Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

HASAN ZEYTiN YAGI OKKASI 60 istanbul ve Trakya LJMANIMIZDAN HAREKET^ EDECEK' V A P U R J L A R Hantalzade Tayyar vapuriarı 3 0 Nisan 1933 Camfmriyet Şeker Fabrikaları Kristal toz kilosu 36J5 Türk Anonim Şirketinden: kıplerı kalay AYVALIK İZMİR POSTASI SEYRISEFAIN Merkea acenU : Galata Köprüba$i B. 23621 Sube A Sirkcel Mfihörd« «ade H. Z. 274 Alpullu Şeker fabrikasuun îsanbul depolarmdan kristal te* fekeri atideki fiata her istiyene 1000 kilodan eksik olmamak üzere saulv. SEYVAR Vapuru İZMIRPIREISKENDERİYE POSTASI Tasradan vuku bulacak siparisler yüzde yirmüi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gonderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müsteriye aittir. Müsteri isterte sigorta ettirilir. MİKDARİÇOK YAPIUjt FENNUMÜKEHMEL Adres: Utanbu) Bahçekapı Dördüncü Vakıf ban 4 üncü kat Telgraf adresi: tstanbul Şeker: Telefon 24470 Yegâne 2 Bu haftaya mahsut olmak üzere 30 nisan PAZAR günü aksamt saat 18 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale, Körfez tarikOe Ayvalığ'a uğrıyarak çarsamba sabam tzmir'e ve ayni akşamı fzmir'den avdetle cumartesi sabahı İstanbul'a gelir. 2 MAYIS SAU 11 DE ANKARA Konya'nın Hacı Süleyman mahallesinde ve Karkm karyesi zür Han No. 5 Telefon: 21977. (2613) ramdan Hodakzade Hacı İsmail Efendi ile ayni köyden Ibrahim oğlu Hasan çavuşun Karkın'ın Sanyer mevkiindeki sarkan İsmail gar TAV1LZADE VAPURLARI ben Ahmet ve Şevki, simalen İsmail çayı, cenuben tsmail yolula muBankamız hissedarlarma birinci hesap devresine ait hissei temethat «74» dönüm, «6» evlek tarlasıtüün tevziine Ankara Merkezimizde ve İstanbul ile Izmir şubeleri Gene Sanyer mevkünde sarkan Ahmet ve Şevki garben Ali veremizde başlanmıştır. sesi, simalen Mehmet oğlu Mustafa, Mehmet ve Emrullah, cenuben günü Galata Rıhtımından saat 16,30 Bu üç mahalde tediyat Bankamız gitelerinde yapılacak ve her his tsmail çayı ile raahdut «18» dönüm «18» evlek tarlası ve gene Sanyer da doğru tzmir'e hareketle pazar • se için vergi tevkıfatı çıktıktan sonra beş yüz on dört kuruş verile • mevkünde sarkan Inceova, simalen İsmail çayı garben Kudret Efentesi günü tzmir'e muvasalat ve «ah cektir. Pazartesi günü Izmir'den hareketle earşamba di cenuben İsmail tariki ile mahdut olan «200» dönüm «17» evlek Hissedarların ellerindeki % 40 ve 30 makbuzlarının her ikisi birgünü tstanbul'a avdet edecektir. saat 16 da Sirtarlası ve Karkın'ın Kirişlik mevkünde sarkan Ibrahim simalen SüGalata Kfiçük Rıhtım No. 4 S likte olarak veya muvakkat hiase senedi hükmünde damgalanmış keci'den hare leyman garben tsmail cenuben ömer tarlalarile mahdut «9» evlek tarTelefon: 40913 ketle Gelibolu, % 30 makbuzile mezkur tarihlerden itibaren gişelerimize müracaat la Karkm Kirişlik mevkünde sarkan İbrahim simalen Mehmet gar (2614) Çanakkale ve izmir'e azimet leri rica olunur. ben tsmail cenuben kanalla muhat «4» evlek tarla. ve Çanakkale'ye uğnyarak avHalen bu üç şehir haricinde bulunup bankamızın % 40 ve 30 a Karkm Taşbent mevkiinde şarke.n Hüseyin, simalen ve garben det edecektir. ait iki makbuzunu almış olan hissedarlarımızın temettüleri bankaca ırmak cenuben Mehmet tarlalarile muhat «6» dönüm «10» evlek Yolcu bileti rapnrda da verilir. Tel: 44647 6 bulunduklan mahallere gönderileceğinden hissedarlanmızın ellerintarla Karkm Yencime Öz mevkünde sarkan tlyas simalen Karkm Adres: Yemis'te Tavilzade Mustafa DOYÇE LEVAJNT Linye deki makbuzlarda yazılı makbuz ve taahhüt numaralarile şehir isimharman yeri garben tarik cenuben Hasan tarlalarile mahdut «4» döbiraderler. Telefon: 22210 lerini ve bugünkü muvazzah adreslerini bankamıza bildirmelerini Htmburg, Brem, Anvrrı, Istanbnl ve (2644) nüm «14» evlek tarla Karkm Kavaklı mevkünde sarkan ırmak simarica ederiz. (1777) Bahrisiyah arasında azimet ve avdet len Mehmet garben Ali, cenuben ö z tarlalarile muhat «8» dönüm muntazam postalan «11» evlek tarla Karkın Kölecik mevkünde sarkan çay simalen AhHambarg, Brem, Stetin, Anvers ve met garben ırmak cenuben kendi tarlalarile mahdut «6» dönüm «6» Roterdtto'dan limanıanzı muvasalau beklenen vapurlar evlek tarla gene Gölepik mevkünde sarkan Dede simalen kanal garM i l o s vapuro lımanımızda. ben ırmak, cenuben Hasan tarlalarile muhat «3» dönüm «6» evlek A r i a vapuru 5 mayısa doğra. tarla gene Gölecik mevkünde sarkan tarik simalen Mehmet garben KARADENİZ Postası A l i m n i a vapuru 11 mayısa dofru. Hüseyin cenuben kendi tarlalarile muhat «5» dönüm tarla, gene Gö, 1050 Metre Kaputluk kumaş Burgaz, Vsma, Köstence, Kalas ve 750 » » » ,r^,\ lecik mevkünde sarkan, simalen ve garben kendi ve cenuben Seyit lbrail için limanımızdan haıeket 1850 » Astarlık bez i tarlalarile muhat «1» dönüm «20» evlek tarla, gene Gölecik mevkünedecek vapurlar de sarkan Mevlut simalen Hakkı garben ırmak cenuben Mevlut tar M i l o s vapuru liroanitnizda. 5100 » Çamaşırhk bez 1 A r t a vapunı 57 mayıs» dogrn. lalarile muhat «3» dönüm «6» evlek tarla. Yukanda yazılı «4» dört kalem eşya pazarlıkla satîn alına Yakında Hamburg, Brem, Anvtrs ve caktır. günü akşamı Sirkeci'den ha Gene Gölecik mevkünde sarkan, simalen, garben kendi cenuben Roterdam limanlan için harrket reketle ( Zonguldak, inebolu, Ali tarlalarile muhat «8» dönüm «20» evlek tarla Karkın Taşbent 2 Pazarlık işi Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetindeki satınal edecek vapurlar Ayancık, Samsun, Ordu, Girema komisyonu tarafından 2/5/933 tarihine raslıyan salı günü saat mevkünde sarkan Mehmet simalen ırmak garben ve cenuben Hasan A k k a vapuru 2 3 mayısa doğra. 10 dan 12 ye kadardır. sun, Trabzon, Surmene ve tarlalarile muhat «3» dönüm «21» evlek tarla, Karkın Dolutepe mevG a l i l e a vapuru 5 6 mayısa do^ru Rize) ye azimet ve avdet edekünde sarkan tarik simalen Parmaksız haremi, garben ırmak cenu3 U. ekliler belli olan saatte iğreti güvenmelerile komisyona gelM i l o s vapuru 1 0 1 1 mayısa doğru. sinler. cektir. ben Mehmet tarlalarile muhat «6» dönüm «10» evlek tarla Karkın Yakında Londra için hareket edecek vapurlar Sanyer mevkünde sarkan Mehmet, simalen Nikola garben Arap 4 Nümune, şartname ve evsaf kâğıtları her gün satınalma ko Fazla tafsîlât için Sirkeci A k k a vapuru 2 3 mayısa doğru. misyonunda görülebilir. «1921» Yelkenci Hanındaki acentah • Mehmet cenuben Leylâ tarlalarile mahdut «8» dönüm «20» evlek Yakında Batum'a hareket edecek gma müracaat. Tel: 21515 tarla, Karkın köy civan mevkünde sarkan Mehmet simalen Mustafa vapurlar C 2573 ) garben çay cenuben Hasan ve Ali tarlalarile mahdut «1» dönüm «7» A l i m n i a vapuru 1 1 1 3 mayısa do£ru. evlek tarla, Karkın çay civannda sarkan Ali simalen çay garben BeAQ,uila vapuru 23 25 mayısa doğru. Zayi 2396 No. otomobiümin plâFazla tafsilât için Galata'da Ovakir cenuben hâli tarlalarile mahdut «7» dönüm «8» evlek tarla. kimyan hanında Laster Silbermann ve kasını zayi ettim. Yenisini alacağundan Karkm Sanyer mevkünde sarkan ırmak simalen tarik ve hâli garŞiirekâsı vapur acentalığına müracaat ben Mehmet ve Nasuh, cenuben tarik ile mahdut «5» dönüm «3» evhükmü yoktnr. Ferdinand (2641) Siirt Vilâyeti merkezinde proje ve keşifnamesine ekli umumî ve Teleton: 446476 (1355) lek tarla, Karkın Gölecik mevkünde sarkan Hacı Mehmet simalen hususî ve fennî şartnamelerine tevfikan inşa ve ilişik örneğine tev çay garben ırmak cenuben kanal ile mahdut «1» dönüm «22» evlek Emİâk ve Eytam Bankası Ilânları fikan mukavele aktedilmek üzere elli bir bin altı yüz altmış bir tarla, Konya Bey sokağı Yemini Dede Ahmet Yesari yol, cephesi ar«51661» lira bedeli keşifli hastane binası kapalı zarf usulile müna kası Kezban ile mahdut bir hane Karkm'da Yemini tarik Yesari Sekasaya konulmuştur. Münakasa 25 mayıs 933 tarihine musadif persembe günü saat 15 yit arkası kendisi cephesi tarik ile mahdut bir oda Karkın'da yemini tarik Yesari tarik arkası Ummehan cephesi tarik ile mahdut bir oda te Siirt Vilâyeti Encümeni Daimisinde ihalesi yapılacaktır. Yıldız"da kâin çini fabrikası üç »ene müddetle bilmüzayede kiraKarkın Sanyer mevkünde simalen ırmak sarkan Hasan garben AhMünakasaya istirak edeceklerin ihale gününden en az iki gün evya verilemediğinden bankada mevcut sartname mucibince 2 mayıs 933 met cenuben tarik ile mahdut «8» dönüm «11» evlek tarla Karkm vel devair ve müessesata ait bu gibi inşaat yaptıklan ve fennî ehtarihine musadif salı günü saat on altıda pazarlıkla ihalesi icra ediKızılbel mevkünde şarkan ırmak ve yol simalen Ahmet ve tsmail celıyetnameleri Vilâyet Başmühendisliğine göstererek vesika alma leceğinden taliplerin müracaatleri. « • •ı ^/nuben yol ve Abdullah ve Hüseyin garben ırmak ve Mevlut tarlala ları ve teklif zarfları münakasa kanununa tevfikan evrak arasında Talipler şartnameyi her vakit şubemizde görebilirler. Sartname rile mahdut «77» dönüm «4» evlek tarla gene Kızılbel mevkünde şarmevcut örneğe göre doldurularak o gün saat 14 e kadar Encümen haricinde teklif kabul edilmez. (1702) * kan ve simalen ve garben Mehmet cenuben ırmak ve tarik ile mahriyasetine vereceklerdir. * * * dut bulunan «6» dönüm «15» evlek tarla. Hastane inşaatma ait şartname ve kesifname, teklifname sureti 1933 Ergani dahilî istikrazı satışı maksadile şubelerimiz «30» nimusaddakaları Siirt Sıhhiye dahesinden üç lira mukabilinde ala Yukanda mahalleri yazılı emvali gayrimenkullerin birinci derecesan 933 pazar günü öğleden sonra açık bulundurulacaktır. «1916» bilirler. de ve birinci sırada ipotek mukabilinde bankamıza borclandıgı meblâğı vadei muayyenesinde tediye etmediğinden dolayı Ziraat BankaŞehitlikleri imar Cemiyetinden: N Fatih Malmüdürlüğünden: Edirnekapı haricinde kâin şehitlik dahilindeki otlar satilmalc üzere 3 0 nisan 9 3 3 sı hakkmdakİ 444 numarah kanuna müzeyyel 8/6/930 tarih ve 1697 tsrihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanlar te Kıymeti > \' numarah Ziraat Bankası kanunumm 4 üncü maddesine tevfikan minatı lâzimelerini müstahsiben 2 0 mayıs 933 cumartesi g ü i ü saat 15 te mezlcur Lira 30/4/933 tarihinden itibaren kırk beş gün müddetle açık arttırmasî şehitlikte hazır bulunmalan. • 2630) yapılacağı ve bu tarihten itibaren herkes bankada mevcut şartnameyi 1200 Eyüp'te Babahaydar mahalllesinde Tekke sk. 1 : 1 hane 960 » Arpaemini mahalle. 12/1 No.li dükkân ^ görebilecektir. Talipler yüzde yedi buçuk depozito tevdi etmek su 12 retile açık arttırmıya iştîrak edebileceklerdir. Ve mezkur gayrimen°0 » » » 2 8 » hane 24 kul üzerindeki haklanm hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaîa°0 » » » 12/10 » bortan Bedeli keşfi 21301 lira 44 kuruştan ibaret olan Çenedagı mevkiinMillî emlâke ait balâda muharrer mahaller 23 nisan 933 tarihinden nnı evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde bankaya bildirmeleri ve deki Çene memba suyunun İzmit'e isalesi için muktazi 13800 metro 15 mayıs 933 tarihine kadar 25 gün müddetle müzayedeye konulmuşaksi halde tapu sicillerils sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma ve 50 60 m/m kutrunda dahilen dört m/m kalınhğında bitom ile tur. Taliplerin mayıs 933 tarihine musadif »ali günü saat 15 te Fatih smdan hariç kalacaklan ve muvakkat ih*lenin 15/6/933 tarihine tecrit edilmiş haricî yün keçe mukavvası ile «Vollfilzpoppe» sarıh Malmüdürlüğüne müracaatleri. (1912) musadif persembe günü saat 14 te Konya Ziraat Bankasmda icra olan eksiz manşonlu çelik borular ile 1514 lira bedeli keşifli armo edileceği ilân olunur. «1917» törler ve akşamı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. thale 4 mayıs 933 tarihine musadif persembe günü saat on beşte tzmit Betstanbul üdnci icra memurluğundan: tstanbol 2 ind icra memurluğundari: lediye Encümeninde icra edilecektir. Talip olanlar ihale için mukarBir alacajfrn teminî için mahcuz açık Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya rer gün ve saatten evvel teklifnamelerini şartnamede yazılı esaslar ürinci arttırma suretüe paraya çevrflmeçevrîlmesi mukarrer Fort markah ve dahilinde Belediyeye tevdi etmeleri ve teklifnamelere % 7,5 nisbes! mukarrer bir adet Simens markah di3677 plâka numaralı bir adet kamyon Güzel San'atlar Akademisi îhtiyacı için 100 ton kokkömürü ve tinde teminatı muvakkate akçesini depozito olarak verdiğine dair ya namolu 3/5/933 tarihine musadif çar75933 tarihine musadif pazar günü sa100 çeki kuru gürgen odunu 6 mayıs 933 cumartesi günü saat 15 te Belediyenin makbuzu ve yahut ta muteber bir bankanın teminat mekşamba günü saat 10 ilâ 11 de Halıcıoğat 9 ilâ 10 da Taksim'de Fort garajında açık münakasa ile alınacaktır. tubunu koyması Iâzımdır. Sartname örnekleri tzmit Belediyesinde açık arttırma suretfle sahlacaktır. Artbrlu*nda tel ve &vi fabrikası denmünde Şartnamesini görmek istiyenlerin Güzel San'atlar Akademisine mevcut olduğundan arzu edenlere verilmek üzere müracaatler? ve ma Ocincidir. Talip olanlann yevmi mez sahlacağmdan taKp olanlann mezkur ve münakasaya ifftirak edeceklerin mezkur sün ve saatte pey ak kur ve saatte mahallinde hazır bulunatalipler ayrı ayrı şartnameleri tanzim edilmiş bulunan îsTerTçîn ayrıgün ve saatte mahallinde hazır buluna • çelerile Fındıkh'da Yüksek Mektepler Mubu/aai komisyonuna müca teklifatta bulunabilecekleri gibi işin heyeti umumîyesf i ç i n d e cak memurumuza 1932/3141 No. ile cak memuruna müracaatleri ilân olunur. racaatleri ilân olunur. (1614) tevhiden teklifat yapabneeekleri ilân olunur. «1635» müracaatleri ilân olunur. (2665) (2679) Konya Ziraat Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Tayyar vapuru berayı telvin havuz yapacajından Seyyar vapuru postasını almştır. Tafsilât için Eminonü Rıhhm GÜLCEMAL 3 MAYIS ÇARSAMBA 18 DE| Galata nhtımmdan kalkarlar. TRABZON POSTASI SAADET İZMİR POSTASI tzmir postası Ba pU R S A MUSTAFA CEMAL VAPURLARI ü £ PAZAR LASTER SiLBERMANN ve ŞO. İstanbul Gümrük Muh&faza Başmüdürlüğüııden: VAPURLARI ERZURUM iZTı pazartesi Hastane tnşası Münakaşası Siirt Vilâyeti Encümeni Daimisinden: Kiralık çini fabrikası Izrnit Beledivesinden: m Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonundan:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog