Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

\ 30 Talebe Pün Büyük Numayîş Yaptı uncu cüziı çıktı Hayat Ansiklopedisi Ookuzuncu sene: No. 3215 u m h uri yel ÎSTANBUL CAGALOĞLU Teigraf ve mektup adresi: Cumburlyet, lstanbul Fosta kutıtsu: lstanbul, No 346 Telefon: Baçmuharrir: 22366. Tahrlr mfldürö: 23236, tdare müdurü: 22365, Matbaa: 20472 Cuma 21 Nisan 833 Hayat Ansiklopedisi Büyük bir küiüphaneyi bir arada evinize getiren a * faydalı eserdir. Her evde fcir lane balunmak lâzımdır. Binlerce kişilik bir kafile Bulgar kabristanına gîderek Razgrat tecavüz hâdisesine mukabele olmak üzere mezarlığa çelenk koydu Talebe ve halktan mürekkep binlerce kifilik kafile nümayiş e$na$ında Halkın da karıştığı bu gayrikanunî tecemmu zabıta kuvvetile dağıtıldı Bulgar mezarlığtna çelenk komtr ve hitabe irat edilirken M " 'da Balgar kontdonhanen önunde bir genç nutak aöytâyor Çok mühim bir iküsadî hâdise Amerika altın esasından aynldı, dolar düşüyor Bütiin borsalarda hayret ve korku hüküm sürüyor yeni bir malî felaketten bahsediliyor Vaştncton 20 (A.A.) Bankalar buhranı üzerine ihdas edflmis olan ve altm karşılıgı olmıyan banknotların mühim bir kumı, iktnadiyata revaç ver mek ve halihazırda kaph bankalarda bulunan ve miktan 5.000.000.000 tahmin edilen altın kredileri kurtarmak i • çin tedavül mevkime çıkarılacakhr. Vasington 20 (A.A.) M. Roz •elt'e yeni kâğrt para çıkarmak hak • Innda salâhiyet veren kanun lâyihası yann parlâmentoya tevdi olunacakttr. M. Rozvelt bu kanunî tedbire muvafakat «tmiştrr. M. Rozvelt'e yeni para çıkarmak ve dolann altm haddinf değistir mek salâhiyetleri verilecektir. 80 kişilik bir talebe grubu tevkif edildi. Hükumet mahalsiz bulduğu hâdise etrafmda taMdkab derinleştiriyor Taîebe Fesih mi ediliyor? Bulgaristan'da cereyan eden Razgrat Türk meaarlığma tecavüz hâ • disesinden bütiin millet gibi çok müteessir olan Darülfümm ve yüksek tahsil talebesinin bir kısmınra istirakile dün sehrimizde bir nümayiş yapılmıştır. Hâdise nasıl oldu? Razgrat hâdisesi yüzünden bir kaç gündenberi Talebe Birliği idar« heyeti ve bazı talebe cemiyetleri idare heyetleri azalan böyle bir nümayif yapmak ve bunu ihzar etmek vaziyetine geçmek istemlşlerdi. Fa kat bu tesebbüsler vaktinde haber alınarak, hâdiseyi takip mercii sa dece hükumet olduğu, gayrimes'ul sahsî ve teşekküllerm bu hu»u»ta hiç bir «alâhiyeti bulunmadığı kendile rine ihtar edilmiştir. Buna rağmen Millî Türk Talebe Birliği idare heyetinin ve bazı ta lebe cemiyetleri idare heyetlerinm hazirladığı nümayif meydana gel mistir. Altın üzerine konan ambargo Vafington 20 (A.A.) Altm ü • zerine ambargı vaz'ı, halk tarafından umumiyetle ntihlâk olunan maddeler flaüannı ıslaha matuf bir tedbirdir ve deflâsyon namı olmak için kontröle tftbi yeni fîat seviyeleri ve kredi vücu rlka'nın altm esasından aynlma"; 'a karar veren Relslcumhur M. Rozvelt de geürmek için yapüacak mücadeleye doğru atılmış ilk adundır. On Uri federal banka müdürü, fe deral reserv sistemine mensup banka • Lutfen sahifeyi çeviriniz A Vilâyete müracaat Dün saat on alfaya doğru Talebe Birliği kâtibi umumisi Şiikrii Kaya imzasile Vilâyete bir miting ve nümayif yapılacağı hrfdonda tahrirî müracaatta buhmulmusrar. Vilâyet buna müsaade vermiyerek menetmiştir. İktısadiyatımızı koruma yolunda yeni tedbirler • »• ıı ttk tecemmü Buna rağmen saat on yediye doğru Maçka'daki Bulgar konsoloshanesinin önüne beşer onar IdşiKk kafileler halinde gelip biriken talebe, o saatlerde dvarda bulunan bilhassa Şişli Terakki ve Feyziye Lkeleri talebelerinm ve diğer mektep talbesinin ve seyirci halkın iltihakfle epeyce büyük bir yekuna baliğ olmuş ve Millî Türk Talebe Birliği Reisi Tevfik Bey müheyyiç bir hitabe irat ettiği «rada zabıtaca ittihaz edilen tedabir sayesinde bir hâdîseye mahal bırakılmadan kafile oradan uzaklastml mntiT» Bu kafue polisin müdahale ve dik • katile dağılırken bir kısun nümayisci • ler bu vesfle ile arahklardan ve muhte tif caddelerden Bulgar mezarhğına ghv miftir. Bunlar, daha evvel gene pera kende olarak orada toplanmış olan diger nümayişçi talebeye iltmak ederek •abıtamn mümaniatına rağmen kumen duvarlardan aşmak suretile içeriye girırişlerdir. Mezarlığa çelenk koyan ta lebeden bir kaçı, «Buİgar'lar bizden in( Mabadi 5 inci sahifede ) Bulgar hükumeti ciddî tahkikata başladı On Mnl bnlan « r kalabalık söyle nen hltabelert dlnlerV»» Yeni Hariciye Teskilâtı Vekâlette bir kâtibi umu milik ihdas ediliyor Hükumet, Meclisten icabında gümrük tarifelerini tadil edebilmek için salâhiyet istedi Razgrat mücrimlerinden 5 kişi tevkif olundu. Hâdiseyi itiraf eden Bulgar gazetelerinin yeni lisanı Sofya 20 ( A . A . ) Bulgar ajansı | mezardan çıkanldığı hakkmdaki habernın istihbarahna göre Razgrat'taki Türk ler yalandır. Yamız bir kaç mezar taşı devrilmiştir. Hükumet mücrânleri sürmezarlığı hâdisesinin içyüzii şudur: atle bulup cezalandırmak için süratle Mevzuu bahsolan mezarlık eski tedbirler almıstır. Polis müdürii ile bir bir Türk mezarlığıdır ve »ehirlerin sürpolis mâfettifi hâdise mahalline gel atle genişh'yeceği mahallerde ek»«riyetmislerdir. Yapılan tahkikattan anlaşıldıIe olduğu gibi nhhart noktai nazarmdau ğına göre gençlerin bu mucibi takbih artık kunanılması caiz ofanıyan bir yerhareketleri Türk halkma değil, sıhhat dtr. Daha 1929 tarihinde sıhhat mechsi meclishtin karannı bir an evvel tatbik bu kullambmyan Türk mezarlığuH beettirmek için sehir belediyesine karşı lediye parklar idaresme devrebneğe yapümıstır. Bmaenaleyh hâdisenin hakarar vermişti. Türk haHonm bu sehirde Idki âmillerinin Türk halkma karsı her daha üc mezarlığı vardir. Bununla berahengi bir fena duygu ile alâkası yokber sıhhat encümeninin karan hılâfına tur. Bütün Bulgaristan'da bu hâdiseolarak son zamanlarda buraya yeniden ye karşı müttefikan gösterilen infial Bulölüler gömülmüştür. Gençlerden mü gar milletinin Bulgaristan'daki Türk halrekkep bir grup 14 nisanda mezarlığm kı hakkmdaki duygulannı ifade eder. etrafmdaki telörgüleri kaldırmı» ve içinSıncı saıfede) deki kulübeyi yakmıslardır. Cesetlerin tktısat VeklM Cel&l Bey Noman ve Tahir Lutfl Beyler Ankara 20 (Telefonla) Hariciye VekâleH teskilât Iây»ıası Heyeti Veki • leden Meclise gönderilmistir. Lâyihaya göre Hariciye Vekâletinde baremin birinci derecesinde bir kâtibi umumilik Yasısı 5 inci tahifededir Ankara 20 (Telefonla) Hükumet bizhnle kcaret muahedesi veya muvakkat ticaret muahedesi aktetmiyen devletlere art metnleketlerden yapılacak khalâta memnuiyetler veya tahdrt veya takyitler vaz'ına ait kanuna tezyil edilmek üzere yeni bir lâyiha hazırlamısfar. «.vumrukler ve Inhlsarlar Vekllt Rana Bey Meclise gelen bu lâyihaya göre hükimet memleketin iktvadî mtiyaçlannıtt gösterdiği müstacel lüzuma binaen gümrük kanununa merbut ithalât tarif esinde tadilât icrasma, mütekabOiyet esasuı dahilinde ticaret muahedelertne merbut umumî tarifeleri icabmda tadil veya ta» (Mabadi Sinci ^ifede) DOLGUN İKRAMiYELERİ VE°/05 Faizi ile sağlam bir gelir olan istikraza iştirak içın isfical ediniz. TAFSİLAT Î L A N SAHiFESiNOE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog