Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

, Hayat Ansiklopedisi 3 ÜNCÜ CİLT Bitmis ve hazırlanmıştır. Mfi cellet olarak üç cildi birden alınız. umhurı Dokuzuncu sene: No. 3214 Ankara 19 (Telefonla) Bulgar sefiri M. Antonof bugün beni kabul ederek Razgrat hâdisesi hakkmda beyantta bulundu. Sefh kendisi de gazeted olmak itibarile Türk gazetecilerile tanıs • maktan mütevellit memnuniyeitni kay • dettütten sonra hâdise bakkmdaki flk haberi dnn «Hakimiyeti MiUye» de okuduğunu ve derhal bükumetinden malumat istediğini, bu sabab cevap aldıgmı söyledi ve dedi kiı ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adrefl: Cumhurtyet, tstanbul Posta feutusu: Istanbul, No 246 Telefon: Baçmuharrlr: 2336«, Tahrlr madurO: 23236, Idare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 Perşembe 20 Nisan 933 Hayat Ansiklopedisî Büyük bîr kiföpbaidvi Jur arada evinize geliren m faydalı eserdîr. Her evdo fcîr fane bnlnnmak lâzımdır. •niMinnımııınııniHiııııııımıtiHHiıııııınıuıııınıııııııııiHiııınııiHUiıııııııııııımıııımııınıııaıııııııiHHiiiiNHiıiHHiNHiıiHiıııııuııuHiııiHiı Bulgaristan'da Bir Cinayet Daha Oldu Beş İngiliz mühendisi "Razgrat hâdisesi vakidir, f akat Türk mahkum edildiler lere karşı bir hareket yoktur,, diyor İngiltere hukumeti Rus mallannm men'i ithaK Gençlikte galeyan! Millî takım oyuncuları Sofya'ya gitmek istemi yorlar Talebe Birliği büyük bir miting hazırladı Bulgaristan'ın Razgrat kasabasındaki Türk mezarkğuıın tahrip ve yeni defnedilmiş Türk ölülerinin topraktan çıkanlarak tahkir ve tezyif edflmesi sporcu gençligi de fevka lâde mâteesshr etmiftir. Sporculanmız, on on beş gün sonra Sofya'da Türk Bulgar millî takımlan arasında yapılacak millî maçuı bu çirkin vak'adan sonra yapılamıyacagmı, Türk'ün mezannı yıkan, öKUerini tahkir ve tezyif eden bir memleket gençligine dostça el uzatamıyacakIarmı söylemektedirler. Gençlerimiz, bu menfur hâdiseyi protesto etmiş ( Mabadt 2 incı sahiiedr » Bulgaristan'da Bir Türk mezarhğına Taarruz hâdisesi ulgaristan'ın Rusçuk vüayetm • dda Razgrat kazası merkezinde Türk mezarlığına vuku bıdmuş olan taarruz Türkiye'de hem teessürle, hem hayretle karşılan • miftır. ölüm, imanlann zayıf taraflarmı teskil eden eşrarla dola büyük bir, tabiat hâdisesi olduğu için beseriyette mezarlara oldum olacıya korku ile kansık bir hürmet gösterüegeldiğini bfl miyen yoktur. Nihayet ötülere hürmet biitün bütün manasız bir sey de değildir. Insanhğın yalnız fazileti değil, biraz da mahiyeti mezarlara intikal edenlerin maneviyetlerinin hayatta olanlar üze rinde devamı seklinde tezahür eder. Yasıyanlar ölmüsleri idame ederler. Ayni hakikat olan bu felsefeyi daha ziyade tavziha lözum görmiyerek her mflletin kendi ölülerine olaa merbutiyetlermt hiirmete lâyık en tabiî bir his olmak iizere ifade eder ve hiç milliyet mevzuu bahsolmaksızın alelıtlak öliiye karsı hürmetin de medenî bir hassa olduğunu ve en ba»it bir terbiye icabı bulundugunu hatırUünz. Bu sözlersnizIe Razgrat'taki Türk mezaruğma vuku bulmuf olan taarruzun bizde uyandır dığı teessiir ve hayretin sebeplerini de •nlabnış oluyoruz zannederiz. Gelen tafsilâttan Türk mezarhgaun arazisi üzerinde Türk cemaati ile beledîye arasmda bir ihtilâf bulunduğu ve Türk mezarhğma taarruz edenlerin be» lediye lehine fazla bir gayretkeslik yapmıs olduklan anlasılıyor. Bulgaristanda her hangi bir davayı halledecek mahkeme yok mudur? Hususile bir nevi mukaddesata hönnetsizlik şeklim dahi alabilen bir hareketi orada haUc mı kendi kendine tatbik ve kra eder? « • «kuuı >« ıemıar iıdüntcılıntcu Bulgar Sefiri izahat veriyor Moskova'daki muhakemenin neticesi B hakkındaki karan mevkii tatbika koydu Ya buna ne diyelim? Bulgaristan'da bir cinayet daha! Kırcaali kasabasında bir Türk gizli teşkilât tara . fından asılmış ve boynuna yafta takılmıştır Cttn Ankars muhablrtml» beyaaatta bulunan Bulgar seflrl M. Antonof c Hâdise maalesef vakidir. B*m verilen resmî malumat bonu teytt edi • yor. Daha on gündenberi bulundugum ve resmi ve hususî mehafüınden btiyOk i/i< iıa>ııa kabul gordttgom memleJcett • nizde Uk islerden biri olarak böyle bir hâdise hakkında izahat vermek mec • buriyetinde kahşundan mâteessirim. Klhakika hâdise müessif, çok muessif ve manasudır. . XXIII CO4>HB, 15 «npMirv 1933 (l)Rus tabeast mtutnunlardan olup Wr buçuK tene hapst mahkum olan Matmazel Kutuzara, (2) tnçüiz müîıendislerinden üç «en« hopte mahMLm •iütrn Thorntho*, (3) İnçtUt mühendtilerinden iki s«ne hap$e mahkum edUe* Macdonald Moskova 19 (A.A.) Müdafaanameler bktikten sonra mahkeme heyeti müzakere odasına çekilerek dokuz saa* devamh mttsak«r*d« brnlunmuf ve tekrar mabkeme salono• (Mabadi « tııcs *oM/«d«) Tahviller kapışıhyor! Halkın ragbeti gittikçe artıyor . Bir çok şirket ve bankalar dahilî istikraz tahviüerine talip^.. r. no PMJICKH anlaşıbyor ki Bulgar hukumeti şunun bunun tesebbüsü 3e meydan almış olan bu hareketi takbih etmekte ve müsebbiplerini cezalandırmak uzere icap eden takibatın icra edileceğini temin eyle • mektedir. Bu fena hareketm Bulgar hükumetmce hakikaten fena görülmekte olması bu çhiün macerada yegâne teseOi noktasuu teşkil ediyor. Vicdanlara agır gelen bu taarruzdaki munasebetsizKği resmî Bulgar makamabnm ciddî takibat ve icraat 3e bertaraf edeceğini kuvvetle ümit etmemekliğimize sebep yoktur. Gospodin Musanof hükumetmîn Türk Bulgar dostluğuna atfettigi ehemmiyeti biliyoruz. Hissiyah rendde eden taarruzun kabalığı da o*nm söratle ve ciddiyetle tamirini icap edecek mahiyettedir. Türk Bulgar dostluğunun yalnız resmî hükumetler arasmda kalmıyarak iri komsu millet arasında da kökleşip yayılmasmı biz ötedenberi ciddiyetle Utizam ediyoruz. Yakın bir tarihte kendisîle sflâh arkadaşlığı ettiğimiz komsu milletin ıstıraplanna binnefls bu sütunlarda ve bütün bir halisiyet ve ciddi • yetle bir çok defa tercüman olmuş ol» duğumuzu habrhyoruz. En son ve en ciddî tetkikler iki komsu milletin ırid karabetlerini hiç bir sek ve süpbeye mahal vermiyecek surette meydana çtkarmısbr. Buna ragmen Bulgaristan'm zaman zaman şurasında ve burasmda fazla bir miOiyetperverlik daiyesüe bazı kimselerin ban taşkmlıklannı görebiliyoruz. Hele bu fazla mflliyetperverlik davalannda dinî bir taassup kokusu bulunması her halde Bulgar mflletinin serefmi arttıracak bir keyfiyet değfldir. Bıiâkis... Deliorman Türk'lerinin BulgaristanHa pek çakşkan, namuslu ve cidden raert bir unsur olduğunu bilmekHğimiz »on fena hâdisedeki teessürlerimiz daha kuvvetli ohnasmı icap eden bir sebep oMoğunu saklıyamıyacağız. Şuraftim da Uâve edelun ki kürei arzm neresinde olursa olsun her hangi bir Türk'ün her hangi derecede teessüründen müteessir oknakkğımız gayet tabiî bîr keyfiyet olmakla beraber eger Razgrat'ta taarruza uğnyan mezarhk Türk mezarhğı obnasaydı hâdiseyi gene ayni kuvvet ve kanaatle böyle ret ve takbih eden bir lisan kullanırdık. Durup dunırken kimin okırsa olsun mezarlı • ğına taarruz etmekte elbette asil bir mana yoktur. j Hulâsa hâdise yalnız insanlık noktasindan bile ve yalnn terbiye ib'barn'e büe fenadır. Umk ediyoruz ki Bulgar hukumeti Bulgar milletinin seref ve haysiyeti için şeyn olan bu kaba hareketi tamirde gecikmiyecektir. Türk efkârı umumiyesinîn teheyyüce H HfflOCTPOBAHA CTPAHMUA düsmesi bu itibarla pek tabüdir. Ben, «a npaBHTe.icTBOTo böyle, olmaması lâzun gelen hâdisele • «•MIBHAT* CPHUA H* *W»k W HA rin saklanmasuıdan, örtbas edümesmden Hftdlseyl haber veren Sofya'da mflnteşlr Utro gaeeteslnln başlıgı ziyade açık ve samimî bir surette ortaya konubnasında fayda görenlerdenim. Dün elimize, Sofya'da çıkan Utro var. O taribten bir hafta evvel Bu itibarladn ki onu teyit etmekle ha • gazetesinin 15 nisan tarihli nüshaa Kırcaali'de boynuna (fenalıgin kikate ve haklı olarak busule gelen te • geçtL Bunda BuIgarUtan'm Kırcadan dolayı asılnufbr) yazısını ve (Mabadt 2 ind sahlfede) (Mabadi 2 ind sahifede) ali kasabasindan gönderilmis bir ha 80,000 kişi şikâyetçi! Bütün bina sahipleri yeni bina tahririne itiraz ettiler. Vergi bu sene yeni esaslara göre ahnamıyacak Dil anketi 36 numarah liste Ankara 19 (AİA.) T. D. T. Cemiyetinden verîlmiştir: Karsılıklan aranacak arapça ve farsça kelbnelerin 36 numarah lutesi sudur: 1TEBCİL 7'TECESSVM 2TEBEYYÜN 8TECESSÜS 3TEBLİĞ 10TECRÜBE Tecribe4TEPŞtR 11TEVİL STECAVÜZ 6TECERRÜT 12TtCARET kelimelerden Listede çıkan manalan birden fazla olanlann her manası için ayrı karsılıklar ileri süriilebtlir. Karsıhk gönderen zatların gönderecekleri karsılıklardan manalan duyulmus re ifitilmis olınıyanlan nangi kaynaklardan aldıklarını göstermeleri rica olunur. Bankalardan birlstade dahül lstflcraı kagrtt muamalefl!. Ankaıa 19 (Te, lefonla) Da hilî istikraz tahvüleri almak üzere bir sigortA şirketi 200,000 Izmir liman sirketi, 5,000 lirahk l«tanbul bankaları da mühim taleplerde bulunmağa baslamıs lardn*. Şehrimizde Ergani hattı istik raz tabvillerfne gösterilen alâka ve rağbet güntien güne art makta ve umumilesmektedir. Bilhassa tş Bankasuun tahvil almak isti yenlere gösterdigi kolayhklar bankaya bu husustaki müracaatleri arttırmıştır. Diğer taraftan bir çok tnalî lanvmennin "BTr müesseseler de istikraza büyük miktarda istirake karar vermislerdhr. Tabvillein teminat olarak kabul edilmesi de teminat vermekle mükellef olan müesseselerin hemen hepsini, bu teminatı tahvillerle vermek karanna sevketmistn'. ıııiMiııınMnîiuııiHiHiıııtMiııııınıııııiHiıınMiıiMiıiMMiMiiMiiHiıınıııııiMiıipiıi(imııtıııınıııııııııııııııııııırııımınıııriHiıiıııııımiMmHiıı?Hiiı»ı 80,000 bina aahlbinin itiraz ettlgi vergl esa«Iarma ğtn« agır matrah tutulduğu anlaaüan Beyoglu aemtınden bir kaç kısım Bina vergisinin bu sene yeni tabrir esaslanna göre aknamıyacagı tahakkuk etmiştk. Defterdarhk bu sene hiç değilse Fatih kazası dahilinde yeni şekilde vergi tarhının kabil olacağmı ümit ediyordu. Çiinkü mükelleflerin itiraz ve istinaflanna ait kâgıtlar tamamen intaç olun mustu. Defterdarlığın noktai nazarına göre Utinaf itirazlannın tntacı üzerine vergi tarholunabilirdi. Halbuki Devlet Şurasmın bir kararı mucibince mükellef temyiz ettiği takdirtfe son itirazı da intaç edilmeden vergi tarholunamıyacaktır. Temyiz Hirazlarının ise mayıs sonuna kadajr utaçı mümkün oiamıyaeak gibtdsr. Bu itibarla vergînin yeni esaslara göre ahnması ancak geleeek tene kabil olacaJcbr. Musakkafat tahriri pek büyük ittrazlan mucip olmustur. Yalnız Beyoğlu kazası dahilinde 80,000 itiraz i»tida*ı verümis ve bu itirazlarm tetkik ve intacı için yeniden bir çok komisyonlar teşkiline lüzum gösterilmistir. Ev sahipleri takdir edilen kıymetlerin fazlahgmdan, ve bu şeklin kabulü halinde bina kiralannın deh setli surette yükselmesi lâzım geleceğinden, halbuki tstanbul nüfusu hemen her gün azaldığı için kiracı {Mabadi 3 üncü sahifede) Jeneral, bir ay Atina'da saklandıktan sonra Ka limnos'a kaçmış, İtalya'dan iadesi istenecek Ticaret mukavelesi müzaAtina 19 (Huralm bir ay kadar uzun bir zaman kerelerine başlanacak sî) KalimAtina'da saklamp sonra da ecnebi tenberi memle ketânde olan Fransız sefiri Kont dö Şacn brön cenapları dün sabahki ekspresle Paris'ten şehrimize gel mistir. Sefir cenapları Sirkeci istasyonunda tstan bul Fransız konsoloshanesi erkâ* Itont dö Şambr&n ( Mabadi 6 \ncx sahifed* i nos adasındaki Yunan konsolo sundan gelen telgrallar firarî jeneral Plas tiras'm adaya geldigini teyit etmektedir. Bu heber jenerali yakalayıp mah kemeye tevdi etmeyi' bir izzett nefi» meseiesi Hkemlekete firar edebilmesi asayis tef&ilâtı için ağır mesuliyeti mucip hir töbjnet telâkki edilmektedir. Asayis umum müdürünün vaziyeti sarsılmıştır. Atina 19 (Hususî) Hiikumet Ronva sefiri vasttasile ttalya hüku metinden jenaral Plastiras'm iadesi' ni talep edecektir. Bununla bera ber ttalya ile siyasî mücrimlerin iadesi hakkmda akt«dilmif bir mukavele mevcut olmadığmdan bu tesebbüsündee bir netice çıkması memul değildir. Jeneral Plastiras gryab«B muhakeme edil ec*kttr Fransız sefiri Paris'ten geldi » Plastiras bulundu !'terat PUutira* NADİ yapan hiikumet ıu<.ıafilmde hosnutsuzlukla karsılanmıstır. Adlî ve idari tahkikat icrası emredilroistir. Jene
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog