Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi uncu cıiziı çıktı 30 . „ n UOKUZUnCU S e n e : NO 3218 tSTANBUL CAGALOGLU Telgraf ve mektup adresl: Cumhurtyet İstenbul Pasta kutusu: lstanbul, No 346 Telefon: Başmuharrlr: 22366. Tahrlr müdürü: 23236, tdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 u r ıvet Pa7arfaci 91 Nkfln nioail Millî Kültur Sahifesi Bugün 5 inci sahifede Q33 saa Borçlar Itilâfnamesi Parîs'te Imzalandı İsmet Paşa hükumetînin kazandığı bu yeni muvaffakiyetle, 107 on alfan olan borcumuz yalnız 7 milyon altina indirilmiştir İktısat Vekili Paris'teki imza merasimi Celâl Bey şehrimizde tetkikat yapıyor Evvelki gun tehrmüze gelen tktuat VekiU Celâl Bey, Atina'da göriİfale cek meseleler hakkında ihracat ofui tarafmdan hazırlanan rapor üzerinde dün tetkikatta bulunmuftur. Itilâfname evvelki gün Paris sefarethanemizde imzalandı Yeni esaslara göre her sene tarafımızdan taksit olarak yalnız 700,000 lira ödenecektir. Borçlar mukavelesile beraber fenerler itila.fi da imza edilmiştir Çocrik bayratntnın ilk gunanu ydpyan yavrttlardan bir dizi.» İktısat Vekilimizin Atina 'ya seyahati Gazetelerde Ur Atina telgrafı gözfi • müze flisti: Iktuat Vekilkmzin riyaseti altmdaki Türk heyetinm Atina'ya mn • vasalatına alâka 3e intizar ohınduğun • dan bâhis bir telgraf. Biz bu telgrafm böttin samimiyetini bir anda anladık. Çünkü Atina'mn Türk Yıman dostluğuna atfettiği kıymet ve ehemmiyeti kendi gözlerimizle pek yakından görmüstük. Gene dünkü gazetelerde diğer bir Atina telgraf haberi şimdiki Yunan büku • meti reisi M. Çaıdaris fle Hariciye Na • zınnın Ankara'ya vaki olacak seyahatlerinin tarihini mayu sonlan veya ha ziran iptidalan olarak gö»teriyordu. tld memleket dostluğunun mütemadiyen kuvvetlendirilmek istenüen sağlam köklerine yeni bir alâmet daha değil mi? Hakikatte Türkiye Cumhuriyetmin İktısat VekilOe refakatinde buhman neyetîn Atina'da icra edecekleri iktİBI» dî rmizakerelerin ahval ve zaman şera • »*«»den dolayı esasen ne büyük müs • külâtla ««vrili olduğunu bilmiyen yok • tur. Buna rağmen Turk;,..»'den kıymetK bir devlet adamımız kalkıp Atina'ya gidiyor, ve alınacak netkeler ne oluna olsun, her halde mötekabilen en d hulus ve saffetle konusulacağından olarak muhabbetle ve hürmetle gidi • yor. Ve iyte delîli meydanda, Atma'da kendisini öyle bekliyor. Karşılıklı dostluğun bu kadar emin ve yüksek olan esasatma nazaran Atina mülâkatlarmm behemehal miisbet olacağmda şüphe caiz olımyan mühim neticelerine sim diden muhakkak nazarile bakmakta hata olur mu? Bu neticeler ne olabiür diye sirodi » den bizden tahminler istemezsiniz di ye ümit ederiz. Uzerlerinde fikir teati olunacak meseleler kolay meseleler değildir. Fakat onlarm zorluğunda ne btzim kabahatimiz vardır, ne de komsumuz ve dostumuz Yunanistan'm. Bu zorluğun sebebi münhasıran diinya işlerinin gittikçe fenadan betere sürüklenen kendi mahiyetmden doğmuş bu • lunmaktadır. Biz fimdiden şunu temin edebairiz ki almacak neticeler mükâ • leme mevzulannın müskülâtı nisbetin • de büyük olacaktar, ve her halde bütün zorluklara rağmen bütün dünyanm takdir edebileceği kadar kıymetli müsbet neticeler ahnabüecektir. Burası biç olmazsa bizim şahsî his ve kanaathniz dir. Bu his ve kanaat ise iki memleketin dostluğundaki karşdıklı derin cid diyet ve emniyete büyük bir itimatla ve yakmdan vâkıf olmakta bulunusu muzdan ileri geliyor. Memleketler arasındaki dostluklarm iktısadî müşkul • • leri bile az çok halledebilmekte işe ya radığı her zaman her yerde sabit ola bilecek hakikatlerdendir. Muhali far zederek Atina müzakerelerinden hiç bir netice çıkmıyacağını bile kabul etsek bu temas ve telâkinm hiç olmazsa iki memleket dostluğunu artıracağı olsun nazanmızda şüphesizdir. Bu bile kendi basma çok büyük bir netice de ğil midir? Dünyanm çekmekte olduğu cehennem azap ve ubraplannm bir büyük kısmı milletler arasındaki dostluk suzluklardan, emniyetsizliklerden ileri geldiği her göze batacak veçhfle çok meydanda bir hakikat değil mi ? Ve nihayet beseriyeti saran fenahğı ortadan kaldırabilmek için birinci sart olarak milletler arasında şüphe ve husumet yerine emniyet ve muhabbet hislerinin ikamesi kap ettiğinde kimin şüphesi vardır? tşte komsu Türk ve Yunan mületleri Akdeniz'in şark jgyuında elleri gibi kalplerini de yekdiğerine bağlamıs olan YUNUSNADİ (Mabadi 2 inci sahifede) 23 Nisan ve Çocuk bayramlarî Dün bütiin memlekette büyük tezahürat yapıldı İstanburda büyükkrin, yüksek tahsil gençliğinin cocukların tertip ve istirak ettikleri merasim Vekil Be bugün de alâkadarlarla gorüserek tetkdcata devam edecek ve yann Atina'ya hareket edecektir. Vekfl Beym bugün ş«hrimixdeki vekâlete merbut bazı devairi ziyaret etmesi muhtemeldir. Atina'da memnuniyet Atina (Hutusî) (Pazar öğle üze ri) Türkiye tktısat Vekili Celâl Bey tarafından Anadolu ajansina vaki olan beyanat akş&m gazetele * rinde intisar etmistir. Hükumet mehaf ili re bütün siyasî rical Türkiye tktuat Vekilmin beyanatından do layı memnuniyetlerini izhar ediyorUr. tktısat Nazuı M. (Pesmacoğlu) nezaret erkâm ve ticaret odaları müdürlerile istişareden sonra Türk heyeti le cereyan edecek müzakere mevzuu hakkında bir rapor tanzim etmistir. Cel&l Bey ve refakatindekiler, müzakerelerin devamı müddetince Atma'da kalacaklardır. Bugün memnvnlvctU %*gtk bir as/erM daha keydetmek*m dduğumuz, Cumhv riyetin muvaffak Batvekili tsmet P§. H * Ankara 23 (A.A.) Borçlar rnnkavelen dün Pari» bayük «rfçi â liğimizde meravmle imzalanmtfttr. Fenerler itilâft da ayni zaman* m, da imzalanmıştir. * *• Bu kısa telgrafnamenin haber verdiği hâdise uzun, derin ve çok mühimdir. Bu telgrafnamenin haber verdiği imza hâdisesile Türkiye Cumhuriyeti impara • torluk devrine ait te olsa milletimize taallâk eden haricî borçlar a ak taahhüdS tekabbül etmek suretile namus ve haysiyet lâzimesini îkmal ediyor. tmparatorluk zamanma ait borçlar bu imza ile artık Cumhuriyet rejimimize maledümistir. Bu bir kü'fet gibi gorünür. O bizim kabul ettiğimiz bir külfettir. Bir külfettir ki son isal olıman sekli ile tsmet Paşa hükumeti narn ve hesabtna ona bir muzafferiyet te diyebiliriz. Bu za feri buzat tsmet f*asanm gayret ve himmetine medyun olduğumuzu kaydetmekle de ancak bir hakikati söylenut oluruz. Filhakika bu borcun tarihçesi fudur: 160 milyon küsur alhn lira olan Osmanlt borçlanndan Türkiye'ye isabet eden miktar 107 milyon albn lira idi. Paris itilâfile senede iki milyon alhn liradan baslayıp üç milyona kadar çıkacak taksitlere bağlanmıs olan borcun yekunu 85 milyon alttn îîradan az değildi. Şimdiki itilâf ile borç miktan yalnız 7 milyon liraya ve senevi taksit mürtan d i yalnız 700 bin liraya inmistir. Şimdiki borcumuzun yekun miktan eski borcumuzun bir senelik faizi kadar bir sey demek oluyor. tste bu zafer, böyle bir zaferdir. Filibe telâkisi Tevfik Rüştü Bey Bulgar Başvekilile görüştü Filibe 23 Semplon ekspreai bu sabah erkenden Filibe istasyomuta gelmiftir. Ekspreste bulunan Tev fik Rüstü Bey kendisine intizar e ~ den Bulgar Basvekili M. MusaAof ile kUuyonda uzun müddet görüşmü»tfir. Mülâkat çok samimî olmustur. Bu mülâkatta son hadisa.Ua be rrnber iki memleketi alikadar eden diğer meselelerin görüsüldüğü tahmin olunmaktadir. Sofya elçimiz Tevfik Kâmil Bey de Hariciye Vekilimize Sofya is tasyonıuufa mülâki olacak ve gö rüşm«k üzere trenle bir müddet birlikte seyahat edecektir. tahsll gençllği Darülfünun konferans salonunda hep bir İstlklâl marşı nı sbyieskea, 23 nisan Hakimiyeti müliye bayramı ve çocuk haftası dün sehrimizin her ta • rafmda parlak tezahüratla tes'H edümiştir. Bu münasebetle resmî daire ve mektepler tatfl yapmıs, her yer bayraklarla donatılnuştu Sabahleyin Hünayeietfal bayraklarüe süslenmiş bir otomobfl alayı Fatih'ten hareket etmiş ve tramvay yolunu takip ederek sırasile Belediye, Himayeietfal Cemiyeti, HaJk Fırkası ve Vilâyet bina lan önünde birer müddet tevakkuf ettikten sonra Taksim abidesine gelinmis ve burada abideye çelenk konmustur. Ço cuklar Yedikule, Topkapı, Edirnekapı, Şehirlermizde zehirlı gaz tecrübeleri Halka zehirli gazlerden koruma çareleri öğretilecek, tecrübeler yapılacak Yarınki harplerde ' zehirli gazin oynıyacağı rol asağı yukan herkesin tnalumudur. Bu rol okadar büyük, o kadar müthiştir ki yarının harple rine zehirli gaz harbi dahi denil ~ mektedir. Son senelerde bir çok memleketlerde yapılan tecrübeler, manevralar milfetlerin icabında bütün bir tehri birden ve kolaylıkla mahvedebile cek olan bu korkunç tehlikeye karşi tedafüî hazırhklar yaptıklannı göatermektedir. Aldığımız haberlere göre diğer memleketlerde olduğu gibi memle * (Mabadi 2 inci sahifede) Meclise bir ntal takriri verildi Halkevlnde yapılan merasimden Kurtuluf ve Bebek'ten kalkan Türk bay( Mabadi 6 tncı sahitede ) Ankara 23 Denizli meb'usu Mazhar Müfit Bey Razgrat hâdisesi hakkında Meclise bir sual takriri vermistir. Bu suale Hariciye Vekâleti Vekili Şükrü Kaya Bey cevap vere cektir. Mevkuf gençler bugün isticvap ediliyor Talebe Cemiyetleri tnümessilleri fevkalâde kongre aktetmek üzere vilâyete miiracaat ediyorlar Razgrat facias. için tahkikat yapılmasından hiç bir en • na mukabele ol|difeleri olmadığını, ancak tevkifleri immak üzere yapılan tihanlara yakm bir zamana tesadüf et nümayi? hâdisesi mesi dolayısile müşkül vaziyette kal dolayısile tevkif edddarına müteessir bulunduklarını, tevdilen 23 talebe kîflerine hiç bir sebeD görmedüderi için dün geceyi de tev yeniden tahliye talebinde bulunmcakla kifhanede geçir nnı arkadaslarına anlatmıslardn*. mişlerdir ve kendiMevkuflar hakkmdaki tevkif raüzeklerine tahsis edüen kereleri muvakkat olduğundan kat'î kadairede müdafaa rar verilmek ve tahkikat derinlestirflmek larını hazırlamakla üzere bu sabah müstantikliğe teslim o • meçgul olmuşlar lunacaklardu*. dır. Gençler, isthttak dairesinde sorguya Ihtilâttan mem "Talebe Birliği ikind çeküdikten sonra tahliyeleri icap edip nuiyet karan kal reisi AIi Bey etmediği hususunda karar verilecektir. dınldığından kendilerini ailelerile arkaMevkuf talebeler, kendilerine kanun daşlarının ziyaretine müsaade edilmiftir. ve nizam dahilmde mümkün olduğu kaBu meyanda mevkuf talebeleri ziyaret dar kolaylık gösteren, ve ayn bir daire eden Millî Türk Talebe birliği merkez temin eden tevkifhane müdürü Avni Beheyeti azalan, tahliyelerini temin için teye tesekkürlerini bildirmiflerdir. şebbüsatta bulunacaklaruıı söylemişlerGençler müdafaalannı hazırladıktan dir. sonra arkadaşlannın getirdikleri kitap ve Talebe Birliği reisi Tevfik Bey ve digazeteleri okumak ve aralarmda hasbi • ğer arkadaslan hakikat tezahür edeceği {Mabadi 3 üncü sahifede) Avrupa kar alfanda! Madrk 23 (A.A.) Hava yeniden pek çok soğumustur. tspanya'nm bir çok yerlermde bol bol kar yağdığı bildirilmektedir. Varşova, 23 (A.A.) Borisla.w'dan bOdiriliyor: Şiddetli surette yağan ve kahnlıği 35 santimetreyi bulan kar, telefon muhaberelerini bir çok yerlerde inkrtaa uğratmıstır. IMlıuılllılııııllıniMnııııııııiMiııııiHiiMMnııtınııılnıtlıııttllllHiıııiMlll Vaşington mülâkatları Amerika Reisicumhuru ile Ingiliz Basvekili dünyayı eski haline getirebilmf k için basbaşa konuştular Vaşington 23 (A.A.) M. Rozvelt ile M. Makdonald, şu müşterek tebliği nesretmişlerdir: «Dünya iktısat konferansının müzakere mevzuu olacak başlıca me seleler gözden geçirilmiştir. Bu meseleler in ilkönce mütehassıslara havalesi kararlastırılmıstır. Mütehassıslar, müzakerelerine bugün (dün) öğleden sonra baslıya~ caklar ve akşam geç vakte kadar devam edeceklerdir.» M. Rozvelt ile M. Makdonald arasındaki görüçme saat 12,45 te bitmiştir. Bu konusmada Amerika namına M. Hull, M. Mole ve M. William Bullitt, tngiltere namına M. Lindsay, M. Van Sittart ile M. Meith Ross hazır buluntnuşlardır. Bu mülâkat esnasında harp borçları meselesi de nazara alınmıstır. Fakat M. Rozvelt para iılerine mü teallik beynelmilel vaziyete fevka lâde bir ehemmiyet atf etmistir. M. Rozvelt bütün dövizler için ih~ tiyat altm nisbetinin azaltılmasının tedavül mevkiine daha fazla mik arda banknot çikanlmasını ve tica IngTlu Başveküi km üe beraber kendisini Amerika'ya götüren vapurda ret esyası fiyatlannm akla uygna bir surette yükselmesini mümkün kılacağını ehemmiyetle kaydetmiş tir. {Mabadi 4 üncü $ahiftâ«Y Biz, erkekler, yalmz hras olduğumuz zaman pudra süreriz. Bazan biz, kadmlar da öyle...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog