Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

30 Nisan 1933 Millî takımın Son ekzersizi Bugün Taksîm'de İstan • buispor'la maç var tstanbul 29 ( A A . ) 6 ve 8 tarihlerinde Sofya'da biri mflli biri de tem»ilî olmak üzere iki maç yapacak olan rutbolculanmız bugün Tkasim stadyomunda îstanbulspor birinci takımile bir ekıersiz m»çı yapacaklardır. tzmir'den diin akşam gelmesi beklenen müdafi Lutfi de bu müsabakaya iştirak ede cektir. Sufya'da yapılacak ilk maç 6 mayıs cumartesi günü oynanacaktır. Bu mü • scbakanm, Bulgaristan'da tatil günü o!an pazara tesadüf ettirilmeti cumarteMnın bir millî bayram olmasmdan ileri gelmektedir. tkind roaç paıarte»i günü İttanbul • Sofya takımlan arannda oynanacaktır. Fnibolculanmız persembe günkii konvaıuiyonelle hareket edecekler vc ük . maçtan bir srün evvel Sofya'da buluna • caklardır. İlk gün Utirabate hasrolunacaktır. Futbolcu kafilesine federasyon azaundan. Sak Salâhattin Bey riyatet edecektir. Her iki maçın bir Macar hakem tarafimlan idaresi için iki federasyon mutabık kalmıştır. Macar hakem maç sabahı Sofya'ya muvasalat etmiş bulunacaktır. istanbul Borsası kapanış fiatlan 294933 NUKUT Alış ] I Sterlio 1 Dolar 20 Fransız tr. 20 Lin. 20 BelçıU fr. 20 Drahmi JO tsvlc fr. ÎO Levj 1 Filorin 20 Çek koronu 1 lsveç kronu 1 Avusturyt Şil. I Peçete 1 Pengo I Mark I Zloty 20 Leı 20 Dlnar J Ruble 1 Yen 1 Türk altını 1 Mecidiye 1 Banku. Us. B. 718 189 168 216 115 24,50 8U 24 83 117 38 23 15 27 51 22 i2 YENİ TİCARET Türk Anonim Şirketi Tasfiye memurluğundan : Zirdeki hususatı müzakere etmek üzere 1 haziran 933 perşembe günü saat 10 da tstanbul'da Baîıkoazarı'nda Yeni Ticaret hanmda ikinci kattaki dairei mahsusada yekdiğerini müteakıben su reti adiye ve fevkalâdede akti içtima edileceğinden hissedaranm yevmi içti madan bir hafta evve'ine kadarJtasfiye heyetine müracaatle dühuliye varaka Iarını almtları lüzumu ilân olunur. Adi ruznamei mükerat ber veçhiatidir: 1 932 tasfiye muamelâtına ait tasfiye memurlannın ve murakıp raporlannın kıraat ve tasdikile kendilermin ib rası, 2 Yeni tasfiye memurlannın inti habı. Fevkalâde heyeti umumiye ruznaraesi 1 Hali tasfiyede Fransızca, B E R L 1T Z ingilizce, almanca, ispanyolct, italyanca BUDDA Haydar Rifat Beyin Elli kuruşa Satış 720 193 171 2S0 1!7 39 YENİ KURSLAR AÇILIYOR Smıf ve hnsusî dersler. Memurin, tnnailim ve zabitana husns! tarife kayit açılmıştır. K e c c a n t b i r t e c r O b e d e r s i a l ı n ı z . Ankara Hacı Bayram caddesi İstanbul: 373. Istiklâl caddegi ^ ^ ^ ^ ^ ^ P H B B H H ^ H B ^ H (3 3 ( 3 ) KADIKÖY HAVA GAZİ ŞİRKETÎ 1 mayıs pazartesi günü saat 15 t« Kadıköy'ünde Süreyya Paşa si neması salonunda verilecek olan amelî yemek ve pasta pişirme dersine bütün hanımefendileri davet eder. Teşrif edecek hamm* efendilere yeni nesrolunan ye • mek ve pasta risalesi tevzi edilecektir. (2592) Defterdar Elektrik abonelerine ilân Türk Anonim Elektrik Şirketi 3, 4 mayıt çarsamba ve perşembe günleri, Akarçeşme, Babahaydar, Münzevi ve Fethi Çelebi mahalle lerini tağdiye eden tevettürün (safha ile bitaraf arast) 110 dan 220 volta tahvil edileceğini muhterem abonelerine ilân eyler. Bu münesebetle, mezkur mahallelerdeki bilcümle tesitatın ampul ve muhtelif elektrik cihazları bir defaya mahsus olmak üzere mec • canen değiştirilecektir. Yeni tevettürle cereyan itasından itibaren eeki ampul cihazları ve saire istimal edilmiyecek ve badema kullanılacak bilcümle elektrik malzemesi 220 volta mahsus olacaktır. Yukarıda zikredilen hususlara riayet ve bir cereyan inkıtaına mahal vermemek için memurlanmıza ifayı vazife esnasında teshilât ibraz buyurmalan muhterem ahaliden rica olunur. Müdiriyet i 1 [i 820 24, ">0 8«> Iİ2 89 25 17 i9 ?! 24 23 53 48 933 32 22S | 51 46 9») 31 2% 0SMANLI BANKASI % 5 faizli, 1918/1334 tarihli da • hilî istikraz tahvilleri hânvllerine 1 mayu 933 vadeü ve 31 No. h kupon bedelinin, 1 mayıs 1933 tarihinden itibaren OSMANLI BANKASInın Galata vc Ankara idareleri ile vilâyat merkezlerindeki bilurnum şubeleri gisele rinden tediyesine mübascret edileceği ilân olunur. 20 Türk lirası itibarî kıymetli beher tahvil kuponuna mukabil evrakı naktiye olarak 50 kurus tesviye olunacakhr. Kuponların, numara bordrolarile birlikte ibraz ve teslimi üzerine, OSMANL BANKASI tarafından hâmillerine, berayı tediye 5 (bes) gün sonra getiril • mesi muktazi bir makbuz verilecektir. ÇEKLER LoDdra Ne»York Paris Milaoo Bruksel Atioa E Ceotvre | Sofva | Amsterdam Hrag Stokholm Viyana Madrit Berlio Varşova Bndapeşte Bükre^ Beljtrat Yokohamt | Moıkova Macar güreşçiler geliyor tstanbul'a getirilmesi etrafında müzakere cereyan eden Macar güreş ekibinin nuyista on besine doğnı tehrimise feleceği tahakkuk etmiştir. Geleeek Macar güreşcüeri aratmda muhtelif defalar kendi sıkletlerinde MaES • earutan şampiyonluğu kazanroış, memleketini beynelmilel sahada teraıil et • t$ Bankası hamil. miş kıytnetli eiemanlar vardır. Bu itiı A. Şim. 60 o'o barla yapılacak müsabakalar çok he • Tramva> yecaalı olacakür. Bomoı ti Nekur Açılı r i4,i' 0.&3.M I3.0« S.H13S •*. o^s 83,33 2.Ö75 69 »425 ı.:s !.V<17 2.706S 4.5H73 S,.<625 2.055 4.2*5 8.8.«25 79>5 3Î.M2S 3,39 1071,75 Kapanş 0,5375 IÎ.C6 9,1415 3.38.S 83.3?35 2,45 69.3'75 1,18 19,963 S.'Ul 4,53<5 5,5475 2,04125 4,2.125 3.3510 79,82 34,^0 2,39 1071.25 1 1 kânunusani 933 ilâ 31 mayıs 933 tarihine kadar tasfiye muamelâtma ait tasfiye memurlarının ve murakıp raporlarının kıraat ve tasdikile kendileri • nin ibrası. 2 Tasfiye muamelâtının intaç edildiğine dair malumat itası ve bu bapta bir karar Htihazı. (2627) İstanbul asliye mahkemesi 6 ıncı hukuk dairesinden: Fehime H. tarafın • dan kocası Topkapı haricind* Hazinedar çiftliğinde arabacı Rıza Ef. aleyhine açılan boşanma davasma dair arzuhal ve davetiye muamileyhin ikametgâhı nın meçhuliyetine binaen ilânen teb • liğ edilmis olduğu halde müddeti zarfında cevap lâyihası vermemis ve muhakeme günü olan 16/4/933 pazar günü saat 13,30 da hâkim huzurunda bulunmadığmdan hakkında adi gıyap karan ittihaz edilerek tahkikah 10/5/933 çarşamba saat 14 e talik edilmis olduğundan mezkur gün ve satte tahkikat hakimi huzurunda hazır bulunmadıgı takdirde huzuru olmaksızm tahkikat ikmal olunacağı malum bulunmak ve gıyap karan tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (2617) Kocaeli icra dairesinden: Salih Zeki Beye borçlu Kullar kari yesinden Tevfika Hanımm borcundan dolayı haczedilen Kullar kariyesi civa • nnda portakal tarla namile maruf sartnamede hudutlan malum 35 dönüm miktannda ve 280 lira lnymetindeki tarlası açık arthrma ile 315933 carşamba günü saat 1416 arasmda icra dairesin de pesin para ile satılacaktir.' Şartıfame 215933 tarih'nden itibaren açık olup tayin edilen günde takdir olunan kıymetin yüzde yetmiş besini bulmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit ve 15 inci gün en çok aı+hrana ihale olunur. Bu gavrimenkul üzerinde bir hak veya mülkiyet iddia edenler olduğu takdirde ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfmda evrakı müsbite lerile birlil*te darremize müracaatleri aks takdirde satış bedelinden hariç tutula • caklan ilân olunur. (2624) Tapu ve Kadastro Müfettiş Muavinliği imtihanı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: Müfettiş muavinlikleri için 20 mayı» 933 cumartesi günü saat üçte Ankara'da Tapu ve Kadastro Umuns Müdürlüğü dairesinde imtihan yapılacaktır. tmtihana girmek istiyenlerin Hukuk ve Mülkiye mek teplerinden nıezun ve memurin kanununurj 4 üncü maddesinde yazılı vasıfları haiz olroaîarı çarttır. tstekl'lerin 10 mayıs 933 tarihine kadar bir istida ile Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri ve istidalarma aşağıda yazılı vesikalar' iliştirmeleri lâzımdır. 1 Nüfus tezkeresi. 2 Kendi el yazılarile tercümei halleri. 3 Askerliklerini yaptıklarına veva tecil edildiklerine cîair askerî vesikaları. 4 M.elttep şehadetnamesi. 5 Sıhhat raporu ve her türlü najtlive vasttalarile yolculuk ede büecfkierine dair hükumet,hçl:irnliğiil.'içn verilmi< tasJil:li rapor. 6 Imtihana girecelıler 24 yatutı î«ti;tii» ve 35 yatmı gcçnıcmiş olrralı. Program 1 Türk kanunu medenisi, borçlar kanunu. 2 Hukuk usul muhakemelerj kanunu. 3 Ceza muhakemeleri usulü kanunundan «tahkîkat usullerine müteallik hükümler.» 4 İcra ve iflâs k^nununun gayrimenkullere taalluk eden hü kümleri. 5 Memurin kanunu. . . 6 Memurin muhakemat kanunu. 7 Vilâyetler idaresi kanunu. 8 Tapu harcları kanunu. 9 Tapu sicilli nizamnamesi. * Fransızca veya almanca bilenler fîstün sayılırlar. Aslî maaş 30 Hradır. Seyahat yevmiyesi 240 ve teftiş ikamet yevmiyesi 360 kurustur. «1766» ,*.,,.«. , . ^ ".ws »sr • | ' j TÜRK MAADiN ŞiRKETiNOEN: Evvelce vaki davet ve ilân fizerine nisanuı 22 inci günü içtima eden heyeti umumiyede nisabı ekseriyet hasıl olmadığından şirketimizin umumî heyeti mayısm 17 inci çarsamba günü saat 11,30 da sirketin idare merkezi olan Galata'da Ahen ve Munih Hanının 4 üncü katında 1 ve 2 numaralı yazıhanede adi surette top'anacaktır. En az yüz hisse ye sahip olanlaYm hisse senetlerini ie tima gününden bir hafta evvel sirketin idare merkezine teslim ile mukabi • linde makbuz almalan rica olunur. RUZNAMEt MÜZAKERAT: 1 İdare medismin ve murakıbm raporlannm okunması, 2 Sirketin mevcudat defteri ile 1932 senesi bilânçosunun ve kâr ve zarar hesabmın kabulü ve idare meclisi • nin ibrası, 3 1933 senesi için bir murakıp tayini ile tahsisatuıın tesbiti, 4 1933 senesinde idare meclisi az«Wına verilecek aidat miktannın tayini, 5 Şirket namına teferruğ edüecek maden ruhsatnamelerinin, imtiyazlan nin, gayrimenkul mallannın takrirlerinı kabale mezun meclisi idare azasının tayini, 6 Ticaret kanununun 3 2 3 ve 324 üncü maddeleri ahkâmına tevfikan meclisi idare azasına mezuniyet ve mü • saade itası. (2628) tstanbul ikinci icra memurluğundan: Bir borcun temmi istifası zunnmda mahçuz olup satılmalarma karar verilen biri açık, diğeri kapalı iki büfe, kadifeden mamul iki koltuk bir kanape takımı, bir adet etajer gramofon (Sahibinin Sesi), abajurlu elektrik lâmbası, altı adet Avrupakâri sandalye, bir adet kebir çini soba, cevizden mamul yatak odası takımı, Tebriz ve Japon halılan, bir adet altı ayaklı yemek masası, ve musamba ve portmanto ve kadife pencere perdeleri ve saire gibi hanç »şyasmın 3/5/933 tarihine musadif çarşamba günü sabah saat sekiz ile dokuz arasmda Beyoğlu'nda Kalyoncu Kulluğu'nda Narçil sokağmda 2 numralı Ali Ihsan Paşa apartımanmın 3 numaralı dairesinde açık nrttırma ile paraya çevrilmeleri mukarrer bulunduğundan talip olanlann yevm ve vakti mezkurda mahalUnde hazır bulunacak memuruna müracaatleri lüzumu ilân olunur. (2619) i HAM Açjhş Kapanış 9,iO ! 8üreç tederasyonunun teblijji Güreş Federasyonundan: Mayıs ayı içinde İstanbul'a geleeek olan Macar takımı ile karşılaşacak güres takımımızı seçmek üzere isimleri aşağıda yazılı olan güreşçilerin seçme müsabakalanna iştirak etmek üzere 5 mayıs cuma günü Beyoğlu Halk Fırkası binasındaki idman salonuna gelmeler! tebliğ otufiur." Miisabakalar saat on üçte başlıya • caktır. Mehmet, Salih, Mustafa, Sıvas'h Mehmet, Nuri. Ahmet, Ahmet (V. K. t. Y.) Saim, Yusuf Aslan, Nazif, Mehmet Ali, Bedri, ömer, Vefik, Talip, Kâmil, Mehmet Ali, Abbas, Hasan, Hüseyin, Rıza, Süreyya, tsmail, Adnan, Server. Terkos ] Aslao çimento 11,40 1 S T 1 K RAZLAR Açılış tstikrazı Dahili 1 Şark şimeodiferi 1 Düyunu Muv. 1 1 GOmruk 1 Saydi Mahl 1 Bafcdaı ı Askerıye 99 2,70 52,Kapanış 99 ?,70 52,50 1 I TAHVİLÂT Açılış Elektrik Şirketi Kapanış I] Tramvay | | || | 1 . 44,0» 44,09 44,05 44,05 ı esnasında Everton takımı ingiltere şampiyonn oldu Rıhtım , Anıdoln (1) Anadolu (8) Anadolu (3) Anadol Mümessi 1 İstanbu] Beledivefii ilânları Vembley 28 (A.A.) Futbol tngiliz kupası fmalinde Everton takımı, ManCMter City'yi sjfıra karşı üçle mailup etmiştir. tstanbul icra itiraz tetkik mercimden: Pertevniyal vakfınm Fatma Fahire ve Hatice Hanımlar ve sairedeki matlubatından dolayı merhunun sahşı yapılacak Mahmutpasa'da Hubyar namı diğer Hocakasımgunani mahallesinin Hocahanı caddesinde arik 11 cedit 8 numaralı derununde nısıf masura mailezîzi havi konak arsasının bir rubu hissesinin mutasamfı Arif Paşanın ikametgâhuım meçhul kalraış olduğundan hakkında ilânen tebTigat icrasma karar verilmiş olmakla mürafaanın muallâk bulunduğu 2S/5/933 tarihine musadif perşembe günü saat 10.30 da tstanbul icra dairesi itîraz tefkik merciinde bulunmadığı veya bir vekili kanun! göndermediği takdirde rnezkur merfaun arsanın sahs tarzının tayinî cîhetine gidileceği ilânen teblig olunur. (2658) Macera romanı 51 İzmit Belediyesinden: Bedeli keşfi 13906,56 liradan ibaret olan Çenedağ mevkiindeki memba suyunun tzmit'e isalesi için yapılacak memba toprak kaya, montaj, depo nakliye ve saire işleri kapalı zarf usuüle münakasaya konulmustur. İhale 4 mayıs 933 tarihine musadif perşembe günü saat on beşte tzmit Belediye Encümenince icre edilecektir. Talip olanlar ihale için mukarrer gün ve saatten evvel teklifnamelerini şartnamede yazılı esaslar dairesinde Belediyeye tevdi etmeleri ve teklifnamelere yüzde yedi buçuk nisbetinde temintı muvakkate akçesini depozito olarak verdiğine dair ya Belediyenin makbuzu ve yahut ta muteber bir bankanın teminat mektubunu koyması ve yapılacak işte ihtısası olduğu hakkındaki vesikaların leffedilmesi lâzımdır. Şartname ör nekleri İzmit Belediyesinde mevcut olduğundan arzu edenlere verilmek üzere müracaatleri, talipler ayrı ayrı şartnameleri tanzim edilmis bulunan isler için ayrı teklifatta bulunabilecekleri gibi borular dahil olduğu halde işin heyeti umumiyesi için de tevhiden teklifat yapabilecekleri ilân olunur. Nakleden: «1686» cek kadar değerlidir. Maksatlarma erismek için her şeyden evvel elle rme para geçhmek istiyorlar, de miştim ya ... Beyoğlu Belediye şubesi Müdürlüğünden: Beyoğlu kaymakamlığı ve Belediye şubesi hududu dahilindeki belediye kanununun 15 inci maddesinin «3» üncü fıkrasma tevfikan Belediyeden ruhsatname almak mecburiyetinde bulunan ve halen açık bulunan «kahvehane, kıraathane, çayhane, lokanta, birahane, meyhane, sinema, tiyatro, bar, dansing ve emsali yerlerle han, otel, pansiyon, hamam, berber, pastacı, şekerci, mahallebici, sütçü, sucu, şerbetçi, ayran ve emsali satanlar gibi» yiyip içmesine eğlenmesine, yatıp kalkmasına, taranıp, temizlenmesine mahsus yerler ashabının kanunun tarif eylediği sıhhî, fennî, idarî ve inzibatî muayene ve tetkikatı yaptırıp icap eden ruhsatnameyi almak üzere nisan 933 ayı sonuna kadar olan izin 15 mayıs 933 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Alâkadarların Beyoğlu kaymakamlığı ve Belediye şubesi Müdürlüğüne ve nahiyelerine müraca at eylemeleri lâzımdır. Bu müddet bittikten sonra ruhsatname hakkında kanunî takibatta bulunulacaktır. * ** almamış olanlar kalırsa «1924» Topane'de kâin Kıhç Alipaşa medresesi pazarlıkla kiraya verile cektir. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarhğa girmek için de 54 Iiralık teminat makbuz veya mektubu ile 4/5/933 perşembe günü saat on beşe kadar Daimî Encümene müracaat etmelidirler. «1923» KEMAL RAGIP Gizli Eller yanında çocuk oyuncağı gibi kalır.. Baksanıza önlerine çıkanı öldürii yorlar; işlerine gelmiyeni kaçırıyorlar. Avuç dolusu para harcıyorlar. Açıkçası hırsızhk desenize... Hiç düşünmeden kan döküyorlar. Evet!. Bütün tehlikeleri hiçe sayıyorlar.. Bir bankayı f ilân mı soymak isŞöyle bir hırsızhk için, bhr soygun tiyorlar?. öyle ise eğer, bundan bi için butün bunlar göze alınır mı?. se ne?. Hele benden ne îstiyorlar?.. Peki nedir öyle ise?. Onu da şimdi anlatacağım. Gene o gece bu heriflerin konuştukları Doktor Behzat ( ) müze nı dralerken öğrendim ki ( ) mü sine girmek için muhafız bölük ku zesinm muhafız bölük kumandanı mandanile ahbap olraus, demistim binbaşı Korkut Beyin doktor Beh ya... zad'ı aksam yemegine davet etmiş. Kalkıp ta müzeyi mi soka Behzat ta eyluliin 21 inci gecesi gelcaklar?. roek için söz vermif. Evet. Perihan bütün bunlardan hâlâ hiç Müzedeki eski heykelleri, merbir 'ey anlıyamıyormus gibi dinli ıper sütunlan yüklenip götürecek yordu. değiller ya... Muhittin Haşmet: c > müzesinde çok kıymetli Şimdiye kadar olup bitenleri mücevherlerin sakh olduğu bir da göz önüne getirseı\:e bir kere, de ire vardır. Ben de eskiden bu bölükdi, öyle bir bankayı soymak f ilân ba te zabittitn; biliyorum. Bu mücev heriflerin ghnstikleri tehlikeli için herler kolay kolay paha biçilmiye Bu isi basarabilirlerse ellerine hesapsız bir para geçeceğini sam~ yorlar... Diyordu. zakları görmek kabil değildi. Fa sıl olsa şu kapıyı kırıp içeriye gire Muhittin Haşmet te gene öyle yukat birdenbire çekildi: ceğiz!. O zaman siz de sağ kalmazmuşak bir sesle cevap verdi: A!., dfedi, biz yolumuzu de sınız!.. Simopulos Efeno*i!.. Zatı âli ğiştirmişiz!. Geriai geriye dönüyo Artık alnımızın yazısı ne ise niz de lutfen apının önünden de " ruz galiba!.." o olacak!.. Her halde kapıyı açıp ta İşte ilk önce bu mücevherleri çalfolur gider misiniz?.. Ne oluv ne olSimopulos'un sesi tekrar duyul kendimizi sizin pençenize atacak makla ise başlamak istediler. Benim maz, eliradeki tabancalardan birisi du. Bu sefer, gene her zamanki gibi kadar çocuk değiliz!.. de bir zamanlar bu muhafız bölü ' ateş alrrsa belki.bir yerinize rasgekaba, hırçm J h edası vardı: b* Siz bilirsiniz!. Düşününuz, t a ' ğünde olduğuma göre niçîn beni orlb!.. tadan kaldırmak istediklerini artık Şu kapıyı açınız, diyorum si şmmız!. Size bir saat daha mühlet Her iki taraf ta btr kaç saniye susveriyorum!. anladmız değil mi?.. ze!. Yoksa sonu fena olacak!.. Beş tu. Sonra birdenbire kapı sarsıldı. Bir saat mühlet mi?. dakikaya kadar açmazsanız, kırıp Olur şey değil!. Böyle bir cür'et Dışandan gemiciler kapıyı kırmak iiçeriye gireceğiz!.. O zaman siz dii Tam bir saat!. Kapıyı açar da khnin aklına gelir?. çin baltalamağa başlamışlardı. şününüz!. teslim olursanız canınızı kurtarır Doktor Behzat öyle bir şey Haşmet, daha ziyade bekleme Muhittin Haşmet, ne olur ne ol smız. Açmazsanız biz zorla içeriye tandır ki onun aklına gelmiyecek hiç di; ateş etti. Can acısile kopan bir maz, diye Perihan'ı kapının önün gireceğiz. O zaman hiç acımadan bir mel'anet yoktur!. tstediğinî ya çığlık, kaçışan ayak seslerine ka den bir kenara çekti. Keçdisi de yaöldürürüm artık!. Ama yalnız sizi, pabilmek için bütün dünyayı zehirli rıştı. nında durdu: Haşmet Bey!. Yalnız sizi öldürece gazlerle boğacak kadar vahşi ruh Muhittin Haşmet acı acı güldü: Kınnız, bakalım!.. Ama ge ğim!. lu bir adamdır, o... Belki böylelikle biraz daha zamicilere yazık olacak!.. Khn yak Simopulos, mânalı mânalı gül • Peki benden n« istiyorlar?. man kazanabiliriz!.. laşırsa hiç acımam, vururum!.. dü: Abdurrahman Nezir'in öldü Perihan helecandan titriyoro*u: Çocakluğu bırakınızrfabeni Küçük hanımı bir kaç gün dariildüğü gece, o saatte ben sizin ya öldürdünüz mü acaba?. dinleyiniz Haşmet Bey!.. Biz on ki ha sağ bırakacağıma emin olabilirnınızda idim ya, işte onun için ... Nerede o kadar talih!.. Hiç şiyiz!. Bu şakanm sonunda bir kaza siniz!. Onun için büsbütün başka bir Katnaranın kapısı tıkırdadı; Haşolmazsa bu yılanlardan bir tanesi ek çıkarsa kanşmam!. ceza düşünüyorum!. Bu cezayı kenmet'in sözü yanda kaldı. silmiş olurdu. di elimle vermek benim için de ay • Iyi ya işte!. Kaza çıkmama 20 Haşmet, kamaranın yuvarlak rica bir zevk olacaktır!.. sını istiyorsanız, çekiliniz gidiniz o Sanki artık barışmak, uzlaşmak penceresine doğru yürüdü. Taban Muhittin Haşmet, dişlerini sık • radan!. Bizi rah«t bırakınız!. istiyormuş gibi tatlı bir ses: canın dümanı çıksın, diye pencere " tı. Perihan, kıpkırmızı olmuş, ko*r • Haydi, diyelim ki, içimizden Haşmet Bey!. Haşmet Bey!.. nin kapağım açtı. Başmı uzattı. Dıbir iki kişiyi yaraladınız!. Ama e kudan helecandan tîtriyordu. Şu kapıyı lutfen açar mısınız?.. şanya doğru baktı. Sisten pek u ninde sonunda bix kazanacağız, naUtabadi var)]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog