Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Aiisiklopedisi inci cüzü çıkti 45 u NO. 4iiA d44Z Telgraî T« mektup adresl: İ3TANBUL CAĞALOĞLU Cumhartyct, İsUnbul Posta Iratusu: îstanbnl, NO. 246 u n yet Telefon: Basmuharrir: 22368. Tahrtr mflduru: 28236, tdare müdürü: 22365. Matbaa: 20472 Hayat /Ansiklopedisi Bflyfik blr kituphaoeyl blr arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bîr Pazarfesİ 4 KânUnUBVVBİ 1933 tane balanmak lâzımdır. rnnııiMiuıuHiuıuMiımtmıııımmııihiıııuıiMiııuııııııııuıuımııuMiMiiMu^ Adliye Sarayı dün MiıuııuuuMDUiımuıını gece tamamen yandı ııauiiiıtuuıu* Yangımn en dehşetlî bir anında, itfcnye neterleri Ağırceza mahkemesinin alttnda yangtna nt ttkarfarken Harp ile sulh Arasında tereddüt flltttllltttlllllltltlillfllllltlllıtııılllfllltltMIIIII Bu miithiş yangmda Adliye nin evrakı dakül oldu Haile, 8,40 ta başîadı, gece yarısı bitti Şiddetli fırtına ve binanın yüksekliği ateşin söndürülmesine mani oldu, yangımn sebebi heriüz malum değf istanbul, dün aksam, müthiş bir yangın felâketine daha uğradı. Koca Adliye binası birkaç saat içinde yanıp kül oldu. Bu hailevî yangın, tstanbul için büyiik bir felâket olmustur. O kadar ki şehirde herhangi bir bina yansa zararı bu kadar şümullü olmaz dı. Adliye binası içindeki bü tün evrak ile yanması, tevzii a dalete çok ağır bir darbe olmuştur. Senelerce müddet takip edilen binlerce davanın bütün ev rakı, zabıtalan kül olmustur. Azgm bir fırtmamn korkunç bir yanardağ haline getirdiği bu bina ile beraber, fstanbulun bü tün adalet makanizması yanmıştır. Bu vanfirının mes'um tesirleri ve elim zararlan yalnıa tstan • bulun değil, bütün memleketin umumî hayatında senelerce müddet pek acı bir surette hissedilip gidecektir. İstanbul adlî işlerini, uzun müddet için fehlce uğratan bu yangın faciası şöyle olmustur: Adliye binanmn orta kttrni alevler içinde yanarken arp, milletler için korkunç bff haile, kimse onun agn* ve kan» lı mes'uliyetirıi yüklenmek U • tetniyor. Sulhun kat'î surette istikrarmı omuzlıyan da yoktur. Harp ile «ulh arasmdaki bu tereddüdün herhangi bir mucize ile sulhu vaziyete hâkim kılmağa müncer obnası ihtimali yok değüse de ayni tereddüdün bugünden nerede ve nasıl çıkacağı bilinmiyen herhangi bir hâdise üe dünyayı yeniden harp atesine tutusiurmasmm harta haricinde bulunmad'eını da hiç a • nutmamak lâzımdır. Milletlerin vazi • yetlerinde ve dünyantn gidişmde bergnn degisiklikler husule gelmesme rağmen: Harp ve sulhtan hangisi daha riyade mi'htemel? Sualine verüecek cevabın bugün îçm daha zîvade birincî ihtimal üze rinde olacagmı tekrar açık söylemek yalnız lâzmı değil, belki ayni zamanda vazifedir. Vaziyeti fazla tahlil etmek, alâ kadarlan nvüteessir edecek lüzumsuz izahlara girismeği mnstelzSmdir. Meselâ akh bastnda bir tngîliz gazetesi ve tmfiliz g?zetecflik âleminde büyük bir şahsivet ÎnoPtere ile Fransanın teda füî bir ittifak aktetraeleri lüzumann mudafaa ederken Almanyayı Sarkî Av rupada tevessue tesvik etmek imkâ nm<f<»n serbestce, acıkca ve rahat ra • hat bahsedebflmektedir. Bn înstflizm bshsettiçi Sarkî Avnroa, Garbî Rusyadn, lri bashca Karadenize kadar u?a • n»n Ukrayna kıt'asmı ihtîva eder. în • gil'z siv*setçîsî garote sulhu temfn et» tn«k pahasma saıfcı atese yakmaktan çekinmemektedîr. Sanki sarkta ate» yanarsa trarp yangmda» mastm ka • lınms gibi! Eğer tahmmler doğra çıkarsa Ro • maya gelmekte olan Litvinof Yol dafla yapıiacak mükâlemelerde M. Mnsoüni Almanya ile Rusya arasındaki soğuk!u|un ortadan kaldınlmasına da tava*mt edecpVmiş. Londrada aktolıman Dünya tktısat konferansma .•verilio çeri aiman ve Almanya hesa « bma Rusvadan arazi istiyen Hugen berg lâyihp^mdan sonra ayni mesele nîn manrf bV Inçi'iz ?azete^înde de tazelenmî» olduSn görnlimce M. Mu «oliniye ba vadide yapılacak bîr if bulunduthma hükmolunmak caiıdir. Aneak esasmda herhangi derecede tehdtt huîonacak bîr vazîvete îstînat ederek Savvetler Rusyasma mümasat kâr sîvasetler kabal ettmnenin îmkân«rz''Sı bizce mi'hakkslctH1. Ho?enberg lâvîhasnun bîle Savyetlere butün ted bîrferînî aldmTwfa k»fi gelmiş oldıtŞu malATndtr. N;ha"et Fransanm ln?il tereden evvel Savyetlerle esaslı bîr anTasman ka'mMbr ki nereden gelirse relstn ve maksadı ne olursa olson bir îki gavret ve hîmmetîn btma da tahakkıA ettireceŞî Byle tmmbovlu îhh'mal ha^^n^e bir iş sayilmtmalMir. BuHîn Avnıpa «anki harbin arife •îm'e imis s^bî snfha temTiden âciz bîr vazîvetîn biHun ı«hraplarî1e huMahaş Te peTÎMmdır. SuThn ancj>k enerîik ve eesor k»rar1ar ve hareketTer temm e debîîir. Hîcb'r taraffa vazîvete lâzım o!*fl ye«rSne doğrn îstikametîni verecek bir azim re karara tesa^îîf edîîmemek Facia başlıyor Yangın İstanbul itfaiyesine 8,40 ta heber verümişi, 8,44 te de Beyazıt kulesi tarafmdan görülmüstür. Fakat maalesef itfaiye nin haherdar olduchı saatte yanSfin kolayca söndürülemiyec^k bir hale gelmişti Ateş nereden çıktı Yangımn sebebi henüz kat'iyetMabadi S inci sah 'fede Geçende teeruberi yapılan otomatik KENDİ KENDIMİZ1 TENKtT: hortım.la merdicen yangtna ta nkarken Fırtına bütün şiddetile tekrar b a ş l a d ı Yalnız Samsunda 100 den fazla insan kayıp, birçok yerlerde kar yağıyor Adliye yangını Dün akşam istanbul Adliye binası şiddetli hrtınalı soğuk bir rüzgânn kamçıladığı büyük bir yangmla kül oldu gitti. İstanbulu süsliyen büyük ve de nebilir ki tarihî bir bina daha bu su • retle hâk ile yeksan, binlerle ve bın lerle eski ve yeni davanın evrakı kül olmuş bulunuyor. Buna nekadar teessüf olunsa azdır. Yangın nasıl çıkmış?. Onun taf silâtmı yarın öbür gün öğrenece ğjz. Evrak veya müstantiklik dai resinde hademeden kimbilir kimin kimbilir hangi dikkatsizhğile, sıçramış bir kıvılcımdan!.. Mevcudiyetleri maddî ve manevî büyük servetlerin ifadesi olan boyle büyük binalann muhafazasına atfettiğimiz ehemmiyet meselâ şv son yangınm çıkışı şeklinden bile bclli.. Yangımn nasıl çıktığmı bile anla mak mümkün değil. Buna nazaran bu binanın şimdiye kadar ne için bin kere yanmamıs olduğuna şaşmak lâzım gelir. Resmî devlet binalannın muhafa^a sına nekadar kıymet verdiğimizi anh» mak için au koca Adliye binasınin yanışı tarzını ibret gözü ile bir Dar çacık tetkik etmek yeter Binanm her hangi bir sigorta tedbirile bile mdcehhez olmadığını öğrenirsek h?ç taaccüp etmiyeceğiz lstanbulda yekdiğerini takip edn yangınlann harabelerini ortadan kal dırmağa yetisemiyoruz! . Bu feci va ziyete adamakıllı bir nihayet verme nin zamanı iyiden iyiye gelmiş oldu ğunu söylemeğe bilmeyiz ki hacet var mı? Hariciye Vekilimizin mühim beyanatı Tevfik Rüştü Bey son seyahatinde Yunan, Yugoslav ve Bulgar ricalile yaptığ temasları anlatıyor Hariciye Veküi Büreşe mi gidecek? Ankara 3 (A.A.) Hariciye Ve kili doktor Tevfik Rnstü Beyefendinin Ankaraya avdeti üzerine seyahati hakkrada beyanata bulunması ricasile miiracaat eden Anadolu Ajansı bir nrtuhabirine Vekil Beyefendi şu beyanatta balunmuşlardır: « Bildiginiz veçbüe buradan doğru Atinaya gittim. Orada dost Yuna nistanm devlet ricali ile ve «air bütSn dostlannuzJa görüstüm. Yunanistan • da Türk milletine ve onun Büyük Şefin«, Ismet Paşaya, bütün hükumete karşı mevcnt olan çok samimî hislerin Türldyede Yunanistana karşı olduğu gfbi günden güne artan sağlam bir kardeşlik ifade ettigini bir kere daha görmekle bahtiyar oldum. Atmada iki memleket menfaatlerini göriis ve an • layışta tam bir ırratabakat mevcnt olduğu ba vesile ile bir kere daha teza hör etti. Ynnan ricali ile ranumî Balkan vaziyetini ve BalkanJarda sulhun esaslı bîr sorette temini esbabım görüstük. Esasen her zaman yaphğnnız müdavelei efkân Atinada günSn icabı • na gore tekrarlıyarak arada mercut olduğunu bildiğimiz mutabakatı bu suretle de tekrar müşahede ettik. Dost milletin şahsrmda Türkiyeye matuf olan büyük dostluk tezaharatı beni her xa ftariciye Vekilimizin Ankaraya mavasalatmdan bir intiba man olduğu gibi bu defa da çok teh • yiç etti. Ve iki milletin ba daygulann • da nekadar hemahenk olduklannı görmekle sevindim. Atmadan Belgrata gittim. Orada gö» düğüm hüsnü kabal müşt«rek sulh gayelerimiz nekadar kuTvetli olduğuna göstermif ve Türkiye Yugoslavya dosl Iuğunan çok samimî ve jfüzel bir se • kilde tezahürü için vesile olmuştor. BelgraRa Kral Aleksandr Hazretlerinin yüksek sahsiyah başta olmak özere Basvekü ve eski dostum Hariciye Nazın ve bütün hükumet ricali bana karfi Köprü üstünden bir manzara Sanuun 3 (A.A.) Fırtına yeniden basladu Sürekli kar yağmaktadır. Evvelki fırtına esnasmda kaybolan'ardan henüz bir haber alınamamıştır. Kaybo • lanlann miktannm yiizden fazla oldugn tahmin edilmektedir. vapurlannın yolcularmdan bhr kısnu müşkülât içinde karaya çıkabildiler. Vapurlar yakın limanlara iltica etmek üzere derhal hareket ettiler. Fırtına bütün siddetile devam ediyor. Giresun 3 (A.A.) Fırtına esnasında yo'.da bulunan Giresun ve Görele limanlarma menstıp dört motor, üç yelkenli batrmş ve iki mavna parça lanmıştır. Mürettebatlarendan yedisi boğulmoş, ikîsi kurtanlmıştır. Bımdan Ciresunda Giresun 3 (A.A.) Bu sabah fırttna tekrar başlamışhr. AJman ban • dıralı bir vapur Iimammıza giremiyerek nzaklasmışhr. Sabahleyin limanda bnItman Ege, Gülcemal ve Dumlupmar YUNUS NADİ Mabadi S inci sahıteae Mabadi S inci »ahifed* Mabadi S inci »ahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog