Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Camhariyet '• Kış 8ÜNEŞ Mevsimi 0LAN MEMLEKETi İTALYA'DA geçiriniı. Şimendüfer Ocretlerinde : fGüzellik müstahzaratı içinde en yanılmaz şöhretlerden biri•• • PERTEV PUDRASI PERTEV PUDRASI PERTEV PUDRASI PERTEV PUDRASI PERTEV PUDRASI PERTEV PUDRASI PERTEV PUDRASI PERTEV PUDRASI Denizyolları IŞLETMES'l Acentalan: Karaköy Köprubası Tel. 42362 Sirkeei Mühürdanade ^^ Han Tel 22740 "•• Karadeniz sürat yolu 20 de Galata nh falkacak n m ı n d a n Vo 50 70 Tenzilât RiViERA LI6URİENNE Bahrisefit sahilinde, tatlı ve ffineşli bir iklimde hertürlü konforu havi kış merkezi. Cenova, San Remo, Oapedaletti, Bordiffhera, Alassio, Rapallo, Santa Margherita, Varazze, Nervi, Pegli, Portofino, mare e vetta MAJEUR 60LU. Tatlı ve güneşli iklim. Stresa, Pallanza, Baleno. Bursa tpek Böcekçiliği Enstitüsü Müdürlüğünden: Bursada ipek boceği tohumu kışlağının Linde fabrikası arafından kurulmus olan soçutma tesisatını işletmek üzere bir makiniste ihtiyaç vardır. Taliplerin soğutma müesseselerinde kompresör ve buna mflteallik aksamı işletebilecek kabiliyette olduklarını havi çahştıklan müesseseden aldıklan vesikalarla 2 kânunusani 934 pazartesi günü saat 14 te lstanbul Ziraat Müdürlüğüne müracaatleri. (7087) Gidişte lneboln, Sarasun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya Dönüşte bunlara ilaveten Pazar, Pulatbaneve uğrıyacaktır. (7111) COME 6ÜLU llkbahar mevsimini geçirmek için en mükem • rael yer. ^ Bellagio, Villa d'Este, Cadenabbia, SFVYAR »Liınn BARTİN YOLU 2 g ^ | RIVıERA DELA VERSiLH Viareggio karnavalı, Bahrisefit «ahilinde ilk • bahar. Viaresrsrio, Forte dei Marmi, Marina di Pietra$anta, LMo di Camaiore. b i r i n d k â n u n PERŞEMBE Kalkacak. Gidişte Akçaşehir, Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra, Kurucaşile, Cideye. Dönüşte Amasra Kurucaşileye uğrarnıyacaknr. 7109 6fRDE 60LÜ # NAPOLi KOPFEZi Meşhur kıs merkezleri, tatlı •• füneeii Jkiim. Napoli, Salerno, Castellammare di Stabia, Agnano, Capri, Sorrente, Amalfi, Ravello, Positano, İschia, Pompei, Hercolanum, Pesto. Gölün sahilinde gtinesll kışlık kaplıca raer • kezleri. Gardone Riviera, Fasano, Maderno, Salo, ilkbaharda: Riva, Torbole, Malcesine. TAYYARE YILBAŞI Piyangosu Çocuklar için en iyi Yılbaşı hediyesi bir Tayyare Yılbaşı biletidir. Cocuk bununla binlerce lira kazanabilir. Büyük ikramiye yanm milyon liradır. imroz Yolu P u r u 29 birincıkânun ^ a ^ a t â rıhtımından kalkacak gidişte Gelibolu, Lâpseki, Çanakkale, Imroza. Dönüşte bunlara ilaveten Şarköye uğrayacaktır. (7I12)| v a MERANO, BOIZANO • 6RİES Cenubî alplerin »athı mailind* ve kurv iklim de kışlık tedavi merkezleri.. SiÇitYA Adanın yakıcı güneşi altında kiflık tedavi merk«*zleri. Palermo, Siracuse, Taormlne, Agrifent*, Messine, Sesest*, Selinunte, Pııma ^ t e MERANO BRİSTOL 6 0 ^ oieıı 180 ıstanbul tieledıyesı ilânları lstanbul Belediyesinden: Yeni ölçüler kanun ve nizamnamesine göre bu senenin 31 kânunuevvelinden sonra kanunun menettiği ölçülerin kullanılması ya saktır. Bütün esnaf ve alâkadarlann şimdiden metre, kilo, gram ve litre esesı üzerine ölçüler tedarik etmesi lâzımdır. 1 kânunusani 934 tarihinden itibaren kullamldığı görülen yasak ölçüler musadere edilecek ve kullananlar kanuna tevfikan cezalandırılacaktır. Hal kınıızın bu yüzden zarar görmemesi için bir an evvel yeni ölçü te • cerik etraeleri lftzımdır. Fazla izahat almak istiyenler Yeniposta ne arkasında Beyker hanında tstanbul Mmtakası ölçüler ve Ayar Başmüfettişliğine müracaat edebilirler. (7065) 'yaraklı fiat mutedil SiHACUSA Birinci sınıf ecnebiler ©teii, gfcyet ırfikemmel bir vaziyeti ve sahile manzarası vardır. Pansiyon 40 Liret. y«akh pansiyon 40 liret MERSiN Sür'at YOLU KflNVfl v a P u r u 2 9 nunıll birincıkânun ^* Sirked rıhümından kalkacak Gidişte Izmir, Antılya, Mersin, Payasa. Dönüşte bnnlara ilvâeten Alanya, Küllük, Çanakkaieye ngrıyacakür. 7110 U U m H RiVıERA DEL CARNARO Abbazia, Laurana Adriyatik üzerinde ilkbahar için kaplıca naerkezleri. PIIMft 1 0 ROOOS Adalar denizlnde kiflık kaphea merkazi TRABULRS Kuru iklim, dahiltnde mfihira tenezzühler BRiONi Adriyatikin Gayet ferab ve dilrüba adası. Kütahya Vilâeyti Daimî Encümeninden 609 lira 55 kuruş muhammen bedelli ve aşağıda müfredatı mu harrer Vilâyet matbaası için mubayaa edilecek kırtasiye ve matbaa levazımı 18 kânunusani 934 pazar günü saat 15 te ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Talip olanların mezkur günde te minatlarile Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (7088) Top Efadı .Kîfoluk Cinsi 40 20 57 X 82 Birinci hamur 10 18. 57 X 82 » » 17 10 57 X 82 lkinci » « 57 X 82 11 Gazete kâğıdı 15 57 X 82 #4 Elvan kâğıt 4 renk 18 57 X 82 2 Elvan kâğıt «kırmızı, pembe» 18 63 X 95 10 Birinci hamur 17 63 X 95 10 tkinci » 63 X 95 10 Gazete kâğıdı 63 X 95 15 4 Elvan kâğıdı 4 renk Hareli bez iyi cins siy^h renl «kitap üzerine» vîşne, mor Mukavva » Kitap üzerine hareli «îvar» VSgıt Kitap üzerine hareli kâğıt kırmızı, veşil, mavi, mor Tutkal Siraze defter icin «yeşil» Şiraze kitap için «kırmı?'» Renkli kâŞıt « mermerrah» Ambalâi kâ?ıdı 100 68 68 68 63 37 en X X X X X Tafsütt ifin: EHİT HEYETİ MURAHHASASINA MÜRACAAT MUIMI, T| P«ba* Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü rektörlüğünden: Adet Nev'i 20 Takım Kostüm tayyör, etek, cak«t | «Kız talebesi için» 20 » Manto 140 » Palto «Erkek talebesi için» 200 » Kostüm Yukarıda nev'i ve miktari yazılı dört kalem eşya 11/1/934 ta • rihine musadif perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere ka • palı zarf usulile münakaıaya komılımıştur. Taliplerin seraiti anla • mak ve nümunelcrini görmek için her zaman rektörlük muhasebe • sine münakasaya iştirak için de ihale günü yüzde 7,5 teminatlarile Enstitü Satınalma Komisyonuna müracaatleri. (7007) VAPÜRCULUK TÜRK ANONtM ŞtRKETl Idaremize ait olup halen tersanede iabrika ve Havuzlar Müdiriyeti mavna çekek yerinde bulunan Berk motörü heyeti ba zırasile ve pazarlıkla saü'acakür. Taliplerin S kânunusani 934 tarıhıne kadar idaremiz Levazım Şefligine müracaatleri 7024 BeşikUf iem daireatBden: Mahcnz olup paraja çevrflmeti fcararUftmlan bir adot mermerfi TC kri»tal aynalı konsol ve bir adet yemek raacan ve bir adet koltdc ve bir adet kımnn zemin üzerine san »ulu duvar hahsı ve bir adet canh böfe ve saire • rin teHâUye ve ibale pul resimleri mSfteristne ak olmak fisere 6/1/934 tarihine tesadüf «dea emnarteM gtinü saat 10 dan 12 ye kadar BefiktafU pasur mahallinde satdaca|^ndan talip olan larm o gfin ve o saatte hazır bnlunacak olan memuruna möracaaüeri ilân ohn nur. (11460) İstanbui Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 AYVALIK YOLU SAADET vapuru 27 birin • cikânun çarşamba günü saat 17 de Sirkeci nhtımmdan kalkarak gidişte Gelibolu, Çanakkale, Küctikkuyu, Altmoluk, Edremit, Bürhaniye, Ayrahğa. Donüşte bunlara ilaveten Bozcaadaya ufrıyacaktır. MUDANYA YOJ.U TAYYAR vapuru her per f embe günü saat 9,30 da Topane rıhtımından kalkarak Mu • danyaya gidecek ve dönecek • tir. , I îîî 3 | Emlâk Va Eytam Bankası ilânları [ Yeni yapılan Banka binası mermer imalâtına ait münakasa 1 • Fmlâk ve Eytam Bankası Ankarada Bankalar caddeıinde Tütün tnhisar idaresi ittisalinde inşa ettirmekte oldugu Merkez bi • nasına ait mermer malzemeyi kapalı zarf usulile Ankara ve Istan • bulda münakasaya koyrauştur. 2 Taliplerin tekliflerini muhtevi zarflar 6 kânunusani 1934 tarihine musadif cumartesi günü saat on ikiye kadar Umum Müdür • lükte Kâtibî TTmvmîMfe ve lstanbulda Sube Müdiriyetine bir makbuz mukabilinde verilmiş olmak lâzımdır. Mezkur güne kadar toplanan mektuplar tstanbulda Şube Müdiriyeti nezdinde müteşekkil komis yonca saat on beşte açılır ve teklifler beş gün zarfında bir karara iktiran etmek üzere Umum Müdürlüğe gönderilir. Umum Müdürlüğe tevdi edilen teklifler Meclisi îdare huzurunda 11 kânunusani 1934 te saat on beşte açılır ve heyeti umumiyesi hakkında ittihaz edilecek karar alâkadarana tefhim olumrr. Îdare Meclisi dilediğine ihalede serbesttir. 3 Münakasaya iştirak arzu edenlerin beş lira mukabilinde mermer imalâtına ait plân ve şartnamelerle teklif mektubu nümunelerini tedarik ve mündericatlarına göre muktezasını ifa eylemekle beraber mezkur evrakı imza edilmiş bir halde bankaya tevdi etmeleri lâ zımdır. 4 Tekliflere, teküf edilen bedella % redi buçuğu nisbetinde Millî bankalarca muta teminatı muvakkate mektubile bu işteki ihlisaslarını müsbit vesaik raptetmeleri icap eder. (07 8) BANDIRMA YOLU KEMAL vapuru 28 bİrincikânun perşembe saat 19 da Topane nhtımmdan kalkarak Bandırmaya gidecek ve dö "ecektir. 100 25, 30adetlik3 100 100 1 » 100 4 » 1 . » 95 100 Ad. 82 100 20 1 1 200 25 Klg Bag Bag Ad. Klg. DOKTOR Osman Şerafettin Cağaloğla Naroamaniye caddetı No.19 Telefon: 893 Muayene zamam cumadan maada Sğleden sonra (Yenlbahçe bastanesi) dahilî, sari bastahklar mutehassın 68 X 100 Kimyager Alınacaktır Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Kınkkalede istihdam edilmek üzere maden işlerinden anlar bir kimyager alınacaktır. Taliplerin istida •• vesikalarüe birlikte U Biun Müdürlüğe müracaatleri, '7086), Kârgir mağaza üstü odaltr 12510/50400 24 4995 T.L, Kârgir hane ve dükkân 24/120 4240 2000 » Hane 6/10 33 410 » Dükkân Tamamı 6 500 » Arsa » 11 375 » Hane » 12 500 » Arsa » 14 150 » » 25 200 » » 125 100 Oda 3/4 6 500 Kârgir dükkân ve oda Tamamı 23 800 Bostan ve kulübe 1/2 2626/1 1000 Kısmen kârgir ahşap hane ve bahçe Tamamı 41 ^000 Cadırcî Arapzade .Kârgir iki dükkân veodalaı 35/120 165 '585 Kumkapı 876 37 eski ve yeni 300 » HüseyinaŞa Macar Arsa arşını 76 3/4 Beyoğlu 877 Yüzde yedi bucuk pey akçelerile naVten veva eray rimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullerden 286, 89, 100, 271, 272, 279, 281. 283, 284, 2*8 sıra No.lılan pazarlıkla diğerleri açık arttırma snretile satısa çıknnlmıştır. Kat'r ihaleîeri 2/1/934 »alı günü saat 15 tedir. Mlizayedeye i?*'yak edec eklerin yevmi mezkurda saat on dort buçuğa kadar pey akçelerini ymtırmalan lâzımdır. Şartn&m* Banka kapısma asılmıştrr. Senei haliye vergisile belediye resimleri ve tellâliye müşteriye aittir. (7006) Sıra Semti No.sı 286 (Ltanbul Balıkpazan) 89 Beyoğlu Kandilli 100 Şehremini 271 Büyükada 276 Bebek 279 Edirnekapi 281 Beyoğlu 283 284 Büvükçarşî 288 872 Eyüf 873 Şehremini 875 Büyükada lstanbul Ziraat Bankasından: Mahallesi Sokağı Insi HİMesi Emlâk Hisseye göre muNo.sı hammen kıymeti Ahıçelebi Şahkulu Kandilli Beyazıtağa Karmnfil Bebek Avcıbey Karnerhatun » Bodrumhan Ceırikatim Denîzaotal Karanfil Meyhane Küçiikhendek Mektep Meyhane Zeytinlik Dere Pastırmacıçıkrnazî Şirket Irmak Bodrumhan Cömlekciler Yenicesme Refetpaşa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog