Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

•Camhuriyet 27Kânunuevelt933 > Verem, Ka'.p Memleketin her taraf ında Az zamanda Büyük rağbet kazanan Dr. CEVAT CEMİU Muâyenehanesını Beyoğlu Istiklâl caddesi" Rumeli Han 2 No. ya nakletmıştir. Her gun 26, Tel. 42927 MÜTEHASSISI A E G BOURLA Türk Anonim Elektrik Şirketi Lmumiyesi 4 Kimyager «% Hüsameddin Tam idrar tahlili 1OO kuruştur. Bilumum tahlıtât Bahçekapi, Emlâk ve Ey tam Bankası karşısında tzzet Bey Hanı ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11465 , Bîrader'.er ve Şiirekâsı Galatada H e z a r e n C a d d e s i 1 3 numaraya Kumaştarı istanbul'da da satılmıya başlandı (Eski Postane Binası) Nakletmişlerdir. Telefien: 44720 Toptan satışlar ve siparıVer için müracaat mahalli : Bahçekapıda eski Şamiı Han No. 18 Telefon: 20485 Vakitsiz ihtiyarlıyanlara Fortestin ARANIYOR \ lşkodranm Tophane mahallesinden I olup bundan on sene mukaddem Galatada Arap camiı civannda kahvecilikle iştıgal eden Mehmet llyas oğlu lbrahimın hayat ve metnatindan ha berdar olanlann lutfen \ eni Bahçede Arpa Emin mahallesınde Evkaf bahçesi karşısında 13 numarah hanede validesi Meryem Hanım adresine malumat vcnneleri ınsaniyet nâmına nca olunur. (11459) Hastalık. ve suıistımal neticesi kuvvet ve kudretini kaybedenler doktorlara müracaat ederlerse B r a v n S e k a r d , V o r o n o f r gibi bir çok dünya âlimlerinm son tetebbuatına ittibaen Boğa ve Koçlann husye, Prostat, vesair bilumum tenasülî guddelerinden ahiren keşfolunan F o r t e s t i n namındaki kıymetli musrahzan tavsiye ettiklerini göreceklerdir. Ademi iktidar ve beigevşekligine emsalsiz devadır, nzvıyete yeniden hayat verir, R a m a z a n Z a d e C e m a l e c z a deposu eczahanelerde. 200 kuruştur Perakende satışlar: Şimdilik Istanbu), Yeni Postahane civarında Millî Spor Zeki Rıza Mağazası ıSTiKAMET eczanesı saalıktır. Talipierin sahıbı Hanıma tnüracaatieri Gülsütn (11460 İstanbul birinci iflâs memurluğundan: Bir miiflise ait olup İstanbul Asmaaitmda Yaldız hanında bulunan fotogni alât ve malzemesi şehrihalin otuz SALiHLiDE Çay yerine kaimdir. Cay yerine "HERVEA, tabir edilen ve fazla miktarda idrar veren nebat hulâsasını aldığınızda hamızı bevli ihraç ve uzviyetinizde kuvvet hissedecek ve bilhaşsa HERVEA •> Dr. KEMAL OSMAN Idrar yollan hast. mütehtssısı Karaköy Poğçacı fınn sırası No. 34 Tel: 41235 • 1 0 9 7 3 < Ürolog t Hali hazırda fen: Siyah benlerle münbesit mesamattan muarrâ birinci pazar giinü saat 14 te i m c i defa açık arttırma ile sahlacağmdan talip olanlann yevm ve vakti mezkurda mahallinde hanr bulunmalan Oân olunur. (11464) Beyaz yeni bir cildin nasıl temin edileceğini gösteriyor.. Romatizma ağrılarından kurtulacaksımz. Her nevi tafsilât ve siparişat için Galatada Voyvoda caddesinde Ünyon Hanında 49 numarada B. lubiniye müracaat. Posta kutusu: Galata 139 Londra H. J. LEE müstemlikât müstahzaratı. Ihracat re ithaiât müessesah Törkiye mumessili. (10021) Dr. Zekâı Muammer BAKTERiYOLOJi LABORATUVARI Her nevi Kan muayenelen ( Wasserman, Kahn itft) balgam, cerahat, idrar ve saır bakteriyolojı tahlilât ve arzü edılen hnsust aşılar yapılır. Çemberlnaş, Güzel apartıman No. 40 Teb 22037Bİ10890 Ankara ^ r . « ı | KIŞL1K Salonu Ankaranın en temiz ve konforlu yegâne salonudur Mükemmel incesaz, mutena içki ve mezeler, temiz servis . ^^m^mm Dr. IHSAN SAMI Tifo ve paratifo hasta'ıklanna tutulmamak için tesiri çok kat'I, muafıyeti pek emin bır ajıdır. Ecza depoiannda bulunur. (10563> Ailelere mahsus balkon | Uskudar tapu idaresinden: Boğaziçinde Çubuklu karyesinde elyevm Bostan ve Bafaçe sokaklannda eski 2, 2 mnkerrer, 2 mükerrer, 2 mükerrer, 2 mükerrer yeni 1, 2, 2 / 1 , 1 No. larla murakkam eski 2 mükerrer No. lu Verdinaz kadın ve Sultan Mahmut sani gedikâtı vakıflanndan ahsap bir ev ve 2 mükerrer No. lu mağaza ve 2 mükerrer No. lu ve bir taşh değirmen ve mükerrer 2 No. lu knlübeyi müstemü 2 No. lu ve yalı bostanı*demekle arif bir krt'a bostanın 5/16 sehim ve bes pul hissesi Yani veledi Pananinin yedi nefer evlâdı Nikola, Kcstanti ve Vasil ve Eleni ve Maryora ve Zoiçe ve Katerinanın 22 nisan 280 tarihile uhdelerinde iken ve bunlardan Eleninin vefatile iki evlâdı Hiristo ve Zoiçeden Hiristo kendisine inttkal edecek hissesini 315 senesmde 500 kurusa ve Katerina hissesini 304 senesmde 800 kuruşa ve Eleni kızı Zoiçe hissesini kezalik 308 senesinde 400 kurusa dayılan Kostanti veledi Panova ve Yani kızı Zoiçenin Verdinaz kadm vakfı ^edikâtnun 16 sefaim Hibarile bes baçuk sehmin yedi sehim tertibile bir sehmini kezalik kardesi mnmaileyh Kostanti veledi Panoya 800 kuruş mukabilinde ve 310 senesinde mabeyn senedile haricen sahlmı» ve Kostanti nin vefatile veresesi tarafmdan isbu hısselerin namlarma intikalen tesçil ile diğer verese ve hissedarlarla birlikte taksimi istenilmekte balunmus oldn • ğundan haricen satılmış olan mezkur bisseler hakkmda 1515 No. lu kanun ve nizamnamesi hükamlerme tevfikan tahkikat yapılmak üzere 6/1/934 cumartesi günü mahalline tapu memuru gönderileceğinden gerek bu satışlar ve gerekse sair her hangi bir sebeple bu yerde tasarnıf ve mülkiyetJe alâkadar olanlann bu baotaki vesaikierile birlikte Usküdarda Doğancılarda kâin tapu idaresine ve yahut mezkur tarihte sabah saat 11 de rnahaHinde tapu memuruna müracaat eylemeleri ilân olunur. (11463) TiFO ve PARATİFO AŞISI Ticaret tsleri Umum Müdürlüğünden: 30 ikinciteşrin 330 tarihli kanun hüküm'erine göre tesçil edihnis olan ecnebî şirketlerinden Alman tabiiyetli (Vays ve Freytag Wayss und Freyatg) Anonim şirketi bu kere müracaatle Turkiyedeki faaliyetine nihayet vererek bilcümle borç ve alacaklannı Türiayede iş yapmağa izinli (Nöye Bavgezelsaft Vays und Freytag Aksiyen Gezelşaft) şirketi de bu devri kabul ettiğini büdirmiş olmakla mezkur şirketle alâkası olanlann ikinci şirkete ve îcabında tstanbul nuntakası Ticaret Müdürlüfüne müracaat eylemeleri ilân olunur. (10327) Dr. •Difteriı Nejat Mazlum ITIMADI MILLI TÜRK S1GORTA ŞtRKETİ ADAPAZARI TÜRK TÎCARET BANKASİLE Birleşerek tetküâtını tevsi etmiştir. Mallarınızı bu Türk şirketine sigorta ettiriniz. Galata Bankalar caddesi ITİMADI MİLLÎ HAN Acentaları: Adapazarı Türk Ticaret Bankası merkezi ve şubeleri •9588 Difterinın bütün senri şekillerinden, korunma ve tedavisinden bahseden 92 sahifelık bir eserdir. 125 kuruş fiatle Ikbal Kütuphanesınde sa tılır istanbul ikinci iflâs memurlujjundan: Müflis S. Hayim Efendinin Galata da mağazalardalri mutasarnf olduğu hisselerle Azapkapıdaki hane hissesinm sahfi için flan olunan Sultanahmetteki Adliye sarajtara yanması Szerine müşterflerin Tophanede eski Askerî Sanayi mektebi içindeki dairede hazır bulunmalan ilân olunur. (11455) Büyük Fransız kimyakerlerinin şayanı hayret bir keşfi sayesinde hali hazırda bütün kadmlar, 3 gün zarfmda beyaz yeni bir cilde malik olabiNrler. Senelerce tetkikattan sonra nihayet, taze krem ile musaffa zeytinyagı ve cildi beyazlatan ve kuvvetlendiren yeni kabız unsurları muhtevi yeni bir formül bulmağa muvaf f ak olmuştur. Beyaz renkte (yağsız) Tokalon kremi simdi bu formül daire^intîe ls tihzar olunmak tadır. Tokalon kremi aniyen mesamata nüfuz eder ve sabunun ve suyun temizliyemediği gayrisaf maddeleri çıkarır. Siyah benleri, hal ve izale eder. En sert ve en koyu ciltleri yumuşatır. ve beyazlatır ve münbesit mesamatı sıklaştınr. Yalnız üç gün zarfında beyaz renkteki Tokalon kremi ^nder güzellik ve taravette yeni bir ten temin eder. (10677) ınci iflâs Memurluğundan: Müflis Tepebaşmda Perapalas karşısında antikacı S. Hayim Ef.ye ait mallann açık arttırma suretile çarsamba, cuma, pazartesi gün leri saat 9,30 dan saat 13 e kadar usulen satışma devam edilmekte olduğu ilân olunur. (11454) IPEKIŞ, piyasaya toptan kumaş vermiye başladı! * A Dış Macunu 1 Arzu ve talep üzerine her çesit kumaşı her rengi işlenir ' ve süratle teslim olunur. 2 Memleketin her noktasından vukubulacak müracaatlere derhal cevap verilir ve nümunegönderilir. IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ııııııııııııııı^ Temiz diş sahibine sıhhat, güzellik ve karşısındalcine ferahlık verir ! Dişleri temiz ve güzel olmtyanlarla konuşarken içinizden «ktntı duyarnmz, fakat tertemiz, bembeyaz dişli birîsile koifuşurken bir ferahlık hissedersiniz. Güzel difler gönülleri nurlandtrır. Böyle diflere malik olmak için RADYOUN kullammz. RADYOLIN matehatsts kimyakerler en nefis diş macunadar. nezaretile, hazirlanan ^ıııınınımıııımnHiımımııırıımıııııııımıııınııımnmmıiHiııiMiııııııiııiHMiııınıııiHiıııııııııııııııııiHiııııııııııııııııı 1 Toptan satışlar için müracaat mahalli : | İ i istanbul , Sultanhamam ipekiş Telgraf adresi: istanbul ipekiş Telefon 20695 n ıııııııııııııııııı nıııııı nııııııııııııııııı | I Sahip ve Başmuhaniri Yunvs Nadi ümumi nesriyatt idare eden Yazı Işlert mfldflrt: Abidin Daver aiatbaacHtk ve Netrtj/at Türk Anontm Ştikstt . Istanbta Âıııııııııııııııımınıııııımnıııııııııııııımııııımınııııııııııuııımııııııı tıınıııııııııummiıt ııııırııınııınıınııırııııııııı ıtı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog