Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Zafı urnunî, Kansızhk, Romatizma, Sar a, Sıraca, Kemik, Simr, Damar, Verem hastalıklarına, yür miyen, diş çıkarmıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara, 8 HASAN KUVVET ŞURUBU Camhtmyet 12 Mayıs 1933 (2654) istanbul ™ Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: Kristal toz kilosu 36,75 Alpullu Şeker fabrikasının Uanbul depolarmdan kristal afa'deki fiata her istiyene 1000 kilodan eksik olmamak toz şekeri üzere sablır. Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mokabiiinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteeiye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. Adres: tstanbul Bahçekapı Dördüncü Vakıf han 4 üncü kat Telgraf adresi: Istanbul Şeker: Telefon 24470 79 Kuru Kahveci OSMAN EFENDi 06LU A. İHSAN Pek yakında sahibi olduğu kurukahveci Hanı altında bir mağaza açacaktır. (3199) HALıS KAHVE MERAKLILARINA 15 mayıs pazartesi günU açılıyor Ağzınız Kokuyor mu? Dişleriniz üzerindeki san kirlerin, pisliklerin husu lüne mâni olmak istemez misiniz? Ankara satış mağazası TürK ırtan âlemı büyüK Dir eser kazanıyor • 15 mayısta « ME/HUR ^arkm ve Garbın en meşhur sımalarının hayatlannı, eserlerını a'fabe sırasüe ihtiva aden çok kıymetli bir eserdir. Her 15 günde bir forma çıkacak ve (50) formalık muazzam bir cilt teşkil edecektir. Her fortnanın fiati ( 1 0 ) kuruştur. (10 kuruşluk posta pulu gönderenlere nümunelik bir forma gön (322?) derilir . Bayiinize şimdiden şipariş veriniz. Adres: Ntanbul Ankara caddesi Hususî daire. ANSİKLOPfpİSİ SUADiYE PLÂJ1 ^ (3195) ^2733) ^H Gülhane mualümlerinden ^m RADYOLiN kullanırsanız bu koku derhal zail olur Helezonî burgular, tazyıkli borular, eğeler ve adi burgular imalinde rnütehassıs bir altnan müessese?i Istanbulda merkezt bulunan ve bu şubede rnünasebeti olan Yeni adres: Taksim meydanı, Şark apartımanı. Tel. 43843 (2823] Dr. Fuat Kâmil Dr. İHSAN SAMİ buna mâni olur. RADYOLİN Mevsimlik kBrkleri Bir çdk hazırlıklarla açılmıştır. | İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup tamamı 2360 lira kıymeti muhammeneli Vefada Mollahüsrev mahallesinde Şehzadebaşı sokağında eski 8 yeni 16 numaralarla murakkam maabahçe bir hanenin tamamı açık arttırmıya konmuş olup şartnamenin 13/5/933 tarihinden itibaren dairemizde berkes tarafından göriilebileceği gibi 19/6/933 tarihine musadif pazartesi günii saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhiidü baki kalmak üzere 4/7/933 tarihine musadif salı günü gene saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrimenkul en çok arttırana ihale edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminat mektubunu hamil bulun maları lâzımdır. Miiterakim vergilerle vakıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat riisumları müşteriye aittir. 2004 numarah icra ve iflâs kanununun (126) ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masa rife dair olan iddialarım ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde haklan tapu sicillerüe sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alâkadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 933/2320 dosya numarasile muraeaatleri ilân olunur. (2161) TİFO ve PARATiFO AŞISI Tifo ve Paratifo hastalikianna tutnlmamak için tesiri çok kat'î muafiyeti pek emin bir aşıdır. f2?93) CiDDîBiR ACENTA ARAYOR Rönaı vesaire Yüksek kumuyon verilecektir. Yalnız birinci sınıf ve bu işte tecriibe ve muvaffakiyetleri olan tüccarlar tekliflerini zirdeki adrese ( L. P. 36031 ) rutnuzile göndermeleri : "AF.^, Haasenstein & Vogler, Beriin. [3202] 6 taksitte olarak veriliyor. magazamızda ve kefaletsiz NUKADDER Birinci sınıf Doğutn, kadın hastalıklan mütehassisı Kadiköy, Moda caddesi Celil oğlu apartımanı. Muayene saatleri : 912, 14 18. Telefon: 60788 Doktor Operatör I Beyoğlu TokathyarTTjtTıi yîrTTriTIÎ'ıflekterî ^o"lW^S Ts^ft1 lAMJayenehanesinde hastalarını sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder Telefon 40843 <2995^ Mahmutpaşt Emlâk ve Eytam Bankası İlânları Kürkçü han Satılık Kârgir Depo Hocapaşada Hobyar mahallesinde Aşır Ef. Kütüphanesi sokağında yeni postahane arkasında 30 metro 42 parsel numarah müşterek methali müştemil atik 30 ve çedit 11/13 kapı ve 41 parsel numarah 261 metro murabbaı arsa üzerinde mebni kârgir depo şeraiti atiye dairesinde müzayedeye vazedilmiştir: 1 Müzayede «kapalı zarf» usuliledir. 2 ihale 29 mayıs 933 pazartesi günü saat on dörtte Ankarada İdare Meclisimiz huzurunda icra edilecektir. 3 Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde yedisi nisbetinde depozito akçesi makbuzunu veya leminat mektubunu leffedecekleri teklifnamelerini muhtevi kapah zarflarını ihale meclisine o gün yetişmek üzere taahhütlü olarak posta ile ve yahut şubemiz delâletile göndereceklerdir. 4 îhale birdir ve kat'idir. Teklif olunan bedel haddi lâyık görüldüğü takdirde talibine ihale edilir. 5 Uhdesine ihale olunan zat ihale bedelini defaten ve peşinen lesviyeye mecburdur. Bu bapta daha fazla tafsilât almak istiyenlerin şubemize müracaatleri. * (2163) Altnan kitapçı, Alman kitaplan en ucuz satar. Beyoğln tstiklâl Dr. A. KUTİEL Karaköy borekçî fırını nrannda 34. (2648^1 Tel. 21685 (3182) K İ R 6 İ R EV Nakli memuriyet hasebile raüsait şe raitle kirafoktır. îçindekilere müracaat. (4) oda, mutfak, salon, depo, elek trik, havagazi, terkos. Fatih Tramvay durakyeri Doktor Nuri Süleyman Beye muttasıl 2 No. (3104) H HER ( 3026 ) BULUR r, YENİPOSTÂNE CAODESİ SATILIK 1 Kazası Beykoz Anadolu Fenerinde bir adet kahvehane maa oda 89 numaralı 2 Ayni mahalde kabagöz değirmen bahçesi yolaltı ve akar suyu havi yirmibeş dönüm müfrez 3 parça tarla acele satılıkor. Talip olanlar Istanbulda Hasır iskeksi caddesinde 25 No. da zahireci Mehmet Nazif, ••HHBBH1 ( 1 3 m 38) İstanbul asliye mahkemesi üçüncii hukuk dairesinden: Müriivvet Hanımın açtıgı veraset dava« üzerine davaya ithal edilen Rüveyde Hanıma usulen Vaki teblisrata rağmen gelmemis olduğundan ve dava da hü. kiim derecesine gelmiş olduğundan hokuk usulü muhakemeleri kanununun 406 ıncı maddesine tevfikan tebligat icrasına karar verilmis ve muhakeme 5 haziran 933 saat 14 e bırakıltniftır. Bef günde itiraz etmediği takdirde muhake. meye kabul edilmiyeceği ilân olunur. (3211) İstanbul 2 inci iflâs memurluğundan: Müflis Avunduk biraderlere ait ve tasfiyenin devamuu tetkîke müteaHiki toplanmanın t a ü olunduğu 13 mayıs 933 cumartesi günü saat 15 te alacakh . lann ikinci iflâs dairesinde hazır bulunmalan ilân olunur. (3233) Sahip ve BaşmuharTiri Yunus Nadı ümumt nesriyaU idare eden Yazı işleri müdürü: Abidin Daver Mafbaocuık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi . tstanbul Satılık bakkaliye Küçükpazarda günde kırk ile yetmiş lira arasında hasılat yapan bir bakkal dükkânı devren satıhktır. BaJtkpazar Tütün Giimrük 22 numarada İraklı E • fendiye müracaat. (3157) Kadıköy sulh ikinci hukuk mahke • mesinden: Göztepe İstasyon arkasında kâin köskünde mukim iken vefat eden ve terekesine mahkememizce vazıyet olunan Hüseyin Pasa zade Behçet Beye ait halı ve ev eşyası 15/5/933 tarihine mu. sadif pazartesi günü saat 10 da mez • kur köşkte sahlacağmdan talip olan larm tarih ve saati mezkurda hazır bu • lunmaları ilân olunm*. (3209) Edirne 1 inci icra memurluğundan: Edirne Sebze ve Konserve Anonim sirketmin, vaki müracaat ve talep neti . cesinde ticaret davalarrru rüyete mezun Edirne asliye mahkemesince 25/11/932 tarihinde iflâsma karar verilerek bu baptaki hüküm iktisabı kat'iyet ile dairemize tevdi edilmiş olduğundan keyfiyet 2004 No. Iu icra ve iflâs kanununun 166 ıncı maddesi mucibince ilân olunur. (2979) izmir tayyare cemiyeti şubesinden: fzmir'de birinci kordonda Majik sineması namile maruf Tayyare sinemasının kalörifer tesisatı pazarlık suretile yaptınlacaktır. Tesisata ait plân ve şartnameler «15» lira mukabilinde şubemizde satılmaktadır. Taliplerin pazarlık için mayısm «17» inci çarşamba günü saat 17 de şartnamede yazılı vesaik ile birlikte İzmir'de şubemize müracaatleri ilân olunur. (1958) caddesi 39 0, îsveç sefareti karşısında. (2647) İstanbul Beledivesi ilânları Fatih merkez nahiyesi mayısm 29 30 günleri saat 9 dan 5 e kadar. Karagümrük nahiyesi mayısm 20 21 günleri saat 9 dan 5 e kadar. Eyüp nahiyesi mayısm 1 7 1 8 günleri saat 9 dan 5 e kadar. Fener nahiyesi mayısın 1 5 1 6 günleri saat 9 dan 5 e kadar. Şehremini nahiyesi mayısm 222324 günleri saat 9 dan 5 e kadar. Samatya nahiyesi mayısm 2728 günleri saat 9 dan 5 e kadar. Fatih Dairei Belediyesi Müdiriyetinden: Hayvan sağlık zabıtası nizamnamesinin 314 ve 315 inci maddelerine tevfikan tek tırnaklı hayvanatın «beygir, katır, eşek» 933 senesi mayıs ruam muayeneleri icra edileceğinden jandarmanın zatî hayvanatı da dahil olduğu halde Belediye hududu dahilindeki bilumum ahali hayvanlarımn eski şahadetnamelerile balâda gösterilen gün lerde mensup oldukları nahiye merkezlerinde bulundurmaları ve işbu günlerde hayvanatım muayeneye getirmiyenler hakkında eva miri hükumete itaatsizlik maddesinden takibatı kanuniyede bulunulacağı ilân olunur. (2157) Mersin Vilâyeti Nafıa Başmühendisîieînden: Mersin Silifke yolunun «17 + 614 ile 22 + 400» kilometreleri arasmda «23050» lira bedeli keşifli imalâtı smaiyesi ile birlikte şose inçaatı «3 mayıs 933» tarihinden itibaren «20» gün müddetle «23 mayıs 933» tarihine musadif salı günü saat «10» da ihale edilmek üzere kapah zarf usulile münakasaya vazedildiginden evrakı kesfiyeyi görmek ve tafsilât almak istiyenler Mersin Nafıa BaşmühendisHgine müracaatleri ilân olunur. (2072)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog