Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

? J ÜÜF Cnmhmlyet '• 30 Nisan Şehir ve memleket haberlerl yaxan: MARTA MAK KENNA Ç«Vİren, ABİDİH D A V E R Siyasî icmal Almanya'da neler oluyor? ~~~ 1 7 "~" ~ s v IHapisane müdürü Bir zehirli gaz Viyana'ya dönüyor Ağırceza mahkemesi Cemiyeti kuruluyor Su mütehassısı Mütehassıs çok az su kullandığınnzı söylüyor tstaobul Be ]ediye»{ tarafın dan getirtilen Viyana'lı su mütehassısı M. Felner dün kendisile görüşen gazetecilere tetkikatı hakkmda şu izahatı vermiştir: « Dün Büyükada'ya ve bugün de Taşd*elen'e giderek tet kikatta bulun Su mütehastıst dum. Raporumu M. Felner yazmak için bir haftaya kadar Viyana'ya gideceğim. * tstanbul'da ilk nazarı dikkatimi celbeden şey ahaliye isabet eden su miktarımn pek az olmasıdır. Raporumda bunun çoğaltılmasi çareleri* ni göstereceğim. O da boru kuturlarının çoğaltılmaıı, membalarda yapılacak tadilât Ue mümkün olabilecekiir. Bunun nasıl olacağını raporumda bild'ireceğim, Büyükada'ya dün gittiın. Orada su vardır. Yeri kaybolmuştur. Bunu bulmak ve meydana çıkarmak lâ zımdır. Bunun için f ennî surette sondaj yaparak kuyular açmalıdır. Bu da bir zaman meselesidîr. Müteari dil yerlerde su bulunduktan sonra bunlar kanallar vasıtasile dağıtılır. Taşdelen membalarına bugün pittim. Alemdağı'nda bulunan bu su dünyanın emsalsiz sularından biridir. Suyun kimyevî surette tahlilini istedim. Henüz raporu almadım. Tahlil neticesinde suda radyo aktivite bulunup bulunmadığı anlaşılacaktır. Bu suretle suyun Usküdar'a getirilip getirilmiyeceğini öğren mek kabil olacaktır. Çünkü suda radyo aktivhe varsa bo< ularla nakledildiği takd'irde evsafını kaybeder. Eğer radyo aktivite yoksa borularla Usküdar'a indirmek kabil olur. Bunun için de membada bazı tesisat yapmak lâzım gelir. Alemdağı »uyunun yüzde ellisi kaybolmaktadır. Şehre ihtiyaca tekabül edecek kadar su vermek için Terkos ve Bentle kâfidir. Bu da Bentlerin ve Terkosun birleştirilmesi suretile kabil olacaktır. Projemde bu hususasa da işacet edeceğim.» Casuslukta şüphe vermek insanı mahvedebilir. Çünkii şüphe şüpheyi doğurur Marta, bir casus her şeyden evvel, hayaınıtn her anında, aekâsmi, sürati intikalini muhafaza etmelidir, uyurken de uyanıkken de uyanık bır lunmalıdır. lyi bir casusun en kıy meili alet •« vasıtalan, gözleri, kulakları, dimağı, zekâsı, hafızasıdır. Bu sözüm kulağına küoe olsun: Eğer yahalamrsan, yiizde doksan dokuz hendi hatan yüzünden yaka lanırstn. Kiminle olursa olsun konuşurken veja bir şey yaparken etrafmdaki lere casuslukla asla münasebetin olmadığı hissini vermelisin. Bunu kat'iyen unutma ve ihmal etme! Hiç kimse, senden zerre kadar süphe et~ memelidir. Ufaeık bir şüphe adamı mahvedebilir. Bu meslekte en küçücük de olsa şüpheyi celbetmek belâya gİTtnek demektir. Cünkü süphe, füpheyi doğurur ve arkası gider. O" nun için havatta yegine yapamıyacağın şey, easusluk olduğu kanaa tini etrafındaküerin kafasına sokmalı»ın. Etrafında bazı kere başka easuslar daha çalıştiğinı göreceksin. Müşterek çalnmak mecburiyeti yoksa, onlann işlerine kansma, miim~ künse onlarla hiç mesgul olma. Senin kendi işiri bozmadıkca onlara, kendilerinin casus olduklarını bü dijrini bile söyleme. Hele, kendinin j casus olduğunu, kat'î ihtiyaç olma* dtkça bu arkadaslara da anlahna. Diğer canı« arkadaşlann şahıslan nt ve iflerini ne kadar a ı bilir««n o Kadar iyidir. Bunun şu faydası vardır ki bir gün, Allah göstermesin, karakoncolosların eline düştnek felâketine uğrarsaıt, onlann sorgulan, sı kıstırmaian karşısında bîlmediğin için, mühim esran ifşa edemezsin. Halbuki bir şeyler bilirsen icabında i*kence yaptıklan zaman, ağzmdan kaçırırsm. Allaha ısmarladık Mar ta'oığım. Seni Cenabı hakka ema net ediyorum. Adam, kapıdan içeri girer girmez etrafın» çabueak gUz gezdirdi. Kinv sönin kendisini gözetlamesi ihtimali olmadığmı görünce, ceketinin göğsünün iç tarafını simşek süratile açh, beyaz madenden iki çengelli iğneyi bana göstererek hemen göğsünü kapadı. Lucelle'den aldığım dersleri tatbika başlamıştım. Işarete rağmen, fevkalâde ihtiyatkâr dav ranarak, hiç ses çıkarmadım. Fakat onu bizim evde alıkoymak için he men ev sahibesine koştum. Zavallı bir çiftçinin iş ve yatacak yer aradığını söyledim. beraetine karar verdi Vazifesini ihmalden suçlu olan Tevkifane müdürü Mekki Bey le mevkuflardan tevkifhanede esrar içmekten auçlu Hüsnü'nün muha kemelerine, dün, Ağırceza mahke mesinde devam edilmiştir. Dünkü muhakemede mevkuflardan bazı şahitler dinlenmiş, bunlar tevkifanede Hüsnü'nün üzerinde esrar çıktığını ve Mekki Beyin tahkikat yaptığını söylemişlerdir. Şahitler dinlendikten sonra iddia makamı Mekki Beyin esrar meselesinden beraetini, fakat, tevkifane bakkahnın değiştirilmesinde usulsüz hareket ettiğinden cezalandırıl masmı, Hüsnü'nün üzerinde esrar çıktığı için tecziyesini istemiştir. Hüsnü sorguya cevaben şunları söylemiştir: « Ben inkâr etmiyorum. Üze rimde esrar çıktı. 10 gün prangaya vuruldum. Esrar müptelâsıyım. 27 seneye mankumum. Bu 10 gün prangadan sonra gene muntelif kercler esrar içerken yakalandım. tki kere 42 şer gün, bir kere de 20 gün prangaya vuruldum. Bana ceza verme yinic! Allah zaten benim cezamı verdi. Tam 24 sene hapisanede ya tacağım.» Mekki Beyin vekili de müekkiline iınat olunan ihmal ve usulsüzlüklerin sabit olmadığından beraetini istemiştir. Heyeti hâkime, uzun bir müza kereden sonra Mekki Beyin suçlan sabit görülmediğinden beraetine, Hüsnü'nün evvelce cezalarını çektiğinden dolayı tekrar ceza tayinine mahal görülmediğine karar ver ~ miştir. Avrupa'ya maske »mar lıyan mütesebbisler var Bu adam, neş'eli, iyi huylu bir adama benziyordu. Ev sahibi kadın, hemen ondan hoslandı. Tavan arasında kendisine bir oda verdi. Za ten, başka boş yer de yoktu. Ya bancı adam şükran ve tninnetle kabul etti. Bir saat sonra, bu sevimli çiftçi, herkesle samimi dost olmuştu; hatta iki Alman zabitile bile... Güzel almanca konuşuyordu, fransızcası ise gayet temizdi. Az çok flâmanea da biliyordu. Her halde harpten evvel iyi yaşıyan müreffeh bh* adam olduğ^u belli idi. Onun sayesinde, akşam yemeği, bu geceden itibaren çok eğienceli olmağa basladı. Yeni misafirimizin her mesleğe girip çıktığı anlaşılıyordu. Bütün denizlerde seyahat etmiş, nihayet Arjantin'de mühendislik yapmışti. Gayet güzel, meraklı ve eğlenceli hikâyeler, maceralar an latıyor, hepimizi kahkahalarla güldürüyordu. tki Alman zabiti ondan o kadar memnun olmuşlardı ki odalanna veya gazinoya davet ederek boyuna purolar v* içkiler ikram ediyorlardı. Bu iki zabit, ona, gece sokaklarda gezmek için bir veıika tedarik ettniş olacaklar ki geceleri üçünün iki tarafa yalpa vurarak, buIut gibi sarhoş bh halde, sabaha karşı eva geldiklerini sık »ık görüEllorimle ayaklarımla yoklıya * yordum. Fakat misafirimizin Al rak karanlık merdivenden inerken raan'lardan daha çok sarhoş görün•vin içinde çıt yoklu. Sanki koca bi* mesine, onlardan daha çok gürültü Ita, bomboştu. Fakat «on basatnağa gelince, btfel oileğbni yakaladt. Bir etmesine rağmen, hakikaten sarhoş denbire korkhım, titriyerek çekildim, olduğuna inanmıyordum. Çünkü bir akşam iki Alman zabiti yıkıla yıkıla bir ses: •• • merdivenden çıkarlarken, o, bana Korkma! diye fısıldadı ve kaşeytanca gözünü kırparak sarhoş ranlıkta beni çekerek girdiğim kaluk komedisi oynadığını anlattı. pıdan dı#an çıkardt. Sarayburnu gazinosu kiralık Belediyeye ait bulunan Saraybumu Park Gazinosunun müddeti bittigi içm burasmm ild sene müddetle tekrar !•• raya verilmesi kararlaftınlmıstır. Yeni ecazne arabaiarı aiınıyor Belediyece yeniden iki cenaze arabası daha aknmasına karar verilmif ve bunun içm bir şartname hazırlanmıştır. Belediye lokantası büyütölOyor Belediye lokantasınm tevsii için yan taraftaki salonun da almması için yapılan teşebbüs müsbet şeldlde neticelenmiştir. tki üç güne kadar bu kısnun da tamir ve tadiline baslanacaktur. Bir Çergelli ijjne tki gü nsonra, bir gün hastaneden döndüğüm zaman annem, bir adaBl '* «elip beni aradığım söyledi, B«n jrokkeri tn. , d a m g e l i r f j ^ j a w » a , tekrar uğramasın. ^ v ! « m e » i n J »„„•n e tenbih etmiştim. O do. öyle yan* tnif. Biraz sonra, adam tekr« r geldi. Bu orta yaşlı, hnyarı, ymkişıkh hir adamdı. Kocaman bıyıklan yülüne bir heybet veriyordu. Ciftçi kıyafetinde idi. Bonjur matmazel, dedi, burada bir oda bulmak imkânı var mı? Alman işgali yüzünden bütün vannı yoğunu kaybeden zavalhlardan btriyim. Buralarda, çalışanlara iyi gündelik veriyorlarmış, diye duy dum. Talihimi denemeğe geldim... Biraz içeri giriniz, dedim. Ev «ahibine sorayun, bakalım size bir şey yapabilir mi? Bazı geceler, gece yansmdan soo ra, evde duyduğum bir takım gürültü ler, bu yabancı adamın kendi hesabma keşifler yapmakta olduğunu gösteriyordu ama Lucelle'nin nasihatlerine tevfikan, hiç bir fey görmemiş ve işitmemiş gibi davramyordum. Bu esnada, ben de, vaktimm çoğunu hastanede geçiriyordura. Meçhul adam evimize geleli bir haf ta olmuştu, bir kaç defa yapyalnız kalmıştık. O, bana, casusluk işle rinden hiç bahsetmemişti. Ben dc, tabiî, biç ağzımı açmamıştım. Bir akşam üstü onu mutfakta buldum. Gözlerini ocakta yanan alevlere dik miş, düşünüyor ve kısa kısa nefes lerle piposunu çekiştiriyordu. Bir * denbhe bana: Bonsuvar matmazel, dedi, dışarıda çok soğuk var, değil mi? (Mabadi var) Muhakeme edilen Seyrüsefer mOhendisi Seyrüsefer mühendisliği yaptığı sırada hntihana tâbi tutulan bazı şoforlere usulsüz tarzda vesika vererek rüşvet almaktan suçlu olan Kadri Beyin muhakemesine dün ikinci ceza mahkemesinde devam edildi. Dünkü muhakemede şahitler dinlendi ve yeni şahitlerin celbine, suçlunun da 100 Iha kefalet île tahli ye«ine karar verlldi. Ancak bu suçtan dolayı kefaletle serbest sırakılan Kadri Bey, hecoin kaçakçıhğı meselesinden mevkuf bulundjısund'an tekrar tevkifhaneye g^türüldü. Muhittin Beyin Ankara'daki faaiiyeti Ankara'da bulunan Vali ve Belediye Reisi Muhittin Beyin bir kaç gün daha orada kalacağı anlaşılmaktadır. Muhtelif işlerl« meşgul bulunan Muhittin Bey bilhassa yeni yapılacak hâl binası ve Unkapanı koprüsünün tamiri işlerine ehemmiyet vermektedir. Vali Beyin avdeb'nden sonra ber iki işe de baş lanması kuvvetle muhtemeldh*. ÜskOdar hastanesi açılıyor Usküdar'daki Zeynep Kamfl hastanesine ak noksanlarm bir an evvel ik. maline çalışılmaktadu. Müessesenm elektrSc tesisatı yann pazarkkla ihale edilecek ve derhal ameliyata başlana • caktır. Bir takım bbbî alât ve eczalar da »lın""»W üzeredir. Hastane mayu nihayetine kadar her halde faaliyete geçmiş olacakbr. Doktor kadrosu da bu • gSnlerde tamamlanacaknr. Bugün son gün Atina müzakereleri Birinci sahijeden •a Türkiye'cfeki Yunan'lı işçilere muvakkaten müsaade verilecektir. Yunan hariciye nezareti ile miinasebeti olan Estiya gazetesi dünicü nüthasmda Türkiye'deki Yunan'lı San'atkârlar meselesine temas ve yukandaki haberi teyit etmekte, M. Çaldaria ile Celâl Beyin mülâkatında bu meselenin ilk evvel mevzun bahsedildiğini bildirmektedir. I (Birinci sahifeden mabatt) satışi yapan bütün malî müesseselerind'en her gün alman maJumat, umunî rağbetin günden güne, hatta ümit ve tahminin fevkinde fazlalaşmtş olduğunu gb'stermiştir. Memleketin her tarafında ayni sekilde haberler ahnmakta ve 4 milyon liralık ilk tertip tahvillerin bugün akşama kadar tamamen *ahl • mıs olacağı anl&şılmaktadır. tlfc tertip tahvillermm bugünkü son satış gününün pazara teaadüf etmesi üzerine, bankalann bugün için mesai saatlerinde tadilât yap malanna zaruret hasıl olmuştur. Bilhasaa son günler zarfında görülen tehacüm derecesindeki rağ bet, bugün de fazlasile devam edeceğimfen başta Cumhuriyet Merkez bankası olmak üzere bankalar gişelerini akşama kadar açık bulundu racaklardır. Dün kendisile görüştüğümüz Cumhuriyet Merkez bankası Istanbul }ubesi müdürü dahilî istikraz tahvillerinin satış vaziyeti hakkmda, bize şu izahatı vermiştir: c Yeni dahilî istikraz tahvilleri çok fazla rağbet görmüş, bu rağbetin son hafta zarfında fevkalâde arttığı da kaydedilraiştir. Diğer bankalann satış vaziyetini de günü gününe b'ğrendiğimiz için her tarafta hararetli bir şeki! aldığı görülüyorâu. Bankamız bu rağbeti ka»şilamak için pazar oldugu halde bugiln gi Bir cerh davası neticelendi Matmazel Marta isminde bir kızı oldürmek kastile yaralamış olan sabık poYıs memuru Salâhattin Efendinin bir müddettenberi Ağırceza mahkemesinde devam etmekte olan muhaekmesi, dün neticelenmiştir. İdöia makamı suçlunun 458 inci madde ile cezalandınlmasmı istemiş heyet! hâkime maznun, af ve tecil kanunundan istifade ettiği cihetle ceza tayinine mahal olmadığına karar vermiştir. Beyoğlu hastanesi tamir ediliyor Belediyece Beyoğlu hastanesi haricî paviyonlarmın tamirine karar verilmiş, bunun için beş bin kusur liralık bir keşifname hazırlanmıştır. Yakında ihalesı yapılarak ameliyata başlanacakbr. Alman mflleti, sdn birlik hedefine doğru seri adımlarla üerliyor. Alman'ların tarihî vasfı mümeyyizi dağınıklıktır. Bu hal, Fransa ve lngiltere ve tspan ya'nın aksine Alman diyannda bir çok mütekâsif medeniyet merkezleri peyda Halkı etmiştir. Alman'ların diğer milletiere gazlere karşı konisbetle daha ziyade terakki etmesinde rumak için bir kuvvetli bir amil de bu merkezlerin çok cemiyet kurmak olmasıdır. üzere hükumete Fakat tefrika ve millî merkez çoklu müracaat edil ğu siyaseten zâf amilidir. Harbı Umumî nüştir. Cemiye neticesi olarak parçlanmış, hukuku hü tin müessisleri kiimranisi tahdit edilmiş, bu büyük milarasında kimya letin bu vaziyetten kurtulması için en ger Refet ve Dr. birinci ihtiyacı millî birliktir. Mazlum Beyler M: Hitler'in faşist fırkası bu ihtiyacı de vardır. pek iyi takdir ettiğinden Almanya dahil Yakında faalive haricindeki bütün Alman unsurunu yete geçecek o millî ve nkî tek bir jçayenin etrafında lan cemiyetin ni Darülfünun uzvi kimya birleştirmeğe her şeyden ziyade ehemzamnamesi hazırmüderrisı Ömer miyet veriyor. Almanya'da ve Almen lanmıştır. Cemi Şevket Bey milletinde tefrika verttihatsızlıkoldu • yet memleketimizin her tarafında ğâuna delâlet eden her müesseseyi, her teşkilât yaparak halkı konferanslar remzi yıkmakta ve imha etmekte zer ve tecrübelerle tenvir edecek, masre kadar tereddüt göstrmiyor. ke teminine de çahşacaktır. Milliyet ve millî birlik gayesini güt Perşembe günü zehirli gazlere miyen fırkalar resmî ve umumî yazife dair üçüncü konferansını verecek lerle işierden bunun için uzaklaşurılmışolan müderris ömer Şevk«t Bey dün lardır. Bu fırkalann basmda komünistbir muhanririmize şunları söylemişler bulunmaktadır. M. Hhler bir kaç güi tir: evvelki nutkunda komünktlerin yalan « Zehirli gazlerin evsafı ve kocıktan ölmüş göründüklerini ve bu fırrunma tedbirlerî hususunda benden kanın halk arasmda sahnıs olduğu kök • evvel çalışan ve memlekete çok naf i lerin büsbütün sökülüp atılacağını sSy ifler gören zevat vardır. Bizim Dalemiştir. rülfünunda tertip ettiğimiz konfe ranslar, bu mevzuda atılan ilk adımFaşist fırkası yalnız lâfa bakmaz. Ası) lar değildir. Bizden evvel bu işlerle işe bakar. Almanya'nm muhtelif mahalmeşgul olan kimyager Nuri Relet ve lerinde komiinistler ve milliyet fikrine it Dr. Mazlum Beylerle diğer zevatn mat edilmiven diğer anasn* için kampvücude getirdikleri kıy metli eserler lar tesis edilmiştir. Bir nevi hapisane omeydandadır. Bu zevatm teşebbüs lan bu kamplarda on bmlerce komü • lerHe teşkiline çal»şılan zehirli gaznist ve kozmopolit mevkuf bulundu • lerd'en korunma cemiyetinin memlerulm&ktadn*. kete çok f aideli olacağı kanaatin.deAlmanya'da daha düne kadar yirmi yim. Bu hususta yapılacak işler anyedi hükumet vardı. Şimdi ise bunlar cak böyle bir cemiyet tarafından valii umumilerle idare olunmaktadırlar. daruhte edilirse matlup netice alıAlmanya Başvekili M. Hitler ayni za • nabilir ve gaz tehlikesi bütün memmanda Prusya Valii umumisi olduğun • lekete telkin olunarak lâzım gelen dan Almanya'nuı devlet ve Prusya'nın tedbirlerin ittihazına başlanır. hükumet riyasetleri bir şahsın uhdesin Gaz maake» almak için şimdiden de tevhit edilmiş bulunmaktadır. telâş ve istical etm«k ve hariçten Bu hükumetlerdeki ayrılık alâmeti omaske getirterek bir çok paramızm lan her türlü hususî müesseseler ilga Avrupa'ya gitmesine sebep olmak edilerek bunların yerine uraumi müesdoğru değildir. Maake tedarik et •eseler tesis edilmektedir. Meselâ evvelmek için HilâÜahmer cemiyetinin ce her Alman hükura«einin kendisine açacağı fabrikamn faaliyete geçmemahsus bir protestan kilisesi teşkilâtı «ini beklemelidir. Bu suretle ihtiyaç vardı. Şimdi ise bunlarm cümlesi Alman hem daha ucuz olarak, hem de yerprotestan kilisesi teşkilâtı <nemı alhnda li mab ile temm edilebtlecektir. birlestiribnutir. Anî bir gas tehlikeai karsısında Almanya'da hükumet taraften iki muvakkaten gazden korunmak için askerî teşkilât var; biri fasistlerin ma şu suretle iptidaî bir maske yapılalum teşkilâtıdır. Diğeri dahi milliyetperbrlir: Pamuktan yapılmış küçük bir verlerin (Çelik Miğfer) teşkilâhdır. Soı yastık karbonatlı su ile ıslatılarak zamanlarda çenk Miğfer teşkilâtı, M. ağıza ve buruna tutmak suretile Hitler'in hüküm ve kumandasma itaat kullamlmaİKİır. Fakat bu tedbir, anedeceğini bildirdiğinden her iki askerî cak maske buIunamacTıği zaman, teşkilât umumî bir âmir ve merkeze bağ pek muztar vaziyette kalmırsa yapılIannuş olmaktadır. Bu teşkilât süâhsız malıdır. Unutulmamalıdn ki bu musiyasî askerler değildir. Cümlesi birer vakkat bir tedbirdir, maksadı temi suretle müsellâhtn. Esasen cümlesi asne kâfi değildir. Maskenin koruma ker gibi kıslalarda oturan ve talim ve işi bu iptidaî vasıta ile temin edileterbiye gören muhafaza polis teşki miyeceğînden mutlaka mükemmel lâtuun resmen muavin kuvvetleri ad bh maske tedarik olunması zaruridolunmaktadırlar. Faşist teşkilâtuun dir. bir kısım efradı çelik miğferli ve askerî Avrupa'dan iyi bîr maske ancak teçhizatlı olup her birinin tüfeği vardır. 20 25 liraya getirtilebiliyor. MemCenevre'de silâhlan bırakma konferanlekette bunu on liraya, hatta daha sı Almanya'nm Versay muahedesile ucuza mal etmek mümkün olacaktahdit edilen müsellâh kuvvetlerinm artır. Halkm kullanacağı maske bunhnlmastna müsaade edilip edilmiyeceIardan daha basit olarak yapılabileğmi müzakereye başlamadan evvel Alceğinden fiabnı yan yarıya indir manya'da muazzam bir halk ordusu mek kabil olacaktır.» vücude gelmiş bulunuyor. Alman milleŞhndilik memleketimizde zehirli ti siyasî davasmı her şeyden evvel milgaz maskesi satan müessese yoktur. lî birliğine dayanarak müdafaaya az • Bu hususta bazı teşebbüslerin faa metmiştir. liyete geçerek Avrupa gaz maskesi Millî birlikten sonra ırkî birliğe yani fabrikalanna müracaat ettikleri anAlmanya'nm haricindeki Alman'lar ile laşılmıştır. birleşmek gayesinin kuvveden file çıkanlmasuıa sna gelecektir. Polisle tebedduller Eminönü merkez memuru Hulusi Bey, Beyoğluna, Beyoğlu merkez memuru Kâmran Bey Eminönü'ne nakledilmişler, Fatih ve Kadıköy merkez memurlan da becayiş olunmuşlardır. Bunlardan maada polis birinci ve ikinci şube memurlan arasında esash tebeddülât yapılacağı söylenmektedir. MUHARREM FEYZİ Bir tashih Hükumetimiz tarafından, Vaşing' ton'da toplanacak iktısat konferans dolayısile Amerika hükumetlerinin notasına gönderilen cevap neşredilirken (para esası) kısmı yanlış an" laşılabilecek şekilde çıkmıatur. Bu kısım aynen şöyledir: «Para siyasetinde bizce bugürfün şeraiVi içinde ve dünyadakf altın mevcudunun dünya muamelâtına nisbeti nazan rtibara abnarak tatbik olunabilecek en amelî usul bütün memleketlere seyyar olmak üzere beynelmilel mübadeleyi kabili tahsil altın esasına istinat ettirmek ve dahilî mübadele ve muamelelerde tahvil kabiliyetini kaldırmaktan ibarettir.» Bu seneki mezunlar Darülfünun felsefe şubesi tarafından bu seneki mezunlar şerefine mayısın ikisinde Halkevinde bir çay ziyafeti verilecektir. Bahrî komite işini bitirdi Atina 29 (A.A.) Balkan konferansi deniz işleri komitesi dün mesaisini btthmişth*. Komite İstanbul'daki Balkan birliği ofisine merbut bir deniz işleri şubesi tesftine karar vermiştir. şelerini akşama kadar açık bulun duracaktır.» Yeni tutulan heroinciler Heroin kaçakçıhğı yaptığı anlaşılarak yakalanan Tahir Hasan, Ali ve Ayşe'den mürekkep yeni bir çete tahkikat evrakı ile birlikte dün Müddeiumumiliğe verilmiştir. Müddeiumumilik kaçakçılar hakkındaki evrakı beşinci istintak hâkiml'^ine tevdi etmiştir. Kabataş lisesinde muvaffakiyetli bir müsamere Kabataş erkek Hıesi talebesi tarafından mek tepte büyük bhmüsamere verilmiştir. Müsamerede 700 den faz la davetli hazır bulunmuş, müsamerede mektep talebesinden bazıları zeybek kıyafetile dan setmişler ve çok alkışlanmışlar dır. Müsamere nin diğer numaraları da muvaffakiyetle başa rılmıştır. Dünkü konferan» Oarülfünun müderrislerinden Macit Bey tarafından dün Dariılfünunda Utikrazı dahilî mevzuu etrafında bh* konf erans verilmiştir. iki kaçakçı mahkum olduiar Mahmudiye caddesinde berber Hüseyin Ue kahveci Şevki isminde iki kişi, dükkânlarında kaçak çakmak taşı bulunmaktan suçlu olarak ihbsas mahkemesine verilmişlerdir. Dün, bu iki kaçakçıya ait muhakeme, 9 uncu ihtısas mahkemesinde görülmüş, neticede Hüseyin beş aya, Şevki 6 aya ve her ikisi 24,600 ku ruş para cezasma mahkum olmuş lardır. Hüseyin ve Şevki bu karar dan sonra tevkif edilmişlerdir. istanbul'da tahvil kalmadı Ankara 29 (Telefonla) tkramiyeli dahilî istikraz kayit müddeti yarm (bugün) bitiyor. Maliye Vekâl«tine gelen malumata göre, her tarafta bu tahvil lere büyük rağbet vardır. tstanbul'a gönderilen tahviller bitmiş olduğu için tekrar müra caat edilmiş ve Vekâlet bu arzuyu karşılamak üzere tayyare Ue kâfi miktarda tahvil göndermiştir. ihtiyar bir kadın tevkif edildi Fatraa Hanım, elli yaşlarında, •af bir köylü kadmıdır. Kendui İzmit civannda Akmeşe köyünden dir. Yolda giderken korucular üzerinde dört buçuk okka kaçak tütün yakalamışlardır. Fatma Hanım kaçakçılık suçundan dün 9 uncu ihtısas mahkemesinde muhakeme edilmiş ve tevkif olunmuştur. Muhakeme vana edecektir Mosamerede zeybek oyunu oynıyan talebedea bazüar.1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog