Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

30 Nisan 1933 Sofya'da komitacılar Küçük önüne geleni öldürüyor! San'atlar Camkarivet '• Ziraat Bankası köylüye Ecnebilerin yapabilecekKomitacılar şehrin ortasına bomba attılar, bir kisi leri san'atlar hangileridir Tuz nakliyatmda çok fazla ücret alan Izmir Liman faydalı yardımlar yaptı yaralandı, bir kişi de öldü Çorum (Hu • Şirketi bu sene hükumete geçecek 16 haziranda tatbikma başlanacak olan ecnebilere memnu küçük san'atlar hakkındaki kanun, amelelik, otellerde ve gazinolarda hizmetçOik gibi âmme hizmetlerine taalluk eden işleri tamamile Türk vatandaslarma hasredecek, az sermayeye muhtaç san'atlar ve meslekler ecnebilere yaptınlmıyacaktır. Ayak satıcıhğı da kanunun şümulü dahilindedir. Kanuna esas olan prensipler şunlardır: Amme emniyetine taalluk eden işler, âmme hizmetine taalluk eden isler, iktısadî ve içtimaî bazı ahval ve şerait. Amme emniyetine ait işlerden şoför ve kapıcıhk ta Türk vatandaslarma münhasır olacaktır. Kanunun sureti tatbiki hakkmda bir komisyon tarafından hazırlanan ra porda tatbikatta müphem görülmesi muhtemel bazı aksaklıklara meydan verebilecek olan hükümlerin izahı vardır. Bu izahlar, sırası geldikçe idare âmir • lerine bildirilerek tereddüdün önüne geçilecektir. Aynca bir talimatname yapılmıyacaktır. Dahiliye Vekâleti bir tamimle kanunun zamanında tatbik edilmesini valilere bildirecektir. Kanunda zikredilen islerde ancak ihh»a.< vesikası sahibi ecnebi ustalarm eskisi gibi çahşmasına müsaade oluna • cakbr. Vesikalann hangi makamlardan alınacağı aynca üân edilecektir. Kanunda »ayıhnamif olan bazı san'at ve hizmetlerm de ecnebiler tarafından icrası şimdilik serbest olacaktır. Bunlar arasında sapka imal ve tamirciliği, metrdötellik, başmürettiplik, mücellitlik, saraçlık, koltukçuluk, havadis filimciliği, manikürcülük ve sinema operatörlüğü vardır. Vilâyet ve kaza merkezlerinde ecnebiler dükkân açmak suretile ticaret yapmakta serbest olacaklardır. Konser vermek üzere meraleketi • mize gelecek beynelmilel şöhreti haiz san'atkârlar, kanundaki «çalgıcılık» hükmüne tâbi tutulmıyacaklardır. Imtiyazlı şirketlerle sanayi müesse • selerindeki ecnebi mütehassıslar kanunun oerçevesi hariemdedir. •*• •*Kanunun ilk tatbikmda tatmm edi ' lemiyen bir kısım Türk isçi ve san'at kârlanna da bilâhare alınacak tedbir • lerle yeni if sahalan açılacaktır. Bunlar arasında demir ve ahşap însaat, nakliye vesaiti, su, tenvir, teshin ustalan da vardır. (Birincî sahifeden mabait) 170 bin lira tahsisat verilmekte ve varidatı da ayni miktarda tahmin olun maktadır. Kanunun diğer bir maddesine göre de istimlaklerden dolayi ta hakkuk eden istihkaklara sarfedilmek üzere Maliye Vekâletinin kefaletile 100 bin liraya kadar istikraz akti için idareye salâhiyet verilmektedir. raflan için 25 milyon liraya kadar mütedavil bir sermaye. ile ispirto ve ispirtolu içkiler inhisan hakkındaki kanun mucibince hasılah safiyeden idarei hususiyelere ve tayyare meciyetine terkedilmiş hisselerin 1933 senesinden itibaren satis kârı üzerinden hesap olunarak bu satış kârtnın yüzde dokuzunun idarei hususiyelere ve yüzde dört buçuğunu tayyare cemiyetine tahsis ve tesviyesi kabul olunmaktadır. Bundan sonra inhisarlar idaresinin 933 bütçesinin müzakeresine geçilmiştir. Bu münasebetle söz alan bazı hatiplere cevap veren Gümrük ve tnhisarlar Vekili Rana Bey, inhisarlar idaresinin 932 senesinde başlıca yaptığı işlerin idarede mevcut istoklarm yeniden kıymetlendirilmesi idarenin daha îyi çalışabilmesi için ne gibi ıslahat yapılması Iâzım geldiğinin tetkiki ile uğraşıldığım ve mütehassıslar tarafından yapılmakta olan tetkikler neticesinde Vekâ • letçe lüzumlu görülecek tedbirlerin önümüzdeki sene içinde meclise arzedileceğini bu meyanda mütehassıslar tarafından hazırlanan ve alâ* kadarlar tarafından da tetkik edilmiş olan Tütün kanunu ile bugünkü ihtiyaca tekabül etmiyen tütünlerin iyi surette muhafatasına imkân vermiyen depolanmız yerine yeni am barlar yaptınlmasma ve bu maksatla taahhüdatta bulunmağa salâhiyet istiyen kanun lâyihalannın bulun duğunu sövlemiştir. susî muhabiri mizden) Çorum, ziraî vaziyet i itibarile şimalî Anadolu dağlannın Karadeniz sathı maiHne tamamen ve bu silsilenin ce nubuna da kıs men zahire an" barlığı yapaa Çorum ov*«a teşkil eden Ibrâ Çorum Ziraat himçavnn, Kırk muduru Yahya göz, Celilkın, Tevfik Bey İnhisarlar bütçesi dün Mecliste kabul edildi Çorum'da ziraî Vaziyet çok iyî Mnhendis mektebi hakkmda bir sual Yüksek mühendins mektebinin 933 senesi bütçesinin müzakeresi esnasmda sorulan bir suale cevap veren Nafıa Vekili Hilmi Bey Mühendis mektebinin memleketin en eski bir irfan müessesesi olduğunu ve buradan yetisen mühen dislerin memleketin iman için büyük hizmetleri dokunduğunu, mektebin son zamanlarda riah ve tekemmül yolun • da geniş adımlarla yürüdüğünü ve bugün mektepte yol ve köprii, sular ve mşaat mühendisi olmak üzere üç sınıf mühendis yetistiğini söylemis ve bu sene Nafıa bütçesmde açılan bir fasla Avnıpa'ya sitajyer olarak mühendis gönderileceğini ve bunlarm mektepten çıktıktan sonra memleketin muhtelif yerlerinde çalısarak iyi yetismif, muvaffak olmus ve memleketi yakından görmüş mühendisler arasındaa seçileceğini ilâve etmiştir. Bu izahatı müteakıp Mühendis mektebinin 1933 senesine ait masarifatı karşılığı olarak 325 bin 356 lira tahsisat verilmesme dair kanun kabul edilmiş tir. Mektebin bu tahsisata karşdık ola • rak varidatı da ayni miktar olarak tahmin olunmustur. . Ja harbiye nezareta toinasne Ma"*euonya komltacıları tarafından Sbfya'da öldürülen polis memuru İvan Koç ef Parasturof ve Lazar Romegelof Sofya 27 (Hususi) Diin gece iki sivil polîsle Makedonya'h olduklan an • laşılan beş altı kişilik bir grup arasında kanlı bir vak'a olmuş, bir polis ağırca yaralanmıstır. İki polis sivil olarak gece saat 12 de Rokovski caddesinde dolaşırlarken karşılanna hüviyetleri meçhul bir gruo çıkmıshr. Bu meçhul adamlar, polislere ne istediklerini sor muşlar, fakat cevabını alamaymca hiç bir şey söylemeden tabancalarmı çıkararak polislere ateş etmişlerdir. Polisler de derhal mukabele etmişlerdir. Sivil memurlardan Lazar Rongelof ağırca yaralanmış ve yere yuvarlanmış br. Meçhul şahıslar da kaçmışlardır. Vak'aya derhal civar karakollardan bir çok polis gelmiş ve Sveti Kiril caddesile Metodi caddesini abloka altına almışlarîdır. Abloka alhna alman mahalde iki kisi iki elinde tkişer rovelver olduğu halde kaçmak isterlerken yakalanmışlardır. Yaralı polis te hastaneye kaldınlmısbr. Yarası çok ağırdır. Yakalanan 3u şahsın Makedonya'h olduğu anlaşılmıshr. Pob's bunun üze • rine hâdise mahallinde taharriyat yap mış ve bir evde iki gün evvel Varna'dan gelmiş daha üç Makedonya'h tevkif etmiştir. Polis gerek ilk iki kişinin ve gerek bu son üç şahsın isimlerini ve hâdise ile alâka derecelerini saklamaktadır. ile Klementiona caddesi arasında on rovelver sesi isitilmistir. Bunu müteakıp 47 yaşlarmda bir adam, namluTarından duman çıkan tabancaları ellerinde tu • tan iki gencin önünde yere yuvarlan ; mıştır. Bu gençlerden biri darj. 'fünun şapkasını taşıyordu. Bunlar cinayeti işledikten sonra kaybolmuşlardır. Caniler 1 Antim caddesinde yakalanmak üzere iken bunlardan birisi cebinden bir bomba çıkararak Pirot caddesine fırlatmij • tır. Bomba patlamış, fakat kimse yaraIanmamıstır. Bundan sonra polislerin şiddetli takibi neticesinde ikisi de ya • kalanmışlardır. Yakalanan her iki suikastçi de şunlan söylemişlerdir: Biz bu cinayeti, teşkilâhn vaki olan emri üzerine yaptık. Hangi teşkilâtın? Suikastçiler soğukkanlılıkla cevap vermişlerdir: Makedonya teşkilâhnm! Bu adamlara cumartesi giinü Borisova bahçesinde suikast yapmasuıı emreden mektup verilmiştir. Tahkikat devam etmektedir. Eyvelki geceki hâdisenm bunınria alâkadar olduğu kuvvetle muhtemeldir. Yaydiğmkırı, Bayatkın düzlükleri mümbit arazi parcalarıdır. Başlıca zeriyatı buğday ve arpadır. Bunlan üğüten sekiz un fabrikası vardır. Ekim vaziyeti, geçen seneye na* zaran çok iyidir ve bu sene geçen senenin bh* misli fazla tohum atil mıştır. Bu fazlahğtn sebebi havalarm müsaadesi ve Ziraat Bankası Çorum şubesinin vaktinde yaptığı yardımdır. Tohıtmluk tevzti husu sunda Çorum Ziraat Bankası mü dürü Yahya Tevfik Bey çok alâka dar olmuş ihtiyaç nisbetini tetkik ederek yarrfrmlan buna göre yap * mıştır. Bankanm yardımı ile kendi xatî mebai ve gayreini birleştirea çiftçL şimdi güler yüzlü bir hal almıştır. Hele «on zamanlarda yağaıf yağmur ve kar ziraatimiz için bereket telikki edilerek âdeta bayram ympıhnıştn*. Ziraat Bankannm buradaki şube* ri ayni zamanda hububat fiatınm dtffürülmeai tefeUusIerme karfi da tedabir almakta ve murabahacılarm böyle bir fikri hissolunur olunmas mahsulünü açığa satmak raeebnri • yetinde kalan rürraa, mahsulü flz« • rinden avans para vermektedir. Burada köylünün en fazla giye « cek ihtiyacı kaput bezi üstünd'a toplanır. Ziraat Bankası köylünün bu ihtiyacim da düfünerek Adana'dakl mensueat f abrikanndan kaput bezi ve iplik eelbetmiş, fiatlan % 15 tetr* zil ettirmiştir. ÇoTUU" köylerind* dokuma işleri ile çokça uğraştldığmdan bilhassa bu Adana iplikleri fa*« la rağbet görmüştür. Ziraat bankamız bu dokuma te»* gâhlarmı da himayesinden uzak bulundurmuyor, onlar içm de krediler açıyor. Emre Haaan Yeni bir tütün cinsi bulundu Vekil Bey, beyanatına devam ile haricte mamui tütün satışı işinin de esaslı bir surette tanzimi usulünün tetkik edilmekte olduğunu mevaddi infilâkiye inhisannın bütçeye ko • nulmamasının bu idarenin henüz tasfiyesî işinin tamamlanmafnasmdaıt ileri geldiğine işaret ederek demiş tir ki: < Tütünlerimize de harman işîne ehemmiyet vermekteyiz. Nefasete büyük bir dikkat gösteriyonız. Ne • fis bir tütün cinsi elde ettik. Ancak bunun işlenmesi için îki sene beklemek Iâzımdır. 1934 te bu tütünü çıkaracağiz. Van gölü sefain isletme idaresi Van gölü sefain isletme idaresinin 933 senesi masarifatı için de 75 bin 600 lira tahsisat verflmesi hakkmda kanun müzakere ve kabul edilmiştir. Idarenm Bu masrara karsüık olarak ta varidatı 75 bin 500 lira kabul edilmiştir. Kanunun bir maddesine göre evvelce Van vilâyeti idarei hususiyesine devredil • mif olan teşkilâtın idare ve isletilmesı için • Van gölü sefain isletme idaresi namı altında Dahiliye Vekâletine merbut ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir idars teskil olunmaktadır. Türk mekteplerinden türkçeyi kaldırıyorlar Bundan 13 gün evvelisi Rodop'taki Türk mekteplerini teftişe giden mü fettişler eskiden bir lutuf eseri .olarak bırakılan günde iki saat türkre dersini çok görmüs olacaklar ki büsbütün kaldırmışlardır. Ve bundan böyle türkçe ders okunmıyacağını söylemişlerdir. Bunun üzerine şikâyette bulunan Türk kardeşlerimiz askerî kuvvetler tarafından gizlice evlerinden alınmış ve vahsiyane o> larak dayak ahlmışhr. Kanlı bir cinayet daha! II Avgust caddesi hâdisesi tahkikatı ' devam ederken diin gene Makedon • ya'lılar tarafından kanlı bir cinayet daha üca edilmiştir. Yakalanan Makedon ya'lılar bunu Makedonya teşkilâtı na rmna yaptıklarını itiraf etmişlerdir. Hâdise şoyle ohnoftur: Sabah saat 9,30 da Teatr Renesans tnhisarlar bütçesi Bundan sonra tnhisar idaresinin 933 senesi bütçe kanun lâyihası ile tnhisarlann idaresi hakkındaki kanuna mü • zeyyel Iâyihanın müzakeresine geçil • mistir. tlk olarak mhisarlann idaresi hakkındaki kanuna müzeyyel lâyiha müzakere edilmiftir. İktısadî bir mütareke talebediliyor IBirind sahifeden maiait] caklarî kanaatinde olduğunu söylemistir. Paris 2 9 (A.A.) Havas ajansı bildiriyor: Fransız hükumeti Vasington konufmalanmn samimiyetinden fevkalâ • îde memnundur. Fransız hükumeti, do larm altın kıymeti yüzde on beşten aşağı düşmezse umumî menafi namına gümrük manialannda bir mütareke yapılması içm beynelmilel anlaşmalar fedakârlığına katlanmağı kabul edecektîr. Bu takdirde geçen birincikânun ve gelecek haziran taksitlerinin tediyesi me selesi umumî mahiyette böyle bir itilâf akti için artık siyasî bir sart olarak te lâkki edilmiyecektir. ve M. Heryo'nun da müşarünileyhe Fransız hükumet ve parlâmentosunun noktai nazannı bildirmiş olduğu be yan olunmaktadır. Pek açıkça ve gayet dostane bir stırette yapılan bu noktai nazar teatisi vaziyetin iyice anlaşılmasmı istihdaf etmekte olup hiç şüphesiz istikbalde htihaz ohınacak tedbirleri tayine medar olacaktır. Vaşngton 29 ( A . A . ) Müsterek Rozvelt Heryo beyannamesinde Fransız Amerikan müzakeratı gayesinin, iki memleket arasındaki müsterek mesele ler hakkmda mümkün olduğu kadar tam bir netice elde etmekten ibaret bulunduğu ve çünkü kat'î itilâflar aktinm iktısat konferasına bırakılmıs olduğu beyan edilmektedir. Beyannamede bundan sonra denili yor ki: «Sulhun bakasmı, iktısadî saha • da ayni zamanda tedricî bir salâh hu sulünü ve bir emniyet havası içinde paralara. ait istikraz şeraitini temin için bir itilâf elde etmek hiç bir zaman bu derece zaruret halini almıs değildir. Her iki hükumetin cihana ait baş lıca meselelerde ve ikbsat konferansı • nm meşgul olacağı hususlarda yekdi ğerine mümasil gayeler takip etmekte olduğunu müsahade ettik.» Az çok 26 nisan tarihli Rozvelt Makdonald beyannamesini andıran bu • beyanname, müteakıben şimdiki nakit buhranmı izale etmek için ittitazı icap eden umumî tedbirleri saymaktadır. Ihtiyar kahraman Bilecig'in seksenlik müdafii îstiklâl madalyası aldı Tütünün takasdaki rolünden bahsedildi. tdaremiz kendi ihtiyacati için mübayaatmın bir kısminda tü tünlermi takasa tâbi tutmuftur. Harieî mamul tütün ticaretinm geçen senekinden fazla olmasımn sebebi bunların satışı içm yaptığımiz Bu münasebetle bazı hatipler tara • mukaveielerin bazılannm tatbika • fından ileri sürülen mütalealara ceva • tında muvaffak olunamamasından ben Gümrük ve İnhisarlar Vekili Rana ileri gelmiştir. tyi mukavele yapmiş Bey kanun lâyihasının bir maddesile olmak bu işte kâfi gelmetnektedir. tnhisarlar idaresinin Çamalb memlâ Çünkü tütünlerimizin satışları ya hasmm yükleme ve bosaltma islerini pılan bazı memleketlerdo inhisar kendi vasıtalarile yapması için talep etvardır. Olmıyan yerlerde de tütün mekte olduğu mezuniyet halen bu işle ticaretile meşgul büyük yerli müesri yapmakta olan Izmir tahmil ve tahseseler vardır. Bunlar tabiî olarak Kye sirketinin almakta olduğu yüksek kendilerinm dahil bulunmadıklan bir ücret dolayısile tuz nakliyatı daha ucuz .tütün satışı ile mücadele etmektedhbir surette temin eylemek maksadile ler. Onun içindir ki, bu hususta başgözetQdiğini söylemis ve demiştir ki: ka çare aramak Iâzımdır. tnhisarlar Liman tahmil ve tahliye şirketi tara idaresinin de dahil olduğu hususî bir teşekkülün bu işte daha iyi muvaffak fmdan tuz nakliyatmdan almmakta oolacağı görülmüştür.> lan ücretin ağırhğı doğrudan doğruya müstehliklere yüklenmekte olduğu gibi ihracatı da azaltmaktadır. Mutedil bir tarife tatbikini şirketten istedik, muvaffak olamaddc. Evvelce 3040 kurusa. mal nakliyah bir ton basına 150 kuruşa kadar cıkanlnu, ve nihayet 130 kurusa mdirilmiştir. Liman şirketi tahmil ve tahliye tarifelerinde yaptığı tenzflâtı tuz nakliyah tarifesine zammetmek suretile tuz müstehliklerinden kazanmak yolunu takip "eylemektedir. Istediğimiz salâhiyet buna karşı gelmek içindir. Mutedil bir tarife tatbikini kabul ettikleri takdirde nakliyah onlara yaptırmakta devam edeceğiz. Şimdiki gibi zararlannı tuz müstehliklerine viikletmek istemekte ısrar ederse bu nakliyah kendi vasıtalanmızla yapacağız. Sorulan bir suale cevap veren Maliye Vskili Abdülhalik Bev esasen hükume • tin hissedar bulunduğu bu şirkete ait hisselerden eşhası hususiye elinde bulunan kısımlanmn da hükumet tarafından alınmıs bulunduğunu, önümüzdeki seneden itibaren bir kısım hissedarların da geri kalan matlubah ödendikten sonra sirketin anonim vaziyetine nihayet verüerek muhtar bir hale getirileceğini söylemistir. Abdülhalik Bey, inhisarlar idaresine verilecek salâhiyetin şirkete ai£ imti yazah ihlâl edip etmiyeceği hakkındaki suale cevaben de esasen sirketin körfeze ait bazı imtiyazlann terki için müra • caatta bulunmuş olduğunu ve yapü • makta olan teklifin kabulünde mali yece bir mahzur bulunmadığını ilâve etmiştir. Kanunun diğer maddeleri ile inhisarlar idaresinin her nevi isletme mas 45 yaşında Sünnet çocukları! Adana hapisanesinde 15 mahpus ameliyat edildi Adana hapisanesindeki mahpua • lardan 15 mm sürmetsiz olduklan anlaşılmış, müdeiutmumliğm muvafakati almarak 23 nisan günü sün " netleri yapılnuştnr. Bunlardan biri « • hrrsızlık suçundan mahkum 21 i yaşlarmda Diyarbekir'H Mehmet'tnv Diğerleri Şark isyanına iştirak eSr mile mevkuf kimselerdir ki ekserisl 30 yasını geçkindir. tçlerinde 48 yaşında olanı da vardır. Mahpuslan hükumet doktoru H4mit ve dbktor Bahri Beyler sünnesj etmiflerdn*. Temiz elbise grydrrileaı bu mahpuslar hastahan* revirind* yabnlmışlardır. KendUerine S gün müddetle sıcak yeoıek ikram olun * muştur. Belediye sünnet olanlara bh* tepsi baklava göndermiş, müddei « umumî Münh* Bey de bher paket Serkildoryan slgarası hediye etmis* tir. Şarapçılara yapılan yardım Vekil Bey şarapçılara yapıhnış olan yardımların mahiyeti hakkmda malumat vermiş ve tütün fiatlannda yapılan tenzilât dolayısile saüşm arttrğıni ve siparişleri yetiştirmekte güçlük çekildiğini söyliyerek beya natına nihayet vermistir. Heyeh* umumiyesi üzerindeki müzakere kâfi göriilerek maddelere gecilmif ve inhisarlar idaresinin 1933 senesi masarifah karşılığı olarak yedi milyon 390 bin 412 lira tahsisat verilmesi hakkın daki kanun kabul edilmiştir. tnhisarlar idaresinin 933 senesi için varidatı 4 0 mJyon lira tahmin olunmustur. Bundan sonra bazı meb'uslarm tesriî masuniyetlermin kaldırdması talepleri nin intihap devresi sonuna bırakdmasî hakkındaki encümen mazbatalan okonarak kabul edilmiş, Medis pazartesi günü toplanacakfar. Cihan iktısat konferansımn toplanacağı binada Londra 2 9 ( A . A . ) Cihan iktısat lconferansınm içtima edeceği salonlann hazırlf.nmasma ai* mesaiye büyük bir faaliyetle devam olunmaktadır. Malum olduğu veçhile konferans, toplantılarmı South • Kensington müzesinin yeni kısmmda yapacaktır. Başlıca büyük salon, bol bol 150 muranhas alabilir, çünkü eni kırk ve boyu elli metrodur. Hususî telefon hatlan, murahhaslann kendi memleketlerile kolayca görüş • melermi temin edecektir. Çin ve Japonya müstesna olmak üzere dünyanın her noktasile telefon mükâlemesi yapılması mümkün olabile cektir. Kcnferansın toplantılannın Londranm yaz mevsiminin en güzel devresme tesadüf etmesi muhtemeldir. Müze binasınm Londra'nın garp kısmındaki muhteşem bahçe ve parklann ortasmda bulunması, cihanın her tarafından gelecek murahhaslann işlerini kolaylaşhrabilecek cazibeli ve istirahat vadeden bir muhit vücude getirecektir. Uacı Mehrnet Ağaya îstiklâl madalyası takılırken BOecik (Hususî) tstikUl mücadelesinde büyük fedakârlıkları görülen» Bileciğ'i düşmana teslim etmemek için düsman sehre pek yakın mesafeye yaklasıncıya kadar Bilecik delikanlılanndan mürekkep müfrezesile birlikte harbeden seksenlik mütekait mülâzim Hacı Mehmet Ağaya sıvbe reisi Rifat Bey tara fından istiklâl madalyası takılmutır. Bu kahraman vatanperver ihtiyan bütün halk siddetle alkışlamışhr. Balıkesir'de toprak altında bir şehir bulundu Bahkesir'den bildirildiğme göre Kocaavsar köyünde çiftçiler topra ğı kazarlarken btr çok evler ve bir büyük mezarlik meydana cıkarmışlardır. Mezarlıkta ziynet eşyası olarak küpe, bilesik ve süslü şiseler bulunmuştur. Kaymakam hafriyatı men ve keyfiyeti al&kadarana bil dhmiştir. Dolar meselesi Vasington 29 (A.A.) Âyan meclisi yeni para kanununu 21 muhalife karşı 63 reyle kabul etmiştir. Bu kanun Reisicumhur M. Rozvelt'e doların altın kıymetini yüzde elli indirmek, serbestçe gümüş para çıkarmak, üç tnilyarlık kâğıt para basmak ve ayrıca da üç milyarlık hazine bonosu ihraç etmek »alâhi yetini vermektedir. Amele bayramı (Birtnci sahifeden mabait) şam da 20 den fazla kimse zanai tına alınmış ve bunların evlerinde yapılan arastırmalarda komünistliğe ait beyanname ve eserler ele geçirilmiştir. Zabıta dün aksam geç vakte kadar maznunlann isticvabile mesgul olmuştur. Bunlar hakkındaki tahki kat bir iki güne kadar ikmal edilerek suçlular Müddeiumumiliğe ve* rilecektir. 120 yaşında bir ihtiyar Hukumetten yardım istivor Resmini der cettiğtimiz Adana'da oturan Elâziz'H Dervis Ağa ismindeki ihtiyar bize gönderdiği bir mektupta diyor ki: « 120 yaşrma girdim. Artık çalışamaz ve nafakamı temin edemez hale geldim. Sevgili hü kumetimin bana '•uuuni Demtf Aifa yardım etmesini istiyorum.» inegöl nura kavuşuyor Buna (Ho. Mu.) tnegöl kasaba . smat elelrtrik tenvirah imtryazt 29 sene müddetle Bandnma elelrtrik ten?iratını yapan Behçet ve Gaüp Beylerle şöre kâsuıa verilmiştir. Fabrikarun temelatmı meraaimi pek kalabalık Ur halk kotleai onönde yapılmışhr. Merasimde Rorssf Vnlisi Fatin Bey bir nutuk söyliyere^ Cumhuriyet devnnde yapılan hayırh islen anlabnış ve eski devirlerle Wr mu k*y*^ yapmışhr. İnegöl halkı, kasaba Urmtn elektrikle aydınlanacağım 6ğre ninca pek sevinmişlerdir. Tsıissıt arb ay l zarfmda 3anal edüecekur. Amerika Fransız müzakereleri bitti Vasington 29 ( A . A . ) M. Heryo, Fransa'ya dönmek üzere hareket et mezden evvel neşrolunan müsterek Rozvelt Heryo tebliğinde Amerika Reisicumhurumın M. Heryo ile hükâ metler arasındaki borçlar meselesini müzakere ve kendisine Amerika noktai nazanztdan yaziyeh" izah etmis olduğu Borçlar meselesi tehir edildi Vasington 29 (A.A.) Beyaz Saray, borçlar meselesinin ancak ik tısat konferansından sonra müzakere edileceğini tebliğ etmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog