Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Camhuriyet 12 Mayıs 1933 CH SULTAN Yazan: M. TURHAN /?= Dil anketi 58 numaralı liste Ankara 11 (A.A.) T. D. T. Cemiyetinden: Karşılıkları aranacak arapça ve farsça kelimelerin 58 numaralı listesi şudur: 1HAKEM 8HİYANET 2HALÂL 9HODBİN 3HALLetmek 10HULOS 4HALİM İIHULYA SHAYAL 12HUY 6HAYR 13HÜKÛMET 7HlKMET 14HÜKÜM Piyango çekildi Tayyare piyangosunun keşidesi dün başladı, 30 bin liralık ikramiye 45560 numaraya çıktı Tayyare pi yangosunun on besinci tertip bi rinci keşidesi büröğleden sonra Darülfünun konf erans salonunda çekilmeğe baş • lanmıştır. Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan otuz bin lira ile on ve yirmi bin liralık ikramiye 45560 numaraya isabet etmiştir. Kalan numara lar da bu sabah saat dokuzda çeayyare piyangosundan, müşterek büetle 30,000 iira kakilecektir. Bu günkü keşidede zanan 8 matmazel 23004 23132 23315 23320 23505 23584 23594 elli bin liralık bir mükâfat vardır Bu 23638 23656 23947 24006 24034 24045 24131 mükâfat en son çekilecek olan yüz 24282 24321 24337 24697 24737 24769 24810 numara arasmda taksim edilecek ve kazanan numaralar onda bir hesa25072 25111 25258 25301 25325 25354 25531 bile ellişer lira alacaklardır. 25551 25572 25625 25844 25905 25931 25943 Dünkü keşidede ikramiye kaza 25969 26121 26156 26253 26281 26296 26379 nan numaralar sıra tertibile aşağı 26438 26653 26697 26945 26946 27069 27072 dadır. 27197 27466 27475 27555 27605 27663 27748 116 r Bu akşamki program Tercih ediniz: BERLİN : 80,15 Schnbertin eserlerfoden konser VİYANA : 19,25 Konser, piyano solo. PRAG : 22,85 tki dnl (Smetana). Bütün Romada Lukresin güzelliğine karşı ayakta durabilmiş tekbir yürek yoktu! Teşekkür ederim prens. Hem şhenizi tanımakla büyük bir şeref kazanmiş olacağım. tşte ayaktayım •e emrinizi bekliyorum. Gidelim prensim, gidelim. Falcat «Lukres» în bir pars ©Iduğunu unutmayınız. Yaralanırsanız kanş mam. Sarayınızda ve kız kardeşini Tİn elile almacak yara, rautlaka gönülde açan bir lâle olur. Ben öyie bîr lâleyi tasımakla iftihar edermi. O halde buyurun, beni takip edin. Havuzda oynaşan balıklara gene avuç avuç yetn atarak, halılar üze rinde ıtiracak gönül araya araya kıvranan rakkaselere fiskeler vurarak salondan çıktılar, bircok kori doralrı geçtiler, başka bir daireye geldiler. Burası yan lostu, ıpıssızdı. Şuradan buradan bir gölge gibi peyida olup öteye beriye giden hiztnet çiler ne konuşuyorlardt, ne topuk sesi çtkarıyorlardı. Hepsinde esrarlı bir akış, oluşluğa yakışan bir süzülüş vardı. Sezar Borjiya, bir kapının yanında durdu: Prens, dedi, burası bîzim par• yırvasıdır. Yüreğinizi hazırla m yın, cesaretinizi toplayın. Çünkü pars, ansızm atılır! Ve kapıyı açıp içeri girdi, Cem de elinden hıtup eşikten geçirdi. Simdi bos, fakat çok aydınlık bir salonda bulunuyorlardı. S«zar, yumuşak halıları çiğneyerek beş, on adım attı. Ceme, iki büyük endam aynası gösterdi: Bakınız, dedi, nekadar güzel deçril mi? îşte hersey bu aynalar dadır. Lutfen gözünüzü kapayın! Cem, ihtiyarsız gözlerini kapadı, bir peri hikâyesi dinliyor gibi heyecan içinde idi. Kısa, çok kısa bir müddet »onra Sezann sesi gene yükseldi. Gözünüzü açınız! Hayret!.. önünde durdukları ayna bir kapı gibf açılmıştı, karşıla rında akla durgunluk veren bir tablo parlıyordu. Büyük bir oda,, aslan ve kaplan postlarile örtülü sedirler, mükellef bir sofra, göz katnaştıncı bir ziya bolluğu, yirmiden fazla genç kız ve ortada boylu boyuna uzanmış bîr kadın. Cemin gözü süsten, ziyadan ve kızlardan bir an için aynlarak ka~ dmın üzerinde durdu. Çünkü o, güzel kelimesinden de güzel bir mahluktu. Rengin, nurun, cazibenin birleşip te vücude getirdiği canlı bir abide idi. Saçlannda şafaklan utandrran bîr muhteşem gece kıvrılıyordu, gözlerinde ebediyetten iki siyah parça gülümsüyordu, dudaklannda tasvhr olunmaz bir renk parlıyordu. Boy, tenasübün canh bir mefhutnu idi. Ten, hayalleri eriten beyaz bîr ateş kütlesine benziyordu. Sezar ilerledi, Cemi de ilerletti, bu güzellikten güzel kadının önüne kadar geldi. Al sana, dedi, bir aslan Türk. Kaç yıldır adı dünyanm ağzında geziyor. Sen de kaç yıldır işitiyorsun, kendini de uzaktan görüyorsun, tanıyorsun. Bu gece onu sana ve seni ona yakından tanıtmak isteditn. Umarım k! birbirinizden hoslanırsımz. Lukres, elini uzattı, binbir kadeh şarabın veremiyeceği bir hazzı Cemin ta niklerine döken bir sesle iltifat etti... Hos geld'niz prens, oturun. Ve ilâve etti: Don Juamn dostu benim de dostumdur, Sezan sevenleri ben de severim. Onun için sizi burada, hususî odamda ve bu kıyafette kabul ediyorum. Cem, hayatının ilk rükuunu yaptı, iğildi. Başı, göğsünden asağılara inerken gözler;nde (Lukres) in eşsiz güzelliği uzanıyordu ve o göz ler, secde yerinde ilâhını arayanla nn iştiyakile tutuşuyordu. Başını kaldırdığı zaman âşıktı. Şai r olur ki eserinin mutlaka hayret uyandırdığını bilir ve o eseri dinliyenlerin yüzünde hep o hayreti arar. Güzel de vardır ki her gözün kendini seyrederken yandığını sezer. Lukres, işte bu itimadı, pek hakh olarak, taşıyan bir kadındı. Bütün Romada kendi güzelliğine karsı ayakta kalab'lmiş tek bir yürek yoktu. Her göz bebeğinde onun hayali yaşıyordu, her kulakta onun sesi yaşiyordu. Bu sebeple Cemin de nasıl bir sarsmtı geçirdiğini pek iyi biliyordu ve için için gülüyordu. Şehzadenin henüz taze bir ateşle dolu, gözlerini derin derin süzdükten sonra sordu: Nasıl, bizim Sezar sizi eğlen direbildi mi? Cemden evvel Sezar cevap verdi: Eğlendirebilseydim burada bulunmazdık. Kusurumu prense bağışlatmak için senin yardımına siğınıyorum. Ben bu yardımı sevine sevine ve seve seve yapacağım. Fakat aen yeririe git, bizi yalnız bırak. Sezar, Fatihin oğlunu selâmladı. Cansız gibi görünen o sıra sıra kızlann hepsine birer fiske vurdu, sendeliye sendeliye çıktı, odayı açığa vuran ayna da tekrar kapandı, orası kapısız bir yuvaya döndü. Cem, bir taraftan ayıhyor ve bir taraftan sarhoşlaşıyordu. Lukresin sesi, ispirtoyu silen ve yerine başka bir iksir koyan efsunlu bir süngere benziyordu. Aşk, iştaha ve heyecan püsküren bu iksir, o sesten ve sesin sahibi olan essiz güzelin gözlerin den katre karte sızarak Cemin ruhunda gölleşiyordu. (Mabadi var) Yeni karşılıklar Liste: 53 KALEM: Kamıs. KANAAT: Aza kan mak, KAT'IYYEN: Kestirnıe olarak, KAYIT: Bağ, bağlamak, KELİME: Söz, KEMAL: Erginlik, olgunluk, KEYFÎ: istedigi gibi, KEYFIYET: Nasıl olduğu. KİN: Kuyruk acısı, KTVAM: Çağ. KIYAFET: Kılık, KIYAS Ölçü, benzetmek, KTJV VET: Güç, sağlamlık, KULFET: Yorucu i§Üsküdar 24 üncü mektep muallimleri *•* KALEM: Yazı avadanı, ağaç budağı, KANAAT: Aza kanmak, KAT'IYYEN: Kestirme, KAYTT: Bağ, ilişik, umursanma, KELİME: Soz, lâkırdı, KEMAL: ErginUk, pişkinlik, olgunluk, değer, KEYİF: Dirlik, hoslanma, istek, KIN: Içt«n, KIVAM: Duruş, tav, KIYAFET: Kılık, KIYAS • Benzemek, KUVVET: Zor, güç, cgücüm yetmiyor gibi», KÜLFET: Ağır iş. Usküdar 30 uncu mektep muallimleri *** KALEM: Yazıhk, KANAAT: Ziyade istememe, azmsamama, KAT'IYYEN: Kestirme, son, KAYİT: Bağlama, yazdırma, KELİME: Söz, lâkırdı, lâf, KEMAL: Erginlik, pişkinlik, olma, tamam, olgun, ergin, KEYFÎ: İstek, KEYFİYET: İş gldıml, KTN: Kuyruk acısı, hmç, içerleme, kdlülük düşünme, KTVAM: Turş, yola gelme, ölçüye gelme, KIYAFET: Kılık, gıjinis, KIYAS: Benzeyiş, benzeme, ölçme, KUVVET: Oüç, dayanık, KÜLFET: Zorluk, sıkıntı. Üskudar 46 ıncı mektep muallimleri *»* KALEM: Kamış, KANAAT: Çok istememek, KATTYYEN: Kestirme olarak, KAYİT: Bağlama, yazma, KELİME: Söz, KEMAL: Olmak, KEYFÎ: Istediği gibi, KİN: Öç KIVAM: Koyuluk, KIYAFET: Kılık, biçim, KTYAS: Benzetme, KUV VET: Varlık, KULFET: Ağırlık. Üsküdar 19 uncu mektep muallimleri *•* Liste: 54 MAHSUS: Bilerek, aynca, bir kişiye, yerinde, yakışan, yalandan, MAHZEN: In, yeraltı sığmağı, MEDAR: Yardımcı, dayak, dönemeç, aradaki, MEDENİYET: İyi yaşayış, korkusuz yaşayış, ilerleyiş, MUHABİR: fMuhbir) yazışan, sözleşen, söz toplıyan, MUHALEFET: Karşı gelme, uymama, uygunsuzluk etme, uyuşmayij, yavlık, MUHATAP: Söz söylenilen, MUHATARA: Korku, uçurum, MUHTARİYET: Kendini çevirme, düegine göre gitme, MUHTIRA: Us kütüğü, us taslağı, uslatma yazısı, MÜDAVELE: Elden ele gez dirme, (dolaştırma), (döndürme), MÜD DET: Az çağ, çağdan bir parça, son, MÜZEPZEP: Düşünce içinde, duraksız, beceriksiz, nuzmız. Ist. Eyüp 36 ıncı mektep muallimi İ. Hakkı *•* MAHSUS «hususiyetten> : Başkalarından ayrılmış olan, belli edilmiş olan, MAHZEN: Mağara, izbe, MEDAR: Dönecek yer, yol, MEDENİYET: Her yolda ilerlemek, ftUHABIR: Bildiğini, oğrendiğini ulaştırma, bildirici, eriştirici, MUHALEFET: Aykınlık, terslik, MUHATAP: Kendisine söz söylenen, dinliyen, MUHATARA: Sakmılacak şey, korku, MUHTARİYET: Başlıbaşına iş görmek, MUHTIRA: Andıç, MÜDAVELE: Elden ele geçme, dönme, MUDDET: Surek, MÜZEPZEP: Karışık. Çubuklu 37 inci mektep muallimleri *** MAHSUS: Bilebile, yakışır, yalandan, istıyerek, yalnız birinin olma, MAHZEN: Yeraltı, bodrum, MEDAR: Yardımcı, dayanüacak yer, MEDENİYET: Şenlik, düzenlik, MUHABİR: Söz yolluyan, olanı bildiren, MUHALEFET: Aykınlık, karşı durma, uyuşamama, beğenmeme, MUHATAP: Söz söylenilen, dinliyen kişi, MUHATARA: Korku, MÜDAVELE: Alıp verme karşılaşma, MÜZEPZEP: KarmakarıÇamlıca: Celâl Aykırıoğlu *** Liste : 55 NAKİL: Başka yere götürme (gitme), göç etme, masal anlatma, NAKİT (Nakt): Altm, gümüş para, akçe, NAKIŞ (Nakş): Yağlı boyalı iş, birkaç türlü boyalı, ibrişim işi, NEFRET: Ürkme, kaçma, çirkin görüp çekinme, irenç görme, tiskinme, NEVHEVES: İş için uğraşan, ilk iş yapnu, taze duygulu, yeni başlıyan, NEVİ: Ulam (türkçedir), çeşit, turlü, NEZARET: Bakma, bakış, ulu bakan, NIYET: Kurma, tasarlama, NOKTAİ NAZAR: Us durağı, us yatması, us kanığı, us kanması, NÜFUZ: Geçme, işleme, işleyip geçme, NUKTE: Ince söz. tatlı söz, kıvrak söyleyis, şık soz, kapalı söz. İst. Eyüp 36 ıncı mekep muallimi I. Hakkı çifc İSTANBUL : 18 saz: (Kemal Niyazi Bey ve arka. daşları) 19 radyo orkestrası 20 sazt (Belkis Hanım) 20,30 saz: (hanımlar saz heyeti) . 21,30 radyo orkestrası konseri devam ediyor sonra: Ajans j haberleri ve doğru saat. ANKARA: 12,30 gramofon plâklan neşriyati 18 alarurka saz 18,45 keman konser? (Ekrem Zeki Bey) « 19,20 fransızca1 ders 19,50 gramofon devam ediyor 20,10 Ajans habeTİeri BERLİN: 18,05 Lâypzigden nakil (senfonilc orkestra) 19,05 musahabe . 20,15" piyano ile Schubcrrin eserleri 20,45 havadisler 22,1 5 halk şarkılan . 22,35 mizahî program 23,05 orkestra 24,05 havadisler ve orkestra konseri. VİYANA : 18,10 gramofon plâklan . 18,40 kâdm saati 19,25 konserle piyano (Bach, Beethoven, Chopin) 20 musahabe, havadisler 21,10 operetlerden parça. 1ar 22,35 hikâye 23,05 sarkılar 24,15 havadisler 24,35 danaing. BUDAPEŞTE: 19.05 konser 19,35 musahabe . 20,05 Tsigan musikisi 21,05 işçî saati • 21.35 plâkiarla bir musahabe . 22,25 orkestra 23,50 havadisler ve Tsigan musikisi. VARŞOVA : 19,05 şarkı ve piyano konseri 20, H hafif musiki 22,20 senfonik musiki . 1,05 Cracowieden (fransızca deTs). PRAG: 1 9,10 Smetananın eserlerinden kon«er 20.30 musahabe . 21,05 havadisler 21,15 konser 22,05 (iki dul) Smetananın 2 perdelik operası . 24,35' havadisler. J 30,000 lira kazanan 45560 12688 10019 20,000 lira kazanan 10,000 lira kazanan 5,000 lira kazanan 23672 2,500 lira kazananlar 12783 13840 46672 1,500 lira kazananlar 9439 13266 13879 31178 36837 38595 41352 1,000 lira kazananlar 6002 8932 10346 15451 19660 26896 29853 33433 38527 46508 150 lira kazananlar 5303 9278 18905 22260 32717 38124 42400 5771 6221 6530 10164 11940 13891 19111 20001 20405 23826 25172 25694 33218 33727 35921 38633 39693 39759 44112 45245 45436 6980 15748 20902 28471 36913 40746 47412 7160 8638 16058 17539 21488 21560 29614 30622 36931 38055 41714 42127 49033 27797 27819 27948 28455 28582 28680 28994 29238 29397 29589 29717 29987 30753 30914 31357 31878 31913 31957 32602 32628 32680 33126 33519 33711 34186 34401 34520 35180 35193 35233 35788 35967 35979 36646 38781 37077 37533 37589 37959 38612 38648 38653 39170 39298 39339 39784 39854 39977 40837 40891 40901 41248 41281 41300 42003 42459 42529 43075 43192 43224 43778 43790 43818 44221 44235 44309 44655 44888 44976 46045 46070 46138 46919 47108 47220 47651 47678 47795 48096 48144 48154 48509 48565 48721 49018 49020 49195 49443 49469 28157 28727 29448 30024 31697 32019 32770 34024 34537 35312 36151 37145 38015 38698 39390 40324 40910 41520 42742 43564 43967 44314 45161 46181 47254 47557 48197 48789 49205 28188 28361 28413 28811 28873 28896 29454 29480 29506 30311 30634 30680 31711 31714 31792 32054 32140 32250 32835 32921 33026 34030 34153 34165 35662 35064 35076 35467 35537 35669 36294 36403 36598 37248 37405 37477 38026 38174 38555 38805 38888 39019 39474 39725 39758 40342 40426 40795 41073 41154 41194 41533 41658 41803 42822 42940 43027 43708 43763 43767 44091 44179 44190 44392 44427 44499 45181 45291 45856 46487 46740 46867 47475 47518 47594 47977 48060 48068 48272 48371 48457 48794 48802 48967 49346 49396 49411 Siverekte terahum mOcadelesine başlandı Siverek (Hususî) Terahum hastahklarile mücadele etmek üzere 3d göz doktoru gelmistir. Mücadele kad rolarmda aynca iki hemşüe ile dört te sıhhiye memuru vardır, bunlar da yakmda geleceklerdir. Doktorlardan bi risi köylerde, birisi de kasabada mü • cadeleye beşlıyacaklardır. Henüz flâç • lar gelmediği için şündilik yalnız has talıklar tesbit edibnektedir. 50 lira kazananlar 122 316 432 484 532 1438 1680 2447 2627 3403 3811 3837 4070 4569 4971 6459 6712 6943 7262 7280 8276 8309 8662 8738 8770 9254 9548 9569 9581 9829 10436 10438 10439 10451 10517 11438 11721 12404 12625 13556 14227 14377 14620 14627 14759 15115 15191 15290 15426 17194 18067 18449 19050 19051 19234 20622 2101321350 21495 21973 22505 22926 23195 23316 23363 25303 25495 25540 26101 26113 26953 27035 27484 28075 28511 29317 29527 30031 30176 30915 33033 33071 33129 33578 33737 34565 34661 34822 35129 35368 35692 36569 36794 37019 37246 38017 38133 39190 39198 39240 41071 41326 41665 41890 41902 42528 42635 42938 43124 43290 44122 44186 44273 44632 44705 45102 45258 45551 45613 45701 46217 46377 46511 46786 46963 48650 47403 47762 47768 48341 49882 841 3511 5328 7710 9201 9955 10964 14002 14761 17218 20019 22133 23732 26611 28703 32484 34240 35374 37497 40037 41914 43456 44802 46091 47217 49105 1265 3662 5727 7949 9227 10205 11021 14004 14900 17467 20466 22482 24284 26764 29212 32546 34472 35479 37940 40977 42025 43864 44908 46151 47331 49124 30,000 lira kazanan 8 matmazel D ü n çekilen Tayyare piyangosunun 30 bin liralık büyük ikramyesini B e oğlunda Panait apartımanında kadın terzi Yorgiyadiste çalışan 8 m a t m a zel kazanmıştır. B u kızlar Beyoğlu K a d"t kişesinden müşterek bilet almışlardır D v n k ü keşidede numaralanna ikramiye isabet edmce bayi kendilerine giderek müja'elemiş ve paralannı vernvştir. Terzi kızlar bittabi büyük sevinç içindedirler. 17 mayıs çarşamba akşamı 21,45 te Bestekâr Cemal Reşit Beyin idaresinde istanbul Senfonik orkestrası tarafından G L O R Y A'da verilecek, Vapurcuların bir izahı Dünkü nüshamızda millî vapurcu • ların, yeni kanuna göre bir şirket ha • Imde çalışmağa hazırlandıklan ve YeVkencizade Lutfi, Sadıkzade Ruşen Beylerin yeni almacak vapurlan görmek üzere Yunanistana gittikleri yazümıştı. Dün vapurculardan muhtelif imzalarla aldığımız bir mektupta şirket henüz teşekkül etmemiş olduğundan hazırlan • mış hiçbir vaziyet bulunmadığı ve Lutfi, Ruşen Beylerin kendi nam ve he saplarma gitmiş olacaklan bildirilmektedir. Halkalı ziraat kursları rağbet görüyor BÜYÜK S'NEMA KONSER için biletler şimdiden alınabilir. Fiatlan 75 100 150 ve 200 kuruştur. ^^^m^ı^^m^mm (3203) m Bugün VİLLÎ SiNEMADA Büyük muvaffakiyetle devam eden SEMA DEVLERi Mümessilleri CLARK GABLE ve WALACE BEERY İki büyük «an'atkânn temsil ettikleri şaheser filim. Bu son üç günden istifade ediniz. Matineler 24 6 suv=re 9.30 30 iira kazananlar 273 1186 1625 2970 3685 4203 512 1272 1931 3228 3748 4446 570 1297 2000 3245 3945 4582 623 1341 2605 3323 4128 4605 964 1370 2634 3335 4130 4678 5466 6161 6850 7661 8247 1119 1587 2727 3370 4177 4837 1169 1620 2858 3450 4188 4859 Bozöyök kereste fabrikası ikinci bir tehlike daha geçirdi Bozüyük (Hususî) Bozüyük kereste fabrikası civanndaki destere ta laşlan yıgmları, yağan hafif yağmurun tesirile kızışarak yanmağa başlamış ve fabrfka amelesinin çahşması sayesinde bir tehlikeye meydan verilmeden sön dürülmüştür. Bu suretle altı ay evvel maldne dairesi yanan fabrika yeni bir tehlike atlatmıştır. Talaşlarm sık sık yangm tehlikesine sebebiyet vermesi fabrika müdrriyetini ehemmiyetie meşgul etmiştir. Talaşlarm tehlikeye mey dan vermiyecek bir şekilde dağıtılması diişiinülmektedir. •(3169)" Kurs raüdavlmlert b aheede «ılçîşirfcen Halkah Ziraat mektebinde halk ve çiftçt için açılan ziraî kurslar muvaffa. kîyetle devam etmektedir. Kurslara muntazaman devam edenlerm adedı otuz sefa'z kişidir. Bunlar arasmda çiftlik, arazi, tavuk çiftliği sahipleri, sütçülük le uğraşanlar, mütekait zabitler ve bir takım amatörler vardır. Kurslar önü • müzdeid hafta bitecektir. MemTeket istihsaline büyük hizmetler ifa edjecek o. Ian bu gibi ziraî kurslarm çağaltdması btttabi çok şayani teroennidir. Büyük ve mütekâstf bir ziraat muhiti olduğu şüphesiz bulunan İstanbulda halkın bu gibi niyetle kaydetmek lâzımdır. Gi^e mekkurslara gösterdiği rağbeti de memnu • tepte ileride açılacak kurslar için da . ha ggenis tertibat alınacaktır. 4899 5175 5216 5318 5896 5923 5974 6124 6537 6642 6677 6745 7031 7135 7150 7431 7880 7932 8027 8190 5599 5676 6455 6515 6933 6972 7733 7748 8288 8319 üsküdar Hâfe sinemasında ARSEN LUPEN tlâveten: Dünya havadisleri. Dühuliye 15 kuruştur. O P E R A da 2 büyük filim birden Bupün İki büvülc filim birden 6 A İ P ÇOCUK ve avnca ALBERT PREIÜAN ve ANNA BELLA, tarafından Fransızca sözlü ve şarkıii MATMAZEL ve NıTOUCHE avnca RAtMU ve JANIE MARASE tarafından fransızca söziü ve şarlcılı ŞEYHİN DOSTU EVLENMENiN SIRRI 6ülünçlü komedı (3225) Alâkabahş bir filim. (3226) 8360 8475 8574 8624 8626 8732 8883 8909 9134 9155 9300 9344 9431 9761 9854 9863 9945 10099 10147 10198 10209 10307 10465 10511 10571 10638 10656 10838 11101 1116911241 11319 11461 11733 12155 12183 1221512254 12363 12437 12456 12504 12537 12556 12624 12638 12717 12831 12936 12967 12986 13037 13380 13585 13716 14096 14110 14132 14139 14248 14295 14355 14402 14486 14493 14671 14815 14923 15167 15281 15293 15534 15602 15627 15733 15864 16196 16214 16329 16448 16782 16970 17017 17180 17231 17291 17302 17578 17747 17924 17930 17937 17981 18006 17991 17996 18095 18249 18317 18393 18551 18406 18533 18556 18593 18712 18770 18990 19067 19117 19226 19307 19359 19561 19588 19953 19957 19962 20038 20065 20190 20475 20568 20598 20632 20361 20668 20815 21054 21121 21207 20842 20909 21396 21527 21796 21663 21761 22101 22155 22219 22265 22267 22435 22447 22600 22633 22700 22707 22765 22799 22853 22861 22915 KARlLERtMİZE KOLAYLIK: Aylık abone Hususile vDâyetlerdeki bir çok karilerimiz gazetelerini munta • zaman kendi adreslerine alabfl • mek için bizden bazı kolaylıklar is temektedirler. Bu aziz karflerin arzulannı yerine getirmek 5 zere Cumhuriyet îçin aylık abone asuln ıttüaz ebneğe karar verdik. Ay • lık abone bedeli yalnız At yarışlan Kaza kaymakamlığı ve Bozüyük ve tnönü'Halk Fırkası şubeleri tarafından müştereken tertip edilen at yanşlan çok parlak olmuştur. Birinci koşuda jandarma kumandanı Tahir Beyin (Mazlum)u birinci, Nezip Ağanm (Atsız) ı ikinci olmuştur. İkinci koşuda İnönü karakol kumandanı Mustafa onbaşmın atı bi rinci, Arif Beyin ab ikinci olmuştur. Uçüncü koşuda Şaban Efendfnin atlan birinci ve ikinci olmuştur. At koşularmdan sonra merkez ko • şusu yapdmıştır. Bu yarış pek eğienceH olmuştur. Yanşlardan sonra pehlivan güreşleri yapılmıstır. Bilecik ve. Eski şehirden gelen bir çok meraklılar tarafından bu münasebetle hoş bir jnin geçirilmiştir. 150 kuruş... tan ibarettir ve tabiî pe»in olarak gönderflmek lâzımdır. Bu usul idarece fazla mesaiyi icap eden külfetli bir meşgale olduga için abonelerinin mkıtaa oğramamasıru istiyen karilerimizin paralannı idareye vaktinde yeti • veçhile döndermekte devam iktiza edecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog