Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

8 Camfitrrtyeİ • Dr. İHSAN SAMt • Bir gömlek yaptırmak Fikrinde misiniz? Gonokok Açısı ve ihtilâtl*nna karşı tesirli ve taxe asıdır. Divanyol Sultan Mahtmrt törberi No. 189 (1390) J I NAFTALİN YER1NE FAYDA I Naftalin haşeratı öldüremez. Belki yalnız güvelerin eşya üzerine gelmesine mâni olur. Fakat Fayda haşeratı ve güveleri derhal öldürür, ve kokusile etrafta bulunan haşeratı dahi imha eder. Eşyalar ve halılara Fayda serpip kemali emni yetle saklayınız. Fayda sinek, sivrisinek, tahtakunısu ve bütün haşeratı ve yumurtaîarım ifna eder. Tahtakurulann yuvalarını şimdiden Fayda ile tahrip ediniz. Bütün yaz rahat edersiniz. Tavuk ve kümes hayvanatı kedi, köpek ve bütün hayvanat ve eşya üzerindcki pire ve bitleri, keneleri, çiçekler, agaçlar, güller üzerindeki bütün böcekleri, tırtıl ları derhal öldürür. Akşam güneş battıktan sonra nebatat üzerindeki tırtıllara. Fayda serpiniz. Fayda san'at ve rekabet sahasındaki muvaffakiyetle Türkiye'nin yegâne iftihar edeceği yerli müstahzeratındandır. Bütün devairi devlet, müessesatı milliye ve ecnebiye, demiryolları, vapur kum panyaları, hastaneler, mektepler, şirketler Fayda istimal etmektedir. Kutusu 45, büyük 70 bir kiloluk 110 kuruştur. Hasan ecza deposu. Toptancılara tenzilât. (1346) = 30 Nisan Dr. A. KUTIEL Karakoy börekçi hnnı snrasmda 34. (1343) BAYGINUâR.ÇARPINTIYA NEVROLCEMAL CI833) EMSALSIZ BİR SINIR lU^IDIR Dr. Ihsan Sami ^ M Öksürük Şarubu öksürük ve nefe* darlığı, boğmaca ve kızamık öksürükleri için pek te • «rli flâçtır. Her eczanede ve ecza deM polannda bulunur. ( 1 3 8 9 ) ^ 1 Edirne asliye hukuk mahkemesin • den: Edirne hazinei maliyesine izafeten vekfli avukat Cevdet Bey tarafından ts • tanbul'da Beyoğlu'nda Tomtom mahallesinde Caddeikebirde 325 numarah Yorgi Polo apartımanmda 12 numarada mukim müteveffa Oğöst Boceti kızı Madam Malvina aleyhine ikame olunan ecri misil davasmda müddeaaleyhi mezburenin gösterüen ikametgâhında bu namda kânse bulunmadığı beyanile bilâtebliğ iade kılınmış olduğundan ilânen tebligat ifasına karar verilmif ve namına muharrer dava arzubali de mahkeme divanhanesine talik edilmi* olduğundan 10 gün zarfmda cevap vermesi ve tahkikat günü olan 10 mayu 933 saat onda Edirne asliye hukuk tahkikat hâkim liğine gelmeti ve yahut nraaaddak bir vek3 göndermesi lüzumu flân olunur. (2662) tstanbul dördüncü icra memurluğund*n: Tamamma dokuz bin yüz altmı* beş lira kıymet takdir edilen Saraçhane'de Mimarayashorhor ve Saraçhane eaddelerine nazır yeni 5 ve 157 numaralarla murakkam tahtında kârgir bakkaliye mağazasmı ve bir miktar bahçeyi roüstemil hanenin tamamı açık arttırmıya vazedilmiş olup 11*5933 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edileik 16933 tarîhine musadif persembe günü «Mt 14 ten 16 ya kadar tstanbul dör duncü icra dahesînde açık arttmna snretile satılacakbr. Arttırmıya iştirak için yiizde yedi buçuk temnvıt akçe«i aluur, müteraldm vergi, belediye, vakıf icaresi müşteriye aittir. 929 tarihü icra ka nununun 119 uncu maddesine tevfikan haklan tapu sicülerile sabit olmıyan ipotekli alacakldar ile diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklamu ve hususfle faiz ve masarife danr olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yhmî gün içinde evraln müsbitelerile büdirmeleri lânmdır. Aksi halde haklan tapu »cülerOe sabit ohntyanlar sabş bedelmm paylasmasından hariç kahrlar. Alâkm • darlarm isbu maddei kanunîye ahkânuna göre hareket etmeleri ve daha fazla roalumat almak istiyenlerin 932493 dosya numarasHe memuriyetbnize müracaat • leri aân olunur. (2663) Artvm icra memurluğundao: Rise vuayetinm Hopa karasına merbut Kise kariyesinden olup Artvin polis üçüncü komiseri, Yazicızade Ahmet Efendi mahdumu Nusrat Efendiye Hopa noterligince 7 haziran 927 tarih ve 248 numaralı resen tanzim edilmiş senetle 390 lira asd, 226932 den itibaren kanunî faizi nizamisi 19 lira 50 kuruş resmî tahsil ve 25 kuruş masarif itasına borclu aslen Hooa kazasnun Kise kari yesinden olup Romanya'nm Kalas şehrinde mukim Köse oğullanndan Hasan mahdumu Mustafa Efendinin Kalas şehrinde olmadığmdan ödeme emri bflâteblig iade edfldiği cöıetle ikametgâhı meçhul ve ecnebi memleketinde bulunma suıdan tstanbul Cumhuriyet gazetesile ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. Bermucibi karar mumaileyh Mustafa Efendi borçlu olduğu bu parayı ilân tarihinden itibaren bir ay içinde vermesi ve icra ve iflâs kanununun 74 üncü roaddesi mucibince itiraz etmesi ve yahut tetkik mercünden veya temyiz ve ya hut iadei muhakeme yolile ait oldufu mahkemeden icranın geri buakılma sına dair bir karar getirilmedBcçe cebrî icra yapılacağı ve müddeti içinde mal beyanmda bulunması ve bulunmadığı takdirde 337 inci maddesi mucibince hapisle tazyik olunacağı ve hakikate muhalif beyanatta bulunursa 338 inci maddesine tevfikan cezalandırdacağı ilân olunur. (2625) FAYDA Bir def a da Bankamız gişeleri 30 nisan 1933 pazar günü öğle den sonra açıktır. İkramiyeli % 5 faizli 1933 îstikrazı tahvillerinin kayit muamelesi akşama kadar yapılaccktır. (1929) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası istanbul Şubesinden: Adliye Vekâleti Mubayaat Komisyonundan: 1933 malî senesinde intişar edecek «12» nüsha iab'iyesi alenî münakasa suretile icra olunacaktır. Adliye ceridesi Taliplerin yüzde yedi buçuk nisbetinde olan «63» lira muvakkat teminat akçesile 15 mayıs 933 pazartesi günü saat 16 da Adliye Vekâleti mübayaa komisyonunda hazır bulunmaları vc şcrtnameleri görmek istiyenlerin de Ankara'da Adliye Vekâleti Mubayaat komisyomına, tstanbul'da Adliye Levazım mümeyyizliğine müracaatleri ilân olunur. «1772» Magazalarına uğrıyarak kumaşları ve İ P E K İ Ş atölyesinin dikişlerini görünüz (2267) İstanbul beşinci icra memurluğundan: Bedeli icradan mütevellh bir borcun temini için mahpus olup paraya çevrilmesi mukarrer ev esya» 4/5/ 933 perşembe günü saat 9 dan itibaren Beyoğlu Alyon sokak Olivo han önunde satılacağından taliplerin mahallinde hazu* bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (2678) Zayi Kadtköy askerlik şubesinden aldığım terhis tezkeremle Kadıköy nüfusundan aldığım ntifus tezkeremi zayi ettim. Yenileri çıkarılacağından hükmü yoktur. Kadıköy Çavusbası sokak N«v e\ 31£ doğumiu Şirin oğlu Hidayet. (2632) Ziraat Vekâletinden: Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarında inşa edilmekte bulunan yeni binaların kalorifer tesisatımn 26/4/933 tarihinde yapılacağı evvelce ilân olunan münakasaya iştirak için müracaat eden müteahhitlerin adedi az görülmüş olduğundan işbu münakasanın 6 mayıs 933 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Evvelce münakasa şartnamesinde taliplerin münakasaya iştirak edebilmesi için «seksen bin liralık» bir kalorifer tesisatı yapmış olmaları şart konulmuş ise de bilâhare bu miktar 65000 liraya indiril • miçtir. Diğer şerait tamamen eskisinin aynidir. Taliplerin teklif edecekleri fiatın yiizde 7,5 nisbetinde muvakkat teminatlan ve münakasa şartnamesinde zikredilen vesaikle birlikte yukanda yazılı tarihte saat 15 te Vekâlette müteşekkil Inşaat Komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. (1885) ZIBAAT BAN KA51 TEMiNAT OLARAK NAKİT VE ÇEK KABUL OLUNMAZ. y;# $5r Tfirkiye'nin her tarafında her iısanda münteşir bfitfin gazete ve mecmuaiarda neşredilecek ilânlar için yegâne merci... Oönyanın her tarafında intişar eden gazete ve mecmualar I için de ilân kabul ve her nevi reklâm neşriyatı yapılır. Idare merkezi: Ankara caddesi Kahraman zade Hanı BİR1NCİ ve İKİNCİ katlar Telefon Numaraları: 20095 20094 Posta katusu: tstanbul pottaneti 176 AMEUYRTSIZBASURAÇARE Ankara: Mektepler Satınalma Komisyonu Riyasetinden: İnşaat Usta mektebi için elli bin adet birinci nevi tuğla ile 300 metre mikâbı ham taş alenî münakasa suretile satm alınacaktır. Talip olanlar yevmi ihalel olan 15 mayıs 933 salı günü saat 15 te Mektepler Muhasebeciliğine müracatleri ve şartnameyi görmek istiyenler de mektep mndiriyetine müracaatleri ilân olunur. «1765» «EIIELERÎ KURUTUR KARI KESER EVCAı TESKıN EOER (1833) Sahip ve Başmuharriri Yunus Nadi ümuml netrivatı tdare eden Yan ifleri mudürü: Abidin Daver Matbaactiık ve Nefriyat Türk Anonim Şirkett . lstaribvl BiRiKTiDEN RAMATEOER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog