Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Şile Cumhuriyet Müddeiiumumiiiğinden: Mahkeme ve komisyonu mahsusunca sahiplerine iadesine karar verilen ve Şile Emanet dairesinde mahfuz bulunan esyaların mezkur memurluğa müracaatle ahnması aksi takdirde satılaeağı ilân olunur. ** * (2149) Sultanahmet sulh 3 üncü hukuk mah« kemesindenı Ahmef Hftitnt Bey ile Fuat Bey ve Âfîfe Hanımın şayian ve müş^^vken mutatamf oMuklart Mısırçarsısı el'v»rında eski HaeAbayrettin ve yeni RUıtempaşa mahalleıinde Hasırcılar caddesin. de 4 No. lu 8500 lira kıymeti muh*m • meneli bir bap mağau ve Carsıyık*bir Bedesten Zenq«eü«rde 16 No, lu hhr kepek yaglıkçı («difinden mUnkalip 600 lira kıymeti muhammeneli bir bap diikkân ve Beyantta Tavsantaşında Saraçishak mahalleıinde atîk 7 ve cedit 20 No. lu maabahee 12 oda ve 4 taş!ık ve iki büyük salon ve altı halâ ve bir hamamlık ve büyük bir mutfak ve Bri bodrum ve 3ri odun ve kömürlük ve bir merdivenaltı iki kuyuyu havi 4000 üra kıymeti muhammeneli hanenin iza. leı şüyuu zımnmda füruhtu tekarrür ederek müzayedeye vazedilmiştir. Bi • rinci açık artttrman 20/6/933 tarihine musadif salı günü saat 15 te Sultanahmet sulh üçüncü hukuk mahkemesin. de îera edileeektir. Muammen kıymetlerin yüzde yetmi* besini buidugu takdirde Oıalei kat'iyesi yapılacaktn*. Bulmadıgı takdirde en «on arthranm ta . •hhüdü baki kalmak üzere on beş gün müddetle temdtt edilerek ikinci açık arrhrmast 11/7/933 tarihine musadif sah günü saat 15 te icra kılmacaktn. Sabş tapa kaydi mucibmcedir. Müterakim vergüer hissedarlara ve tellâliye bayie aittir. Talip olanlarm kıymeti tnohammenelerin yüzde yedi buçugu nis • betmdc pey akçesini hamflen yevm ve saati mezkurda Sultanahmet sulh ü . çüncS hukuk mahkemesinde 933/11 numara ile müraeaatleri Bân olunur. (3214) flnaei «rih hukuk mahkemMİn denı ! S*matya4ft H»cıhits«yina|» mahalle. sinde Yekuşba«ı •okağmda atflc 11, eedît 9 numaralı ve bodrum katmda bir bodrum, birinci katmda bir koridor, bir oda, bir taşlık, bir mutfak, bir VMâ, bir bahçc, bir kuyo, ikinci katta nci oda, bir «ofa, bir halâ, üçüncü katta iki oda, bir ufak »ofa, bir halâ, bir daracadan ib*r*t v* elektrik tesisahm havi ahşap ve noksansız ve 2250 lira kıymetindeki haner a|& arttnma suretile sahlacakhr. Birinci arttırması 14/6/933 çarşamba günü saat 12 den 16 ya kadar icra olu. nacak ve kıymeti rauhammenesmm yüzde yetmi» besini tecavüz ettifi takdirde satılacaktv. Bu miktan buhnazaa «on artttranın taahhüdü baki kalmak aar • tüe adnci arttırmaM 29/6/933 günöne tesaduf eden perşembe giinü ayni saatte icra olunacak ve en cok artfaranm üs • tünde bıralalaeakbr. tkinci arttıma için ilânat yapılmıyacaktır. 2 . Şartname herkesin görebilecegi bir yere asılmıştır. Fazla t&fsilât aimak için dosyasmı her» kes görebihr. 3 Tarihi ihaleye kadar vergi ve ieare ve tekâlifi minn hisse . darlara aittir. Yüzde 9d bucuk tellâliye ile müzayede pulunu müşteri verecektir. Arthrnaa bedeli peşinen tediye edilecektir. Aksi takdirde farkı fiat ve masarifi saire bilâhüküm kendisinden tahsil edilecektir. 4 • Mezkur gayrimenkul S. zerinde ipotek sahibi alacaklılar ile her hengi bir hak iddia edenler yirmi gün zarfmda müracaat etmelidirler. Aks? takdirde alacak ve haklan tapu sicillerüe sabit olmadıkça satış bedeli paylaşmasmdan hariç tutulacaklarân*. 5 . Arttırmıya iştirak edecekler kıvmeti rou hanunenenm yüzde yedi buçuğu nisbetmde teminat akçesini depo etmeleri veya millî bir bankanın teminat mektu bunu getirtneleri sarttır. Talip olanlarm merkur şerait dairesmde müraeaatleri ilân olunur. (3230) Cumhuriyet Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlügünden: Ankara • Haydarpaşa, Eskiçehir Adana Mersin, Eskişehir Balı kesir ve Adana • Ulukışla k'sımlannda işlemekte olan yolcu trenle rinin tarifeleri 15/mayi8/1933 tarihinden itibaren değiştirilecektir. Yeni tarifelere göre yolcu trenlerinin büyük istasyonlardan kalkm a varma saatîeri aşağıya yazılmıçtır. Daha fazla maluamt edinmek îstiyenlerin istasyonlarımıza müraeaatleri ilân olunur. (2125), Pazartesi Her Pszartesi Her Her Her * Cuma Perş^mbe gün ;ün g Ankara K. I 00 8 35 19 10 < 12 30 Haydarpaşa K. 19 00 Eskişehir V. 2 46 7 18 17 13 Eskişehir 20 55 1 44 V. Eskişehir K. 3 00 8 10 M 55 Eskişehir K. 1 59 2 i 35 20 50 16 35 Ankara Haydarp8Ş4 V. 9 50 10 25 8 30 V. K. Haydarpaja K. Eskişehir Eskişehir Afyon Afyon Konya Konya A J ana Mersin Adana Fevzipaşa Fevzipaşa Malatya Eskişehir Bahkesir Adana K. K. V. K. V. Lfmanımızdan fıareket edecek vepurlar SADIKZADE BIRADERLER VAPURLARI Muntazam i'/lV/lîl? surat haftahk 1^1VI1I\ poatası Lüks kamaralan havi S 35 y 35 17 48 î? 97 21 !9 21 27 3 19 3 32 I! 43 Sıh Cutna 12 52 10 25 21 20 Cuma Cumartesi Pazar Salı Çarşamba Malatya Fevzipaşa Fevzipişa K. V. K. V. K. K. V. • 1! S7 İB 20 Perşembe Adana "T "ĞÖ~ 7 20 6 20 13 00 22 25 23 52 Perşembe Cuma pazar Pazartesi Salı Cuma Cumartesl Pazartesi Salı Çarşamba Cumartesi Pazar Salî Çarşamba Perşembe SAKARYA saat 16 da Galata nhtunmdan değ ru (tzmir) e bareketle pazar giinü tzmir'e muvasalat ve pazartesi günü Izmir'den hareketle salı günü î»tanbul'a avdet edecektir. Adana Mersin Cumartesi Pazar Pazartesi K >nya Konya Afvon 15 40 pazar 14 37 00 47 1 01 ^ CÜMARTESi K. K. 18 19 43 19 o 58 3 22 y. V. 22 17 Çarşamba Perşembe K. V. K. V. 12 18 16 01 22 00 4 14 Pazar Pa7artesi 5 30 Sah 14 40 Perşembe Cuma V. K. Aîyon Eskişehir V. Eskişehir K. Hivdarpa;51V. Eskişehir K. Ankara V. Cuma 7 40 Pazartesi 11 21 11 36 19 35 11 20 11 7 32 7 45 8 30 18 50 8 10 16 35 BARTIN POSTASI K E M A L vapuru 14 mayıs pazar giinü Sirkeci nhömından hareketle C Ereğli, Zon f guldak, Bartın, Amasra, Kurucaşile, Cide, Inebolu, Evrenye, llişe ve AbanajTa azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için, Sirkeci, Mey menet Hanı altında acentalıgina mii racaat Tel: 22134 (3177 78) 55 50 K. V. 3 20 Cumartesi Pazartesi Perşembe 16 25 If 45 I I 29 20 25 Her Mersin Adana Malatya K. K. V. gün 18 30 22 0 0 5 30 ~ ~ "14 4 0 Pazar Pazartesi Perşembe K. V. Eskişehir Balıkesir Niğde Mersin Adana 00 Cnma Pazar Çarşamba 00 42 Cumartesi Pazartesi P crşembe 9 40 19 00 Cuma 18 !28 Pazartesi Salı K. K. V. Mersin Niğde K. V. V. Heı r gün Fevzipaşa K. K. II Fevzipaşa K. 23 Adana K. 6 Mersin V. «2 Malatya 00 52 55 17 Hantalzade vapurlan Hafialık muntazam AYVALIK EKSPRES Postası Tayyar vapuru Istanbu! Evkaf Müdir&eti ilânlan I Kıymeti muhammeneti Lira | 4900 Tamamî 410 ar^în miktarîn'da bulunan Galata'da Yolcuıa'de mahallesinde Ukender caddesinde eski 31 ilâ 41 yeni 21 İlâ 29 numaralarla murakkam tahtînda iki bap dükkânı müştemil üç bap hanenin nısıf hissesi satılmak üzere dört hafta müddetle ilâna konmuçtur. Ihalesi mayısın 22 inci pazartesi günü saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlulât kalemine müracaatîeri. (1745). Kıymeti Muhammenesi L. K. 346 25 Bedeli M''zayedesi L. K. 180 Ytiksek Mühendis mketebi Satınalma Komisyonundan: Erzakm dnsl Miktan Münakasa şekll Mnnakasa gtn ve saatı Tavukpazarînda Mollafeneri ma • hallesinde Çilingirler sokağında 66/64 numaralı maabaraka arsa nın tamamı. 330 60 150 Sultanahmette Binbirdirek mahallesinde Klotfarer caddesinde 33 ar • sın miktannda bulunan 9 numaralı arsanın tamamı. Balâdaki emlâke •erilen bedel haddi lâyıkında görülmediginden müzayedesi bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Temdiden müza yedesi mayısm on yedinci çarçamba günü saat on beştedir. Fazlasile taliplerin Mahlulât kalemine müraeaatleri. (2141) Nisantaşinda Tesvikiye mahallesinde Süleyman Nazif sokagında 28 numaralı hane. Yukarıda yazılı hane 934 senesi mayîs nihayetine kadar pazarlıkla kiraya verileceğinden talipler mayısın on beşinci pazartesi günü saat on bese kadar Evkaf Müdiriyetinde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. ' <2142) *** tarihi İlân tarihi 22 mayu 933 21 nisan 933 Kıymeti Muhammenesi Lira K Babıalide Nallımesçit mahallesinde Külhan sokajjın 430 00 Çorlu icra memurluğundan: da 4/16 numaralı matbaanın 3/16 hissesi. Tamamma 3500 lira kıymet takdir Ahıçelebi mahallesinde eski Limon iskelesi yeni Yemiş »dilen Çorlunun Kâzimiye mahallesinde 388 41 Hüm'yet çeşmesi sokagında kâin ve iskelesi caddesinde Çardak mevkiinde eski 1/3 ve yeni tesrinisani 341 tarihli tapu kaydinîn 1 1 numaralı üstünde odaları müştemil mağazanın numarasında nrakayyet 15 numaralı bir 141/2160 hissesi. bap ahşap hane açık arttırmıya konul Evvelce Çelebioğlualâettin ve yeni Tahtakale mahalle1898 93 nra» ve tartnamea üân tarihinden iti baren berkese açdc bulundurularak 8 sinde Sabuncuhanı caddesinde 72/76 numaralı dük haziran 933 tarihine teaadüf eden per. kânın 1836/13536 hissesi. aembe günü saat on dörtten on altıva 153 60 Eski Kumkapıda Kürkçübaşı Süleymanağa ve Bekır İcadar Çorlu icra dairesmde açık arttnrbehramçavuş mahallesinde İskele ve Kuyulu sokakta ma «uretile satılacaktır. Arttırma Mn • eidir. Birinci arttırmada beş yüz liraya 12 ve mükerrer 12 ve yeni 12,4 numaralı bilâ hava ahcı çıkmutır. Bu defa en son ve en dükkânın 40/120 hissesi. çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 38 25 tamamı 153 arşın miktannda bulunan Cibalide UskuArttırmıya iştirak için muhammen kıy bi mahallesinde ve caddesinde 89/85 numaralı arsa metm vüzde yedi» nisbetinde teminat akçesi aluıır. Müterakim vergilerle be. nın 15/120 hissesi. lediye resimleri ve vakif icaresi ihale ta900 00 Alacahamamda Çelebioğlualâettin mahallesinde Er rihine kadar borçluya aittir. Haklan zakambarı sokağında ve Mısırçarşısı dahilinde 18/18 tapa »ciflerüe sabit olmıyan alckadar larm iddialannı ilân tarihinden Hiba numaralı dükkânın \ hissesi. 400 00 ren ( 2 0 ) gün içînde vesikalarile birlik. Büyükçarşıda örücüler caddesinde 14/38 numaralı te memuriyetimize bildirmeleri, aksi dükkânın 1/4 hissesi. takdirde sabş bedelmin paylaşmasın 31 25 Ahıçelebi mahallesinde Zındankapısı caddesinde 90/ dan hariç kaİırlar. Alâkadarlann 1424 numaralı icra ve iflâs kanummun 119un 5C numaralı dükkânın 3/240 hissesi. 1729 23 cu maddesine gore hareket etmeleri ve Tamamı 115 arşm 72 santim miktannda bulunan Suldaha fazla maiumat almak îstiyenlerin tanahmette Binbirdirek mahallesinde Fazlıpaşa mey28/932 dosya numarasile memuriyeti • dan. sokağında 2 numaralı arsanın 1614/1620 hissesi. mize müraeaatleri Sân olunur. (3184) 108 34 Mercanağa mahallesinde örücüler hamamı caddesın Zeytinyaği 1300 Kilo 800 Sabun Kapah zarf 27/5/933 13,30 Zeytin 700 Ekmek 33000 » Kapah zarf 27/5/933 saat 14,30 Süt 5000 » Alenî » » 1 5 Kâseyoğurt 500 Adet Sadeyağ 3500 Kilo Kepalı zarf » , . * . , 15,30 Muhtelif cint yaş sebze Kapah zarf » » 1 6 Un 2500 Kilo Makarna 1200 Şehriye 200 Kapah zarf 28/5/933 14 îrmik 150 » Pirinç unu 100 » Pirinç 1000 » Alenî 28/5/933 14,30 Şeker 4500 » Alenî 28/5/933 15 Beyaz fasulye 2Î00 » Nohut 500 » Barbunya 250 Kapah zarf 28/5/933 15,30 Yesil mercimek 400 » » Kırmızi mercimek 250 35000 Adet Yumurta 16 Soğan 4000 Kilo Kapah zarf 28/5/933 Patates 4500 » 16,30 Kaşar peyniri 1000 Kilo Kapah zarf 28/5/933 Beyaz peynir 1000 » Mektebin haziran 933 mayıs 934 gayesine kadar ihtiyacı olan yukarıda yazıh erzaklar şekli münakasa gün ve saati Mzalarında yazılı günlerde atideki şerait dairesinde münakasaya kcnulmuştur. î Münakasaya iştirak edecekler cari sene Ticaret Odası vesaiki ibrazları. 2 Ticarethane namîna hareket edenler kâtibiadilden musaddak vekâletname ile iştirak edebilirler. 3 Teminatlar muayyen saatten mukaddem mektep muhasebe veznesine yatırılacak ve kapah zarf mektupları vaktinden evvel komisyona verilecektir. Taîîplerin şartnameleri görmek üzere her gün mektebe müraeaatleri ilân olunur. «2007» l»tt>tttt Her pazar günleri akşam saat 17 de Sirkeei nhtmn»}an harekatle Geli • bohı, Çanakkaie, ve Edremit körfezi tarikile pazartesi Ayvalıfa varn ve per«embe sabahı Ayvalıktan kalkar. Ayni iskelelere ognyarak cuma günü tstanbula gela*. Yolcu bileti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhtım Han No. S Telrfon: 21977. 7 MUSTAFA CEMAL VAPURLARI İ Z M İ R sürat Postası BURSA 14 mayıs Pazar Vapuru günü Galata Rıhtımmdan saat 16,30 da doğrn Izmir'e hareketle pazar tesi günü tzmir'e muvasalat ve sab günü tzmir'den hareketle çarşamba günü Istanbul'a avdet edecektir. Galata Küçük Rıhtım No. 4 5 Telefon: 40913 3236 •• .944 H KARADENİZ Postası ERZURUM 15 mayıs günü akşamı Sirkeciden h a reketle ( Zonguldak, inebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize) ye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentalı • ğma müracaat. Tel: 21515 (3192) Beşiktas icra dairetmden: Rıza Beyin Istmyede Arnavutköy or. man cibayet memıaTi Mustafa Efendi zevcesi Macide Hanım zimmetinde ilâm mudbince alacağı olan 35 Iiranm maamasarif tahsili için gönderilen icra emri zirindeki meşruhata nazaran ikametgâhı mechul olduğu anlasılmış ve bittalep 20 gün müddetle ilânen teblişa1 icrasma karar veribnis olduğımdan tarihi flândan itibaren 20 gün içinde i c ranın geri bnakılmasına dair bir karar getirmedikçe cebrî icra yapılacagı ve bu müddet içinde beyanda bulunmadığtakdirde hapis ile tazyik olunacagı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (3229) Istanbul S inci icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı merhun olup satılığa çıkanlması mukarrer bulunan ikisî ipekli ve dördü yünlü ceman alb adet seccade 18 mayıs 933 perşembe günü saat 14 ten itibaren Sandal Bedestenin de hah kısmında açık arthrma ile sa tılacağından, isriyenîerin mahaîlinde hazır bulunacak memuruna müraeaatleri ilân olunur. (3206) de 4/29 numaralı kârgir dükkânın 1/3 hissesi. 375 00 Büyükçarşıda Sahaflar caddesinde 62 numaralı kârgir dükkânın 1/4 hissesi. 1096 5C Unkapanında Yavuzersinan mahallesinde eski Te kirdağı iskelesi yeni Tahtaboş iskelesi sokağında yeni 5, 7, 9, 11 numaralı altında iki bap mağazayı müştemil hanın 3/16 hissesi. 43 75 Büyükçarşıda Perdahçı sokağında 33 numaralı dük • kânın 1/8 hissesi. 1027 84 Eski Şeyhmehmetgeylâni ve yeni Ahıçelebi mahalle sinde Lonca sokağında 8/8 ve Balıkpazan caddesinde 98/50 ve 10/52 numaralı dükkânların 320/6720 hissesi. 229 17 Mercanağa mahallesinde Babıseraskerî caddesinde eski 44/46 ve yeni 25 ve 27/1 numaralı biri bir odayı müştemil diğeri bilâ müştemilât iki dükkânın 5,5/12 hissesi. 170 00 Hasköyde Hacışaban mahallesinde Sakızlıbostan sokağında mükerrer 1 numaralı halen mezru ve eşçarı müsmireyi havi bostanın 24/120 hissesi. 666 63 Ahıçeıebi mahallesinde Balıkpazan caddesinde eski 140 ve yeni 96 numaralı dükkânın 32/120 hissesi. Balâdaki emlâkin mahlul hisseleri dört hafta müddetle ilâna konmuştur. İhalesi mayısın 22 pazartesi günü saat 15 tedir. Ta1in!*»rin pey akçelerile beraber Mahlulât kalemine müraeaatleri. (1744)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog