Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

12 Mayh 1933 Türk Yunan ticaret itilâfnamesinin metni ve Celâl Beyin beyanatı (Bırinct sahifeden mabait) memleket ticaret müvazenesi ve bi • naenaleyh döviz vaziyetini korumak içm sikı tedbirler a'.mak mecburiyetinde • dir. Yunanistan alelumum ithalâtı için yüzde yüz mecburi takas esasını iiân ve kabnl etmiş ve tatbik etmektedir. Komür ve pamuk bundan müstesna • dir. Alınan bu tedbirlerin içinde bu • hmdujpımuz tesirlerini göstermek îcîn Sç aylık istatistiklerimizi gözden geçirmek faydalıdır. Bn, ikbsadî vaziyetimizin nerelere kadar sürükleneceğini anlamak imkâ • nını verecektir. 932 senesinin kânunusani, şubat, mart aylan zarfmda Yunanistandan Türkiyeve 30 bin liralık it • halât yapılmıştır. Buna mukabil bizim 1.700.000 liralık ihracatımız kayde dilmiştir. 933 senesi ayni aylan zarftnda Yunanistanın bize 93 bin liralık ithalâtuıa mukabil bizim ihracatımız ancak 395 bin Hrayı bulabilmiştir. Bu, aleyhteki azim tenakusun »ebebini Yunanlıların tatbik etmekte olduklan mecburi ta • kasta aramak çok doğru bir hare . ket olur. Biz esas itibarile Yımanistana sattiğımız mallann yüzde yüz muka bilmi Yunanistandan almak rmkâmnı buldugumuz takdirde kendimizi bah tiyar addedeceğiz. Çiinkii Türk malı na absmış olan b!r piyasayı daimî surette elde bulund'irmuş olaeağız. Fa kat iktısadî hareketlerde cebirle neticeye varmak mümkün olama.. Bu bakikatı Yunan ricalme anlattık. ve iki memleket arasmda çok samimî bir surette devam eden her türlü münase batın ve büyük dostluğun neticesinde mühim olarak şimdi size bir suretinî vcrmiş olduğumuz ticarî anlaşmayi yapbk. Türkiye ile Yunanistan iki memle ket arasındaki itilâf ve iştiraki me • »ai siyasetinin an* hatlannı ticarî raünasebetlerinin tanzimi hususunda tatbik etmek ve mübadelâta matlup olan inkişaf ve tevessü imkânlnnı vere bilmek maksadile atideki hususlan kararlaştırmışlardır: Madde 1 Balkan merkez ofisi nin, Balkan konferaıısınm kararlaştırdığı esaslara tevfikan, tütün merkez ofisinin tesisi. Madde 2 İki memleket mallan nin yekdiğerinuı ülkesinde sürülebil • mesini ve ticarî mübadelelerin inkisahnı kolaylaştırmak maksadile her iki memlekette Türk • Yunan ticaret ofisleri ibdası. Madde 3 Gene ayni dostane dü» sünce tahtmda olarak ve halen mevcut imkânlan ve isrikbalde inkisaf hazır • lıklannı nazan dikkate alarak bu mü • badelâtın fimdiki tarzı cereyanmm işbu itilâfname :1e tanzimi. Mezkur iki hükumet 30 teşrinievvel 1930 tarihli ticaret ve Seyrisefam mukavelesi ahkâmı mahfuz kalmak üzere aşağıdaki ahkâm hakkmda mutabık kalmışlardır: Birinei madde îld âkit taraf kontenjan ve döviz takyidatı hakkmda hâlen mevcut veya atiyen vazedilecek oIan usulü iki memleket mahıulâtı hakkmda en müsait surette ve bu mahsulâtı diğer bir memleketin mümasil mahsuIâtma nazaran daha az müsait vazi • yete koymıyacak sekilde vaz ve tat « bik etmeği mütsakebilden deruhte rderler. Yunan hükumeti kontenjan mik • tarlannı muhtelif limanlar arasmda tevzi ederken bu prensipi nazan dikkate alarak Türkiye tthalâtmı üçüncü bir hükumet ithalâtma nazaran daha gayrimüsait bir hale koymıyacak surette ve Türkiyenm mezkur limanlara olan it • halâtmı azaltmıyacak şeldlde tevziat yapmağı deruhte eder. Ikinci madde Menşei Yunanis • tan .olan ve i»bu itilâfnameye merbut listede sayılan mahsulât Türkiye hükumeti tarafmdan hâlec vazedilmif ve • ya atiyen vazedilecek olan kontenjan takyidatma tabi ohnaksızm Türkiyeye Hhal edilebilecektir. üçüncü madde Isbu itilâfname nin mer'iyete girdiği tarihten itibaren ilk Sç ay zarfında Türkiyeden Yuna • nistana Hhal edilecek mal bedellerinin yözde yetmisi { % 70) için serbest o larak kabili istimal ve nakil olmak ü • zere döviz venlecektir. Mütebaki % 30 yüzde otuzu Yunan bankasına tevdi edilecek ve mezkâr banka isbu meblâğ için faizsiz ve dro ile kabili devir ve havale bonolar (Bons de Caisse) verecektir. Mezkâr üç ay zarfmda Türkiyeden Yunanistana ithal edilen esya bedelinin yüzde yirmi beşine ( % 2 5 ) muadil olarak verilecek bonolar Türkiyeye ithal edilecek Yunan mallannın mubayaası hususunda istimal oluna • caktır. Türkiyeden Yunanistana ithal olunan mal bedellerinin yüzde beşine mukabil verilen bonolara gelince bu bonolar Yunan gemilenle Türkiyeden gerek Yunanistana gerek başka memleketlere vapılacak nakliyat navlunlan için isti mal olunacaktır. İsbu itilâfnamenin i Jrinci üç ay zarfında mezkur niabetler aşağıdaki veçhile olacaktır: Türkiyeden Yunanistana ithal edi len mal bedelinin yüzde altmış besi içm serbestçe kabili istimal olmak ü zere döviz, yüzde otuzu için Türkiye ye ihraç edümek üzere Yunanistandan mubayaa edilecek Yunan mallannın bedelinin tesviyesinde kullamlmak ü zere faizsiz ve ciro ile kabili devir ve havale bonolar, yüzde besi için dahi Yunan gemüeri ile Türkiyeden gerek Yunanistana ve gerek başka memleketlere yapılacak nakliyat navlun • lan için mezkur serait dairesinde istimal edilmek üzere bonolar verilecek tir. Yunan bankası, Yunan menşeli mal lann Türkiyeye müteveccihen sevke • dilmek üzere tahmil edildiğini müs bit vesikanm ibrası üzerine isbu bonolann bedellerini hâmillerine ödeye cektir. Madde 4 Temmat olarak ve Yunan hükumetince tatbik edilmekte olan mecburi takas usulü hakkındald ahkâma tevfikan Türkiyeden Yunanistana vâki olan eşya ithalâti için işbu Hilâfnamenm mer'iyetinden evvel depo edilmekte olan mebaliğ içih gene işbu itilâfnamede zikredüen ahkâma tâbi olmak üzere bonolar (Bons de Caisse) verilecektir. Madde 5 Yunan bankası tara • fından isbu itilâfname ahkâmına ait olan bonolar mezkur itilâfnamenin mer'iyetinin hitamı tarihinden itibaren dört ay zarfmda Yunan menşeli eşya mubayaası ve navlun için başabaş o larak istimal olunacaktır. Madde 6 Yunan bankası isbu i tilâfname ahkâmına tevfikan verecegi bonolann kolayhkla tedavülünü temin edecek tedbirleri alacaktn*. Ez • cümle alâkadarlarm talebı üzerine mecmuu mebaliği alacaklannın yekunu müsavi olmak üzere miiteaddH bonolar ita edecektir. Şu kadar ki Yunan bankası mezkur bonolann maksadı istimalini nazan dikkate alarak bonolara dercedüecek mebaüğin «sgari miktannı tesbit edecektir. Bonolann mal mubayaası veyahut navlun bedelinin tediyesi hususlanndan hangısinde isti • mal edileceğini göstermek üzere işbu bonolann üzerine mal veya navlun kelhneleri yazılacaktır. Madde 7 İşbu itilâfname ile tesbit edilen tediye usulü hakikaten Yunanistana ithal edilmiş mallar hakkında tatbik olunup Yunan transit tariki veya mütevassrt liman ve merkezleri vasıtasile başka memleketlere naklo lunan Türk mailanna ait dövizler hakkmda tatbik edilmryecektir. Madde 8 1 haziran 1933 tarihinden :>ibaren mevkii mer'iyete girecek olan ttbu itilâf t»ltı ay müddet için ak t edilmistir. tki hükumet arasında teati edilecek mektupla uyuşulacak bir ırüddet için tarafeynin muvafakatile tecdit oluna • bilir. 9 mayıs 1933 tarihinde iki nüsha ola^k tanzins edilmistir. İmza 'rrza M. CELÂL G. PESMEZOĞLU M. ^UMAN Imza protokcîu. Türkiyeden V ı»»«anist*n» 'thel o)u • nacak kömürün ufulü '^h^i hakkmda 1 tarafeyn murahhai!an 9 mav,s 193* tarihli itilâfnameiiîn Htıza*ı > rasmda âtideki ahkâm haklr.ıda mntsbık kaımışlardır. İşbu itilâfnamrnin mc'.'vetinden itibaren ilk üç ay zarfmda bömür be^e • linin yüzde 80 ni sprbes'?e kabili is • timaı ve devroinak üre.'* döviz, yüzde on besi nisb'tinn'e ijSa Hflâfna mede münderiç »rrı't ddîrcsinde ve münhasiran Yuı^nl'tandaı» Türkiyeye ihraç olunacak t u n t n miJmrtnm n u • bayaasmda kullunılmak u».tre «Bons de Caisse», mütebaki yüzde beşi gerek Yunanistana ve areıek ba^na memleketlere yapılacak ıekl«yat 'çm Yunan gemilerine navlun olarak »»d ye edile • cektir. İkinci 6ç aylık d«»>e zarfmda kömür tediyatı d'pe» aleO'iTium mallar hakkmda mezku.* devre zfitmda tet • bik edilecek o L . byulü .ct'iyeye tâbi olacaktır. /S:ba 9 r^ayis 19^3 G. PESMEZOĞLU CELÂL NUMAN Yunanistan iie Türkiv: arasmd* 9 mayıs 1933 tanYn !<• aktedüen itilâf • nameye merbut list.*: Balık tutkalı, sakıt, lâ^.k bonı, şerit ve saire, değirmentaşı, hernevi hı lumba, »un'î ve uzvî bova>ar, kazma, kürek, çapa, ve s<»iır" sapaa ve sair ziraî alât ve maırne'eT, supuığeotu, ekmek mayası, ha^r f»pka, boTofan trapantin. Konya Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden; 1 Bedeli keşfi «44878» lira «74» kurustan ibaret olan Konyfe mıntaka* San'at mektebi demir ve dökümhane ve esa» binaya ilâve o» larak sınıf, mutfak, çamaşırhane, halâ ve sair insaat mukavelenam* starihinden itibaren 4 ay zarfında ikmal edilmek üzere ve kapah zarf usulile 7/5/933 tarihinden 29/5/933 tarihine kadar 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 Münakasaya iktidarı fennî ve itibari malilerini i«bat edenle» kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak istiyenlerin: <^ A Bedeli keşfin % 7 buçuğunu Konya Vilâyeti hususî idaresî namına bankaya verdiklerine dair makbuz senedinin veya millî bankalardan birinin teminat makbuzunu ve yahut millî esham mukabilî hususî muhasebeden almacak ilmühaberi ibraz etmeleri lâzımdır. B Ticaret Odasına mukayyet olduklanna ve itiban malilerine; (^558) ait bir vesika göstermeleri icap eder. '^ Bahriye Nazın Hasan Hüsnü C Yetlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarînî yevmi ihale'den «J Paşa vakfı mütevelliğinden: az 8 gün evvel Vilâyet Nafıa Başmühendisliğine göstererek münakaHaydarda Divittar Mehmet E saya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye vesikası al • fendi camii ittisalinde vakfa ait maları ve yahut ellerindeki vesikanm altına şerh verdirmeleri iktıza 44 No. h dükkân ile Kadıköyüneder. Bu üç şartı tamamen haiz olmıyanlarm münakasaya iştiraklerî de Kurbahderede Hasan Paşa ma şayani kabul olamıyacağmdan teklif zarflan açılmıyarak kendilerine hallesinde 101 No. lı dükkân bir iade edilecektir. sene müddetle kiraya verileceğin3 Münakasa, evrakı keşfiye ve şeraiti mahsusasîna tevfikan icden 6 mayıs 933 tarihinden itibara edilecektir. ren yirmi gün müddetle müzaye4 Talipler 661 numarah münakasa ve ihale kamınunun 10 uneu deye konulmuştur. Talip olanlar maddesi mucibince ihzar edecekleri kapah zarfı 29/5/933 pazartesi her gün yüzde yedi buçuk tegünü saat on beşe kadar Vilâyet Daimî Encümeni reisliğine makbuz minat akçelerile fstanbul Evkaf mukabüinde vereceklerdir. müdiriyetinde mülhak vakıflar 5 Münakasa 29/5/933 tarihinde pazartesi günü Konya Vilayet idaresine ve yevmi ihale olan 27 Daimî Encümeninde yapılacaktır. mayıs 933 cujnartesi günü saat 6 Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha ziyade malumat on beşe kadar da müdiriyeti mezalmak istiyenlerin her gün Konya San'at mektebi müdürlüğüne veya kure de encümeni idareye müraEncümeni Daimî kalemine müracaatleri ilân olunur. «2044» caatları ilân olunur. (2013) Kadıköy icra dairesinden: İsmet Bey ve zevcesı Nazmiye Ha. nımlann firarî Pandeli ve Poliviyosa ait olup hazinece vazıyet edilmiş olan Kadıköyünde Caferağa mahallestnde eski Gül yeni Küpecioğlu sok»?mda eski 21 mükerrer ve yeni 5 ve 7 No. laria murakkam h?nenm izalei süyuu zımnında satılması h'kkmda Kadıköy birinei sulh h«ıkuk mahkemesi ilâmına müsteniden 2500 lira kıymeti muhammeneli olan 8 oda bir mutfak ve tahminen 64 arşm murabbaı babçeyi ve elektrik ve terkos tesisatanı muhtevi bir bap hane 14/6/ 933 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Kadıköy sulh icra dairesinde açık arttırma ile satıla . cağı ve yevmi mezkurda kıymeti muhammenenin 100 de 75 mi \v\yr talip zuhur etmediği takdirde en çok arttını • nin taahhüdü baki kalmak üzere müzayedenin 15 gün daha temdidi ile 1/7/ 933 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar en çok art • tırana ihale edileceği ve mezkur hanenin vergi borçlan hissedarlanna ve resmî tellâliyesi satıctya ve ihale pulu müş. terisme ait olacağı ve talip olanlann 100 de 7,5 oey akçesi vermeleri lâztm geleceği ve işbu hane üzerinde bir hak iddia edenlerin haklan ve hususile faiz ve masarife dair bir iddialan var ise tarihı ilândan itibaren 20 gün zarfın • da daireye müracaatle bildirmeleri ve aksi takdirde haklan taou siciUerile sabrt olmıyanların satiş bedelinin paylasmasmdan ban'ç kalacaklan ve satış ashabı müracaate tarihi ilândan rfibaren 20 gün müddetle açık bulundurulan sa. tış şartnamesinde muharrer serait dairesinde sablacagı ve fazla malumat almak istiyenlerin dairenin 933/970 No. lu dosyasına müracaat eylemeleri ve hissedarlardan Pandeli ve Poliviyosun ikametgâhlan meçhul olması hasebile işbu ilân kendilerine tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. ( 3201) İstanbul 3 üncü icra memurluğundan: Satılmasına karar verilen 500 ampul, yirmi düzine tabak, kahve fincanı ve sa. ir eşyayi zücaciye 15/5//933 pazar tesi günü saat 9 buçuktan İ l e kadar Beyoğlu Balıkpazar 39 numarah dükkânda birinei açık arttırma suretile satılacağmdan talip olanlann müracaatleri ilân olunur. (3213) Zayi Eyüp Askerlik şubesinde yabancı kayitli Knklareli Askerlik şubesinden almış olduğum terhis tezkeremi zayi' ettiğimden yenisini çıkarmaktayım. E*kismm hükmü olmadığı beyan ve ilân olunur. 319 tevellütlü Ramazan oğlu Ait (3217) Zayi Tıp Fakültesi 661 numaralı hüvviyet varakasını kaybettim. Yenisi ahnacağından eskisinin hükmü yok . tur. Saveci (3193) Yüksek Mühendis mektebi Satınalma Komisyonundan: îtilâfnamenin esasları Bilhassa Yunanistana yakın olan Eğe iktısadî mıntakasınm ve Edirne hava!is:nin istifade edeceğini umdujpım bu itilâfnameye göre 3d üç ay zarfmda Yunanistana göndereceğimiz mallarm ySzde yetm'si döviz olarak te diye edilecek, mütebaki kalan yüzde otuz içm Yunan bankası tarafmdan (Bons de Caisse) verilecektir. Bu (Bont de Caisse) in yüzde yirmi beş ile Yunan piyasa&ından dört ay zar • fında Yunan mali ahnarak Türkiyeye getirilecektir. Mütebaki yüzde bes de Yunan gemileri ile Yunanâstana ve • ya her hanjn bir memlekete yapaca £ımız nakliyatta navlun olarak kulla • nılacakhr. Yunanistandan transit olarak geçe • cek Türk mallan bu mukavele ahkâ • nuna tâbi değildir. Yam takasa tâbi tutulmıyacaktır. tkmri Sç ay zarfmda ki ihracatımız için yüzde 65 döviz veriiecek, mütebaki yüzde otuz beşten otuzu mal mubay«asmda islimal edîl • mek fizere serbest dövize ve yüzde befi de navluna tahsis olunacaktır. Yunantstanda mallanmıtı tatmak için müşkülât yoklor. Asıl müskülât memleketimizde satılabilecek Yunan malı bubnak ve itha! etmektedir. Bundan dolayı vekâlrt vatandaslan Yu • îiam emtiatmm memleketîmize itha • Itne medar olmak Szere mümkün o • lan kolaylığı yapmağa şrmdiden karar vermistir. Yunanlılar mal »absianmızda mevcut sühulete rağmen tatbik etmekte olduklan kontenjan ve herhangi bir tak•it usulünde faydah olmağı resmen taahhüt etmişlerdir. Her ilri memleketm alışverişinin normal şeicilde cere • yanıni temin için muhtelit ticaret ofisItri teşkfli de kararlaştınlmıştır. Koyun eti 12000 Kilo Kuzu » 4000 » Sığır » 2000 » Mektebin haziran 933 mayıs 934 gayesine kadar ihtiyaci olan yukarıda müfredatı yazıh et bir şartname ile kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin bu husustaki şeraiti anlamak üzere mektebe müracaatleri. Münakasa 27 mayıs 933 cumartesi günü saat 14 te yapılacağmdan iştirak edeceklerin bu saatten mukaddera te • minat akçelerini mektep muhasebe veznesine ve teklif mektuplarile birlikte Ticaret Odasınm cari sene vesikalarile muayyen saatten evvel komisyona vermeleri ilân olunur. «2006» İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Diyarbekir fabrikası için yedek malzeme satın ahnacaktır. Taliplerin listeyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 15/5/933 pazartesi günü saat 14 te Alım Satım komisyonuna müracaatleri. «M» • r (2107), CELÂL PESMEZOĞLU NUMAN Fırka reislerinin ictimaında Atina 11 (Hususî) Dün yapılan fırka reîslermin içtimamda Meclise tasdik için hemen takdim edilecek olan ticarî itilâfnameden başka yeni misakm esaslan ve alrtini icap ettiren sebepler hakkmda malumat verilmistir. Bn içtimada bütün siyasî rüesanm Türk . Yunan teşriki mesaisine taraftar olduğu • nun anlasıldığmdan ve Yunan hüku • metinin bu husustaki siyasetinin müt tefikan tasvip edildiğinden başka hiç bir sey tebliğ olunmamıştır. Nafıa Vekâletinden: Fevzipaşa • Diyarbekir hattının Km. «347,000 • 368,000» arası irişaat ve ameliyatı «22 incikısım» kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. # * ** * Münakasa 23/5/933 tarihine musadif salı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Müsteşarhk makamında icra edilecektir. Münakasaya, dahil olabilmek için taliplerin De\let Demiryolları idaresinden yalnız bir mukavele ile en aşağı altı yüz bin liralık bir iş almış olması ve bu işi hiç bir itiraz ve şikâyetemeydan vermemiş olarak hüsnü suretle ik • mal etmiş bulunmalan meşrut olup talipllerin bu' şeraiti haiz bulun duklarını mübeyyin olmak üzere Demiryollar inşaat dairesinden al mağa mecbur oldukarı vesika ile 60000 liralık teminatı muvakkate ve cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile birlikte ayni gün ve saatte münakasada bulunmalan lâzımdır. > "' Talipler bu husustaki şartnameleri Ankara'da Nafıa Vekâletî L'evazım dairesinden elHşer lira mrkabilinde tedarik edebilirler. «1940»' M. Çaldarisin beyanalı Atina 11 (A.A.) Siyasî rüesamn dün sabah aktetmiş olduklan içtimadan sonra Başvekil M. Çaldaris, matbuat mümessillerine aşağıdaki bcyanatta bulunmuştur: « Siyasî rijcaya Türk nazirlarile yapmış olduğumuz heyecanlı mülâkatlan bildirdik. Ru mülâkatlar yalnız bir ticaret itilâfname?! aktine münhasir kalmamış. belki iki dost millet arasmda mevcut olan münasebetlere taalluk eden daha umumî meselelere de samil ol muştur.» Atina 11 (A.A.) Hükumet ga zetesi olan Katimermi, Türkiye ile Yunanistan arasrada fevkalâde sdn bir mu. karenet içm müzakerelerde bulunmak fırsatmı veren Türk heyetmin Atmayı ziyaretleri hakkmda Başvekil M. Çal • darisin siyasî fırka reislerinin toplanh • smda verdiği izahat ve matbuata yaptığı beyanatı mevzuu bahsederek diyor ki: Türk Yunan anlaşmasma yabancı olanları iki memleketin aradığı bu mu. karenetin sulhtan başka hiç bir gayesi olmadığına inandırmak her halde güçtür. Maamafih bu anlasmalann yakaı bir atideki filî tezahürleri, daha sıkı ve daha samimî münasebat devresi açacak olan bu yeni siyaset, Avrupa memleket. lerinm munasebetlerini tanzim etmesi için husule gelen yeni fikir için de nümune ittihaz etmeğe değer bir örnek olduğuna en güç mananlan bile ikna edecektir. Tütün meselesi TStün meselesi yakın tark meselesi îçin hayatî bir mpseledir. AIıci piya • salar hemen aynidir. Büyük alıcılar satıcılarm organ:?e olmamalanndan istifade etmektedirler ve bu suretle tü • tün yetiştiren memleketlerin aralannda satış teşkilâtı olmamasmdan daha ucuza mal almağa rnuvaffak oTmakadırlar. Binaenaleyh muşterek tütün satışlan tanzim etmek ve tütün sîyasetinin ana hatlannda beraber hareket eylemck im. Iranlartnı aramak için Balkan konfe • ransmm kararlashrdıfi esaslara tev fikan aramızda tü'ün merkez ofisi teşkili de tesbit edilmistir. Vatandaslanma Yunan piyasasma mallarmı satmak imkânmı veren bu •nlaşmadan istifade etmelerini tavsiye ederken memlekete mal itha! eden tüceann Yunan mahtulât ve mamulâb Gzerine nazan dfkketlermi celbederim. Bugün cihan iktısadî siyasetinin neti • eeleri gözümüztm önündedir. Herhangi bir memlekete karn yalnız satıcı va • ziyetmde kalmak inkânsızdır. Msllan mızı s*hn alan memleket in mahsulât ve raamul&tmi imkân dahilinde ve hatta tereihan mubayaa etme&i millî bir vaarife olarak bilmeliyiz. Yunanistan da TSrkler için omumi ve derin ve sar•ılmaz bir dostluga şahit oldum. Her iki memleketin ikttfadî munasebetlerini kuvvetlendirmeğe vesile teşkil edeeek olan dostlukla mcnfaatlerimiz beraber yurümelidir.» Devlet Demiryolları idaresi ilânları Haydarpaşa Pendik banliyö trenlerinin tarifeleri 15/mayıs/933 tarihinclen itibaren değiştirilecektir. Yeni tarifelerin gişelerimizde satılmakta olduğu muhterem halka ilân olunur. «2124« inhisarlar istanbul Başmüdürlüğünden: Birinei taksitleri almarak müskirat bey'iye ruhsatiyelerinin haziran iptidasında değiştirilmesi kanun iktızasındandrr. Kolayhk olmak fizere bu muameleye 15 mayıs 933 tarihinden itibaren başlanacaktır. Eski tezkerelerin nüfus ve esnaf cüzdanlarının ve ikişer adet fotografm beraber getirilmesi icap eder. Dar vakte tesadüf ederek kun> senin zarar görmemesi için bu muamele haziranın beşinci gününe kadar devam ettirilecektir. İşbu günün saat 24 dünden sonra yapılacak yoklamada tezkeresiz içki sattığı görülenler hakkmda kanunt muamele yapılacaktır. (1953) Edirne Defterdarhğından: îtilâfnamenin metri\ Izmir 11 (A.A.) Yunanistanla alrtolunan ticarî itilâfnamenin metni •fağıya ymzılmiftvt Edirne civarmda ve hududu millî dahilindeki Meriç, Arda, Turica nehirlerile Gölbaba, Karakasım, EIcili, Doyran göllerinin balık rüsumu 1933 malî senesi iptidasından itibaren mayıs 1936 gayesine kadar üç seneliğine ihale olunmak üzere 1 mayıs 1933 tarihinden itiİstanbul Polis mektebi kavanin ve nizâmaf müallimliği münhal • baren 20 gün müddetle müzayedeye vazedilmiş talip zuhurunda vedir. Aslî maaşı 20 liradır. Muallimlik evsafını haiz hukuk mezunlarilen pey haddi lâyık görüldüğü akdirde 1933 senesi mayısın 20 inci rından talip olanlann vesika ve devlet hizmetinde bulunmuşlarsa cumartesi günü saat 14 te komisyonu mahsusunca ihalesi icra kılına caktır. Şeraiti müzayedeyi anlamak istiyenlerin Edirne Defterdar j tercümei hallerile birlikte Emniyet Ijleri Umum Müdürlüğüne mülık Varidat idaresine müracaat eylemeleri ilân olunur. (2147) racaatleri. (20701 Emniyet Işleri Umum Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog