Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi uncu cüzii çıktı 29 Ookuzuncu sene: No. 3205 umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adreal: Cumburiyet, Istenbul Posta kutusu: Istanbul, No 246 Telefon: Baçmulıarrtr: 22366. Taürlr müdürü: 23236, Idare muduru: 22365, Matbaa: 20472 • Salı 11 Nisan 933 Hayat Ansiklopedisî Buyük bir kütüphaneyi bir arada evinize gefiren •« faydafı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. Cihan iktısat Konferansına Hazırlık T™;11"""""'"""?"11"""" T™; """""'"""?" """" Sanayi Müesseseleri Vergi Vermiyecekler g m H ""llm""""lll""""H "" """""""" '""™'"'"~^^ '""™'"'"~^^ imalî Amerika birleşik hüku metleri cumhuriyeti Londra'da toplanacak büyiik cihan iktısat konferansma hazırlık teşkil etmek üzere Vaşington'da iptidaî ba zı müzakereler icrasmı muvafık bulmu« ve bazı devletleri oraya murahhaslar göndermeğe davet eylemistir. Bu maksatla Amerika cumhuriyetleri birliği bazı devletleri hassaten Vaşington'a çağırmakta ve ayni zamanda kendisince tanmmıs olan bütün devletlerin bu iptidaî müzakerelere istirak edebilecekle rini ilân eylemektedir. Şimdiye kadar resmen davet olunan devletler sunlardır: Italya, Fransa, Almanya, Japonya, Çin, Arjantin ve Brezilya. fngiltere Amerika ile bu hususta zaten temas halinde bulunmakla beraber tngiliz hükumetinin de ayrıca davet edilmesi ihtimal dahilindedir. Çünkü bilhassa büyiik dev letlere yapılan davette bunJarın mümkün olursa hükumet reisleri tarafmdan bizzat temsil edilmeleri, mümkün oimazsa hükumet erkânından murahhaslar fföndermeleri ar zusu izhar ed'Jmektedir. Bu müza kerelerde Amerika'ya karşı hüku met borclannm da mevzuu bahso laca$ı süphesiz bulunduğundan bu borçlarla alâkadar bütün devletle rin Vaşinsrton'a murahhas hevetler pöndeıeceklerine simdiden muhak kak nazarile bakabiliriz. Vaşington'dan gelen haberler orada yapılacak müzakerelerde borçlar meselesine ikinci derecede bir mevki verilerek asıl Londra konfe • ransma mevzu teskil edecek güra rük ve para meselelerinin konusu lacağı ve müzakerelerin umumî bir konferans halinde idare edilmevip her devletle ayrı ayn yapılacağı bildiriliyorsa da biz netice oiarak Vasington'da bilhassa borçlar mese lesinin müzakere edileceğine ve bu meyanda ve bu müzakerelerle bağ lı olarak diğer meselelerin de tetkik olunacağına daha ziyade ihtimal veririz. Nitekim Fransa Amerikan davetini bilhassa bu noktadan mühim addederek göndereceği murahhas heyetinin basına sabık Basvekil M. Heriyo'yu (Herriot) geçirmeği det piş eylemiş bulunmaktad'ır. Malum olduğu üzere M. Heriyo basvekil r* ken Amerika'ya olan Fransız borçlanndan 15 birincikânun taksiti verilsin fikrinde olduğu için mecliste akalliyette kalmıs ve düsmUştü. O zamandanberi de her fırsatta bu fikrini müdafaa ederek Amerika'lıların en nazik ve hayatî bir zamanmda Fransa'ya yapmış oldukları yardı mın unutulamıyacağını sarahaten zikir ve tekrar etmekten hali kalmamıştır ve kalmamaktadır. Hulâsa M. Heriyo'nun Amerika'da »evi len bir şahsiyet olarak iyi karsılanacaği hesap olunuyor, ki burası doğrudur. Ve zaten Fransa 15 birinci kânun taksitini hiç vermemek isti yor değildi. Bunu verirken: Artık bu son tedîyedir, üst tarafı için konuşacağız, demek isti yor, Amerika ise alacağımn üst tarafuu şüpheye düşüren böyle bir kayit ve şartı kabul etmiyordu. En nihayet Heriyo kayit ve şart olmasa da tediye ederek imzamızm namus ve haysiyetini muhafaza etmiş olalım rfemiş ve düşmüştü. Amerika, sabık Reisi Hoover zamamndanberi bu borçlar meselesi nin ancak iktısadî tavizlerle konuşulabileceğini ve Amerika'nm iktısaden kazanmak şartile ve o nisbette borçlar üzerinde bazı f edakârhkla ra muvafakat etmesi imkânı bulunduğunu ileri sürmekte idi. Bu borçlar meselesinin düğüm noktası su dur: Başta Fransa olarak Amerikaya borçlu Avrupa hükumetleri A merika'ya olan harp borclannm AImanya'ya yükletilen ve adına tamirat denilen harp tazminatile muvazi ve alâkadar olduğunu iddia ediyorlardı. Amerika ise ötedenberi bu iddiayı kabule yanaşmıyarak: Bizim alacaklarımızın tamirat hesabile hiç alâkası yoktur, diyordu. Hâli bu iddialar iki tarafta da muhafaza ediliyor. Avrupa devletleri Amerika'dan aldıklan parayı hep harbe sarfettikleıri için bu Şebekenin hariçte de teşSanayi müesseselerinden eskisi gibi kiiâtı olduğu anlaşıhyor Zabıta tahkikatı devam Kaçakçılar A gümrük resmi ve vergi alınmıyacak merikaVa bir kilo eroini ediyor liraya satmışlar! 12,000 Ankara 10 (Telefonla) İktısat Vekâleti teşviki sanayi kanununa müzeyyel bir kanun lâyihası hazırlamıştır. Bu lâyihada Sanayi Kredi Bankası ile sanayi müesseselerinin vergiye tâbi tutulmaları ve getirecekleri me vaddı iptidaiyeden gümrük resmi alınması hakkındaki hükümler ilga edilmektedir. Yani bu müesseseler eskiden olduğu gibi vergi vermiyeceklerdir. Bu lâyiha Heyeti Vekilede görüşülmüştür. Yakında Meclise sevkedilecektir. Ayni lâyihada yeniden açılacak sınaî müesseselerin muafi • yetten istifade edebilmeleri için bazı kayit ve sartlara tâbi tutulacaklan hakkında hüküm • ler mevcuttur. Bu müesseselere kurulacak • ları mıntakalarda ihtiyaç var mı? O mmtakalar müessesele rin yaşamasına müsait mi? Bu müesseseler ne derece himaye görecekler? Bütün bu noktalar tetkik edildikten sonra müsaade verilecektir. Bundan başka gümrük mua fiyetinden istifade edecek mü esseselere himaye ihtiyaçlanna göre muafiyet verilmesi kararlaştırılmıştır. Himayeye muhtaç olmıyan müesseseler himaye edilmiye • ceklerdir. w«ı Yeni bir sanayi kanunu •!u..,,,H.,m........ !!!!..,,.,..,m,.,.,,,.,m,, ••••,„•„„,„„„„., • ,„ ,„„„ ,„,„ , •!u..,,,H.,m........!!!! ..,,.,..,m,.,.,,,.,m,, • • • , „ • „ „, „ , ,„„„„, , , Zm , „ Z 8 eroind tevkif edildi m ...„„., .» Tanesi 7 milyon İngiliz lirasına çıkan zırhhlar Bu müthiş dritnotları tahdidi teslihatın lüzumunun kor konç = Dil anketi = * 27 numarah liste Ankara 10 (A.A.) T. D. T. Cemiyetinden: Karsılıklan aranacak arapça ve farsça kelimelerin 27 numaralı listesi sudur: 7 PAZLA 1 FARK 2 FABZetmek|| 8 FELÂKET 9 FERAÖAT 3 FASAHAT 10 FERT 4 FASILE 11 FESAT 5 FATANET 12 FESIHfesh8 FAZA LUtelerde çıkan kelimelerden m&nalan birden fazla olanlann her manası için a y n karsılıklar rleri »ürülebrlir. Karsılık gönderen zatların gönderdikleri karsılıklardan duyul mus ve işitflmis olmıyanlan hangi kaynaklardan aldıklarını göster meleri rica olunur. ünda erolö* £malı levazımı bulunan fioğazlçı'nde Summerpalas ötelTv?.alanan vesalt, yukarıda Istanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürü Hüsnü Bey, lfadesl alınanlardan ecza deposu «ahibl Aleko Efendl kilâtı tarafından tahk3ca«a devam edjlŞehrimîzde eroin kaçakçılıgı yapan mfftir. bir sebeke hakkında dün de geç vakte f Mebadi 7 inci sahifede ) kadar sabıta ve gümrük muhafaza tes Fransa dün Musolini plânına cevap verdi Iki Alman nazırı Roma'ya gitti, bu seyahate ehemm'y 2t veriliyor Par» 10 (A.A.) Nazırlar meclki bu sabah Eeysee saraymda toplanmıs far. M. Paul Boncur, dört devlet birliği projesi hakkında Fransa'nm bugün Itaiyan ve İngiliz hükumetlerine vereceği muhtıra ile yapacağı tekliflerin metinlerini büdirmiştir. Nazırlar meclisi bu vesikalan tasvip etmistir. Vesikalar, hemen gönderilmiştir. Sefirler, bunu öğleden sonra ltalyan ve İngiUz hükumetlerine tevdi edeceklerdir. Brezilya gazetesinin mütaleast Rio de Janeiro 10 (A.A.) Avrupa'nın vaziyetindeki vehame* ti gözden geçiren Correiro'da Manha gazetesi, muahedelerin yeniden tetkiki taraftarlan ile aleyhtarları arasınd'aki ihtilâftan istifade etme Seyirciler üstüne Düşen tayyare Berlin'deki kazada bir Türk hanımı da öldü Welson zırhlısmın korkunç taretleri, sağda NeLson, Rodlay ve arkadagları safı harp nlzammda. . [Bir tarafta silâhlan btrakma işi akim mislerdi ki: kalmasın dıye konferanslar, müzakere Ya siz, Nelson ve Rodney zırhl»ler, birlıkler yapılırken, öbur tarafta lanmzdan birini tahrip edersiniz, yahut devletler harp hazırlığına eskisinden da ta bizim bunlar gibi bk gemi m*« etroeha hummalı bir faaliyetle girişmiş bu mize müsaade edersiniz. lunuyorlar. Nelson ile Rodney tngiltere'nm en Bu hazırhktan bahrî kuvvetler de bol yeni, en kuvvetli ve harpten alman tecriibelere göre yapılmış en mükemmel bol hissedar oluyor. Amerika işsizlere gemileridir. iş temin etmek veailesile yeni zırhhlar inşasına karar veriyor. Fransa bir kaç 1922 senesinde tezgâha konulan bu yeni harp gemisinin birden tezgâha ko gemiler, 35,000 ton cesametnde 236 nulması emrini veriyor. Muahedelerle metre boyunda, Panama ve Süveyş kar'i kolu sımsıkı bağlı olan Almanya'nm nallanndan daha geniş gemi geçemfyebile bos durduğu yok. ceği için, 35 metre eninde, ktçta çek tikleri su 10 metre, süratleri 23,5 mflAşağıya Abidin Daver Bey arkada sımızın son sistem İngiliz dritnotlan hak dir. Zırhlan, taretlerde 40 santunetre, kusaklarda 35 santimetre, üst güvertekında yazdığı bir yazıyı dercediyoruz. de 162 milimetredir. Bu yazı deniz silâhlannm bugünkü va ziyeti ve müthiş kudreti hakkında bir fiÜç büyiik tarete üçer üçer konuhnuş kir vermekle beraber tahdidi teslihat olan 40 santimetrelik toplarmtn azamî işinin dünya için, dünya sulhu çin ne menzili 32 kilometredir. Ba toplarm kadaT îüzumîu bir iş olduğunu da tekmermileri 1000 kilo yani bir ton ağır • rar ve bütün ehemmiyetile anlatacak kğmdadır. Her top dakikada iki atis yatır.] pabilir. Demek ki beher gemi bir dakiLondra konferansında Amerika'lılar, kada hasmmm üstüne 18 metrmi yani ( Mabadi 2 incı sahrfede ı Incrü'z'lere bir teklifte bulunmuslar, deIIIIIIIIIIIMIIMIII.IIIIIIIIUMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIinlllllllllllllllllllliMIIIMIIIIIIIIIIIIllllinilllllllllllllllilliniHIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllll Berlin 10 (A. A) Berlin tayyare meydanı üstünde talİTnler yapan bir tayyare seyircilerin arasuıa düşmüş ve bir adam ölmüştür. Bir kadın da ağır surette yaralıdır. Tayyareciye bir şey olmamıştır. Berlin 10 (A. A) Volf ajanandan: Dün Staakan tayyare kazasında yaralanmıs olan Türk nannnı ha«tahanede ölmüştür. M Köernlg sı arzusunda bulunan Italya'nın mü* zaheret etmekte olduğu Almanya, (Mabadı 2 inci sahifede) Uludağ seyahati İki yüzîü kız Bir iki güne kadar neşre başlıyoruz Meshur Al] man kadtn casutu Mat\ mazel Doki tör'ün BelA çika'lı metektası olan bu \U hastabaktcı gençl kızın casusiuk ha} yatı, tngiliz nazırlanndan Çorçil'i bir gece sabaha kadar uykusuz brtrakacak de recede meraklı ve heyecanlı vak'alarla doludur. Vatan askile casusiuk eden Belçi • ka'lı kızın baştan basa bir fedakârlık ve kahramanlık menkıbesi olan hayatını okuyup ta hayret ve takdir duymamak imkânsızdtr. Bir iki gün sonra neşrine başlıyoruz. nu ödeyecek başka karsılıkları ol madığım ileri sürmektedirler. Ame rika ise borç ahnırken böyle bir şart kosulmuş olmadıgı ve Avrupa harbine sarfolunan paraların Ameri kan mükellefleri tarahndan ödenmesi haksız ve mantıksız olacağı cevabını veriyor. Avrupa devletleri iktısaden dünyanın buhran içinde yüzdüğü su sırada bir de Amerika'ya borç ödenirse dünya ahvalinin bütün bütüne fenalaşacağından ve binnefis Amerika'nm bu yüzden uğnyacağı ziyanın alacaklarını almamaktan mütevellit ziyanından yüz kat daha fazla olacağından bahsediyorlar. Yalnız bu noktadadır ki Amerika iktısaden iyilikler temin edilmek imkânı varsa borçların bu hesaba tetkik ve münakaşa edilebileceğini söylemişti ve söylüyor. lşte bazı devletlerin Vaşington'a vuku bulan davetlerile yapılacak müzakerelerde bilhassa alâkadar devletlerle mesele YUNUSNADİ (Mabadt 2 inci sahifede) lllllll.Hllin Vali Muhittin Beyin riyasetnıde bir heyetin Uludag'a gidip geldiğini yaz mıştık. Resmimiz Muhittin Beyle arkadaslarından bazılanm Uludağ'dan Bursa'ya indikleri zaman spor kıyafeti ve Sky'lerle göstermektedir. DOLGUN İKRAMIYELERİ VE°/05 Faizi ile sağlam bir gelir olan fstikraza Iştirak Fç;n istîcal etfinlz. T A F S i L İ T İLÂN S A H i F E S i N D E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog