktı 31 Dokuzuncu sene: No. 3227 umhuri Hayat Ansiklopedisi İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mefctup adresl: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: lstanbul, No 24fl Telefon: Başmubarrlr: 22368, Tahrlı modüru: 23238, İdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 Çarşamba 3 Mayıs 933 Büyiik bir kStaphaneyi b» arada evinfze getfren en faydalı eserdir. Her evde üır (ane balunmak lâzımdır. HmrbJyeden şehadetname alan genç zabit vekillerimiz Cumhuriyet abidesine çelenk koydular ve abidenin karşısında hep birden htiklâl marşını söyledüer Tıp Fakültesinin Yeri meselesi ekimliğm iyi öğrenflmesi hastaIıklan mümkün olduğn kadar çok hasta üzerinde görmekle mümkün o!ur diyorlar. Bu hibaria Utanbulun Tıp fakültesi biraz sapa düsmüstür iddiası vardır. tstanbul Tıp fakültesini lstanbul tarafma nakledelim diyenler hastanelerimizin en ziyade tstanbol tarafında toplandığını düsünüyorlar. Geçen giinkü birkaç saatlik zîyaretf* mix esnasında muhterem hocalardan bazılarüe ba meseleyi tekrar konoştuk, ve bu meseleyi müe*«esennı içinde konusmakkğnnız çok iyi oldu. Çünkü Tıp fakükesinm tstanbula nakfi meselesi sadece bir hastane meselesi değildir. Nitekim bazı muhterem hocalar naldl işi olabilmek için: Hiç olmazsa bandan geri kahmyacak brr bma da lâzımdır. DiyorUrdu Vaktinde 700 bm altın liraya yapılmış olan o binayı simdi İstanbul tarafmda tekrar yapmak zamana ve imkâna muhtaç olduğu gibi onu mevcut binalann en mükemmeli sayılabilecek olan şimdiki Darülfünun eski Harbiye Nezareti binasile istibdale dahi kolay kolay çare bulunamaz. Hele Harbiye mektebi bu ise hiç gelemez. Karşıda yalnız bir bina yapılmakla kalmamısnr, yavas yavas onun içinde ve etrafmda tesisat ta vücude getirilmiştir. Gerçi bunlann hepsi hâlâ pek çok cihetlerdea ikmal olunmak lüzum ve ihtiyacındadır. Fakat yapılmıs olanlan kadannm olsun bir de başka yerde tekrar yapılmalan yeniden pek çok masraf ve himmete mütevakkıftır. Hulâsa yalnız hastane düşüncesile Faküheyi şuradan şuraya kaldınveririm demek kâfî bir soz değildir. Hastane yahana atılacak bir lâf olmamakla beraber Tıp fakültesi denflen müessese de nihayet çergide oturamaz. O evvelâ kendi âleminde en muhkem kaleler kadar kuvvetle müesses buhmmak lâzımdır. Bir de su var: Olur olmaz fikirle bemen mekân tebdilme kalkışısta biz bir nevi avarelik, bir nevi göçebelik hali görürüz. Bilirsiniz ki beseriyetin tarihinde ve hayatında bu ha] vardır. Bu medeniyetîn istikrar fikrine mukabO ve mugayir olan bir vaziyettir. Oturduklan yerde kök salmağa başlıyan insanlardır ki medenî olmağa başla • mıslardır. Mesele bir de bu noktadan mütalea olununca Tıp fakültesini simdi buhınduğu yerden kaldırmanm değü, kaldırmamanm tevakkuf ettiği sebep • leri araştırmak ta muvafık ve hatta zarurî diğer bir safha sayılabilir. Bu, neticede verilecek hükmü pek değişth*mez, fakat onun hiç olmazsa doğru olmasını temin eder. tstanbulun içindeki deniz suyunu geçilmesi zor bir derya sayanlar bize hayalî itiyatlannın zebunu insanlar gibi görünürler. Hakikatte ortada İstanbulun Asya tarafile Avrupa tarafını öyle geçilmesi zor kocaman bir su fasılası avınyor değildir. tstanbul Kadıköyile Usküdanm da cami olan bir küldür. Onun muhtelif semtlerini yekdiğerine vasleden yollann kimisi toprak, kimisi sudur. Su yolun toprak yoldan daha zor olduğunu iddia etmek doğru değildir. Deniz yolunım kara yolundan daha iyi olabileceğini büe isbat etmek müşkül olmaz. Elverir ki müessesenin tstanbul ile su üzerinden muvasalasnu bir parçacık tanzira edebilelim. Tıp fakültesinin deniz cephesi önünde denize kadar iner kocaman bir arsa vardır ki Neset ömer Beyle orasınm mektebe bağlı bir park haline getirflmesi lüzumu etrafında hiç olmazsa yiiz VUUUS NADt ( Mâbadt 2 inct sahijede ) Ordumuza 400 genç Yunanistan ile aramızda tedafüî bir kahraman iltihak etti Yeni zabitlerimiz, aziz yurdumuzun mesut bir yuva ittifak akti şayiaları teyit ediliyor gibi şen kalması için gülerek ölmek için andettiler Ticaret muahedesi müzakereleri itilâfla neticelenmek üzeredir, muahedenin cumaya kadar imzası muhtemel Atma 2 (Hususî) Mevsuk menabiden alınan haberler Türkiye ile Yunanirtan arasında yapılan siyasî müzakerat hjJckın daki fayiaları teyit etmektedrr. Bu müzakerelerde M. Venizelo »un Bafvekilliği zamanında aktedilen muhade ttarlctye Vekâletı rnTO net, hakem ve teşarı Numan Rıfat B ademi tecavüz misakınm çerçevesinden çıkılmakta, hükümleri daha vâsi ve sümullü bir muahedenin akti istihdaf edilmektedir. Ba yeni muahede diğer Balkan devletlerinin de ihihak edebilecekleri tedafüî bir ittifakm esaslannı teskil edecektir. Atma 2 (Hususî) Türkiye ile Yunanistan arasmda akti kararlaştınlan yeni misakm esaslı maddeleri tesbit o lunsnuştur. Misak Basvekü M. Çaldaris Atina müzakerelerinl büyük bir muvaf faöyetle Idare eden Hrtısat Veküi Celftl Bey ile Hariciye Nazm Maksimosun Ankarayı ziyaretlerinde merashnle imzalanacaktır. ll~^îl u sene Harbive mektebini biu Harbiye tirerek orduya iltihak eden 400 genç zabk veküirruze diploma tevzi merasimi dün saat ikide çok parlak bir surette mektebin sinema salonunda yapılmıştır. Meraaimde üçüncü Kolordu kumandanı Şükrü Naili Pasa Hazretlerüe büyük rütbeli bir çok kara, deniz ve hava zabitlerimiz ve Halk Fırkası vilâyet idare heyeti reisi Cevdet Kerhn, Seyrisefain idaresi umumî mü • dürü Sadullah Beyler hazır bulunmuslardır. Merasime Harbiye mektebi bandosunun çaldığı istiklâl marşile başlanmıstır. lerimiz takım takım tal tahGf edilmtslerdk'. Zabitlerimiz, ileriye çıkarak chazerd« ve seferde, karada ve denizde ve havada, her zamanda ve her yerde vatam mıza, memleketimize ve cumhuriyetitmze doğruluk ve muhabbetle hizmet, kanunlara ve âmirlerime itaat edecegime ve askerliğin namusunu ve TSrk sanca> ğının şanını canımdan aziz bilip kabm * da vatan ve cumhuriyet ve vazife uğ runa canımı seve seve feda edeceğime namusum üzerine söz veriyorum.» diye yemin etmislerdir. Müteakıben genç zabitlerimize Şükrü NaiU Pasa HazreÜeri tarafmdan dipHTmaları verflmistir. Diplomalar tamamen dağıtJdıktan (Mabadi 6 ıncı sahıjede) Türk Yunan ittif akı Ticaret muahe deti müzakereleri bitmek üzere Atin. 2 ( A. A. ) Anado lu Ajansraın hususî muhabiri bildiriyor: tktı sat Vekili Cedâl ve Hariciye Müs teşan Numan Ri . faıt Beyler Baş Atina elçimıvekil M. Çaldaris Enis Bey üe uzon suren bir mülâkatta daha bu • lundolar. Mülâkat esnasnda Türkiye eldsi Enis Bey de hazır bulunmustur. Bütün bu görüsmeler o kadar samimî bir hava içinde cereyan etmektedir ki, ticaret îti lâfı meselesinde Iri tarafı memnun edecek bir itüâfa varmak arbk her üri ta(Mabadi 6 ıncı sahifede) Tahlif ve diploma tevzii tstiklâl marşmdan sonra genç zabft Millî takım gitmiyor Çünkü Bulgar federasyonu evvelce yaptığı malî taahhüdüjfa etmiyor Bu ayın 6 sın da Sofyada Bul gar millî takımiIe Millî takımı miz ve tsrtanbul Sofya muhtelit takımlan arasında yapılacak O' lan müsabaka lar, Bulgar federasyonunun ma lî taahhüdünü ifa edememesi yüzünden sreri kalmışbr. Dün Futbol federasyonu r eısı Hamdi Bey Bulgar federas yonundan futbol federasyonumuza bir telgraf gelmiştir. Bunda, Bulgaristandan harice para çıkarmak kanunen memnu olduğundan evvelce peşinen gönderilmesi taahhüt edilen 250 doların gönderilemiyeceği ve bu paranın Sofyadaki Türk konsoloshanesine verildiği bildhilmektedir. Bulgarların taahhütlerini bu suretle ifa etmecneleri üzerine Futbol Federasyonu Sofyaya gitmekten mecburen vazgeçmis ve Bulgar Federasyonunun bu hareketini de beynelmilel federasyon nezdinde pro testo etmiştir. Türkiye ve Bulgaristan Federasyonlan arasında lstanbul da ve Sofyada yapılacak millî maçlar V:in bir mukavele yapılmıştı. Bu mukavele mucibince Bulgar millî takımı tstanbula geltneden on bes gün ev> vel Bulgar Federasyonuna 250 do» lar gönderilmis ve aynca yol ve ye" mek paraları da peşin olarak veril mişti. Burada bulundukları müddet zarfında da her türlü masrafiara tesvlye ve avdette yol paralan d a gene burada verilmisti. Bulgar Federasyonu da mill! te> kımımız Sofyaya gideceği zamani ayni şeraiti ifa edeceğini (hıabadi 5inci saifede) Profesör talimat almak Belediye Fen heyeti, yeni projenin san'atla hiçbir y«ı gidecek üzere Yenî alâkası olmadıg» neticesine vardı San'atkârlar abidenin Tadili aleyhinde... Taksimdeki Cumhuriyet abidesini yapan heykeltraş Sinyor Kanonikanın bu abideyi meydamn genişliğine göre büyültmek için Belediyeye verdiği proje san'tkârlar arasında bir çok münaka şalan mucip olmaktadır. Abidenin büyiitüldüğü takdirde alacağı şeklin sanatla hiç bir alâkası olmadığı, projedeki gayrifennî çizgilerin çok intizamsız ve açemice olduğu görü'müş, üzerinde münakaşa yapmağa bile değeri bulunmadığı tesbit edilmistir. Güzel San'atla; Birliği mimari subesine mensup bazı san'atkârlann abide ve son proje hakkında noktai na zarlan sudar: « Taksim abidesi bir san'at eseri değildir ve her hangi bir surette tadiIme de imkân yoktur. Her halde Türk san'atkârlan bundan daha iyisini yapabilirler. Filhakika abide, meydana nazaran nisbetsizdir. Fakat proieye göre tadil edilirse daha fena bir hale geleceği de muhakkakbr. Bu da gösteriyor ki memlekette vücude getirilecek san'at eserlerini yapbrmadan evvel projelermm Akademi meclisi taraftndan tetkik edümesi zaruridir. Son zamanlarda memleketimizde yapılacak ı'ki mühim san'at eseri için açılan müsabakalan, bir çok ecnebi ra Kanonikanın yeni projesi reddediliyor! M. Malş dün İsviçre'den geldi Heykeltraş Senyor Kanonlka kiplere rağmen Türk san'atkârlan kazanmışlardır. Bu itibarla kendi işlerimizi kendimiz yapsak daha iyi neticeler ahnacağı süp* hesizdir.» Haber aldığınjjza göre, Kanonikanın projesini tetkik eden Belediye Fen heyeti de bunu şayanı kabul bulmamıs, hatta san'atla alâkadar bir tarafı bulunmadığuu görerek projenin, ej^elce abidenin yapılmasmı kabul eden k,omisyona havale edilmesi mütaleasında bulunmustur. UHabadi 5 inct ifede) fünun teakn tına nez&ret e decek olan tsviçreli Profesöı M. Malş dün sabahki ekspresle sehrimize gel miştir. Profesör kendisile görüşen bir muharrir"knize şunları söy lemistîr: «Bu sefer Ma » Prof. M. Malş arif Vekâletinin teknik müsaviri olarak çalışmak üzere geliyorum. Gelecek marta kadar kalacağım. Bu müddet zarfında bazan tstanbulda ve bazan da Ankarada çalışacağım. Hürmetler^mi bildirmek ve talimat almak üzere yarın Ankaraya gideceğim. Darülfünunda esaslı tadilât yapılacakhr. Evvelki raporumun ne dereceye kadar n a z a n dikkate alınacağını bilmiyorum. Maamafih buraya tekrar çağırıhşımdan anlıyorum ki raporum pek te beğenilmemiş değildir. Benimle yapılan mukavele yalnız Darülfünun 'çindir. Maamafih maarif hakkında da fikirlerimi sorar Iarsa maalememnuniye cevap veri rim. Nitekim geçen sefer de böyle yapmıstım.» Profesör Malş dün öğleden sonra Darülfünun Eemini Muammer Raşit Beyi ziyaret etm"»ştir. Bugün akşam trenile Ankaraya gidecektir. Dün Fırka Grupunda İsmet Pş. izahat verdi Dahilî istikraza 6,555,000 liraık kayit yapıldı Küçük san'atlar kanunu 2 senede tetkik edilecekj Ankara 2 (A.A.) Cumhuriyet Halk Fvk&sı grupu idare heyeti riyasetinden: Meclis Fırka grupu 2/5/933 öğ leden sonra Tekirdağı meb'usu Cemil Beyin riyasetinde toplandı. Başvekü Ismet Paşa Grup heyeti umumiyesine aşağıda yazıh meseleler hakkında izahat verdi: 1 Ergani hattı inşaatına karşılık olan dahilî istikrazm dört milyonluk birinci tertibine muayyen müddet zarfında altı milyon beş yüz elli bin liralık hisseye kayit muamelesi yapıl dığı memnuniyetle anlasılmıştır. Fırka • Grupu bu haberi yüksek bir sevmçle alkışlarrustır. 2 Nafıa Vekâletinin Demiryollar insaatı için aktedeceği mukayelelerde bazı vergi muafiyet ve temüıab işle • rinin Fffka Maliye encümeninde tet kiki ve Fırka Grupuna bUdirilmesi kabul edilmistir. 3 Yeni adlî teskilât kanununun sureti tatbikı ve kanunun tatbinnamuktazi paranın temini için bu kanu • nu tetkik edecek olan Adüye, Bütçe ve Maliye encümenlerinin Fırka Grupuna müşterek bir rapor vermeleri kararlaştırılmıştır. 4 Ecnebi tebaasmda olan küçük san'atlar erbabınm hazirandan itibaren san'attan menolunmalan hakkmdaki kanunun iki sene zarfında tedricen tatbikı muvafık olacağına karar verilmis ve Basvekilin izahah umumî heyetçe memnuniyetle telâkki olun • ( Mabadi 5 inci sahifede )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog