Bugünden 1930'a 5,404,285 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumfmriyet ' 15 Mart \ Hikâye Bu ne âlâ memleket! ye müdürünü göremezsiniz! Neden? dü. T» Eski Amerika Reisicumhurlanndan Rooaevelt'in hâkim Val ton ishnli bir dostu vardı. Bu hâkim Valton asağıda okuyaca&ımz hi^âyeyî kendisine Roosevelt'in anlattığım «öylüyor. Yalan, sahi, günaht boynuna. Biz nakledelim: Otuz yasında idim. Bir yaz tatilinde Teksas'ta tek başuna sevahat edivordum. Bana bu »eyahatin tehlikeli oldueunu sÖy • lemişlerdi. Fakat dedim ya, otuz yaşında idim. Bu «Bzlere atımı egerlemek ve yola çjkmakla cevap •eramtim. Yanımda silah namına kuçük bir çakıdan başka bir şey yoktu. Bir çok günler, hatta haftalar bâditesiz çecti. Bana nasihat verenlerin sözlerini hahrlıyor, keodi kendime jyulüyorduın. Fakat tafcmin edilen felâket başıma gelmekte gecikmedi. Bir akşam üstü idi. Dar bir boğazdan geçiyordum. Calılar arasından birdenbire fırliyan bir adam onifcne dikildi: Dur, eller yukan! Durdum. Ellerimi yukan kal Hapiste de ondan. Allah Allah... Sebep? Jandarma çavuşunu öldür Sovyeder kabotaj Kanunumuzu Tanımıyorlar mı? Harkov vapurunu Rus tahlisiyeleri kurtarıyor Bir kaç gündenberi devam etmekte olan yddız poyraz fırhnası tamamea dinmiş gibidir. Cemrelerin açünün d c d&smüf oknasma rağmen «oiuklana devam etmesi Smümüzdeld pazar fttnu bitecek olan «Koca kan> fırhnatınra tesirinden ileri gelmektedir. Geçen pinkü fırtınada Bozcaada'daki Menner burnunda ttalyan band»rah Trftane •apunmun karaya oturaiığıı yanlnnştı. Bu rapur, kaoUnmın dört giindür tahlisiye işini Türk gemi kur tarma şirketine vermemek hususunda mat ederek gemmm 2 0 deı*ce kadar batmasına rağmen ahiren Lâvalet •» Sezar tabliuyeleri Urafmdan kurtanhnışhr. Vaour yaralı oldufrundan Te utim hıtmadığından iki tahlisive tarahndan yedeğe bağlanarak Bozcaada'dan Nara bumuna setirümiftir. Gene bundan alb gün evvel fırfana yüzünden Sovyet bandırab Harkov vapuru Anadolu Karaburnunda karaya ohırmuşta. Vapurun acentast o zaman Kalkavanzadclere ah olan Adalet vapurunu ldralamıştı. Bu vapur vesaitî nİB noksanlığına rağmen kurtarma işine baslamış v e o gündenberi Rus vapurunu kurtarmaça çalışmakta bulunmuş tur. Hal böyle iken evvelki gun, Ode sa'dan iki buzkıran vapuru kaza m ı • haline gelerek Harkov vapurunun kurtarma ameliyesme ba^lamışlardır. Bu iki Sovyet tahlisivesinin kaza mahalline sriderek orada muşahit nfatiie hazır bulunmalan için Deniz Ticaret müdürlO • ğünden izin almmışhr. Halbnki, mevent memnuivete rağmen iki Rus buzkıranı cemtyi kurtarma ameliyesile filen uğraşmağa 4>aşlamışlardır. Bu vazivet liman v e tahlisiye meha filmde naboş bir tesir husule getirmiştir. Söylendiğine jröre Sovyet vaour a* centan vaDurunu kendi vesaiti Oe kurtarabihnek icin kurtarma vesaiti kafl ohnıyan Adalet vapurunu tutmu», diğer tahlisiyelerimizden istifadeye teşeb* bÖs etmemiştir. Bundan sonra, Adalet vapuru isini bitirmeden d e iki Sovyet tahlisiyesrâi geÖrerek Işe başlatmif • tır. Sovyet Rnsya ile ararmzda mün'ikk bulunan ticaret v e seyrisefain rmıahedesi ile kabotaj kanunu Rusya'da bir ihtilâl teşebbüsü dahaü Elektrik fabrikalarını tahrip için yapılan plân iBirinci sahifeden mabait) Lik maçları Galatasaray Beşiktaş takımları cumaya karşılaşıyorlar Cuma günfi yapılacak Uk raaç larının merkezi sıkleti Fenerbahçe sUdyomundadır. Besürtaş Galasasaray müsabakasi burada yapılaeak* tır. Lik maçlannm ilk devresmde Besiktaş'a 3 . 0 mağluo olan Galatasaray takımının, bu ikinci karşı lasmada nasıl bh* netice alacağı merakla beklenmektedir. Bilhassa Galatasaray umumî futbol kaptanlı ğında vukubulan tebeddülden sonra bu merak daha ziyade artmıatrr. Taksim stadyomunda da tttan bulspor Vefa takımları karsilasacaklardır. lik devrede berabere kalan bu iki takım, bu haftaki maçta bakalım ne netice alacakbr. tstaabulspor, geçen hafta Süleymaniye takımını 1 0 aorla mağlup edebilmi'ti. Cuma günii Vefa'ya karşı alacağı netice bu Hibarla entresan olacaktır. Fenerbahçe stadyomunda yapı lacak olan Cumhuriyet futbol liki maçlarında da Süleymaniye Beşîktaş gençleri karşılasacaktir. tkinci küme maçlarntdan Beylerbeyi Topkapı maçı Taksim stadyomunda, Altmordu Hilâl maçı da Fenerbahçe stdayomunda yapıla c^ktır. öyle ise ben de hâkimi g&rürüm. Hakim de yok. Oda mı birisini öldürdü? Hayır, burada değil. Ne oldu? Eskiyalar dağa kaldırdılar. Tepem attı. Peki ben f ikâyetimi kraıe iöyliyecek, beni soyan şakinin tutulması için kimden medet umacaktım? Bu nasıl memleket, be! dedim. Afrika collerinde mi yaşı yoruz? Burada hükumet yok mu? Adaleti temsil eden bir memur bulunmaz mı? Muhatabım saçlarına kır düşmüs bir ihtivardı. Benim hidde timi sükunetle karşıladı. Gülümsiyerek: Sinirlenone delikanlı! dedi. Burada bükumeti de, adaleti de temsil eden adamlar var. Bele dive reisi nabiye rr>iHürü ile hâkime vekâlet ediyor. Fakat simdi onu yerinde bulamazsın. Malum ya gece... Evindedir. Şu loldaki soka&a »ap. En nihayetteki kapı. Belediye reisinin evine gittim. Beni derhal yanına cıkardılar. tfte orada hayatımm belki en heyecanlı anını yasadım. Çıplak bir elektrik teline dokunsaydım olduğum yerde ancak bu kadar •ıçnyabilirdim. Belediye reiti dört buçuk »aat evvel beni soyan adamdı. NaUeden: ömer Fehmi ntn büyük elektrik merkezlerinde son günlerde yapılacak tahripkârlıklara ait olarak girisilen tahkikat bunlann bn takun kargasalık im surlanmn eseri olduğunu nteydana çıkarmışhr. Bu unsurlar arasında ağrr sanayi halk komiserligi m* * murlanndan adamlar da vardn*. Bualann vazifeleri, Sovyet Rusya'dalrf elektrik santıraUanm tahrip etmek ve bu santırallar sayesmd* ifliyea devlet fabrikalannm faaliyetini sekteye uğratmak idi. Bu Uhkikmt tahripçHer arasında aktedilmif bir tnukavele mocibtttee tekntsyen nfatile Rusya'da çalısan Metropolhan Wİckers'in bir çek müstahdemini de bnlunduğutHi HMjr dana çıkarmıstır. 31 lrisi tevkif edilmiştlr. Bu m« • yanda ve bilhassa Moskova devlet b> tasvonlan elektrik sefi ile Kracbe mrmuko Utasyonu şefi Mankhusel Mac Donald ve Mordwalld vardnr. tstiçvaptan sonra Mankhusel ve Mordvralld, taaliye ediLmUlerdir. Yalnıt evlerinde polisin nezar«ti altında bulundurulmaktadırlar. Tahkikat devam ediyor. Londra 14 (A.A.) Metropoütan Vickers Elektrîcan Company, Rusya'daki mühendislerinden dört kisrain tevkif edilmiş olduğu haberini teyit eden malumat almışhr. Kum panya bu mühendislerin ne gibi bir cürüm ile Hham edilmekte olduk lanna dair h«nüz malumat ala mamıstir. Kumpanya, Hariciye Nesareti >« Rus sefareti nezdinde pro* tectoda bulunmustur. Londra 14 fA.A.) Moskova' dald tnguu sefiri, Moskova'daid tngi • Kx tebaastnm tevkif ediimeleri esbabı haKkmda Sovyet hukumethtden izahat istemeğe memur edilmiştir. Dolar yükseldi UHrtnci lahifeden Plastras İstanbul'da (Birind sahtfeden mabait) Nerede olduğunu bOemem. Ba • rada kaMdhm muddetçe buraya nasd geldiğini Sğrenmeğe çahfacağnn. dırdım. Atla aşağı! Attan aşağı indirn. Para çantanla beygiri burada bırak ve çek arabanı! Ne yapabilirdim? Kesemle attmı bıraktım, yaya olarak «n yakın koyün yolunu tuttum. En yakın köye raraıak için dört buçuk »aat yfirümek lâztm geldi. Bu oldukca buyük bir nahiye merkezi idi. tlk rasgeldiğim evin kapı»nı çaldım. Nahiye müdürünü görmek btiyorum! dedim. Nahiye müdürnfi mu? Nahi Balkan Konferansı Milâno sergisi Türk ve Yunan murah Sergiye bir çok tacirleri miz iştirak edîyorlar hftslftn geldiler Üçfincü Balkan konferansı meeiiMilano »«rgisia* iştimk «d«cek o«inİTi bu ayın onvedi«inde Bi'loeyı'te laa taeirler martm yirmi befiifde aktedeceği içtimada hazır bulun • Tapurla hareket edeceklerdir. Nü * tnak üzere Türk Balkan Birliği reisi muneier de o füne kadar (öod«rileTrabzon meb'usu Hasan, umumî kâcektir. Türkiye tçîn 100 metre nnı * tîl>i Ru^ct, Kşjrett ve aza Resh Saffet rabbaı m«*aha üzerinde müstakil bir Beylerden mürekkep olan heyetbniz paviyon aynlmiftır. buçün Romanya vaourile KBsten Tüttin T« Mii«khat tnbUarlan, tf ee've hareket edecekterdir. T« Sanayi Kredi Bankalan, Zingal Ba tçtima hakkmda Balkan Bh~ Ormanlan Türk Anonicm firketi »ibi Hği umumî kâtibi Rusen Eşref Bey mühiro mQeste«el«r aeryiye iştirak bir muharririmize şu isahati ver • etmektedirler. i « Konferan* konseyi her »«ne, zakerelermde hazır bulunacak okonferansın taplandığı memlekette lan Yunan heyeti murahhasa» da tonlanarak umumî konferansın it dttn Romanya vapurîle Pire'den şeb~ tihaz ettiği mukarerat üzerinde rhnize gelmistiı. Yunan heyet^, Yufikîr mübadelesinde bulımur ve bu nan Balkan Birliii ve çiftçi fırkan karar ve temenniyatin îoaplanna g3 reUi Papa Anastasiu, eski Hariciye re lüztnnlu tedbhler ahr. Konaey içNazm ve Ankara sefiri M. Arkirotimalarraa konferanaa dahîl mem pulos, Yunan Balkan Bîrlîği umumi leketlerin heyeti murahhasa, reîsi, n • kâtibi M. Papadapulos ile profesör mumi kâtip ve bir de azasmdan mü • Ziyovlos'tan mürekkeptir. rekkep birer heyet iştirak etmektedir. Yunan heyeti vapurda sehh* naÜçüncü Balkan konferanamın mına Belediye muavini Hâtnit ve meclis içthnaı da bu ayın 17 sİnde Türk Balkan Birliği namına da uBükres'te aktedHecektir. Bu toplan mumî kâtip Ruşen Eşref Beyler tattda bundan evvelki konferansın karafından karşılanmıştn*. rarlan üzerinde görüşülecek, BcflYunan heyeti vapurdan çıkarak grat'ta toplamnası mukarrer bulıman Vali Muhittin Beyi makammda zidordtincü Balkan konferansımn ruz yaret etmiş ve oradan Patrikhaneye nunesi hazırlanacak, bana rnüte gitmiştir. ferri diğer hususat île m«s«ul olu* Yunan murahhasları Peprapalas Mcalrtır.» otelmd« misafir edilmislerdir. Yanan heytti de geldi Yunan murahhasları da bugün Bükreş'te toplanacak olan üçüncü Romanya vaourîle Köstence'ye haBalkan konferansı meclisînin mü ] reket ed«ceklerdir. Macera romant Nakleden: KEMAL RAGIP ş muhalif olan bu hareket üzerine alâkadarlar lâzım gelen teşebbifaata giris • mişlerdir. ,»«~ Bu hususta salâhiyettar bir zat, bir muharririmize şunlan söylemifdr: « Sovyet acentaıı bililHıam böyle hareket etmiştir. Alemdar tahlisiye sinin gemiyi kurtaramıyacağım ileri sörerek kendi tahh'siyelerini getirmifler v« kara tulanmızda ortada mavcut kanun v e mukavelenamelere rağmen kurtarma îşine girismişlerdir. Geçenlerde karaya oturan tliç vapuru için d e gene boyle yapılmıştı. Bu vaziyetler böyle tekerrür eder dururea ortada ne kabotaj kanununun, ne d e gemi kurtarma rnhkannm hiikmii kalır. O zaman her hangi bir memlekete mensup bir gemi karaya oturduğu ı a • man kendi tahfisiyelerini getirterek gemisini kurtanr v e biz kiraı edecek oIursak: «Rus'Iarın bu suretle hareket etme* Ierine müsaade ettmiz. Bize de ediniz» diyebilhler. Halbuki Rus'lar kendi suIannda kabotaj ahkAtnını ^aynt sıkı bir surette tatbik etmekteduier. Bu yfiz • den geçenlerde iki fngfliz gemisini zaptetmislerdir. FilhakJka gelen iki Sovyet bu7jaranma alâkadar makam tarahn • dan orada müşahit olarak kahnalanna musaade edihnîş ise de bu iki geminin b i n a t kurtarma isik uğraştığı bir emrl vakidir. acarak muaznelelere basjUsnifUr " dır. Vaşlngtoa 14 (A.A.) Eenebİ memieketlerle onoaoıeleye salAhiyettafolan bankalarm tekrar açıl • masina müsaade edflnristir. Amerika bankası ırBseJ san'at tf • lerinde kulUnılınak fisere aHm vermek meznnîyetmi ainnsttr. Ecnebi kambiyolan diktatXrlü*ü Nevyork 14 (A.A.) M. Rre derick Kent, kambiyo muamelelerine normal bir esasa istinaden tek rar baslanacağı zamana kadar, ee« nebi kambivorlan diktatorlüğüne taym edihnUtir. Tanuunıs bir banfeer olan M. Kent harp «snasiDda bSvle bir mevki Işcal etmiftir. Mumailevh, dolar kambiyosunun kontrolu icin hmen merkest bir bfiro tesıs edecektir. Schrimizdm Sehrfmisdeki Amerikan Ckkpres Bankasi Londra'dan aldığı telgraf flrerîne dtln »ab»n dolar muamelesîne l»a*lamıtfır. Fiolar B*le<'eTi evvel 206 kurustan alınmakta 210 ku rustan sahîntaVta idi. Alim ve satıtn arasında % 2 derec«sinde Küyük bir fark «ro*et'"|nıe8i Londra'dan «elea hab^l^rm Pı»rîs't<»n tevît «^ülme mesmden nes'et edivordv. Maamafib oğleden sonra Paris'ten eeleo tel graflar dahî Londra kurlannı tevit ettifri cîhet'e şehrimizdeki bütün bankalar dolar üzerinden normal muamelp'erfne ba»lamı«l*rd». Fiat» lardi eskisine nazaran bh fark yoktur. Dolar 211 kvruş üserinden mu • amele RÖrmektedir. Rankalar mebnfflfnde yaotıfmuz tahkikat ve tetkikattan anladığmnza v3re son »rünlerm mOohem vaziyetı içmde dolar nroamelatmm ınkıtamdan dolayı memleketimiz ticareti* ne bfr zarar gelmem!«tfr. Bu işte zararlı çıkanlar şehrîmizi ziyaret e den ve do'arlanm d*;«\Hc fiatlırla bozduran ban Amerikaiı seyyah * lardır. Gazi Hz. ile M. Rozvelt arannia teati edilen telgrr£lar Ankara 1 4 ( A . A . ) Reisieumhar Gazi Mmtafa Kemal Hazretieri fle Amerika Mötthit Cumhviyetteri Reisi' eumhuru M. Frankiea Rozvelt Haıret* leri arasmda su telgraflar teati edflmisnr> Yemin eden naztrlar Atma 1 4 ( A . A . ) Damüye v e Hava N a s n M. Jan PaDis, Maarif N a z m T&rk&vassiHs v e Münakalât Nazm M. Plerre RalKs 3 e Makedonya, Girit v e Epir umum valileri M. Dragumis, Munt•uridis v e Embrikos, dön yemin etmislerdir. Serbest fikir fırkasınm reisi M. Jan Metaksas'm hukumet ekserivet fırkalan tarafmdan meb'usan meclisi ri • vasctme n^mzet gosteribnesi kuvvetle muhtemeldir. Oayrı mOttefik klörler ittifaka alınacak Yunan Hariciye Naztrtmn beyanatı Atina 14 (A.A.) Hariciye Nazm M. Makshnos, ecnebi gazeteleri mü • messülerini dün aksam kabul ederek Yunan hükumetinra, Mflletler Cemiyeti v e KeHog misaklarmm tesbit ettiği premtoiere sad>k kalarak, haricî srjra • set sahasKida bu preminlerm resanet buhnacı i ç n bötün gayretlerini sarfedeceğmi v e suihün tarsinnu isHhdaf e<^en her tesertbâsS tesci eynveeeğini söyle mis v e Yunanistan'm bütün komnalan fle münasebetlerinin dostane olduğunu ehemmiyetle kaydetmintir. tstanbul 1 4 ( A . A . ) fstanbul'da mevcut v e miktan teşkîlâta dahü ku lüplerin Hd misBnden fazla bulunan gayrimüttefik kulüplerm idman cemi yeti ittifakma ithal edilerek drJLa se mere verici bir şekilde çaluhnlmalan imkânmı anyan mrataka reiii tbrahim Kemal Bey, bu hususta tetkikat yapmaktadır. Fottul heretinin tebliğl İsUnbu] futbol beyetlnden: 17/3/1933 cuma gunfi yapılaeak maçlar: Taksim stadında: VefıuK. kapı İst. spor B. takımları saat 12,30 hakem İzzet Bey. Beylcrbeyl Topkapı 2 l n d kOme saat 14.15 hakem Saim Turgut Bey. VefaK. kapı tst. s p o f r i n c i tatamlan saat 18 hakem Salm Turgtit BeyV • " Fenerbahçe atadmdat Galatasaray Beçiktas B. tsJttftlâflTaa» 12,30 hakem Mehmet Resat Bey AUnordu . Hllal 2 l n d küme saat 14,16 hakem Mehmet Reşat Bey Galatasaray Beslktas 1 lncl takomlan saat 16 hakem Salt Sal&hattln Bey. Gençlert Beşlktat Süleymaniye saat 10 hak«m Mehmet Reşat Bey. Çaldarit'in bevanatı Atina 14 (A.A.) M. Çaldaris gazefecilere bevanatta bulnnarak, mem lekette yerlesmis olan sOkuunun nwhafazast lüzumunda urar etmiştir, Mu • maüeyh, hflkumetm 6 mart hâdisele rinden mes'ul olanlar hakkmdaki taldbata kansmıyaca^ım, eunlcü ba tald batm adlî makamlara att olduğunu soyUmi'tir. M. Çaldaris, nhmieri kanstıracak nesriyatta bulunmamalarmı ga • setecüere tavsiye etmiştir. Momafleyh âyan medumfn kadınlocaJhna ve m« murlarn asiediknîveceklerme dair haberieri tekzip etmiştir. BütOn gazeteler. >'"^ume» rejsmm hattı hareketini doğru bulmaktadır. ve candan tebriklerimi beyan etmek Isterim. Bu mOnasebetle, zatî saadetiniz ve dost, asil milletin refahı, saadeti için en hararetli temennilerde bulunu nnn. Gazi Mustafa Kemal Gazi Mattafa Kemal Hazretlerine Turklye Camhur Reisi Ankara CemHekâr tebrik telgrafın» • dan dolayı hararetli teşekktirlerirai takdim eder ve hayır temennilerini ım gerek sahsım ve gerek Amerikan milleri tarafmdan samimî karsılanıfmı ifade eylerim. Franklen D. Rozvelt vo!eybol maçlan 17/3/933 cuma günü Galatasaray lokalinde yapılacak voleybol re basketbol maçlan: Basketbol Fenerbahçe istanDulspor saat 16 hakem Naili Bey. Voleybol tstanbulapor Süleymaniye saat 17 h t kem All Rıdvan Bey. Hllâl Fenerbahçe aaat 17^0 hakem Tahlr Bey. Kasımpasa Eyüp saat 18 hakem AH Rıdvan Bey. Galatasaray VefaKumkapı saat 18,30 hakem All Rıdvan Bey. TeşekkOr Ailemizi buyük bir utırap v e matem içinde bırakan babamm elim d y a ı d o • layufle kadirsinas dostlanmızdan v e aa z arkadaslanmdan almakta olduğum taziye telgrafı ve mektuplanna mhuıet dolu tesekkürleruni arza mubterem gazetAnizin tavassutunu rica ederim. Merhum Diyarbekir meb'usu Feyji Beyin oğlu: Veflc Feysi Ammrika C*mahiri MuttMdati Rıi » Btcamhnru M. Franklen RomotU Vaşington Amerika Müttefck devletlerinm ea yüce memuriyetmi ele aldıklan bir srrada mati âlilerine en kuvvetlİ Cinayet, muhakkak!. Muhittin Haşmet'i yakaladığımız zaman her şey meydana çıkacak!.. Peki ama, neden öidürmüs acaba?.. Onu da anladık. Bir saat kadar Şehzadebası'n kı kıbrit te henüz yamnafnıstı. De Bürhanettin Bey cebinden bir mek* da gezdim. Sinema ve ttyatro kapımek ki Nezir, ölmeden evvel kibritle tup çıkardı: larmda duruyor, hiç bir sey görmeya sigarasmi, yahut ta havagazi so Okuyunuz, bakınız!. detı ilânlara bakiyordum. basım yakmak isterais; yakamadan Cevat Rıza, pencereye doğru bir pıyı vurmuf: Hiç ses yok.. Kapı ki kendmi kaybetmi»!.. Doktor Behzat adım atti. Mektubu inceden inceye IHH.. Hasan, anahtar deliğinden bak Beyi çağırttım. ölüye baktı: ^Ciğergözden geçirdi. Kâğıdı en iyi chıs mış: Içeride elektrikler yanıyor!. O lerde havagazi yok!.» dedi. tendi; yansı da düzçün, okunaklı: arahk burnuna keskin, ağır bir koölümün cyanogene dedikieri gaz^Eğer Matmazel Rosetnonde Devfcu çarpmış!.. öyle sersem usaklar den ileri celdiğmi, hem de pek an! ril'in peşini derhal bırakmaz da onu iJan olmadıği için doğru karakola olarak çarptığım soyledi. Odanm irahatsız etmekte devam edecek oko'up haber vermis. çine bu gaz nereden ghmis?. Behzat lursanız buna, bir nihayet vermeğe Polisler gelmiş. Kapıyı kırmış Bev, bunu da buldu. ben mecbur olacağım. Bu ihtann hem lar. Abdurrahman Nezir, halrlarm Polis müfettifi, duvardaki ocağı ilk, hem de son olduğunu unutma fistüne krmlmıs, yatıyor; bir elin gSsterdi: yınız. M. H.» de de kİbrit kutusu.!. Odanm içinde lste buradan... Nerede buldunuz bu mektubu?. boğucu bir gaz kokusu!.. Boru ile mi girmiş?. Abdurrahroan Nezir'in cebin Havaırazi?.. Boru ile!.. Ya boru nereden de... Evet, havagazü. İlkönce her firmis, diyeceksiniz, değil mi?. Alt Doktor Behzat Bev, ölüyü mua fcesin aklına: Nezir'in intihar etmiş kattaki aDartımandan... yene ed«rken geceliğinin cebinde olmaaı ihtimali geliyor. Kapının kiOrada kim oturuvor, biliyor mu • buldu. Okumasına vakit bırakma lîtli olması da bunu gösteriyor. sunoz?.. Onn da soyüvevim size: dan e!ind*n ald>m. Sabaha karşı bana telefon ettiler; Muk'ttin Hasmet Bey!. Cevat Rıza Bey, mektubu evrrip kostum, geldim. Her seyden evvel öyle ise eğer, isin içinde bir fa ceviriyor, tekrar tekrar bakıyordu. 8rBnu« renri »Szüme çarprı. Elmde efa var, demek?.. Bîr araiık bumuna götiirdü, kokladı Gizli Eller O sırada kapı vuruldu. Bürhanettin sayesinde, gazin dışarıya çikması ga girmis; hizmetçisi de on bir buçuk * Bey, kapıya doğru yttrurken Cevat yet tabii.. U on iki arasında yatmışl. Kadmm Rıza, mektubun kenarmdan inceeik yatak odasmdaki pencereler sokağa Cyanogene gazi bh kaç santye iserit gibi bir parça kopardı; polis çinde borudan çıktıktan sonra arkakarşı.. Haştnet, elektriklerin söndü müfettisme göstermeden cebine attı. sından tekrar havagazi geliyor. Buğünü görür görmez, kadmıa yattı Kapıdaki polis memurut nun 3stCnde üç kat apartıman var. ğını anlamışf işte o zaman Bir kadm geldi, dive haber Bunlann yalnız birinde havagazi teBürhanettin'm sözti yanda kaldı. verdi. Size bir sey söylemek ktiyorsisatı yapılmıs.. O katta da ihtiyar, Dısanda bir gürültü oldu. Arkasınmuş.. hastalıkh bir kadın oturuyor; ken dan oda kapısı hızla açildı. Eşiğin Q Biraz bekiesin. disi de, hizmetçisi de erkenden vazerinde, çok yüzel, çok süslü, çok tıp erkenden kalkan insanlar... Ge Peki efendim. boyah bh kadın göründü. Onun ar * ee yansından sonra saat ikide kalMemur dışarıya çikarken Bür * kasmdan da bir polis memuru kadını kip ta havagazi muslupjunu açmıyahanettm Bey, odantn ortasına doğru içeriye bırakmamak için telâfla eo> eakları muhakkak... Muhittin Haşyürüduî • pmıyordu. met, elbet, bunu biliyor. Abdurrah Ne dersiniz Cevat Rıza Beye Bürhanettin t man Nezir'in her gece evine gec dönfendi?. tş meydanda değH mi?. Khnsmiz siz hamm?.. dfye düğümi, gelir ge'mez havagazi soEski polis mtifettisi mektubu ona bağırdı. Ne hakla içeriye giriyor ' basını yaktığım da biliyor. tşler gasunuz? yet acık... Bu, Muhittin Hasmet'in el yaKadm: nsı mı?. Karşılastırdımz mı?. Şu halde... Boğucu gaz tertiba Ne hakla raı?.. tınm gece yansından sonra saat ikiye Karşıla»tırdık. Onun olduğu dofcru hazrrlanmış olman lâzım... Diye dudağmı büktü. Türk ol • muhakkak!. Oturdu£« apartunanı Yoksa. daha evvel olsa, üçüncü katba*tan basa araştırdık. madığı anlaşıhyordu; fakat türkçey1 taki ihtiyar kadın da havagazi muspek güzel, pek tath konusuyordu. Mutfaktaki gaz borusunun vida* lufrunu aeabilir, bu tuzağa Abdıtr ları sökülmüs; borunun içine CvaOdanm içine şSyle bh* gSz gezdir rabman NeyV^en evvel o düser, bonagen« pari konı>Tduktan sonra tekdi.. Karyolanın üzerinde Nezir'in ö ; ğulup Xl«Kilirdi, de^il mi?. rar vidalanmış. Borunun i zerinde lüsünü görünce durdu: kukac yerleri sörünüyor: Vidalann Muhakkak!.. Nitekrm, kadınm Demek Id yalan değflmİş!.. öl sök'i'üü t»kıldığı meydanda... dtin gece saat kaçU yattığım da somü>!.. Yukan dan musluk açilmea, tazyik ruşturdum. Kadm on birde yatağına Otebagi vaf)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog